DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

419


Neka je P--602*20 niet. a - 38« 15´


M


SI 5


^==cos X ili pako H -= P cos a ili H-=602´20. eos 38** 15^; cos S8´ 15´


=: 0 78532, dakle H =- 602 20 X 0"78532 - 472-919704 == 472-92 met. — Dočim
V ´


je sada H poznat, to je -^r "^^8 ^ ili V = H. tg a ili V=- 472-92. tg 38´ 16´;
li


tg 38" 15´ = 0-788275, dakle V = 472´92 X 0788275 -= 372-791013 met.
Ovaj isti zadatak mogao bi se još po sliedečih formula razriešiti.
—-= sin (90 —a) ili H-^P. sin (90 —a)


= sin oL ili V = P. sin a I


P


== cos (90 ~ a) ili V =- P. cos (90 — a)


P
Posliedoje dvie jednačbe, naime V -^ P. sin a i V = P. cos (90 — a)
sjećaju nas, da je sin a === cos (90 — a) ili da je funkcija njekog kuta jednaka
cofunkciji, fistomu kutu) komplementarnog kuta.


Imade se narisati kut od 48^ 20´. Da se ova zadaća rieši, to valja povući
povoljni pravac A B sL 6. Neka je isti dug 10^, ~ 100^^. Iz krajne jedne
točke ovoga pravca uzvisi se okomica, koja će biti buduća druga kateta, dočim


29