DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 48     <-- 48 -->        PDF

»86


prenatrpana. Usljeđ toga su stale ciene padati, a splavljari su se od daljneg kupovanja
sustegii. Po tome se navrnula roba sada iz Sanskog-dola na stalna stovarišta, pa
imadu drvotržci, koji trguju na željeznici opet prigode, da si nuždnu zalihu nabave.


Kod pojedinih vrstih dasakah pala je ciena: za 22 mm. daske, 8^´ —9´^ široke
po 100 komada od 19 for. na 17 —16 for, iste daske, 6´´—7" široke po 100 kom.
od 13-50 for. na 12 for., za 30 mm. daske, 10"—12^´ široke po lOO kom, od 6
for. 50 na 6 for. — ^/^ cm. letve, 12´ duge, po 100 kom. od 5 for. 50 na 5 fr.
2" jelove žaganice, 12´´ duge, 8"—14" široke po palac od 6 for. na 5´5 —5 for.
Otesana gradja održala je stalnu cienu, jer je potraga za istom sveudilj živahna, pa i
zato, što se u iztočnih krajevih nadaju vedim gradjevinam.


Slaba je potraga za omorikovom korom. Za noviju robu nude veletržci i tvor
niče za 15*^/o manje ciene od lanjskih, Proizvodnja je ove godine nješto zadocnila,
pošto su proljetne kiše smetale,


Ciene triesiovinah u Beču: Minule osmice bilježene su sljedeće ciene na
bečkom tržištu:
Za 100 kig. šišarice (lučeca) VA god. 1893. odabrane vrsti for. 14—14 5,


I. vrsti 12-5—13-5 for. II. vrsti 9´5 —10-5 for., III. vrsti 7—8 for. Valonea iz
Smirne, odabrane vrsti 19—20 for., I. vrsti 16—18 for., srednje vrsti 13´5 —14 5
or.^ scart 10 —12 for., roba sa otočja prve vrsti 13*5 —14*5 for., srednje vrsti
11-5-—13 for., ecart 7 5 — 9 for.
Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.


Dar knjižnici hrv.-slav. šumarskoga družtva. Uslied poziva, koji je priobćen
u „Šumar, listu** br. 6. za mjesec lipanj t. g., darovao je u svrhu povećanja
knjižnice hrv.-slav. šumarskoga družtva p. u. gg, Ferd. Z i k m u d o v s k y, kr. odsječni
savjetnik i izvjestitelj šumarstva kod kr. zemalj. vlade sliedeće knjige: Zchokke´s
j^Der G-ebirgsforster" od god. 1825. i „Catalog der A u ss t ell unge n des


k. k. Acker bauminister iu ms der k. k. S taats-S al inen od god, 1875., a
p. n. gosp. Aleks. Unger , šumar pl. komposesorata Turopolje darovao je u istu
svrhu: Gangbofer A. „D a s forstliche Ver su chs w e s en" od god. 1880. sv. I.,
svežčić 1—3 i sv. II, svežčić 1 i 2,, te Dr. Seckeridorff „M itth eilu ngen aus
dem forstl Versuchswesen Osterr." od god. 1877. i 1878. sv. I. i II.
Na tom plemenitom daru učtivo se zahvaljuje podpisano predsjedničtvo p. n. gg.
darovateljem sa željom, da ovaj liepi primjer slieđe i ostala p. n. gg. članovi.


U Zagrebu, 14 srpnja 1894.


Predsjedničtvo hrv-slav. šumarskoga družtva.


Poziv. Podpisano predsjedničtvo učtivo umoljava p. n. gg. članove hrv.-slav. šumarskoga
družtva, koji do sad još nijesu platili ´članarin u za god. 1894., da ju
čim prije poštanskom naputnicom pripoalati izvole, pošto je prema ustanovi
§. 7. pravila već odavna minuo rok, do kojega se članarina uplatiti ima i pošto mora
takodjer i uprava hrv.-slav. šumarskoga družtva svojim obvezam točno zadovoljiti.


U Zagrebu, 13. srpnja 1894.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


F. Zikmundowskr. Vatr. Rački.
Odgovorni urednik Vilim Dojkovid, kr. Žup. šumarski nadzornik ~ Tisak C. Albrechta.