DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 380 —


poimence od godine 1886. kod veliko — prodaje guma vidi. Doliodak šumarstva povisila
su jedino prometna sredstva, pa za to možemo ovdje njekoliko dokaza priobtliti. Dohodak
šuma zemaljskoga erara skočio je od 100.000 for. godine 1882. na 271.100
for. god. 1884., na 310.100 for. godine 1887., na 323 500 for. godine 1888., na
a82.400 for. godine 1890. i na 483.200 for. godine 1891. Po tom je dohodak
skočio za zadnjih deset godina skoro za 400 postotaka .


Biesni slon. U Noventi, malom mletačkom trgovištu, producirao se Pavao
Baue r iz Wurtemberga, 36 godina star, sa svojim pitomim slonom Jol i i pravio
dobre poslove, jer se tamo obdržavao veliki sajam. Pred njekoliko dana razbiesni se
slon i za čas se tielo nesretnog Bauera pretvorilo u gomilu čovječjeg mesa. Slon ga
razčinio u sto komada. Nesretnik prizivao je u pomoć, nu nitko od svieta, koji se
sakupio, nije mogao priteci u pomoć. I poslie tog groznog čina pokazivao je slon
njeki nemir, koji je zabrinuo pučanstvo. Tajnik pokojnoga Bauera izjavi, da ne prima
nikakove odgovornosti, jer da je slon slušao samo na pokojnikov glas, a sluga, koji
je slona dvorio, odkaza služba. Obćinsko poglavarstvo brzojavi dogadjaj prefekturi u
Vicenei, moleći za naputak. Profektura odredi, da se slon ima usmrtiti strihninom .
Bacilo se slonu njekoliko komada hljeba, u kojih je bilo do 24 grama striknina. Slon
odoljevao je otrovu pol sata, dok se groznim urlikom ne sruši mrtav. Medjutim Četiri
oružnika s nabijenim puškama pazili su^ da životinja nebi od boli pobjesnila.


„Obzor".


Uplaćena članarina za god. 1894.


Do sad platili su članarinu sa 5 for. za godinu 1894. sliedeći Članovi I. razreda
hrv.-slav. šumarskoga družtva p. n. gg,: Abramovi ć Nikola, Šum. pristaT brodske
imovne obćine; Agji ć Prokop, šumar, I. banske imovne obćine 5 Basar a Teodor,
nađšumar I. banske imovne obćine; Baranovi Ć Gjuro, obć. šumav u Šibeniku; B elamarić
Sime, obć. šumar u Ludbregu : B ernšt ein Adalbert, posjednik u Begtežn ;
Bogoević Tomo, protustavnik križevaČke imovne obćine (platio 2 for.); Bona Marino
pL, kr. nađšumar u Ogulinu; Brosi g Kudolf, knez. Šumaru Češkoj; Bunjat a
Ante, šum, procjenitelj gjurgj. imov. obćine; Bubanj Martin, trgovac u Fužini; B unjik
Koloman, nađšumar brodske imovne obćine; Br kić Franjo, predsjednik I, banske
imovne obćine (platio 3 for.); Cesari ć Gjuro, šumar slunjske imovne obćine; Dojković
Vilim, kr. žup. šumar, nadzornik; DraČar Vinko, kr, šumaru Brlogu; D rni
ć Milan, šumar, vježbenik u Sisku; Ern j Kudolf, obč. šumar u Bribiru; Fiseh baeh
Robert, kr. zemalj. šum. nadzornik I. razreda; Fođroc2y pl. Drag., kr. žup.
nađšumar u Belovaru; Fetwađjie v Hinko; slušatelj šumarstva u Križevcih (platio
2 for.); Gettwer t Andr., vlastelin, šumar u Petičevcih ; Gr u n d Hugo, kr. Šumarnik
u Zagrebu; Grunwal d Josip, obć. šumar gor. Rieka; Hankonj i Stjepan, vlastel.
šumar u Valpovu; Heinz Gustav, šiimar gradiške imovne obćine; Herze l Adolf,
nađšumar gradiške imovne obćine : H 1 a v a Drag., umirovlj. kr. profesor u Križevcih;
H o V a r k a Franjo, vlast, šumar u Jaski; H 0 r a č e k Ant., vlast, poslovodja u Gradcu;
Jambrušić Milan, obć. šumar u Ludini; Kadernoška Drag., šumar u Tompojevci;
Kaderžave k Leo, šumar gjurgjevačke imovne obćine; Kora b Ante,
vlastel. šumarnik u Vukovaru; Kuehink a Josip, vlastel šumar u Delnicah; K o8
o vi ć Bogosl, protustavnik slunjske imovne obćine; La ksar Drag., nađšumar
gjurgj. imovne obćine; Lasma n Drag., šumar, procjenitelj ogulinske imovne obćine;
Magjarevi ć Ivan, umirovlj. kr. šumarnik u Zagrebu; Mali n Virgil, šumar gjurgjevačke
imovne obćine; M a s 1 e k Mile, kr. nađšumar u Raiću; Milutinovi*?
i sinovi, tvrdka u Panćevii; M 1 i n a r i ć Eizear, šumar gjurgjevačke imovne obćine
M ii 1 1 e r Antun, vlast, nađšumar u Suhompolju ; Mravuna c Petar, akcesista I.