DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 383 —
poslali članarinu narodn o za god. 1894.; nu aije im ista uračunana za god, 1894.,
nego za prošle godine, m koje su dužni ostali, a uslied toga nijesu u ovom popisu
navedeni.


U Zagrebu, dne li. arpnja 1894.


Predsjednietvo brv.-slav. šumarskoga družtva.


Natječaji


Natječaj. U području ovog šumsko gospodarstvenog ureda izpražnjeno je jedn o
mjesto šumarskog vježbenika, sa godišnjom pripomot^i od 425 for. eventualno
360 for. a. vr. za koje se mjesto natječaj do 20. kolovoza 1894. razpisuje.


Natjetjecatelji za to mjesto imadu propisao biijegovane molbenice, i to u službi
stojeiJi putem predpostavljenog si ureda, inače putem nadleže si kr. kotarske oblasti
do gornjega roka podpisanomu šumsko-gospodarstvenom uredu podnieti, ter obložiti:


1. krstnim listom;
2. svjedočbom o svršenih naueih na kojem višjem šumarskom učilištu ;
3. dokazom, da je dobar risar ;
4. lieČničkom svjedočbom od zdravom tjelesnom ustroju i
5. svjedočbom ponašanja i eventualno dosadanje službovanje.
Sum9ko-gospodarstveni ured gradiške imovne obdine.


UNovojgradiški, 14. srpnja 1894,


]!Tatječaj. Kod petrovaradinske imovne obćine ima se popuniti jedno mjesto
šumarskog vježbenika.
Pia(:a je 360 for., stanarina 100 for., relutum za ogrievna drva 27 for., te za
vanjsku službu putni paušal od 200 for. godišnje.
Eftflektanti propisno priredjene molbenice do 31, srpnj a t. god. podpisatom
uredu podnieti imaju.


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne obćine.


U Mitrovici, 9. srpnja 1894.


Natječaj, Temeljem, riešitbe visoke kr. zemaljske vlade, odjel unutarnji, od 14.
lipnja t. g. broj 28.508, razpisuje se ovime natječaj za popunjenje mjesta šumarskog
pristava kod gospodarstvenog ureda slunjske imovne obtJine, koji 6e uz ostalo voditi
poslove oko evidencije užitnog katastra i uredjenja šumah.


Beriva su: godišnjih 500 for, plaće, onda za vrieme vanjski radnja kod reambulacije
šumski medja i dr. poslovah daevnlca i kilometrina prama visokoj naredbi od
IB. srpnja 1892. broj 10.075.


Za naimenovanje valjaju ustanove §. 6, 7, 8, 9, zakona 11, srpnja 1381,
Natjecatelji imaju propisno obložene i vlastoručno pisane molbenice poduesti
podpisanom uredu do konca srpnja t. g.


Šum sko-gospodarstv eni ured slunjske imovne občine.


U Eakovcu dne 28. lipnja 1894.


Natječaj. Kod podpisanoga gospodarstvenoga ureda izpražnjena su dva stipendija
od godišnjih 200 for, {slovi dvije stotine forinti) a. vr. za učenike, polazeće srednje škole.