DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 409 —


kazah razabire se, da će veći trošak usljed ovih reformah, ako se provedu
onako, kako to vlada prema ustanovam osnove zakona srajera učiniti, iznašati
u ime povišenja berivah službenikah 11,020 for.


Zakon bi imao valjanost steći odi. srpnja t. g. tako, da bi se dakle za ljetos
imalo pobrinuti za pokriće većega izdatka od okruglih 130.000 forintah.


Pošto u Ijetošnjem proračunu taj veći izdatak nije predvidjen, pobrinula
se je vlada, da se nuždno pokriće nadje u okviru izvanrednoga proračuna,
odnosećega se na uporabu suvišakah, proiztićućih iz obračuna s Ugarskom iz
prošlih godinah, koj se visokomu saboru takodjer na ustavno razpravljanje
predlaže.


Vlada je u ostalom uvjerena, da će u buduće bez uštrba za ine zemaljske
potrebe moći naći u redovitom prihodu unutar okvira autonomnoga proračuna
pokriće za veći izdatak povodom ovih reformah, koje ona prema razloženu
stanju stvari mora smatrati pravom, neodklonivom nuždom.


Praktična uporaba trigonometrije.


Mnogo puta nastupa kod raznolikih geodetičnih operacija u praksi slučaj,
da je šumar prinužden stanovite distancije izmjeriti, eventualno proračunati indirektnim
putem, a osobito u gorskih predjelih, gdje raznolike uvale, gudure i
pećine, zapriećuju slobodno, direktno mjerenje, Ovakovi se problemi obično riešavaju
ili jednostavnim graphičnim putem, ili pako na temelju zasadah o sličnosti
trokuta. Koliko je pako ovakav postupak često tegotan, biti će poznato
svakomu od gg. šumara, koji je imao prilike slične zadatke dešavati.


Sa tachjrmetrom mogu se takodjer povoljni rezultati polučiti, nu ipak valja
uviek na umu imati, da se na strminah odčitana distancija, u svrhu da se
svede na njezinu horizontalnu projekciju, imade obzirom na kut naklona što ga
terain sa horizontom zatvara, reducirati. Dočim se dosta puta dogadja, da
mjernik neimade kod rukuh stroja, koji bi tako uredjen bio, da se može distancija
na temelju optičkih zasada direktno odčitati, mora u takovom slučaju
isti uporabiti ili zasadu o sličnosti trokuta — eventualno polygona — graphični
način, ili trigonometriju za indirektno izmjerenje.


Svi slični zadatci mogli bi se uspjehom trigonometrijskim putem riešavati,
nu ova se methoda u šumarskoj praksi vrlo rado izbjegava, a to s razloga
toga, što je ista skopčana sa logarithmovanjem goniometrijskih funkcija, a po
tome i sa računskom operacijom, koja prilično poranje i vještine iziskuje.
Nu trigonometrijske zasade mogu se riešavati i bez logarithmovanja goniometrijskih
funkcija, a kako se pri tom laglje u praksi postupa razjasniti ćemo
niže sa njekoliko primjera.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 410 -
Logarithmovaiijern goDioniet,rijskih funkcija prištedimo doduše na multiplikaciji
eventualno i divisiji, — koju samo računanje uvjetuje, no na tofinosti
ne samo da ništa nedobijemo, već upravo gubimo, pošto su logarithmi sa posebnimi
brojevi predstavljeni odnosno označeni, irracionalni eksponenti, koji
nam pokazuju na koju potenciju imademo podignuti zadani broj, da se dobije
tražena nepoznanica, a po tomu jest tada i pronađjena nepoznanica takođjer
irracionalna. Nekanimo ovime zagovarati trigonometrijsku methodu i smatrati
ju bezuvjetno potrebnom kod geodetskih operacija, već želimo samo razjasniti,
u koliko bi se ista kod raznih šumarskih, mjeraćih radnja kao polakšica uporabiti
mogla. Predpostavljajući, da su goniometrijske i trigonometrijske zasade
svakom čitaocu poznate, držimo za suvišno iste ponavljati, pa ćemo ponajprije
u kratko obrazložiti uporabu priležećih tabela, a zatim osvrnuti se na
glavna principija o razrešenju pravokutnih i kosokutnih trokuta, nakon česa
ćemo, obzirom na praktičnu uporabu, razriešiti njekoliko primjera, Priležeće
skrižaljke sadržavaju prave omjerue veličine goniometrijskih funkcija i sinusa,
cosinusa, tangente i cotangente od 10—10 minutah.


Ako imademo pronaći funkciju za stanoviti broj stupnjeva i minuta,
tada tražimo ponajprvo stupnjeve i ime dotične funkcije, gore ili dolje na nadpisu
skrižaljke a minute lievo ili desno, već naprama tomu, da li dotični kut
manje ili više od 45 ^
^^ imade. Slažu li se točno zadane minute sa onima, koje
smo u skrižaljci našli, tada je goniometrijska funkcija u istomu redku, i to u
u onoj vertikalnoj rubrici, koja nosi ime zadane funkcije.


Dočim sadržavaju ove skrižaljke vriednosti funkcija samo od 10—10 minutah,
t. j . vriednosti od IO minutah i višekratnikah od 10, s toga nemožemo
za stanoviti zadani broj minuta, koji nije višekratnik od 10, funkciju direktno
odčitati, već ju moramo, arithmetijskom interpolacijom izračunati. U tu se
svrhu imade ponajprije pronaći diferencija skrižaljka reducirana na T — pa
se ista pomnoži sa zadanim brojem minutah i ovaj se tada rezultat pribroji ili
odbije prije ustanovljenoj funkciji ili kofuukciji. Kod kutevah do 45"^ odčitavamo
vriednost funkcijah neposredno iz skrižaljke.


Na pr. neka se pronadje sinus 13« 20´? Na tabeli III. naći ćemo gore na
glavi nadpis „Slnus^ a u rubrici lievo stupnjeve i minute; dakle, sin 13" 20´
= 0*23062; isto tako direktnim odčitanjem može se pronaći:
na tabeli VIII sin 38*^ 30´ = 062252.


„ VIII cos 36^ 40´== 0-80212.


„ . IX tg 42« 20^ = 0-91099.
. . IV cot 15´^ 10´ = 3-68909.
Ako je ku t veći od45«,tađa se imadu nadpis i funkcija tražit i


dolje na glavi, a i stupnjevi i minuti odčitavaju se neposredno, ali uviek
u jednom stupcu gore više, kojeg difierencija zadani kut sa protustupnjem
nadopunjuje na 90*^, na pr.:
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

411


isa tabeli I. sin 86*´´ 30^ — 0-908l4>´


„ IL cos 8r-´ 40^-= 0-14493.
„ „ IV, tg 73^ 30^ =-3-37594.
, ,, YL cot 62^^ 2iy = 0-52427,


U ovdje navedenih primjerih, bilo je dakle moguće u skrižaijka direktno
pronaći zadanu funkciju, dočin) je zadani broj mtnutuh bio 10 ili pako višekratnik
od 10; nu imademo li na pr. pronaći sin 2rM5´? tada ovomu kutu nemožemo
direktno pronaći pripadajuće funkcije, već postupamo na sliedeći naćin:


Kut od 21^ 15´ leži izmeđju kuteva 21^´ 10´ i 2V 20´
na tabeli V sin 21*^ 20´ = 0*36379 j
_^ ^ V sin 21^ 10^^0-36108. \ —


ako dolnju jeđnačbu od gornje odbijemo, tada je sin^ 10´ = 0-00271; podielimo
li ovu diferencija sa 10, tada dobimo: sin V =0´000271; pomnožimo li
sada ovaj iznos sa 5, to dobijemo sin 5´ =:= 0-000 271 X o — 0*001355.


Imademo dakle: sin 5´== 0´00i355 )
a sin 21^ L^lžiJ^?^^2 i ~^
sbrojiv dobijemo sin" 21M.5^ = 0-362435.
Neka se pronadje eos 56^ 18´?; kut od 56" 18´ leži izmedju kutevah
56´´ 10´ i 66« 20na
tabeli VII cos 56" 10´ = 0´55678)^
„ VII cos 56" 20^^0-n5436( ""
Odbivši dolnju od gornje jednačbe, dobijemo cos 10´ = 0´00242, ako ovu diferenciju
diviđiramo sa 10, dobijemo cos 1´ — 0´000242, pomnožimo li ovaj iznos
sa 8, dobijemo cos 8´ = 0-001936.
Dočim cosinus, kao i sve ostale kofunkcije (cosinus-cotangens i cosecans)
padaju, ako kut od 0—90^ raste, s toga se mora diferencija ustanovljena za
stanoviti broj minuta odbiti od cofunkcije bliže ležećeg manjega kuta; a u
ovom slu&aju imade se diferencija ustanovljena za 8´ odbiti od cofunkcije cos
56^ 10´, da se postigne cos od 56" 18´ dakle:
(cos 56" 10´ -=0-55678
Odbiv dobijemo


8´:^ 0-001936


+
cos
cos 56" 18
1818^
^^ =-0-554844.
Na isti način opredieljuju se goniometrijske vriednosti za cot i cosecans,
jer u koliko s jedne strane kut raste, u toliko s druge strane cofunkcija pada.
Napomenuti nam je nadalje, da se ovakovim arithraetijskim interpoliranjem
nepostigne nikada mathematički sasvim točan rezultat, nu pogrieška,
koja se time počini, tako je neznatna, da se može zanemariti. Samo je po
sebi jasno, da bi se zadatci sa pojedinima minutama najtočnije mogli riešiti


*
8G« 30´ + 3" 30´ ====900. gt-^ j^.. funkcija za sin 86" 30^ to je funkc.
3*^ 30´, dakle se prema tomu odČitava sin SG*^ 30´ ondje, gdje se odčit-uje cos
za coa


Uredu,


3" 30´
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 412 —


onda, kad bi bile skrižaljke izračunane takodjer na pojedine minute, gdje bi
se tada Još mogle vriednosti od 10—10 sekundah interpolirati.
Prije nego li predjemo na razriešivanje praktičnih primjera, riešiti ćemo
još sliedeće zadatke, tako da bude uporaba skrižaljkah posvema jasn^: .
Neka se na pr. pronadje sin 3« 46^?
na tabeli I sin 3*^ 40´ = 0003951
„ I sin 3*^ 50´ = 0-06685( ~
´ sin 10^ = 0-00290
sin 1^ = 0-000290
´sin 6^ = 0-001740 j


+
sin 3^ 40´ = 0-06395 | "~
sin 8« 46´=r 0-065690
Neka se pronadje tg TO« 48´?
na tabeli III tg 76« 50´ = 4-27471 i
„ „ III tg 76» 40´ = 4-219331
tg 10´ = 0-05538
tg 1´ = 0-005538


8´ = 0-0443041
^ |tg 76 0 40´==4-21933 | +
tg 760 48´ = 4-263634
Neka se pronadje cos 65" 26´?
na tab. V cos 65« 20´ =0-417341


„ „ V cos 65" 30´ = 0-4I469|´
coš rO´ = 0-00265
cos 1´ = 0000265.
cos 6´ = 0001590


(cos 66« 20´ = 0´41734)


(jer^ je´ cos´ coifunkcl)


+ I cos 6´ = 0 00159 j
cos 65" 26´ = 0-41575
Neka se pronadje cot 56" 56´?
na tabeli VII. cot 56« 50´ 0-65355
cot 57" 0-64941


cot 10´ = 0-00414


cot r = 0-000414


cot 6´ == 0-002484


cot .56" 50´ = 0-65355 1
.^ : cot ., 6´ = 0-002484J ~" 0^^ J® cot. cofunkcija).
cot 66" 56´ = 0-651066.


_ Cesto puta se dogodi, da imademo pronaći goniometrijskoj funkciji


pripadajući kut, na pr. ako imademo označenu funkciju sinusa sa 0-56641, to


ćemo na tabeli VII. pronaći u stupcu sinus 0-56641 označen pod kutem od
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 413 —


Neka
se pronadje funkciji sinusa od 0"99814 pripadajući kut? Na tabeli


I. pronaći će se dolje na glavi napis: „siniis^ i u istoma stupca 0´99814, a
u stupcu s desna naći će se, da ovoj funkciji odgovara, kut od 8G^ 30^ Takovim
načinom pronaći će se u tabeli IL 0´1443 ---== coy 81** 40´.
Riešimo ovo: 3*37594 = tg =-C X? dakle kut X nije poznat. U tabeli


IV.
se nađje 3 37594-=tg a,: "73^ 30^
Isto tako kod zadatka cot X = 0-52427? naći će se u tabeli YL 0´52427
-- cot 62´ 20´.
Ovo su bili slučajevi, gdje su se zadane funkcije točno slagale sa onima
u skrižaljci pronađjeuinia, nu obično se dogodi, da se zadane funkcije neslažu
sa onima u tabela pi´onadjenima na njekoliko decimala. U takovih slučajevib
uzme se po prije navedenom načinu kut za susjednu manju goniometrijsku
funkciju, ustanovi se, kolika je diferencija izmedju zadane funkcije i one iz tabela
uzete, pa se ista dividira sa diferencijom skrižaljka na 1´ reduciranom.
Quotient, kog ovom divisijom dobijemo, označuje nam tada broj minuta, koje
se već prema tomu, da li imamo sa funkcijom ili cofunkcijom posla, gore izvadjenom
kutu pribroje ili od njega odbiju na pr.


Neka se pronadje kut odgovarajući funkciji sinusa od 0 362435? Kut je
dakle nepoznanica, s toga pišemo: 0*362435 = sin r _.,X Na tabeli V. naći
ćemo u stupcu sin, 0´36l08--sin 21"* 10´, isto tako naći ćemo 0´36379-== sin
21*^ 20´, — docim zadana funkcija od 0362435 leži izmedju pronadjenih funkcijah
0´36108 i 0"36379, to će jamačno i njoj pripadajući kut ležati izmedju
2V 10´ i 2V 20^; uzme se dakle manja funkcija od zadane iz tabelah


0´36108 -=sin 21« 10´
ima se tražiti za 0*362435--sin X


Odbiv gornju vriednost od dolnje 0001355 -sin X´ — sin 21*´ 10´
sin 2 P 20^-=0*363791
sin 2V 10´:=:^ 0*36108i — 0*^^^^´ ^^ ^^ ustanovi


diferencija "sin
10^^^^00271
sin 1´--0000271.
Gore je dobiven sin X´ =-= 0-001355
sin 1´:: 0000271


po tomu 0 362435--sin 21" 15´, što je bilo gore zadano. —
cos <^ X-0´5548441?
Na tab. VII bližnji manji -=0-55436 J—
diferencija vriednostih -0-0^0484 =- za kog je X--^-56*´ 20´
cos 56^ 10´--0-55678 i __
eos_56´ 20´--0-55436 i
Diferencija skrižaljke za 10´, dakle cos 10´^--6()6242
cos l´=-0´000242
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 414 —


gore ustanovljena 4!L*J:"-^J^^-2.^-^^ 2´
podieljena sa diFzaT^ — o"-00024´2 "


po tomu gore ustanovljeno X - 56« 20´i


X - 56*^ 18^
a prema tome jest 0-554844--= cos X-^^cos 56" 18´.
U ovomu su slučaju odbijene 2´ od 56" 20´ iz toga razloga, pošto cosinus
od 0 — 90*^ pada (jer je cofunkcija).
Zadatak: 425364^tg )C X.? Ovdje je takodjer nepoznat kut X; za
datak ovaj riešiti će se kao i prvanji, naime:


tg X X-^ 4-26364]
na tabeli III. nađje se
bližnja manja vrieđnost ^-4-21933 ( za koju je X-=76´^ 40´


diferencija vrieduostih -- 0*04431
tg 76" 50´=-4-27471|
tg 76" 40^--4´2l933f ~
tg 10´ = 0 05538
tg 1´ -- 0-005538.


0-04431


Dakle 0-005538
X-76" 40M
____^^8´/ +
X == 76" 48´.


Koji kut odgovara vriednostl cofunkcije cosinusa od 0´41575?
cos ^ X = 0-415751—
na tab. V. nadjena bližnja manja vrieđnost = 0´41469| za koju jeX = 65"30,


diferencija vriednostih == 0´00f06
cos 65« 20^ ==0-41734 i —
cos 65"^ 30^ = 0-41469 i Diferencija skrižaljka


cos 10´ = 0´00265
cos 1´ = 0-000265
0-00106


sada je ^ 4´


0-00265
X = 65« 30´!


X-=65*^26´
Ovdje je ustanovljenih 4* s toga razloga odbijeno od 65" 30\ jer je bilo sa
cofunkcijom posla. —
Koji kut odgovara vrieđnosti cofunkcije cotangensa od 0´651066?
cotna tab. VIL nadjena bližnja manja vrieđnost od = 0´649410 j za koju je X =-= 57**
diferencija vriednostih = 0001656
Ima se sada ustanoviti diferencija skrižaljkah:
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 415 —


cot 66*^ 50^ =- 0´65355|
cot 57^ ^0-649411 "
cot 10´-= 0*00414
cot r =- ()-000414


Dividira li se sada diferencija vrieđnostih sa diferencijom za V ustanov


Jje^o«^; ^^ ^"0-000414=^ ^"^^" ^== ´^


^i (Odbiv


U nadi, da smo dovoljno razjasnili uporabu priležećih članku ovom tabela,
prelazimo na temeljna principija o razrešenju:


Pravokutnih trokuta.
Da se trokut razriešiti uzmogne, valja da budu poznate 3 oline (treća
oHna naime kut od 90*^, smatra se kod pravokutnih trokuta poznatim).
Označimo li katetu zadanomu kutu nasuprot ležeću sa y; katetu zadanom
kutu priležeću sa x; a hjpotenusu sa slovom u; to se po pojmu goniometrije
sliedeći omjeri izpostavljaju:


— =^ sin K ^- ili y == u. sin a : .,... , 1.)
= cos a ili X = u. cos a;
3.)


Y = tg a ili y - X. tg a;
3.)


— cotg ^ a ili
X = y. cot a.;. . . . . . , 4.)
X
-_^ = sec a ili u = X. sec a; ..... . 5.)
X


Slf u


cosecoc ili u = y, cosec a; ..... . 6.)
y
y


Iz formule ad 1.) y = u. sin a sliedi u
7.)


sin a.


„ „ ad 2.) X—u. cos a „ X
8.)


u =


cos a
y


„ „ ad 3.) y -= X. tg a „ X =
9.)


a


tg


X


„ ad 4.) X = y. cot a „ y =
10.)


cot a
u


„ „ ad 5.) u == X. sec a. „ X ^=
11.)


sec a
u


^ ad) 6. u = y. coseca ,, y 12.)
cosec OL
Iz formula 1. i 2. sliedi: Kateta jednaka je hjpotenusi, pomnoženoj sa
sinusom, prvoj (kateti) Basuprot ležećeg kuta, ili pako sa cosiuusom priležećeg
kuta.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

_ 416 —


Iz formula ađ 3.) i 4.) Kateta jednaka je drugoj kateti, pomnoženoj sa
tangensom, prvoj (kateti) nasuprot ležećeg kuta, ili sa cotangeosom priležećeg
kuta.


Docim m secans i cosecans recipi-oke vriednosti cosinusa i sinusa, naime:
1 „. 1 . , ,-1


Sin a zz ili cosec a takodjer cos a rr ili sec a =


cosec a sm a sec a
-, s toga se dade pravilo, koje se izvoditi može iz formula ad 5.) i ad


COS a


6.) reducirati na pravilo, koje sliedi iz formula ad 7-) i 8.), naime: hjpotenusa
jednaka je kateti, diviđiranoj sa sinusom, potonjoj (kateti) nasuprot ležećega,
ili cosinusu priležećega kuta.


Iz formula od 9.) ^ I^-) sliedi: Kateta jednaka je drugoj kateti, diviđiranoj
sa tangensom, potonjoj (kateti) nasuprot ležećeg kuta, ili cotangensora priležećeg
kuta.


Pravilo, koje se izvoditi može iz formula ađ 11.) i 12.), dade se reducirati
na pravilo, koje je izvedeno iz formula ad 1.) i 2.) jerx =


sec a
cos a


u. cos a; što imamo ad 2.) isto tako y z=i
u u
sin X ;


cosec a
sm a


što imamo ad 1.) Navedena pravila mogu se u svih mogućih slučajevih upotriebiti
za razriešenje pravokutnih trokuta. Iz naravi gore navedenih formula i
pravila vidi se, da se jedan te isti zadatak može na više načina razriešiti, kako
će to i sami primjeri još bolje pokazati.


Neka se izmjeri stranica A B. sL 2., kojoj je samo jedna krajna točka,


B. pristupna.
U točki B. postavi se okomica pomoću kog mu drago kutomjernog stroja
na A* B, (pomoću pravokutnog križa, kutnog zrcala, astrolabija i t. d.). Okomicu
valja produljiti povoljno do točke C, izmjeriti zatim stranicu C B. i ^C´^c
Uzmimo, daje GB. == 156"42
^a-= 41^20´


Po formuli izvedenoj ad 3.)
sliedi: A B = C B. tg a ili
pako ako substituiramo vriednosti
A B -= 156-42 X tg
41« 20´. Na tabeli IX. tg
4 P 20´ = 0-87955 dakle
A B = 156-42 X 0-87955
= 137-759211 met.


Po formuli ad 4.) izvedenoj
riešiti ćemo ovaj zadatak
A B


ovako: ^-^ cotfiiliA B


SlZ
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

_ 417 "


-=CB. cot p. ^^r [3=-90 —a =-90 —(41^20´)--48« 40´ stoga je AB-


CB. cot fi = 156-42 X cot 48U0´ tia tab. IX. cot 48M0´ - 0-87955 dakle


A B -= 156-42 X 0-87955 =- 137´579211 met.


Po formuli ađ 9.) izvedenoj riešiti će se ovaj zadatak ovako:


j-~ = tg^ ili C B = A B. tg Mli A B -= ^~-. § = 48*^ 40^*, tg fi =


C B 156 42


1-13694 dakle ABr r = 137-579 met


t^48H0´ 1-13694
Po formuli ađ 10.) izvedenoj riešava se ovaj zadatak ovako :
156-42


9^ ^ cot a ili C B = A B. cot a ili A B = -^^ ili A B


cot 41*^ 20´;


A B cot a.
cot 41´> 20´ = 113694 dakle AB= -j^^?|^ = 137.579 met
l-loo94
Ovdje je dakle jedan te isti zadatak na 4 razna načina razriešen.


Neka se pronadje stranica A B si. 3., koja je samo u svojih krajnih
točkah pristupna,
nu po duljini ne^
pristupna. Isto
tako ima se proračunati
i stranica
C B, koja je takodjer
samo u
krajnih točkah
pristupna? Predpostavljajući,
da
je -^ u B 90« ili
R izmjerim ^ a
theodolitom, ahypotenusu
A C
izmjerim lancem,
reducirajuć naravno
duljinu na
horizont.


Si 3 Ako je ^ a -=
SS´^SO^; a hypo


tenusa A 0=904.50 met., tada je: B 0 sin (X ili B 0 = AC. sina ili BC


A 0´
--904-50. sin 35´´ 30´. sin 35« 30´ " 058070, dakle B 0 = 904"50 X 0-58070
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 32     <-- 32 -->        PDF

418


525.24315 met, nadalje A B a- ili A B = A C. cos x ili A B -


A 0 cos
904-50. cos 35« 30´, cos 35*^ 30^-= 0.81412, dakle A B - 904´50 X 0´81412
= 736-37154 icet. —


Neka se opređieli visiaa njekog predmeta AB slika 4.?


Ponajprije valja izabrati točku C, sa koje se može vidjeti vrh i podnožje
toga predmeta; u toj točki postavi se stroj, pa se najprvo izmjeri horizontalna
distancija D; t. j . distancija od dotičnog predmeta, komu se imade visina opređieliti,
pak do stajališta stroja, reducirana na horizont. Kad je izmjerena distancija
D, onda valja jošte izmjeriti elevaciju i depresiju, t. j . kuteve a i fl
Nelca bude D - 50*00 met. ^. a-=l3 ´ 17\ a r p-8° 02´; tada jest:


Vi


-=--= tg a ili Vi ´-=- D. tg a


tg [3 ili V2 =- D. tg [ii


D
Sbroje li se ovdje dobivene jednačbe, to je svota: Vi -[-V2---D. tga +


D. tg p.
Izvadi li se iz posljednje jednačbe D kao zajednički faktor, to je: Vi +
V2 -= D. (tg a + tg P), pa substituiraju li se sada u ovu jednačbu vriednosti, to
se dobije: Vi + V2=-50´00 (tg IS´^ 17´ + tg 8´ 02´)


tg 13« 17´ =- 0-236079 i
ig 8« 2´-=0´04ll34J +
tg 13^ 17´ + tg~^^^~~2´ ---- 0-377213
Dakle Vi + V2 - 50-00 X 0*377213 - 18-86065, a prema tome iznosi visina
predmeta A B 18-86 met.


Neka se opređieli horizontalna distancija izmedju točke M i N — kao
i razlika visina V. si. 5., ako je poznata prava odaljenost P (po strmini mjerena)
i kut naklona naprama horizontu a,?
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

419


Neka je P--602*20 niet. a - 38« 15´


M


SI 5


^==cos X ili pako H -= P cos a ili H-=602´20. eos 38** 15^; cos S8´ 15´


=: 0 78532, dakle H =- 602 20 X 0"78532 - 472-919704 == 472-92 met. — Dočim
V ´


je sada H poznat, to je -^r "^^8 ^ ili V = H. tg a ili V=- 472-92. tg 38´ 16´;
li


tg 38" 15´ = 0-788275, dakle V = 472´92 X 0788275 -= 372-791013 met.
Ovaj isti zadatak mogao bi se još po sliedečih formula razriešiti.
—-= sin (90 —a) ili H-^P. sin (90 —a)


= sin oL ili V = P. sin a I


P


== cos (90 ~ a) ili V =- P. cos (90 — a)


P
Posliedoje dvie jednačbe, naime V -^ P. sin a i V = P. cos (90 — a)
sjećaju nas, da je sin a === cos (90 — a) ili da je funkcija njekog kuta jednaka
cofunkciji, fistomu kutu) komplementarnog kuta.


Imade se narisati kut od 48^ 20´. Da se ova zadaća rieši, to valja povući
povoljni pravac A B sL 6. Neka je isti dug 10^, ~ 100^^. Iz krajne jedne
točke ovoga pravca uzvisi se okomica, koja će biti buduća druga kateta, dočim


29
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 420 —


ima zadani kut biti 48^ 2o´, a
stranica A B = 100 ´%, to ce
nova kateta biti X milimetara
dugačka, pa fe tada takodjer
biti -r ^ = tg 48^ 2& ili X ~
A B. tg 48´ 20^ dočim je tg 48´
20´--M2369, to je X = A B.
1-12369 ili X-=100 X 1-12369
^112-369^^. Prenese li se sada
na okomicu od točke B 112-369%,
to se dobije kateta X, pa spoji li
se točka B sa krajnom točkom katete
X, to je tim nastao kut kod A
SIS nedvojbeno 48*^ 20´ velik. (Da
sama slika prevelikom neizpane,
uzeto 1% =-2%),
A B -100 % X ^ 112*4% onda je == ^ a 48^ 20´.


Imade se .narisati kut od 165´ 30´? Da se zadatak ovaj uzmogne riešiti,
valja se ponajprije sjetiti, da su funkcije zadatog i suplementarnog kuta jednake.
Suplementaran kut kutu a, jest onaj kut, koji ga na 180´ nadopunjuje.
Dakle: tg a=.tg (180-a) po tome tg 165´ 30´ = tg 180 — (1650 30´)


180´


165<^ 30
tg 165*^ 30´-=tg 14´ 30´


Povuče li se dakle opet povoljan pravac A B si. 7., na primjer lOOw/,„ dug,
pa se na jednom kraju istoga uzvisi okomica X, tada je X = A B. tg lA" 30´
ili X==100.tg 14o30´;tgJ4^30´-0-25862X-I00X025862=^25-862%.—
Sada valja odmjeriti od točke B u smjeru okomice X =:= 25´862%, pa
krajnu točku dobivene nove katete spojiti sa A, Time se dobije kut od
14** 30´, a produlji li se jošte pravac A B u smjeru naprama y, to se dobije
kut od 165´ 30´; dakle ^ y A X-:l65o 30´, što bijaše i zadano.


´I´O


i´i V.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 35     <-- 35 -->        PDF

42 i


Kao što je u ova 2 slučaja upotriebljena fanki:


´p: oc, da se uzmognu
zadani kutevi narisati, to se isto tako mogu siičiu. z


,i".ci i sa ostalimi faokcijami
riešavati, dakako obzirom na postojeće trigonometrijske propise.


Češće se dogadja, da se imadu već u nacrtih urisani kutevi odčitati i u
narav prenieti (na pr. kod reambuiacije šumah), a slučajno rieimademo kod
rukuh transporteura, koji je udešen tako, da bismo mogli kuteve na minute
odčitati, tad možemo i taj zadatak gooiometrijskim putem riešiti.


Imademo na pr. katastralni nacrt (si. 8.),
pa bi rado znati^ koliko stupnjeva imade ^ a,
da ga u naravi izkolSimo. Da se taj zadatak
riešiti uzmogne, to valja ponajprije povući iz
točke 0 okomicu na pravac A B, cime nastane
pravokutan trokut A C 0. Nakon toga
valja uzeti šestilo i transverzalno mjerilo, pa
izmjeriti stranicu 0 C i stranicu 0 A, Ako
je 0 C - 56´6 m. a 0 A = 71´2 m.,


0 C 56´6


tada je: sin a = ^ ^ 71-2 — 0-79522, kojoj


funkciji odgovara kut od X gradi. Zato je sin
): X -- 0 79522 na tab. VIII. bližnja i manja
vriednost=^ 0-79512 kojoj odgovara kut (x.=
52^ 40^ Diferencija vriednostih =-0*00010.


Sada valja ustanoviti diferenciju skrižaljke:
sin 52*^ 40´-^0-79512 Odbiv gornju jednačbu
sin 52" 50´ -=^ 0-79688 od dolnje jest


Si 8 sin — 10´= 0-00176
sin r-^ 0 000176
O´OOOl


po tom okruglo 0-6´ == 36^´


0-000176
dakle X^-52^ 40´


36´ +


X--52´* 40´ 36´´
Po tomu iznaša dakle ^ a-^52« 40´ 36".


Imade još sijaset raznih mogućih zadataka, koji se mogu pomoćju pravokutnih
trokuta riešiti; nu nije nam nakana, da razvijamo trigonometrijsku trianguiaciju,
već samo da navedemo u koliko bi se dala trigonometrija u mnogih
slučajevih u praksi shodno upotriebiti, pomoću skrižaljkah, koje sadržavaju
prave vriednosti goniometrijskih funkcijah. A sada evo jošte njekoliko praktičnih
primjera, koji se dadu riešiti pomoćju:
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 422 —


Kosokutnih trokuta.


Za razriešenje kosokutnih trokuta najviše je od važnosti sinusov i tangentin
stavak, pa ćemo u nastavku obzirom na svaki stavak, po jedan primjer
razriešiti.


Ako je zadana jedna stranica i oba njoj priležeća kuta, ili dvie stranice i većoj
stranici nasuprot ležeći kut, tada valja razriešiti trokute po sinusovom stavku.
Neka se na pr, opre-


C diele duljine:


B C-a, A C-^b i
^ C. Da se ovaj zadatak
riešiti uzmogne,
valja izmjeriti stranicu
A B-c i^ Ai^B.


Uzmimo, da je stranica
c mjerena lancem
i da mjeri 265´8 met;


a < B = 58^ 20´


<)^ A ==62´* 40´
sada je: ^^ C -= 180
—(r A + < B), dakle
^ 0--180—(58´ 20´


+ 620 40´) =-=590 i time
je već jedna gore zadana
olina pronadjena, naime kut C; valja dakle još pronaći stranicu a i b.
U tu svrhu postavi se sliedeći razmjer:


c sin A


a : c - sin A : sin 0 ili iz ovog razmjera sliedi a =- A—7:^—, ili ako se u
sm C
265´8 yc sin62M0
ovu jednafibu substituiraju vriednosti pojedinih olina, to je a = ~~, , ~
sm o9
sin 62*> 40´=-0 88835
265-8 X 0-88835 sin 59« --0´85717, dakle po tom je a-


-=275*46 met.


0-85717
Sličnim načinom može se i stranica b izračunati, jer je b:c-=sin B:
oj« n ;K K ^- sin B. .,. , 265-8 X sin 58° 20´ . .^ ^,,,
sm C. ih b-=—^—^ih b--— -.--^.- sin oS** 20´-:0´85ll2 sin


sin 0. sin h^´
265-8 X 0-85112


590-0-85717 dakle b-^ 263-9297 met.


0 85717


Ako su zadane 2 stranice i kut medju njima, onda riešavamo zadatak
po tangentinom stavku. Kod ovoga načina razriešavanja moraju se ponajprije
proračunati druga dva, još nepoznata kuta, dočim se treća stranica zatim računa
po sinusovom stavku.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

423 ™-
Neka se ca pr, opredieli stranica t v o´jerbo je u sredini šuma, a isto tako ne u.),
stojeće drveće spriečava slobodnu Tisuru,
^ ^ ( t 1 ´ t tjo mjeriti,
A i B inieriti, jer


Da se ovaj zadatak riešiti uzmogne, to valja potražiti neku treću točku
C, sa koje se obje točke A i B vide. Kad je ta točka nadjena, onda valja
mjeriti stranice a i b lancem, a kut C tbeodolitom. Nakon toga valja najprije
proračunati kuteve A i B, a zatim se može po sinusovom stavku izračunati
stranica c. — Uzmimo, da je mjerenjem ustanovljeno:


^ C--106« 50´
a = 591-46 Met.
b-= 515*47 Met.


tad je A -f- B 4- C -= 180"
A + B =180—0
A + B~ 183—C


2 2
a = A + B ^180-W50´^3^.3^,
2
_. . A+B


dočim je —^— = 36" 35´ s toga je


. , A + B


= tg 36" 35´


tg 36° 35´ = 0-74221


- ,, . . A + B
dakle je tg —^— =:=0´74221.


A + B A-B


Po tangentinom pako stavku sliedi: a-Kb:a—b^t g


2 ^2
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 424 —
Substituiraju li se sada vriednosti u ovaj razmjer, to dobijemo (591´46 +


515-47): (591-46—515-47)-0-742žl:tg — ~


ili t , Az:B^(i91l46-5l5;47)_X_07J^221
^^ 2 591-46+ 515-47


Sada valja pronaći ovoj funkciji tg -^ = 0-05095 pripadajući kut:


A—B


Za tg $: X = 0-05095 pronaći će se iz skrižaljka kut od 2° 55


2.
Po prijašnjem je i — = 36" 35´, a sada je ustanovljeno—^—=2° ^^´´ P^


ako se ove dvie jednačbe jedan put zbroje, a jednom odbiju to se dobije u prvom
slučaju ^ A, a u drugom -^ B.
Dakle: A + B A + B


36" 35´´ 36° 35´


Azi?=. 2" 55´J ^~= 2» 55´/


^ A = 39" 30´; ^B =33" 40´
Pošto su sada proračunani kutevi A i B, to se može i stranica c lasno
izračunati, jer se: c:a = sin C: sin A. usljed česa je c==—-.—r—
sin A.


Po uvodnoj premisi jest: a = 591-46 met.; ^ C = 106" 50´
sin 106° 50´ = sin 180" —(106"50´) (suplementorni kut)
180-106" 50´— 73" 10´


dakle sin 106" 60´ = sin 73" 10´
sin C = sin 73" 10´
sin 73" 10´= 0-95716
sin A = sin 39° 30´ = 0-68608
po tomu c 591-46 X 0-95715 =— 890-00 met. —


0-63608


Ovaj isti slučaj bi se mogao još i tako riešiti, da se umjesto tg —^t_


a


,G. . A + B 180 —C .„,tgA+B ^ C
umetne u razmjer cot ^ jer je—^~ = ^—, ih -^^^I_ = tg 90 -^ =


Q ri A Ti


cot ^ usljed česa bi razmjer imao ovu^formu: a -f b : a—b -= cot^ : tg —^ -


Rezultat ostaje medjutim jedan te isti, po kojoj god formi računali; pa
se prema tomu bira onaj način računanja, koji se prikladnijim čini.
Konačno da razpravimo još jedan primjer. Kako se naime postupa, ako je
distanoija sasma nepristupna, a ima joj se opredieliti veličina?
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

42:
Imade se na pr. opredieliti odaljenost izraedju točaka A i B, koje su po
cieloj svojoj duljini nepristupne. Za riešeaje tog zadatka valja odabrati pristupnu
temeljnicu C D. Duljinu iste valja lancem izmjeriti, a sa krajnih njezinih
točaka kutomjerom mjeriti: ^ «, < P, ^ Y, < S. Mjerenjem je ustanovljeno
da je: C D = 550 met., ^ « = 74" 10´,^ p = 54" 20´ ^ Y =
18" 30´ ^ S —- 49° 40´.


Zadatak će se riešiti razmjerom: B D: C D == sin ^: sin K, < K == 180°
_(p-|_ y 4.8)^ ^ K==180<*— (54° 20´+ 18° 30´+ 49° 40´) dakle ^ K
= 57° 30´.


S toga je B D: C D == sin 540 20´: sin 57° 30´
ili B D = C D. sin 54° 20´
sin 57° 30´
sin 54" 20´==0-81242
sin 57° 30´ = 0-84839,
550 X 0-81242


a po tomu B D 52967 met.


0 84339
Analogno ovomu se odnosi:


A D: C D = sin (a -4-{i): sin e
^ «= 74° 10´
^j:; [i= 54° 20´


.; a+>-^128° 30´
sin 128° 30´.-.sin (180°—128°30´), dakle sin 128° 30´=sin,51» 30´, sin 51o
30´ = 0-78261 --- sin (a + (3); K e ==. 180 — (« + ?> + {), < e =
180"-(74° 10´+54" 20´+ 18° 30´) = 33° sin < e = sin 33°==0-54464,
dakle A D; 550 = --=0-78261:0 64464 ili A ^ = = "-0^7464— — 790-31 met.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 426 —


Pošto su sada proračuaane duljine stranica: B D —529´67 met. i stranica
A D=-790-32 met, to se može uporabom tangensovoga stavka lasno
još proračunati i stranica A B, jer je: A D ~h B D: A D — B D = tg.


1800—S, 180-49´ 40´


65´ 10


(n + k) + m ^.0 i A/


po tomu:^ ~ ==bb´´ 10


a stoga: tg o -"= ^S 65° 10 = 2*16090. Ako se ova posliednja vriednost
substituira u gornji razmjer, to se dobije :
A D + B D : A D—B D =2´16090: tg ^^´^ ^""^, a nakon zamjene
vriednosti od A D i B D dobyemo:
(790-32 + 529´67): (790-32- 529´67 = 2*16090 : tg ^ ^ ? "^´
ili tg (° + ^^)-´" ^ (79Q-32-529´67) X 216090__
2 ~ (790-32 + 529´67) ~
260-65 X 2-16090


0.426699= tg < X.


1319-99
U skrižaljkah pronaći će se, da je 0426699 = tg ^ 23» 6´ 24", dakle
(Q + k)--m^^g^ g, g^„_ ^ ^^..^ .^ izračunano, da je (A±|1± 5 = 65"iO,


pa ako se sada medjusobno jednom zbroje, a jednom odbiju ove dvie jednacbe,
to (5e se dobiti u prvom slučaju < (n -f k), a drugom slučaju ^ m naime:
(n -f k)—m (n + k) 4- m


Y +~ ^ ^^^^^%?,-6´ 24´^+ 650 10´


ili (n + k) =88´* 16´ 24"
(n + k)—m (n -h k) + m
^ ^ ^-^^2^-= ^^ ^´ 24"-65´^ 10´


n + k-m-n m


= 23*^ 6´ 24^´—65´ 10´
2 m


=^— 42´ 3^ 36"


ili ^ m = 42´ 3´ 36".
Prema tome imamo: A B : B D


sin S:sin m odnosno A B:529´67 =
sin 490 40´: sin 42« 3´ 36´^ ili A B . ^ ^^^4^A ^^^^9^^^^^^^


iz česa resultira


sin 42" 3* 36^´
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 41     <-- 41 -->        PDF

427 —


529-67 X 0-76229,


da je A B ^= 602´71 liiet. dug, cime ie gore stavljena


0-615991
zadaća riešena*.


Iz ovo njekoliko primjera vidi se, da se mogu trigonometrijske zadaće
lasno i pomoću priležećih tabela riešavati, ter da se naprema stepenu točnosti,
kog sama radoja zahtieva, može opredieliti broj decimala. U ovdje riešenih primjerih
svuda je računano sa iunkcijama na 5 đesetinskili mjesta, nu ako se
neradi o velikih distancija, mogu se uzeti samo 3 desetinska mjesta (na pr.
kod odaljenostih do 300 met.) osobito onda, ako sama radnja nezahtieva osobite
točnosti.


Imade jošte mnogo raznih geođetičkih zadataka, koji se u stanovitih slučajevih
dadu mnogo laglje riesavati trigonometrijskim putem, nego li inim kojim.
Glavna svrha ovoj radnji bila je samo nakana, da se razjasni, kako se mogu
riesavati razni trigonometrijski zadatci, a da se goniometrijske funkcije nelogarithmuju,
pa pošto se većina geodetičnih zadataka dade svesti na ovdje razriešene
primjere, to će nam biti drago, ako smo kojemu od gg. praktičara ovom
radnjom poslužiU. D. K.


Ouercus rubra (amerikanski crveni hrast).


u „šumarskom listu" za mjesec srpanj t. g. (str. 334.) donesena je po
njemačkih izvorih viestica o amerikanskom crvenom hrastu, te su pohvaljena i
njegova svojstva, pa je preporučeno, da bi ga bilo vriedno u šumah razploditi.


Ta viestica daje mi povoda, da nekoja ob ovom hrastu priobćim, u koliko
bi on za naše šume vriedio, jer mi je ovaj hrast iz naših predjela već odavna
poznat, 0 kojem sam jedan članak i u „Šumarskom listu" godine 1889. donio,
a sad mu donašam i sliku žira u naravnoj veličini, kako kod nas raste.


* Starija gg. sudrugovi sjećati dese s naše domaće strukovne „Almae", a iz đjaSkili dana,
da smo slični zadatak: (mjerenje odaljenoati izmedju tornjevah rimo-kat. i grko-kat, crkve u
Križevcih, sa temeljnice osnovane na briegu iznad ratarnieke bašce rieSavali, naravno
uz logarithmovanje ovim načinom: Nakon Sto je izmjerena temeljnica D C, mjereni
bjehu kutevi C i D u svrhu, da se ustanove kutevi A i B po onoj, da je i A =^=:
180—(C + D). Iza toga označene su kratkoće radi stranice A C=:=h, C B^^^^^b,
C D zr-^ c, pa su za pronadjenje b, odnosno b´ postavljani sljede(5i omjeri, b: c =^
sin D: sin A, iz toga:
c. sin D Ig c Ig sin D » ^^ .
br-.---^ — =:=^--lg b=^^ ~~——— =z=r^lg c-^l g siu D—ig siu A. Pošto je
sin A Ig sin A
sličnim omjerom pronadjen i b´^ postavljena je za izraČunanje odaijenosti A B sliedeća
jednačba :


X3 -^.z. b^ _[-. b´2 _ 2 bb^ C08 C. Uredn.