DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 380 —


poimence od godine 1886. kod veliko — prodaje guma vidi. Doliodak šumarstva povisila
su jedino prometna sredstva, pa za to možemo ovdje njekoliko dokaza priobtliti. Dohodak
šuma zemaljskoga erara skočio je od 100.000 for. godine 1882. na 271.100
for. god. 1884., na 310.100 for. godine 1887., na 323 500 for. godine 1888., na
a82.400 for. godine 1890. i na 483.200 for. godine 1891. Po tom je dohodak
skočio za zadnjih deset godina skoro za 400 postotaka .


Biesni slon. U Noventi, malom mletačkom trgovištu, producirao se Pavao
Baue r iz Wurtemberga, 36 godina star, sa svojim pitomim slonom Jol i i pravio
dobre poslove, jer se tamo obdržavao veliki sajam. Pred njekoliko dana razbiesni se
slon i za čas se tielo nesretnog Bauera pretvorilo u gomilu čovječjeg mesa. Slon ga
razčinio u sto komada. Nesretnik prizivao je u pomoć, nu nitko od svieta, koji se
sakupio, nije mogao priteci u pomoć. I poslie tog groznog čina pokazivao je slon
njeki nemir, koji je zabrinuo pučanstvo. Tajnik pokojnoga Bauera izjavi, da ne prima
nikakove odgovornosti, jer da je slon slušao samo na pokojnikov glas, a sluga, koji
je slona dvorio, odkaza služba. Obćinsko poglavarstvo brzojavi dogadjaj prefekturi u
Vicenei, moleći za naputak. Profektura odredi, da se slon ima usmrtiti strihninom .
Bacilo se slonu njekoliko komada hljeba, u kojih je bilo do 24 grama striknina. Slon
odoljevao je otrovu pol sata, dok se groznim urlikom ne sruši mrtav. Medjutim Četiri
oružnika s nabijenim puškama pazili su^ da životinja nebi od boli pobjesnila.


„Obzor".


Uplaćena članarina za god. 1894.


Do sad platili su članarinu sa 5 for. za godinu 1894. sliedeći Članovi I. razreda
hrv.-slav. šumarskoga družtva p. n. gg,: Abramovi ć Nikola, Šum. pristaT brodske
imovne obćine; Agji ć Prokop, šumar, I. banske imovne obćine 5 Basar a Teodor,
nađšumar I. banske imovne obćine; Baranovi Ć Gjuro, obć. šumav u Šibeniku; B elamarić
Sime, obć. šumar u Ludbregu : B ernšt ein Adalbert, posjednik u Begtežn ;
Bogoević Tomo, protustavnik križevaČke imovne obćine (platio 2 for.); Bona Marino
pL, kr. nađšumar u Ogulinu; Brosi g Kudolf, knez. Šumaru Češkoj; Bunjat a
Ante, šum, procjenitelj gjurgj. imov. obćine; Bubanj Martin, trgovac u Fužini; B unjik
Koloman, nađšumar brodske imovne obćine; Br kić Franjo, predsjednik I, banske
imovne obćine (platio 3 for.); Cesari ć Gjuro, šumar slunjske imovne obćine; Dojković
Vilim, kr. žup. šumar, nadzornik; DraČar Vinko, kr, šumaru Brlogu; D rni
ć Milan, šumar, vježbenik u Sisku; Ern j Kudolf, obč. šumar u Bribiru; Fiseh baeh
Robert, kr. zemalj. šum. nadzornik I. razreda; Fođroc2y pl. Drag., kr. žup.
nađšumar u Belovaru; Fetwađjie v Hinko; slušatelj šumarstva u Križevcih (platio
2 for.); Gettwer t Andr., vlastelin, šumar u Petičevcih ; Gr u n d Hugo, kr. Šumarnik
u Zagrebu; Grunwal d Josip, obć. šumar gor. Rieka; Hankonj i Stjepan, vlastel.
šumar u Valpovu; Heinz Gustav, šiimar gradiške imovne obćine; Herze l Adolf,
nađšumar gradiške imovne obćine : H 1 a v a Drag., umirovlj. kr. profesor u Križevcih;
H o V a r k a Franjo, vlast, šumar u Jaski; H 0 r a č e k Ant., vlast, poslovodja u Gradcu;
Jambrušić Milan, obć. šumar u Ludini; Kadernoška Drag., šumar u Tompojevci;
Kaderžave k Leo, šumar gjurgjevačke imovne obćine; Kora b Ante,
vlastel. šumarnik u Vukovaru; Kuehink a Josip, vlastel šumar u Delnicah; K o8
o vi ć Bogosl, protustavnik slunjske imovne obćine; La ksar Drag., nađšumar
gjurgj. imovne obćine; Lasma n Drag., šumar, procjenitelj ogulinske imovne obćine;
Magjarevi ć Ivan, umirovlj. kr. šumarnik u Zagrebu; Mali n Virgil, šumar gjurgjevačke
imovne obćine; M a s 1 e k Mile, kr. nađšumar u Raiću; Milutinovi*?
i sinovi, tvrdka u Panćevii; M 1 i n a r i ć Eizear, šumar gjurgjevačke imovne obćine
M ii 1 1 e r Antun, vlast, nađšumar u Suhompolju ; Mravuna c Petar, akcesista I.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 43     <-- 43 -->        PDF

381


banske imovne obeine (platio 3 for.) ; Na g y Vinko, kr. šumar u Biidimpešti ; N a-
Dicia i Drag., vlastelinski nadšumar u Bjakova ; Odži ć Ivan, obćiiiski šumar u
Irign; Fer c Aleks., nadšumar otočke imovne obeine; Pil z Yjekos!., vlastel. šumar
u Negoalavcih ; Popovi ć Dušan, šumar petrovaradinske imovne obeine; Panćof f
Vas., slušatelj šumarstva u Križeveib; Kadoševi< ! Mijo star., drvotržac u Lokvab;
Eosmanitb Alb., kr. nadžnmar u Senju; K u ž i ć k a Aug., kr, nadšumar u Sokolovcu;
Rukavin a pl. Eud., šumar gjurgjevačke imovne obćine ; S a c h e r " Josip,
vlast, šumar u Valpovu; Stub i i<3 Vjekoslav, šumar, pristav I. banske imovne obćine;
Sz e n t gj o r g y pl. Ljuđ., obć, eumar u Jaaki; Škori ć Milan, šum. pristav
petrovarad. imovne obdine; Tomljenovi ^ Luka, kr. umir. nadšumar u Vinkovcib;
Troppe r Ivan, nađaumar brodske imovne obeine; Tvrzni k Franjo, kr. nadšumar
u Zagrebu; Trieb Ivan, dohodarnik i nadšumar u Čabru; Unger Aleks., šumar u Vel.
Gorici; Viđal e Jaromir, šumar brodske imovne obćine; Vraniča r Julio, šumar
gjurgjevačke imovne obeine; Vsetečk a Vojt., kneževaki šumar u Cerju; V o r k a-
pi ć Lazar, slušatelj šumarstva u Križevcib (platio 1 for.) ; Z a v r š <5 a n Ivan, gumar,
vježbenik II. banske imovne ob(5ine (platio 2 for,); c. ikr. namjestnifitvo u
Zadr u kao predbrojnik na „Šum, list*^ ; Ž i b r a t Milan, obdiuski šumar u Ivancu i
Žerdi k Lambert vlast, šumar u Dolj. Miholjcu.


Nadalje platili su za g. 1894. sliede(^i podupiraju<5i članovi brv.-slav.
gumarskoga dnižtva svoj prinos: preuz. gosp. biskup Jos. Juraj Strossmaje r sa
10 for,, brodska imovna obdioa sa lOO for.; gradiška imovna obćina 50 for, ;
gjurgjevačka imovna obćina sa 20 for. ;križevaČka imov. obćina
sa 10 for.; petrovaradinska imov. ob(5ina sa 20 for.; L bansk a imovn a o blizina
sa 10 for. ; II. banska imovna obćina sa 10 for. ; kr, i slob. grad
Osiek sa 10 for.; k r. i slob. grad Zagreb sa 10 for,; k r. i slob, grad
Varaždin sa 10 for, ; kr, i slob. grad Križevac sa 10 for.; kr. i slob.
grad Karlovac sa 10 for,; kr. i slob. grad Petrinja sa 10 for. ; k r. i
slob. grad Koprivnica sa 10 for.; Vlastelinstvo kutjevačko 20
for.; preuzv. g. Dragutin grofElz sa 25 for.; preuz. g. Ladislav grof
Pejačević sa 10 for.; Ljude v. pl. GaUiuf, vlastelin sa 10 for.; Blaž i ć
L u j 0, drvotržac sa 10 for.; urb. imovna obćina turopoljska sa 10 for.
urb. obćina Brezovica ea 10 for. ; urb. obćina ObrežsalO for. ;
preuz. g, Gjuro grof Jelačić, veleposjednik noviđvorski sa 10 for.; vlastelinska
uprava preuz. g, kneza Odeskalky sa 10 for., te ur barska
obćina Odra kao oitemeljiteljni žlan sa 100 for.


Članarinu po 2 for. uplatili su za god. 1894, sliedeći članovi II. razredagg.
lugari imov. obć, Šumarije u Eakovici, Bosnić Simo, Kal e m b e r
Dane, Krizm ani ć Gjuro, Kosanović Miloš, M o m Ći lović Alek.; lugari
brodske imovne obćine: Ananić Mako, Benić Filip, Benić Mato, Benić
Josip, Beraković Simo, Brkić Bartol, Borevkić Marijan, Dorić Petar, D rčelić
Gjuro, Dorić Jos.; Fllajdić Stjepan, Izak ovi ć Koko, Kladarić Marijan,
Kovačić Pet.; Lović Grga, Lović Mijo, Mijatović Gjuro, Petrović
Adam, Plašćević Ante, Stanić Fr. ; Sudić Marko, Tvrdojević Ivan i VrbljanĆević
Franjo: lugari imovne obćine Šumari je vinkovaĆke br. 3. Benaković
Vinko, Cordašić Ivan, D ekan i ć Luka, Divić Jos., D ve tv ić Marijan,
Didović Stj,; Grgić Živ.; Jovanovac Luka, Jovanović Stojan, Ištaković
Stjepan, K o v a e i ^
^^ Ant, ; K o p i ć Morijan, K u rj a k o v i ć Petar, Kuzmanović
Gj., Knežević Simo, Levnić Ivan, Matinac Ad.; M a rk o v i ć Pavo, Mikinac
Marko, M i rk ov ić Franjo, Paračilovac Andrija, Stivanićević Mato i Štipa,
Švabić Petar, Šajnović Nikola, Vugoš Petar, Via disa vi j e vić Luka, Ž ubović
Ant. i Županić Franjo: — lugari šumarije r a j e vo se Isk e : A n
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 382 —


tolid Donat, Bubaiović Marko, Šeštid Vinko, Šuvld Mato i Tucaković
Marko: — lugari šumarije u Otoku: Babid Ivan, Blaževae Ivaa, Pilić
Marko, Kkdarid Martin, Mazalović Joso i Šimi6 Pavo: — lugari šumarije
u Velikoj: B u š i ć; Eoko : lugari s u m a r i je no v i grad s k e : Jako
pović Stevo i Križevčaii Franjo;´ lugari šunaarije belovarke (gjnrgjevačke
imovne obćine): Bazi(5 Mijo, Ga´češa Andrija, Habuzi n Filip, Kudumi l
Ignac, Kraljić Ivan, Mikulin Filip, Tandarić Gjuro i Via ho vic Vinko: —
lugari L banske imovne obćin: Banjanac Josip, Bartolić Mato,
Bjeloš Rade^ Bulat Mile, Janjanin Vujo, Kljaić Voljko, Korkut Damjan,
Kozić Vas,; Manojlović Marko, Marić Nikola, Mrkobrad Sava, Ostoić
Nikola, Petar i Blaž, Pa vio vi 6 Nikola, Popović Simo, Podunavac Petar, R adujković
Jovo, Resanović Nikola, Simić Grjuro, Šimi6 Jakov, Stanoević
Pavo, Stoie Simo, Škrljac Pavo, Vuksan Pavo, VukSević Mato, Vuić Mijo
i Zagorac Josip: — lugari II. banske imovne obžine (šumarija dubička):
Autolić P, Dojčinović Bogdan, K o š ufe i ć Sava, Mladjenović
Dmitar. Perenčevi ć Pavao, Š i m i ć Nikola, V u č e t i d Stevo, S v r a b i ć Prokop
doČim su po 50 novč. platili sliedeći lugari: Andrasura Simo, Blag oj a Joko,
Jug o V id Bogdan i K a r a \ i did Jovo ; — lugiri II. banske imovne obćine
(šumarija dvorska): Boroevie Pavo, Branko vi ć Jovo, Latina Gligo, Lo nčarevid
Mojo, NenadidRade, Orlovid Petar, Pr i b i 6e vi ć Milić R aj s i d Grjuro,
Z u ber Adam i Jovo : lugari U. banske imovne ob dine (šumarija u MecenČanili) ;
B o r o e V i d Gjuro, D a b i d Todor, D e a n o v i d Jovo, K o r d i d Mojo, M a r i d Mato, M a
k o V i d ŠtefOj P 1 a v 1 j a n i d Nikola, Pejakovid Grjuro, PerenČevid Grligo
R e I a c Stojan, S e 1 a n a c Ivan i Velebit Matija; — lugari Šumarij
oriovadke (gradiške imovne ob6ine) : A g i d Ivan, B e n i d T., B e n k o v i d V.
C e 0 V i d Filip, D u k i d M., G r a b r i d Stjepan, J o z i ć Ilija, KovaČević Bozo
Kovačevid pl. Stj,, L a g o t i d Sira., Novoselac Antun, P a v I e t i d Jovo i
P u s t a i d Josip; — lugar šumarije kupinovadke (petrovaradinske imovne
obdine) Skakavac Lazar; — lugari šumarije morovidke (petrovaradiuske
imovne obćine) : A d a m o v i d Stevan, Budim irovid V., Ferada Bart.,
II id Damjan, Kovačevid Cvetko, Kuzminae Jovan, KovaČevid Ćiro, L j ubišid
Ž., Lozjanin Miloš, Milkovid Grjuro, Marti nkovid M., Opšid
Jovan, R e b i d Uroš i Živko, S i m e n n o v i d J,, S p a i d Cvetko, Sekendek
Josip, Stojakovid Zivko i Šojid Milan; — lugari Šumarije garešuičke
(križevadka imovna obdina) : Fer eč akovi d Mato, Filipovid Franjo, Kneževid
Al., Komugovid Štefan, Jakšinid Josip, Mrazovid Franjo i Tubas Stevo


— lugari šumarije krasanske (otodke imovne obćine): Anid IL, DevĆid
K., Kostelac P., Pešuu Mate, Rondev id Adam, Star devi d L,, Samardjij a
M,, S im a tovi d Antun, Stojanovid Stevo i Vid mar Tomo; — lugari Šumarije
za valj s k e (otodke imovne obćine): Bobid Dmitar, Dujmovid Josip,
Kovadid Petar, Marjanovid A. i Šimid Nikola; — nadalje uplatili sa članarinu
za godinu 1894. gg. k r. lugari (kr. šumarije u Novojgradiški) : M a t a n o v i d
i Sturlid Fr,; — kr. lugari kr. šumarije u Lipovljanih; luaaci Andr.,
Kovačevid Košta, Krnjaid Mar., Londarevi d Pajo, Lukad ev i d Ivan, P apočić
Vaso i Turkovid Joso; — kr. lugari kr, šumarije sokol ovačke:
Brnica Mil., D e 1 o g t a Antun, K r ž a k Stjepan i R a k i d Adam ; g. kr
lugar Matijevi d Stjepan u Novakoj; vlastelinski nadlugar Pavli n Ludv. i Lividrage;
Andri d Josip, kr. nadlugar u Zenici; Uljdi d Juraj, obdinski nadlugar u
Kastvi; Medved Gjuro, nadlugar u Pokupskom, te kr. lugari k r. šumarije brložke:
Ogrizovid Stevan i Vukadinovid Mile.
Za razjašnjenj e priobćuje se podjedno, da au njeka p. n. gg. članovi pri