DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

360


Preostaje nam jošte, da u kratko ocienimo sadržaj ove naredbe.


U naslovu i u prvim paragrafima spominje se najviše regulativ za obje
glavne kategorije šumsko tehničke državne službe. U uvjetima za pripust k izpitu
nespominje se više izpit zrelosti, jer je to conditio sine qua non za polaganje
theoretskih državnih izpita. Pošto se zahtieva praktično službovanje prije
polazka strukovne škole, zato se imade posije polazka iste provesti samo
jednogodišnje praktično službovanje (§. 2. toč. 4.). Pod praktičnim službovanjem
prije polazka strukovnog zavoda, razumjeva se služba u sriezu, te se po tom


u isto neubraja službovanje provedeno kod političke uprave (sravni točku 1
i 4 §. 2). Dnevnik imade se u buduče voditi za vrieme praktičnog službovanja
prije polazka strukovne škole kao i za vrieme službovanja posije polazka iste,
dočim se je prije imao u posljednjem slučaja voditi (§. 3) U pravilu pada redoviti
izpitni rok u mjesec listopad, nu može se radi popravnih izpita ustanoviti
i koji drugi rok.


Znatnu razliku od prijašnjih propisa ćini §. 7. tičući se sastavljanja
izpitnog povjerenstva, koje se u buduće iz 4 člana, računajue ovamo i predsjednika,
sastojati ima, te izmedju kojih mora biti jedan pravnik. Predsjeđničtvo
vodi jedan od obojice predstojnika šumsko tehničkog odsjeka u ministarstvu
poljodjelstva, njima pripada pravo, birati si svake godine članove povjerenstva izmedju
petuaestorice povjerenika, imenovanih na 5 godina od ministarstva poljodjelstva.


Mnogi strukovnjaci bili su protiv toga, da se u povjerenstvo pozove i
jedan pravnik, nu neopravdano, jer se od izpitatelja mora zahtievati što moguće
podpunija naobrazba u struki, koju izpituje.


Sadržaj §. 10, je skoro posve istovjetan sa normom od god. 1875., samo
se mora spomenuti, da imade iz upravnih struka doduše izpitivati pravni izpitatelj
(točka 3. a—b) ali sudjeluju ipak i šumarski tehničari, u koliko zasjeca
uredjenje službe u upravne struke. Znamenitija razlika §. 10. od prijašnjih naredaba
jest i ta, što su izpitni predmeti razdjeleni u skupine, što fsu točnije
razglobljene upravne struke i što se je u računanje vriednosti šuma, uvrstila
obća procjena dobara i napokon šumarski sustav zagradjivanja bujica.


Kod pismenog izpita imade predsjednik veliki upliv na izbor izpitnog materiala
(§, 12,) Povjerenstvo može tekar izmedju onih pitanja koje predsjednik
predloži obaviti uži izbor. Dočim je prije kandidat izmedju postavljenih pitanja
jedno izžriebao, te si time na njeki način sam krojio sudbinu, obavlja to sada
povjerenstvo..


Propisi 0 izpitu u šumi i u zatvorenom prostoru (§§. 13. i 14.) nisu se
znatno promjenili, naprotiv su se znatno promjenili propisi o censuri (§§. 15.,
16., 17.), 0 popravnom izpitu, o javnom proglašenju izpitnog posljedka za svakog
kandidata, te napokon o reprobaciji na manje od godinu dana.


Sto se tiče sadržaja §. 25,, to si je ministarstvo poljodielstva pridržalo
pravo prosudjivati, da li se imade koji izpit, položen u inozemstvu smatrati
ravnopravnim s ovim ispitom, i da li se je udovoljilo zahtievom §. 2. br, 1. i