DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

411


isa tabeli I. sin 86*´´ 30^ — 0-908l4>´


„ IL cos 8r-´ 40^-= 0-14493.
„ „ IV, tg 73^ 30^ =-3-37594.
, ,, YL cot 62^^ 2iy = 0-52427,


U ovdje navedenih primjerih, bilo je dakle moguće u skrižaijka direktno
pronaći zadanu funkciju, dočin) je zadani broj mtnutuh bio 10 ili pako višekratnik
od 10; nu imademo li na pr. pronaći sin 2rM5´? tada ovomu kutu nemožemo
direktno pronaći pripadajuće funkcije, već postupamo na sliedeći naćin:


Kut od 21^ 15´ leži izmeđju kuteva 21^´ 10´ i 2V 20´
na tabeli V sin 21*^ 20´ = 0*36379 j
_^ ^ V sin 21^ 10^^0-36108. \ —


ako dolnju jeđnačbu od gornje odbijemo, tada je sin^ 10´ = 0-00271; podielimo
li ovu diferencija sa 10, tada dobimo: sin V =0´000271; pomnožimo li
sada ovaj iznos sa 5, to dobijemo sin 5´ =:= 0-000 271 X o — 0*001355.


Imademo dakle: sin 5´== 0´00i355 )
a sin 21^ L^lžiJ^?^^2 i ~^
sbrojiv dobijemo sin" 21M.5^ = 0-362435.
Neka se pronadje eos 56^ 18´?; kut od 56" 18´ leži izmedju kutevah
56´´ 10´ i 66« 20na
tabeli VII cos 56" 10´ = 0´55678)^
„ VII cos 56" 20^^0-n5436( ""
Odbivši dolnju od gornje jednačbe, dobijemo cos 10´ = 0´00242, ako ovu diferenciju
diviđiramo sa 10, dobijemo cos 1´ — 0´000242, pomnožimo li ovaj iznos
sa 8, dobijemo cos 8´ = 0-001936.
Dočim cosinus, kao i sve ostale kofunkcije (cosinus-cotangens i cosecans)
padaju, ako kut od 0—90^ raste, s toga se mora diferencija ustanovljena za
stanoviti broj minuta odbiti od cofunkcije bliže ležećeg manjega kuta; a u
ovom slu&aju imade se diferencija ustanovljena za 8´ odbiti od cofunkcije cos
56^ 10´, da se postigne cos od 56" 18´ dakle:
(cos 56" 10´ -=0-55678
Odbiv dobijemo


8´:^ 0-001936


+
cos
cos 56" 18
1818^
^^ =-0-554844.
Na isti način opredieljuju se goniometrijske vriednosti za cot i cosecans,
jer u koliko s jedne strane kut raste, u toliko s druge strane cofunkcija pada.
Napomenuti nam je nadalje, da se ovakovim arithraetijskim interpoliranjem
nepostigne nikada mathematički sasvim točan rezultat, nu pogrieška,
koja se time počini, tako je neznatna, da se može zanemariti. Samo je po
sebi jasno, da bi se zadatci sa pojedinima minutama najtočnije mogli riešiti


*
8G« 30´ + 3" 30´ ====900. gt-^ j^.. funkcija za sin 86" 30^ to je funkc.
3*^ 30´, dakle se prema tomu odČitava sin SG*^ 30´ ondje, gdje se odčit-uje cos
za coa


Uredu,


3" 30´