DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

353 —


upravo u to doba pojavljivale strašne katastrofe prouzroćene od bujica, te se
je ozbiljno počelo misliti o tome, kako da se uredi u aipinskim zemljama zagradjivanje
bujica.


Uvaživ sve te okoioosti izdalo je ministarstvo poljodjelstva naredbu od


4. veljače 1883. i od IL srpnja 1884., po kojoj je kandidat, koj se je htio
izpitu podvrći, izira uvjeta sadržanih u statutu od god. 1875. morao da dokaže
još sljedeće:
a) da je prije polazka strukovne škole proveo najmanje jednu godinu u
šum. praksi;
b) da je položio dobrim uspjehom theoretske državne izpite na visokoj
školi za kulturu tla u Beču;
c) da je polazio predavanja o šumarskom sustavu zagradjivanja bujica^ i
da se je o tom predmetu podvrgao posebnom izpitu.


Prem se je sa strane praktičnih strukovnjaka i sa strane akademičkih
učitelja silno navaljivalo na onu ustanovu po kojoj se je morala prije polazka
strukovne škole ovršiti jednogodišnja praksa, to ipak ministarstvo nije htjelo u
tom poglepu popustiti.


Izim toga bio je rok za izpite po statutu od god. 1885. prenesen iz jeseni
(listopad) na vrieme posije uskrsa, pak se je radi toga, što se ljetni semestar
na visokoj školi za kulturu tla svršava u srpnju, zahtievana dvogodišnja
praksa posije polazka strukovne škole, mogla ovršiti tekar u vriemenu od 3 i
pol godine. I vojnička služba donašala je sa sobom mnoge neugodnosti pa su
se te sve oštrine morale po vremenu donjekle izgladiti.


Drugi moment koji je nukao na novu kodifikaciju naredbe od god. 1875.
bio je tajj što je predsjednikom izpitnog povjerenstva bio predstojnik šumsko
tehničkog odsjeka za upravu državnih šuma, ili zamjenik, koga je imenovao
ministar poljodjelstva. Usljed toga mogao je predstojnik drugog šumsko tehničkog
(političnog) odsjeka, prem je posije naredbe od 27 srpnja 1893. oko
državnih izpita jako interesovan bio, doći samo kao zamjenik do pređsjedničtva
izpitnog povjerenstva.


Da se sve te manjkavosti odstrane, izdalo je ministarstvo poljodjelstva


6. srpnja 1893. naredbu, tičuću se izpita za državnu šumsko tehničk
u službu , — koju evo niže reproduciramo, da se odatle razabere,
što se sve za polaganje višjeg državnog izpita ii Cislitaniji zahtjeva.
Naredba


ministarstva za poljodjelstvo od 6. srpnja 1893. t i č u ć a s e
izpita za državnu šum. tehničku službu.


§.1.


Strukovno osposobljenje onih kandidata, koji žele stupiti u državnu
šumsko tehničku službu (šumsko tehnička služba u političkoj i državnoj upravi
i u upravi foodskih dobara) i zadobiti mjesto, skopčano sa dnevnim razredom,