DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

367


bekannten forstl. Frage verfasst, Aus. ^Vereinsscbr. f, Forst-Jagd- nnd Naturkđe.") gr,
8´* (40 S-) Tyništ. ^Yien, W. Frick Mk. 1-20.


Rejj Dr. E., „Beobachfcangen iiber den Kuckuck bei Leipzig aus dem Jahre
1893." (Aus. jjOruitii:. Monatsscbr. d. deutschen Vereiriea zum Scbutze d. Vogel^elt.*)
gr. 8." (10 S. m. 1 Fig.) Berlin, K. Friedlauđer & Sobn, 50 PLg,


Sebroter, Ludw.: „Tasebenflora des AlpeDwanderers." Color. Abbildgn, von 170
verbreiteten Alpenpflanzen^ nacb đer Natur gemalt. Mit kurzen butan. Notizen in.
deutscber, franzos. u. engl. Spraebe v. Prof. Dr. C. Sebroter. 4. Aufl. gr. 8.** (18
farb. Taf. m. 24 S, Text.) Ziirich, A. Raustein. Geb. in Leinw. Mk, 6.


Le traitement des bois en France — estination, partage et uaufruit des forets


— nar Cb. Broilriard, aueien professeur a Tecole forestiere. Nouvclle edition. Berger-
Levrault et Cie, libraires editenrs. Pariš, Nancj 1894.
Tbila, C, unđ H. W. Grruner, „Đer Foxterier". 3. u. Lfg. Leipzig, Malende.
Mh, 2.
Frank, A. B,, jjPflauzenkrankbeiten." 2, Aufl. 2. Lfg. Breslau, Trevenat.


(k) Mk. 3.
Leitfaden fiir den Waldbau, Von. W. Wei8e, konigl. preuss. Oberforstmeister
und Director der Forstakademie zu Hann. Miinden. Zweite vermebrte und verbesserte
Auflage. 8« X. und 228 S. Berlin 1894. Julius Springer. Pr. Mk. 3,


Bierl, Forst, „Die Blattjagd m. besond. Beriicksicbt. des Angstgescbreis." Leitfaden
zur Erlerg. naturgetreuen Blattens, nebst einer Ani- tiber Hasenscbrei, Habicbtsruf,
Vogelscbrei und Mauseln. Mit Original-Zeicbngn, v. Ba83ewitz, Leutemann u.
Kali, sowie einem Vollbilde v. Cbr. Kroner. 8« {eQ S.) Dotben, Verlag, d. St. Hubertus.
Mk. 1´50.


Kambert, E., „Die Alpenpflanzen," libers. aus „Les Alpes suisses" durcb A,


Kaebitzscb, gr. 8** (85 S.) Dresden, A. Huble in Comm. Mk. 1.


Gruttenberg, Forstr. Prof, Adf. Ritter v,, „Die Revision des Vermogensstandes


in Fideicommissforsten." Vortrag. gr. 8** (20 S.) Wien, W. Frick. Mk. 1.


Scbneiđer, Hegeinstr, a. D. D. Karl, „Bie Piirscbe auf den Rehbock." Aus der


Praxis đargestellt. 2. Aufl. gr. 8,° (68 S) Blasewitz-Dresden, P, Wolff. Mk. I´50.


Geck. Oberforst. Dr, Karlo Eob., „Der Weisatannenkrebs." Mit 10 Holzscbn.,


11 grapb. Darstellgn. 9 Tab. u 10 Lichtab. Taf, gr. 8<´ (XL 163 S.) Berlin L


Springer. Mk. 10.


Scbroder, Ebrvb., Fnt"W"ickelung der Raupenzeichnung u. Abbangigkeit der letzteren
v. der Farbe der Umgebung." gr. 8^. (6 7 S. no 1 Taf.) Berlin, R. Friedlender
& Sohn, Mk. 2.


Lovstvo,


Sukob šumara Beissa iz Cliampenaja, sa franeezkimi zvierokradieami.


Sudbena iztraga, koja je jur dovršena, potvrdila je u cielosti sve navode koje o tom


dogodjaju, zbilom se 1. studena pr. god., već u prvom početku podavao šumar Eeiss.


Prema tome imadu se slieđece Činjenice kao zbiljne i dokazane smatrati.


Šumar je Reiss cuo za svoga obilazka šumom, u svom srezu oko 8 sati u jutro,


pušku prasnuti i psa lajati. To su isto potvrdili i mnogi šumski radnici, koji su kao


svjedoci na iztragu pozvani bili, a koji au radili nješto dalje kod svoje kolibe u šumi.


Šumar podje pravcem praska puške i opazi na skoro desno od sebe dva Čovjeka, od


kojib je mladji pušku u ruci nosio. Šumaru je pošlo za rukom, te je oba Čovjeka, koji


su poslije prepoznati biti kao Franjo i Milan Binne, otac i sin, drvar odnosno tvornički


radnik, obojica iz Horcboleta, pretekao na šumskom putu, koji se stere od francezke


medje u daljini do 250 metara. Pri tom se je šumar namjerio najprije na Franju


Binna, izpod čijeg su kaputa cievi dvocievke virile. Opomeni šumarevoj, da puška pre
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 368 —


dade, neodazva se Fraajo Binne. Šfca više, on spopade pušku šumareva i stade se
s njim natezati. U to nadodje i Milan Binne i izpali svoju pušku na šumara, u blizini
od 10 metara, ali ga na sreću nepogodi. Dok je odmab iza toga Milan Binne sa
spremnom punom puškom nastojao da šumara po boku sbvati, otme gumar, upotrebiv
sve sile, u zadnjem času svoju pušku iz ruku Franje Biuua i izpali ju u taj čas najveće
opasnosti na Milana Binna, na što se ovaj na zemlju sruši. Jedva se ovo dogodilo,
spopadne opet Franjo Binne šumarevu pušku i glasno zaviknu: „Le garde, le
garde, venez au bas!" U isti Čas opazi šumar gdje sa obronka briega, ležedeg preko
granice, silaze tri čovjeka, kojih je svaki pušku nosio. Tragovi boda ovib triju ljudi
razpoznavali su se još točno u piesku za sudbene iztrage. Dok su ovi bili još 30—40
metara daleko, podje šumaru za rukom te iztrgne svoju pušku po drugi put iz rukub
Franje Biuna, pa ga odmah na to s drugim hitcem sa zemljom sravni. Dok je šumar
istom sada, da se spasi od pogibelji prietede mu od dolazedih trijuh ljudi, skočio za
strmi zavoj puta, opali jedan od njih hitac na njega, ali ga ne pogodi. Jedno zrno
sačme br. 3. i znakovi različite sačme od ovoga bitca, našli su se poslije na jeli, koja
je stajala na zavoju toga puta.


Na prijavu šumarevu podnesenu sudu u Scbirmecku odmah poslije toga dogodjaja
preduzet je poslije njekoliko sati sudbeni izvid na licu mjesta, gdje su našli Franju i
Milana Binna mrtve na zemlji, Liešinu Milana Binna čuvao je jedan pas. Pod liešinom
Milana Binna našli su veliku kaljužu krvi, doČim drugih tragova krvi nije bilo; na
mjestu, gdje su našli liešinu Franje Binna, čiji je rukav od kaputa bio sasvim izderan,
bila je trava uvaljana, a na njoj je ležalo puce iz uniforme Šumarove. Iz toga se može
s jedne strane zaključivati na žestinu boja šumara sa Franjom Binnom, a s druge
strane opet, da su oba zvjerokradice ondje pali i tako ležeć ostali, gdje ih je hitac
šumarove puške pogodio. Kraj liešine Franje Binna ležala je Lefaucheux-puška, koje
su obje cievi jos napunjene bile^ a jedna je ciev odavala tragove istom izbačena hitca,
Sama puška bila je tako vješto u dva diela razstavljena, da se je mogla po konstatovanu
iztraživanju, ^a malo časova složiti i pripraviti za pucanje. Puške Milana Binna
nije bilo.


Pri vanjskom pregledavanju preduzetom p() okružnom lieČniku iz Molsheima i po
jednom drugom liečniku, koji su poduzeli sudbeno pretraživati liešine, našla se sprieda
na prsih Milana Binna jedna rana od hitca iz puške, a kod Franje Binna viŠe rana,
od kojih je rana prvoga prouzročena zrnom, a drugoga sačmom. Zrno je tielo Milana
Binna prosvirilo, ter se nije moglo pronači. Naprotiv se je u tielu Pranje Binna našlo
puno sačme sa sukiom. Po suglasnu mnienju liečnika i po konstatiranim ranama sigurno
je, da su obojica sin i otac od sprieda pogodjeni.


U blizini obijuh liešina našli su komade pločica iz tvrde bartije, koji su sravnjeni,
bili iste kakvoče, kao i oni, koje je šumar za strielivo rabio, dakle kao pločice
njegovih fisekah, tako da se kroz to tvrdnja šumara posve dokazala, da je on sa
mjesta, gdje se natezao i borio sa Franjom Binnom, pravcem gdje se našlo tielo Milana
Binna, na ovoga zrnom pucao. U to se na licu mjesta našlo još pet opaljenih
sukij^ od suknene tvari, koje ne potiču od hitca šumareva, jer ovaj kao pravi lovac
ne nosi takovim materijalom napunjeni fišekah, kakove zvierokradice upotrebljuju. Po
položaja Milanove liešine i po pravcu, u kojem je pet komada sukije nadjene, izključena
je svaka mogučnost da bi ova gukija poticala iz smjera, kojim je šumar izbacio
hitac prema mjestu, gdje BU našli tielo Milana Binna. Po tom su tri sudbena vještaka
suglasno izjavila, da onih pet komada sukije po njihovu svojstvu i položaju ne potiču
od nijednog šumarevog hitca. Nu buduć da puška Pranje Binna još razstavljena i u
obadvie cievi napunjena bila, a hitac jednoga od one trojice zvierokradica, čiji su tragovi
vidljivi ostali, u jeli na zavoju puta, vidljiv bio, a svaka je od onih pet sukija
po svom položaju ini smjer imala, to je samo jedno moguče, da je Milan Binne na
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 369 —


punjenu patronu sukneuom tvarju, izpalio na suraara. S tim je takodjer sncrlasno, đa
se pravac pucanja napram točki, koju je Šumar odmah sudu označio kao stanovište Milana
Binnaj sve do mjesta, gdje se je s Franjom lirvao posve slaže sa pravcem, gdje
su našli one komade sukije. Sto se nije na licu mjesta nasla puška Milana Binna može
se samo time razjasniti, da su ona trojica zvierokradica poznavajuć terraiu, tu puškuj
jer im je blizu ležala, bez pogibelji, kriomice i brzo spopaH, čega su se morali bojati
učiniti sa puškom Franje Binna, koja je ležala po dalje, a da se ne izlože bitcu iz
puške šumara, koji je skočio na zavoj puta i zaklonio se za drveće.


Franjo Binne sa sinovi poznati su njemačkom šumarskom osoblju već od njekoliko
godina, kao smioni zvierokradica, koji su spremni svako nasilje učiniti. 19. listopada
1884. bio je njemački šumar Lustenberger ubvaćen od francezkih zvierokradica,
koji su bili oboružani sa 8 pušaka i sa psima, napadnut i zlostavljen. U družtvu ovib
bio je tada Franjo Binne i sinovi mu Eugen i Viktor. Na poziv državne oblasti u
Zabernu bila je po francezkoj oblasti u tom predmetu iztraga provedena, pa je presudom
iztražnoga povjerenstva u St, Die od 31. prosinca 1884. kažnjen Franjo i Eugeu
Binne kaznom zatvora od 15 dana 1 novčanom globom od 50 franaka radi nanesene
uvriede i lielesne oziede, a Viktor Binne novčanom globom od 50 franaka radi lovskog
prekršaja, — Osim toga se je šumar Reiss još 31. listopada 1888. sukobio sa 5 francezkib
zvierokradica na njemačkom zemljištu, koji su na njega višeputa pucali. Ustrie-
Ijenog Franju Binna prepoznao je posve izvjestco šumar Reiss kao onog istog zvieroki^
dieu, koji je 31. listopada 1888. prvi na njega pušku opalio. Te činjenice dadu
naslučivati kako bi jadno šumar Reiss bio u ovom slučaju prošao, da mu nije pošlo
za rukom, obadvojicu napadača ob´riti. Na temelja sudbeno uatanovljenib činjenica
nemože se ni za Čas podvojiti, da se je šumar Reiss nalazio u kritično doba u najve(
5oj pogibelji života i da je u pravednoj samoobrani oba bltca izpalio ; prvi napose
zato da se spasi od drugoga bitca Milana Binna, koji je neposredno na uj naperen
bio, a drugi zato: da nepostane žrtvom nasrtajab Franje Binna i družbine, koja je
hitila ovomu u pomoč. Državno odvjetniČtvo, kao nadležna oblast glede odluke o tome, da
li se imade povesti kazneni postupak, zaključilo je nakon dovršene iztrage, da se je
šumar u ovom slučaju nalazio u stanju ovlaštene samoobrane, usljed česa da se isti
sudbeno radi umorstva progoniti neimade.


Nakon toga bje šumar Reiss po predpostavljenoj si oblasti premješten na jedno,
od francezke granice odaljeno šum. mjesto, da nebude izvrgnut dalnjim osvetam one
dvojice zvierokradica, koji su prijateljevali sa Binnom.


Žuč srne. Prošlih sam nedielja, piše g. E. Bohmerle, imao priliku u jednom


šumarskom družtvu Čuti različite nazore o neobičnu pitanju, da H naime srna ima žuči.


Net´e škoditi, ako se ovo jasno pitanje još bolje razjasni i to tim više što je samo


nesporazumijenje moglo izazvati protuslovne nazore.


Da srna svojimi jetri žuč raztvara, to je već nedvojbeno dokazano ekslstencijom


samog organa, samo srni manjka žučni mjehur, to pohranište žuči.


Žuč prelazi kod njekih životinja neposredno, a kod njekib djelomice direktno u


dvanajstnik (Zw6lffingerdarm), i djelomice opet u žučni mjehur. Ako dakle neima


žučna mjehura, tada ne mora prestati sama djelatnost jetara,


Prigodom gornjeg priepora valjda je bila identificirana žuč sa žučnim mjehurom.


U ostalom kao što to opažamo kod srne, tako isto opažamo i kod drugih sisa


vaca i ptica. Tako n. pr. neimaju žučna mjehura i slonovi, deve, jeleni, konji, njeke


antilope, a medju pticami kukavice, nojevi, golubovi i t. d.


Nješto o bjaiovičkih bieonih. U bjalovačkom se je kotaru zadnjih prošlih
godina broj bisona tako jako smanjio, kao što nije već dugo godina, dočim su samo
tri krave od bolesti poginule. G-odine 1873. brojilo se je još 527, bisona, god. 1882.