DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 409 —


kazah razabire se, da će veći trošak usljed ovih reformah, ako se provedu
onako, kako to vlada prema ustanovam osnove zakona srajera učiniti, iznašati
u ime povišenja berivah službenikah 11,020 for.


Zakon bi imao valjanost steći odi. srpnja t. g. tako, da bi se dakle za ljetos
imalo pobrinuti za pokriće većega izdatka od okruglih 130.000 forintah.


Pošto u Ijetošnjem proračunu taj veći izdatak nije predvidjen, pobrinula
se je vlada, da se nuždno pokriće nadje u okviru izvanrednoga proračuna,
odnosećega se na uporabu suvišakah, proiztićućih iz obračuna s Ugarskom iz
prošlih godinah, koj se visokomu saboru takodjer na ustavno razpravljanje
predlaže.


Vlada je u ostalom uvjerena, da će u buduće bez uštrba za ine zemaljske
potrebe moći naći u redovitom prihodu unutar okvira autonomnoga proračuna
pokriće za veći izdatak povodom ovih reformah, koje ona prema razloženu
stanju stvari mora smatrati pravom, neodklonivom nuždom.


Praktična uporaba trigonometrije.


Mnogo puta nastupa kod raznolikih geodetičnih operacija u praksi slučaj,
da je šumar prinužden stanovite distancije izmjeriti, eventualno proračunati indirektnim
putem, a osobito u gorskih predjelih, gdje raznolike uvale, gudure i
pećine, zapriećuju slobodno, direktno mjerenje, Ovakovi se problemi obično riešavaju
ili jednostavnim graphičnim putem, ili pako na temelju zasadah o sličnosti
trokuta. Koliko je pako ovakav postupak često tegotan, biti će poznato
svakomu od gg. šumara, koji je imao prilike slične zadatke dešavati.


Sa tachjrmetrom mogu se takodjer povoljni rezultati polučiti, nu ipak valja
uviek na umu imati, da se na strminah odčitana distancija, u svrhu da se
svede na njezinu horizontalnu projekciju, imade obzirom na kut naklona što ga
terain sa horizontom zatvara, reducirati. Dočim se dosta puta dogadja, da
mjernik neimade kod rukuh stroja, koji bi tako uredjen bio, da se može distancija
na temelju optičkih zasada direktno odčitati, mora u takovom slučaju
isti uporabiti ili zasadu o sličnosti trokuta — eventualno polygona — graphični
način, ili trigonometriju za indirektno izmjerenje.


Svi slični zadatci mogli bi se uspjehom trigonometrijskim putem riešavati,
nu ova se methoda u šumarskoj praksi vrlo rado izbjegava, a to s razloga
toga, što je ista skopčana sa logarithmovanjem goniometrijskih funkcija, a po
tome i sa računskom operacijom, koja prilično poranje i vještine iziskuje.
Nu trigonometrijske zasade mogu se riešavati i bez logarithmovanja goniometrijskih
funkcija, a kako se pri tom laglje u praksi postupa razjasniti ćemo
niže sa njekoliko primjera.