DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 410 -
Logarithmovaiijern goDioniet,rijskih funkcija prištedimo doduše na multiplikaciji
eventualno i divisiji, — koju samo računanje uvjetuje, no na tofinosti
ne samo da ništa nedobijemo, već upravo gubimo, pošto su logarithmi sa posebnimi
brojevi predstavljeni odnosno označeni, irracionalni eksponenti, koji
nam pokazuju na koju potenciju imademo podignuti zadani broj, da se dobije
tražena nepoznanica, a po tomu jest tada i pronađjena nepoznanica takođjer
irracionalna. Nekanimo ovime zagovarati trigonometrijsku methodu i smatrati
ju bezuvjetno potrebnom kod geodetskih operacija, već želimo samo razjasniti,
u koliko bi se ista kod raznih šumarskih, mjeraćih radnja kao polakšica uporabiti
mogla. Predpostavljajući, da su goniometrijske i trigonometrijske zasade
svakom čitaocu poznate, držimo za suvišno iste ponavljati, pa ćemo ponajprije
u kratko obrazložiti uporabu priležećih tabela, a zatim osvrnuti se na
glavna principija o razrešenju pravokutnih i kosokutnih trokuta, nakon česa
ćemo, obzirom na praktičnu uporabu, razriešiti njekoliko primjera, Priležeće
skrižaljke sadržavaju prave omjerue veličine goniometrijskih funkcija i sinusa,
cosinusa, tangente i cotangente od 10—10 minutah.


Ako imademo pronaći funkciju za stanoviti broj stupnjeva i minuta,
tada tražimo ponajprvo stupnjeve i ime dotične funkcije, gore ili dolje na nadpisu
skrižaljke a minute lievo ili desno, već naprama tomu, da li dotični kut
manje ili više od 45 ^
^^ imade. Slažu li se točno zadane minute sa onima, koje
smo u skrižaljci našli, tada je goniometrijska funkcija u istomu redku, i to u
u onoj vertikalnoj rubrici, koja nosi ime zadane funkcije.


Dočim sadržavaju ove skrižaljke vriednosti funkcija samo od 10—10 minutah,
t. j . vriednosti od IO minutah i višekratnikah od 10, s toga nemožemo
za stanoviti zadani broj minuta, koji nije višekratnik od 10, funkciju direktno
odčitati, već ju moramo, arithmetijskom interpolacijom izračunati. U tu se
svrhu imade ponajprije pronaći diferencija skrižaljka reducirana na T — pa
se ista pomnoži sa zadanim brojem minutah i ovaj se tada rezultat pribroji ili
odbije prije ustanovljenoj funkciji ili kofuukciji. Kod kutevah do 45"^ odčitavamo
vriednost funkcijah neposredno iz skrižaljke.


Na pr. neka se pronadje sinus 13« 20´? Na tabeli III. naći ćemo gore na
glavi nadpis „Slnus^ a u rubrici lievo stupnjeve i minute; dakle, sin 13" 20´
= 0*23062; isto tako direktnim odčitanjem može se pronaći:
na tabeli VIII sin 38*^ 30´ = 062252.


„ VIII cos 36^ 40´== 0-80212.


„ . IX tg 42« 20^ = 0-91099.
. . IV cot 15´^ 10´ = 3-68909.
Ako je ku t veći od45«,tađa se imadu nadpis i funkcija tražit i


dolje na glavi, a i stupnjevi i minuti odčitavaju se neposredno, ali uviek
u jednom stupcu gore više, kojeg difierencija zadani kut sa protustupnjem
nadopunjuje na 90*^, na pr.: