DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S51 ^


promjene izravnjuju u biljci tek posije 2. i 3. godine, dakle i tekući prirast
preuzeo bi kod tog stai>alja normalnu prirodnu proizvodna snaga tek posije


2.
iii 3. godine, zato bi i nastavak tog studija potrieban bio.
Okolišje Karlovca pako stoga iztičem, jer je i ovdje najstarija trgovina
hrastovinom i kestenovinom, dakle će i najboljeg raznodobnog materiala zato
Ha izbor biti.


Oko Križevca i Petrinje pa i Zagreba imade takodjer Ijepog polja za gore
označene pokuse i što svestranije bi šumari tom se posvetili, osobito i naši
taxatori, tim bržje i temeljnije bi taj zadatak riešiti mogli. To su pokusi,
koji se uz povjerljive i to dobro upućeno lugare izvadjati dadu, a nestoje
mnogo troška i truda. Te i time slićae zadaće pobuđjuju šumara na liepa
strukovna razmatranja te pružaju najliepše, ali i najkoristnije zabave, pa se to
i na lugarstvo prenaša — nu u to bi se tek prenuti morali, jer je dremeža i
preobilno. M. M. R.


K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislitaniji


Da je posije znamenite reforme u upravi austrijskih državnih i fonđskih
dobara provedene god. 1873. naskoro uzsljedila i organizacija državnih šumarskih
izpita, imade se najviše zahvaliti zemaljskom nadšumarniku Robertu
Mik li tz u.


Naredba ministarstva za poljodjelstvo izdana 13. veljače 1875. god. o polaganju
izpita za tehničku službu u državnoj šumskoj upravi, odnosila
se je poglavito na dokazala o sposobnostih onih, koji suše željeli posvetiti
šumsko tehničkoj službi u državno j upravi , dočim je i nadalje vriedila
već zastarjela i donjekle diskreditirana naredba ministarstva za zemaljsku kulturu
i rudarstvo od 16., siečnja 1850„ god. za aspirante političke šumske uprave
i za one, koji su htjeli postići osposobljenje za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva u smislu §, 22. šumskog zakona od 3. prosinca 1852.


Kandidat, koj - se je htio podvrći zadnje spomenutom izpitu morao je


da dokaže:


a) da je navršio najmanje 22, godinu ;


b) da je bez prikorna ponašanja;


c) da je dobrim uspjehom svršio nauke na kojem javnom šumarskom
zavodu;
d) da jo proveo dvogodišnje praktično službovanje u unutarnjoj i izvanjskoj
službi


Kandidat, koji nije mogao dokazati da je svršio nauke na šumarskom
učilištu bio je pripušten k izpitu i onda, ako je mogao dokazati, da je bio
6 godina u šumarskoj praksi i da si je tako stekao potrebito znanje.




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 352 "
Naprotiv je naredba od 12. veljaSe 1875. zAtievala od kaadidati za polaganje
višj. šum. drž. izpita sljedeće:


a) da je položio izpit zrelosti na kojem srednjem učilištu;


b) da je pohadjao i svršio visoku šumarsku školu ili snjom na istom
stupnju stojeći strukovni zavod i to kao redoviti slušatelj;
c; da je proveo dvogodišnju praksu u državnoj ili dobro uredjenoj privatnoj
službi;
d) da je tečajem praktičnog službovanja vodio vlastitim! opažanji providjeni
dnevnik.


Kad se uzme u obzir, da je po naredbi od god. 1850. skoro svatko
lahkim načinom mogao postići osposobljenje za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva, i da su državni izpiti, obdržavani svake godine kod zemaljskih
namjestničtva u zemljam, u kojima je šumarstvo jošte slabo razvijeno bilo, povremeno
spali na jako nizku razinu, to se vidi koliko je naredba od 13. veljače
1875. doprinjela k razvitku i podignuću šumarske struke u Cislataviji u obće.


Kad je god. 1883. ministarstvo poljodjelstva poduzelo ustrojiti šumsko
tehničku službu u političkoj upravi, mislilo se je i na to, kako da se postigne
dopuno jamstvo srukovnog osposobljenja ža one, koji se toj službi posvetiti
žele.


§. 5. naredbe od 27. srpnja 1883. kojom je ta organizacija stupila u kriepost,
nalaže se da svatko, koj moli za mjesto skopčano sa dotičnim dnevnim
razredom, izuzam u javnoj službi već stojećih, mora da pokaže osposobljenje
po naredbi od 13. veljače 1875. Tim je naredba, proširila dužnost polaganja
strožijeg državnog izpita i na područje šum. tehn= službe u polit, upravi, a izpiti
držani po starom stilu nisu se više za te službovne kategorije obdržati
mogli.


11. veljače 1889. izdalo je ministarstvo poljodjelstva, istodobno sa uredjenjem
izpita za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje regulativ, tičući se
višjih državnih izpita za šumare odnosno dokaza osposobljenja za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva u smislu gorespomenutog §. 22. šumskog zakona. To
osposobljenje morao je za buduće dokazati samo onaj, koj se je htio posvetiti
privatnoj ili obćinskoj šumarskoj službi.
Prem se je izpitni statut od god. 1875. pokazao u glavnom posve valjanim,
to su se ipak od tog vremena zbile kojekakove promjene koje su
trebale nadopunjakah, a poglavito u upravno administrativnim strukama, koje je
na visokoj školi medjutim stao predavati strukovnjak-pravnik, i koje po tom
nisu na državnom izpitu mogli u buduće izpitivati šumarski tehničari.


8. prosinca 1881. izdalo je ministarstvo za bogoštovje i nastavu u sporazumku
sa ministarstvom poljodjelstva naredbu, po kojoj se imadu u buduće
theoretski državni izpiti, za gospodare i šumare obdržavati na vivisokoj
školi za kulturu tla u Beču. Posije te reforme opazilo se je, da dolazi
sve više i više kandidata u državnu šumar, službu, od kojih mnogi
niti fizičke sposobnosti a niti ljubavi k struki imali nisu. Izim toga su se


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

353 —


upravo u to doba pojavljivale strašne katastrofe prouzroćene od bujica, te se
je ozbiljno počelo misliti o tome, kako da se uredi u aipinskim zemljama zagradjivanje
bujica.


Uvaživ sve te okoioosti izdalo je ministarstvo poljodjelstva naredbu od


4. veljače 1883. i od IL srpnja 1884., po kojoj je kandidat, koj se je htio
izpitu podvrći, izira uvjeta sadržanih u statutu od god. 1875. morao da dokaže
još sljedeće:
a) da je prije polazka strukovne škole proveo najmanje jednu godinu u
šum. praksi;
b) da je položio dobrim uspjehom theoretske državne izpite na visokoj
školi za kulturu tla u Beču;
c) da je polazio predavanja o šumarskom sustavu zagradjivanja bujica^ i
da se je o tom predmetu podvrgao posebnom izpitu.


Prem se je sa strane praktičnih strukovnjaka i sa strane akademičkih
učitelja silno navaljivalo na onu ustanovu po kojoj se je morala prije polazka
strukovne škole ovršiti jednogodišnja praksa, to ipak ministarstvo nije htjelo u
tom poglepu popustiti.


Izim toga bio je rok za izpite po statutu od god. 1885. prenesen iz jeseni
(listopad) na vrieme posije uskrsa, pak se je radi toga, što se ljetni semestar
na visokoj školi za kulturu tla svršava u srpnju, zahtievana dvogodišnja
praksa posije polazka strukovne škole, mogla ovršiti tekar u vriemenu od 3 i
pol godine. I vojnička služba donašala je sa sobom mnoge neugodnosti pa su
se te sve oštrine morale po vremenu donjekle izgladiti.


Drugi moment koji je nukao na novu kodifikaciju naredbe od god. 1875.
bio je tajj što je predsjednikom izpitnog povjerenstva bio predstojnik šumsko
tehničkog odsjeka za upravu državnih šuma, ili zamjenik, koga je imenovao
ministar poljodjelstva. Usljed toga mogao je predstojnik drugog šumsko tehničkog
(političnog) odsjeka, prem je posije naredbe od 27 srpnja 1893. oko
državnih izpita jako interesovan bio, doći samo kao zamjenik do pređsjedničtva
izpitnog povjerenstva.


Da se sve te manjkavosti odstrane, izdalo je ministarstvo poljodjelstva


6. srpnja 1893. naredbu, tičuću se izpita za državnu šumsko tehničk
u službu , — koju evo niže reproduciramo, da se odatle razabere,
što se sve za polaganje višjeg državnog izpita ii Cislitaniji zahtjeva.
Naredba


ministarstva za poljodjelstvo od 6. srpnja 1893. t i č u ć a s e
izpita za državnu šum. tehničku službu.


§.1.


Strukovno osposobljenje onih kandidata, koji žele stupiti u državnu
šumsko tehničku službu (šumsko tehnička služba u političkoj i državnoj upravi
i u upravi foodskih dobara) i zadobiti mjesto, skopčano sa dnevnim razredom,




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 354 —


imade se postići polaganjem izpita, koji se ovom naredbom uredjuje i koji se
u ministarstvu poljodjelstva obdržavati imade.


§ 2.


Kandidat, koj se želi izpitu podvrći, mora da dokaže:


1. da je prije polazka kojega od strukovnih zavoda navedenih pod točkom
2. ovog paragiafa proveo jednogodišnju praksu u državnoj ili dobro uredjenoj
privatnoj službi;
2. da je položio theoretske šumarske državne izpite na visokoj školi za
kulturu tla u Beču ili na zavodu, stojećem s njom u istom rangu.
3. da je na visokoj školi za kulturu tla u Beču ili na zavodu stojećem
s njom u istom rangu polazio predavanja o šum. sustavu zagradjivanja bujica
i da je iz tog predmeta kod dotičnog docenta položio izpit dobrim uspjehom.
4. da je po svršetku nauke na kojem od zavoda pod točkom 2. navedenih
proveo jednogodišnju šum. praksu u državnoj ili pohtičkoj službi ili na dobro
uredjenom privatnom šumskom gospodarstvu.
§. 3.


Tečajem praktičnog službovanja (§. 2 br. 1 i 4) imade kandidat voditi
dnevnik, providjen vlastitim! opažanji o pojedinih grana šumarstva.


Kandidati, koji žele da budu k izpitu pripušteni, imadu u tu svrhu predati
svoje pismene molbenice, upravljene na ministarstvo za poljodjelstvo,
najkašnje do 3L srpnja one godine, u kojoj žele izpit polagati. Ta molbenica
treba da bude obložena krstnim listom, kratkim opisom dosadanjeg živovanja,
svjedočbom o naobrazbi koju zahtieva §. 2., o praktičnom službovanja i napokon
dnevnik.


§ 5.


Ministarstvo poljodjelstva odlučuje o tome, dali će kandidat biti pripušten
k izpitu ili ne. Dozvola može se podjeliti i tada, ako kandidat do dana kada
je predao molbenicu propisane jednogodišnje prakse (§. 2. br. 4) proveo nije,
nu svakako mora ju provesti do izpituog roka, i to izpitnom povjerenstvu
dokazati.


Osobe, koje su bile sudjene radi zločina, ili radi prestupka kradje ili
pronevjerenja, radi prevare kao i osobe, koje su se ogriešile o §. 1 zakona od


28. svibnja 188L (drž. z. 1. br. 78) i koje su u smislu tih zakona bile odsudjene,
nemogu se k izpitu pripustiti. Vrieme, za koje se navedene osobe k izpitu
pripustiti nemogu, naznačeno je u zakonu od 15. studena 1867. (drž.
z. L br. 131).


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

*""" uOO


6,


Izpiti obđržavati će se, u koliko se nebi u pojedinih godina inače odredilo,
svake godine u mjesecu listopadu u miaistar^tvu poljodjelstva„ Dan, kojim
će izpit započeti, objavit ce se kandidatom pravodobno.


§-^


Izpitno povjerenstvo sastoji se is jednoga predsjednika i 3 izpitna povjerenika,
od kojih su dvojica šumarski tehničari državne ili privatne službe,
dočim je treći pravno-administrativni činovnik u ministarstvu poljodjelstva. Izpitom
predsjeda ili predstojnik tehničkog odsjeka za upravu državnih i fondskih
dobara, ili predstojnik šumsko-tehničkog odsjeka političke uprave u ministarstvu
poljodjelstva ili zamjenik imenovan po ministarstvu.


Izpitne povjerenike imenuje ministarstvo poljodjelstva na 5 godina i to :
10 državnih ili privatnih šumarskih tehničara i 5 pravno administrativnih
činovnika iz ministarstva poljodjelstva. Predsjednik bira si iz tog povjerenstva
u sporazumku sa ministarstvom poljodjelstva u izpitno povjerenstvo dva, odnosno
jednoga člana.


Predsjednik rukovodi čitavi izpit, on imade pravo izpitivati i glasovati.
Izpitno povjerenstvo stvara odluke u tajnoj sjednici većinom glasova. Ako su
glasovi jednako podjeleai, odlučuje glas predsjednika.


Predsjednikom ili izpitnim povjerenikom nemože biti onaj, koj je sa
kandidatom u krvnom srodstvu,


§.9.


Izpit imade se najviše baviti praktičnom stranom, a osobito se imadu
uvažiti potriebe državne šumsko tehničke uprave.


Izpit djeli se u pismeni i ustmeni. Ustmeni izpit obavlja se ponajprije
u šumi, a zatim u zatvorenom prostoru, nu obzirom na vrieme može
predsjednik odrediti, da se izpit u šumi obavi i posije onoga u zatvorenom
prostoru, za koj slučaj se ovaj prelazno prekida.


§. 10.


Predmeti izpita jesu:


1. Proizvodne struke.
a)8adjenje i gojenje šuma obsižuč naravoslovna i financialna
temeljna načela, narodnogospodarstvene odnošaje i načine i^radjivanja pojedinih
radnja u konkretnih slučajevi.


b) C u va nj e šuma u tehničkom pogledu.




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 356 —


c) Uporab a šum a obsižuć temeljna nafiela valjane i pravodobne
sjetve, izradnja i preradjivanje šumskih produkata (šum. tehnologija i šum.
industrija), njihov transport, spremanje i uporabu istih.


d) Lovstv o obsižuć uzgoj divljači i vrieme lovostaje, obavljanje lova i
čuvanje u tehničkom pogledu.
2, Uredjajno-taxacionalne struke.


a) Šumsk a mjeračin a obsižuć geodetićko mapovanje i kartiranje
te opredjelenje prostornih i kubičnih sadržaja šum. produkata,


b)Uredjenješumskoggospodarstva.


c) Računanje vriednosti šuma: Opredjelivanje vriednosti šumskog
tla i sastojine i obća načela, po kojih se opredjeluje vriednost šumskih i
gospodarskih dobara.


3. Upravnestruke.
a) Najvažniji propisi o organizaciji političkih i sudbenih oblasti
i autonomnih organa.


b) Organizacij a državne šumsko tehničke službe.


e) Šumsk i zako n obsižuć uredjenje i odkup šumskih servituta, bezštetnu
odvodnju gorskih potoka, lovni i ribarski zakon kao i najvažnije propise
za uzčuvanje zemaljske kulture (poljski zakon, čuvanje koristnih životinja, zakoni
0 ovjerovljivanju i zasprisizanju organa za čuvanje zemaljske kulture.)


a) Najvažniji propisi o privatnom pravu. (Posjed, vlastnićtvo, pravo
zaloga, naknada štete, gruntovnica) i najvažniji propisi kaznenog zakona o šumarstvu
i lovstvu.


e) Najvažniji propisi tičući se postupka kod smetanja vlastnictva,
mobiliarne ovrhe prvog i drugog stupnja i sequestra.


f) Najvažniji propisi o izpravnom porezu i evidenciji temeljnog
poreznog katastra, o biljezih i pristojbah u pravnim postupcima te o namirah
i računih.


4. Nuzgredne struke.
a) Šumsko graditeljstvo obsižuć šumsko-uredjajne gradnje i visoku
gradnju, na koliko se tiču jednostavnih gradnja šumarskih i radničkih stanova.


b) Šumarski sustav zagradjivanja bujica.


c) Poljodjelsko gospodarstvo u koliko se tiče gospodarenja sa


malenimi česticami livada,
polja, vrtova i pašnjaka.
Kod predmeta navedenih pod br. 3. si. „c" i „e" dovoljno je, da kandidat
poznaje propise one zemlje, u kojoj je u zadnje doba služio.


§ 11.
Prije početka pismenog izpita imadu kandidati predati predsjedniku propisani
biljeg za svjedočbu. U slučaju ako koji kandidat do dana kad je molbe




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 367 —


nieu predao, propisano praktično službovanje ovršio nije, imade ovršenje istoga
prije početka pismenog izpita predsjedniku dokazati (§, 5.)


§. 12,


Za pismeni izpit odredjuju se 2 dana. Svaki dan izabere povjerenstvo neposredno
prije početka izpita 3 pitanja, na koja mora svaki kandidat odgovoriti.
Predsjednik predlaže više pitanja, od kojih se onda izabere ukupno 6 pitanja
i to po dva za svaki dan iz skupine navedeve u §. 10. br. 1 i 2. te po
jedno iz skupine navedene u §. 10. br. 3 i 4.


Kandidatom nije dozvoljeno rabiti ina znanstvena djela, izim pomoćnih
tabela i zakona, koje im povjerenstvo na porabu dade. Tečajem pismenog izpita
imadu najmanje 2 izpitna povjerenika neprestani strogi nadzor vršiti.


Čim koji kandidat odgovori na jedno pitanje, imade cteli elaborat (koncept
i eventualno čistopis) predati odmah izpitnom povjereniku.


Pismeni izpit traje najviše 10 sati dnevno. Kada prodje vrieme, ustanovljeno
za odgovor na jedno pitanje, imadu se kandidatom makar i nedovršene
radnje oduzeti.


§ 13,


Mjesto, na kojem će se izpit u šumi obdržavati, ustanovljuje predsjednik.


§ 14.


Ustmeni izpit u zatvorenom prostoru jest javni, i nesmije više od 8 sati
dnevno trajati, Izpit obavlja se, ako predsjednik inače neodredi alfabetičkim
redom.


Ustmeni izpit pojedinog kandidata nesmije se produljiti preko dvie ure.


§. 15.


Nakon dovršenog izpita sa pojedinim kandidatom, ustanovljuje povjerenstvo,
na temelju pismenog i ustmenog izpita i na temelju dnevnika, redove
zajednički.


Redovi osposobljenja jesu:


Odlično ]


Veoma dodro / Osposobljen


Dobro j


Neosposobljen.
Kandidat nemože biti odlično osposobljen ako je jedan glas zato, da se
proglasi neosposobljenim.
Kandidatu, koji izpita nepoloži, ustanovljuje se vrieme, nakon kojega se
može po drugi put k izpitu pripustiti. Tečajem toga vremena imade kandidat i
nadalje nastaviti svoje praktično službovanje (§. 2. br. 4.) i vođjenje dnevnika
(§. 3.)




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ako povjerenstvo pronadje, da koji kandidat o važnijim predmetima posjeduje
dovoljno znanja osobito da imade dovoljno znanja za državnu šumskotehničku
službu, ali je ipak u pojedinim predmetima jošte slab, dozvoljava mu
se iz tih predmeta popravni izpit i ustanovljuje mu se vrieme u kom se može
tom izpitu podvrći. Svjedočba izdaje se tekar posije popravnog izpita. Povjerenstvo
odlučuje, da li se imade popravni izpit obaviti samo ustmeno ili takodjer
i pismeno i da li kandidat imade do tog vremena nastaviti svoje praktično
službovanje (§. 2. br. 4.) i vodjenje dnevnika (§. 3.).


§ 16.
Kandidat, koj je 2 puta proglašen neosposobljenim, ne može biti više k
izpitu pripušten.


§ 17.
Odluka izpitnog povjerenstva o posljedku izpifa proglašuje se kandidatom
javno u izpitnom lokalu.
Oni kandidati, koji su najmanje „dobro osposobljeni", dobiju propisno bi-
Ijegovanu svjedočbu, podpisanu po predsjedniku i izpitnih povjerenicih i providjenu
pečatom ministarstva za poljodjelstvo. Ako se je kandidat podvrgao popravnom
izpitu, ne imade se to u svjedočbi navesti.
Oni kandidati, koji se imadu podvrći popravnom izpitu ili koji su proglašeni
neosposobljenimi, imadu se o posljedku izpita pismeno obavjestiti.


§ 18.


0 tečaju izpita imade se voditi zapisnik, u kojem su viećanja i odluke
povjerenstva, kao i sve osobite sgode navedene.


Za vodjenje zapisnika dodjeluje se povjerenstvu posebni perovodja.


Zapisnik imade se, pošto je po predsjedniku, izpitnom povjerenstvu i
perovodji podpisan, sa svimi izpita tičućiini se spisi, predložiti ministarstvu za
poljodjelbtvo.


Ako je rok za popravne izpite (§. 15.) opredjeljen tekar na rok budućeg
redovitog izpita (§. 6.) to se imadu u tu svrhu pismene molbenice sa eventualnim
prilozima predati u vriemenu, kako to ustanovljuje §. 15. ove naredbe.
Ako je pako rok za popravne izpite dozvoljen več prije, imadu se propisno
obložene molbenice predati ministarstvu poljodjelstva prije izminuća tog roka.
U protivnom slučaju može se popravni izpit obdržavati samo u budućem redovitom
izpitnom roku.


§ 20.


Za polaganje izpita, koji se ovom naredbom uredjuje, neimadu kandidati
plaćati nikakve izpitne takse.




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 359


§. 21.


Za vrieme izpita dobivaju oai povjerenici, koji su državni činovnici, dsevnicu
od 4 for. dočim oni, koji aisa državni činovnici, dobivaju takovu u iznosu
od 8 for. Ako se izpit obdržava izvan mjesta, u kom državni činovnici službuju,
ili izvan mjesta, u kom stanuju oni, koji državni činovnici nisu, dobivaju prvi
normalne dnevnice, a posljedni putni trošak i dnevnice propisane za činovnike
VIIL dnevnog razreda.


§. 22.


Kandidati, koji su na izpita uredjenom po naredbi od 13, veljače 1875,
(drž. z. 1. br. 9.) proglašeni neosposobljenimi za tehničku službu državne šumske
uprave, mogu se pripustiti k ponovnom izpitu, uredjenom po ovoj naredbi.


§- 23.


Oni kandidati, koji su jošte prije početka one školske godine, u kojoj je
ova naredba stupila u kriepost proveli na temelju naredbe od 4. veljače 1883.


(d. z. 1. br. 16.) jednogodišnju šumarsku praksu prije polazka strukovnog učilišta,
mogu biti pripušteni k izpitu, uredjenom po ovoj naredbi i onda, ako su
dnevnik (§. 3.) vodili samo u vrieme, naznačeno u §. 2. br. 4.
§ 24.


Od polaganja izpita, uredjenog po ovoj naredbi oslobadjaju se oni, koji
su prije nego što je ova naredba stupila u kriepost, položili izpit za tehničku
službu u državnoj šumskoj upravi u smislu naredbe od 13. veljače 1875. drž.


z. 1. br. 9.
, §. 25.


Ministarstvo poljodjelstva odlučuje od slučaja do slučaja o tome, da li se
imade izpit, položen u inozemstvu smatrati ravnopravnim sa izpitom uredjenim
ovom naredbom, i da li se je udovoljilo zahtjevom, navedenim u §. 2. br. 4.


Isto tako odlučuje ministarstvo poljodjelstva o tome, da li je i u koliko
udovoljeno zahtievom §. 2. br, 1 i 4 o praktičnom službovanju, za da se kandidat
k izpitu pripustiti može.


§. 26.


Ova naredba stupa u kriepost danom oglašenja. Istodobno stavlja se
izvan krieposti naredba od 13. veljače 1875. drž. z. 1. br. 9 tičuća se izpita
za tehničku službu u državnoj šumskoj upravi, kao i naredba od 4. veljače
1883. drž, z. 1. br, 16. i ona od U. lipnja 1884. drž. z. 1. br. 125.




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

360


Preostaje nam jošte, da u kratko ocienimo sadržaj ove naredbe.


U naslovu i u prvim paragrafima spominje se najviše regulativ za obje
glavne kategorije šumsko tehničke državne službe. U uvjetima za pripust k izpitu
nespominje se više izpit zrelosti, jer je to conditio sine qua non za polaganje
theoretskih državnih izpita. Pošto se zahtieva praktično službovanje prije
polazka strukovne škole, zato se imade posije polazka iste provesti samo
jednogodišnje praktično službovanje (§. 2. toč. 4.). Pod praktičnim službovanjem
prije polazka strukovnog zavoda, razumjeva se služba u sriezu, te se po tom


u isto neubraja službovanje provedeno kod političke uprave (sravni točku 1
i 4 §. 2). Dnevnik imade se u buduče voditi za vrieme praktičnog službovanja
prije polazka strukovne škole kao i za vrieme službovanja posije polazka iste,
dočim se je prije imao u posljednjem slučaja voditi (§. 3) U pravilu pada redoviti
izpitni rok u mjesec listopad, nu može se radi popravnih izpita ustanoviti
i koji drugi rok.


Znatnu razliku od prijašnjih propisa ćini §. 7. tičući se sastavljanja
izpitnog povjerenstva, koje se u buduće iz 4 člana, računajue ovamo i predsjednika,
sastojati ima, te izmedju kojih mora biti jedan pravnik. Predsjeđničtvo
vodi jedan od obojice predstojnika šumsko tehničkog odsjeka u ministarstvu
poljodjelstva, njima pripada pravo, birati si svake godine članove povjerenstva izmedju
petuaestorice povjerenika, imenovanih na 5 godina od ministarstva poljodjelstva.


Mnogi strukovnjaci bili su protiv toga, da se u povjerenstvo pozove i
jedan pravnik, nu neopravdano, jer se od izpitatelja mora zahtievati što moguće
podpunija naobrazba u struki, koju izpituje.


Sadržaj §. 10, je skoro posve istovjetan sa normom od god. 1875., samo
se mora spomenuti, da imade iz upravnih struka doduše izpitivati pravni izpitatelj
(točka 3. a—b) ali sudjeluju ipak i šumarski tehničari, u koliko zasjeca
uredjenje službe u upravne struke. Znamenitija razlika §. 10. od prijašnjih naredaba
jest i ta, što su izpitni predmeti razdjeleni u skupine, što fsu točnije
razglobljene upravne struke i što se je u računanje vriednosti šuma, uvrstila
obća procjena dobara i napokon šumarski sustav zagradjivanja bujica.


Kod pismenog izpita imade predsjednik veliki upliv na izbor izpitnog materiala
(§, 12,) Povjerenstvo može tekar izmedju onih pitanja koje predsjednik
predloži obaviti uži izbor. Dočim je prije kandidat izmedju postavljenih pitanja
jedno izžriebao, te si time na njeki način sam krojio sudbinu, obavlja to sada
povjerenstvo..


Propisi 0 izpitu u šumi i u zatvorenom prostoru (§§. 13. i 14.) nisu se
znatno promjenili, naprotiv su se znatno promjenili propisi o censuri (§§. 15.,
16., 17.), 0 popravnom izpitu, o javnom proglašenju izpitnog posljedka za svakog
kandidata, te napokon o reprobaciji na manje od godinu dana.


Sto se tiče sadržaja §. 25,, to si je ministarstvo poljodielstva pridržalo
pravo prosudjivati, da li se imade koji izpit, položen u inozemstvu smatrati
ravnopravnim s ovim ispitom, i da li se je udovoljilo zahtievom §. 2. br, 1. i




ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 361 —


4. 0 praktiguom službovanja, a to je obzirom na raznovrstoe moguće slučajeve
posve opravdano.
Prvi državni izpit, uređjen ovom naredbom, obdržavao se je pod predsjedanjem
savjetnika ministarstva Ludwiga Dimitza u vriemenu od 2 —U. prosinca
prošle godine. U izpitnora povjerenstvu bili su sljedeći povjerenici: odjelni
savjetnik Dr. Friedrich Wildgans, šumarski nadpovjerenik Julius Pokornj te
šumarski upravitelj Theodor Miklitz. Izpit obdržavao se je u ministarstvu poljodjelstva
sa excursijom u bečku šumu.


Izpit bio je obavljen na sveobće zadovoljstvo. Oo 17 kandidata bila su
dvojica odliSno, 3 veoma dobra, 11 dobro osposobljeni,. dočim je jedan bio
reprobiran.


Opazilo se je još i to, da se je uspjeh znatno poboljšao odkada su uvedeni
theoretski državni izpiti na visokoj školi za kulturu tla u Beču (1881). i
da se je umanjio broj popravnih izpita.


Po „Forst^ i Jagd-Ztgu." — M. Gj,


Lovačko pismo.


Zadnji zimski lov nije bio baš najljepši u našim posavskim krajevima, jer
je zima većinom mokra bila; uz to je i novi zakon o lovu skratio lov nasrne
za šest — i to najljepših — dana, a košute uzeo posve u zaštitu. Slavonskomu
je lovcu novim zakonom puno oduzeto, jer u gustim hrastovim branjevinama*
jedva da se prvim studenom može s uspjehom loviti, kada naime list opadati
podje, te se divjač bar na 10—15 koračajah uočiti može; a pošto srnjaci u to
doba već poćimaju bacati rogove, to je uprav nemoguće [razpoznati jarca od
koze u onom momentu, kada sune izpred lovca, da ga već u isti čas nestane
u gulježu**. Drugo je što u brdskim bukovim šumama, gdje se daleko vidi i
jarac od koze puno lakše razabrati može, Nu zato kao pravi lovci ipak veseljem
pozdravismo novi zakon, jer samo na taj način će nara lovišta oživiti
plemenitom divljači. Zakon imamo dakle, sada nam manjka još ono drugo, ono,
rekao bih, važnije, — a to je: valjano lovačko, odnosno lugarsko osoblje; a
dok toga ne budemo imali, ne će ni zakon, ma kako dobar bio, postići svoju
željenu svrhu. Kao što je zakon branitelj, tako se može reći, da je valjao lo


* Mi smo stali u gvili branjevinah našeg službovnog podrU(^ja prosjecati prosjeke,
radi snaženja, prorede i izvoza. A kod državne gumske uprave, dalo bi se prosjecanje
prosječne mreže opravdati osim razlogah veće pristupnosti, još i motivacijom intenzivnijeg
Čuvanja, obrane od požara i t. d. Ti prosjeci dobro bi poslužih i lovu,
UredniČtvo,


** Zato imademo preljepu odštetu u ustanovi §. 15. L z. u lovu vrebanjem, koja
kad prodje našim lovcem jednom u krv, odštetiti će ih podpunoma za lov u zimi,
kadno divjać valja čuvati i hraniti, Urednidtvo.