DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

349


jedini Hartigov visoki uzgoj sa postepenim naravnim pomladjivanjem i prie


bornim proriedjivanjem svake desete godine, počam od druge polovice obhodnje,


jeste onaj, koji uz najveću jednostavnost, najvišu dobit podaje, — te se kao


takav jedini preporučuje.


U ovoj zadnjoj stavci sadržana je u kratko ideja, koju B. diljem ciele
knjige zastupa; naravnim pomladjivanjem prištedi se po njegovom raćunu u
samoj Pruskoj na godinu do dva milijuna kulturnih troškova.


Što se naših hrastika tiče, to i mi absolutno pristajemo uz naravno pomlađjivanje,
a nedvojbeno je, da su naši drevni hrastici na taj način postali
i nzrasli. Pod zadnje vrieme počelo se sa raznih razloga (nerodica žira, velike
sječine, spekulacija) odustajati od toga načina, nu mnogi ne uspjesi otvaraju
šumarima sve većma oči, da je priroda — priroda, a knjiga — knjiga, pa da
ne treba tražiti kruha nad pogačom, nego se držati onoga, što su i naši predji
za najbolje pronašli.


Što se cielokupnoga dojma B. knjige tiče, to je ne mogu učećoj mladeži,
nego jedino izkusuom šumaru preporučiti; knjiga je napisana skroz u polemičnom
tonu, te se po njoj samo onaj oriontirati može, koji je prilično versiran u hteraturi
o šumogojstvu. Osim toga obradjeni su pojedini dielovi preobširno, a
drugi premršavo; ni u stilu, ni u prikazivanju ne nalazimo onaj hladni, objektivni
ton, koji je neobhođno nuždan, ako knjizi na čelo metnemo rieči: ein
Grundriss flir Unterricht. J. K—c.


Izbojna snaga listačah,*


Izbojna snaga do sada je u obće toli malo proučavana, da si smatram
dužnošću naše šumare upozoriti na to, nebi li tko od njih u okolišju zagrebačke
županije, osobito oko Karlovca time tečajem g. 1894. odpočeo.


Mi do sada samo približno znamo kakovu koja vrst listačah izbojnu snagu
imade. Pa i u nauci o sadoii šumah uči se, da valja kod pretvorbe visoke šume
u sitnu, prosuditi, imadu li stari panjevi dovoljno izbojne snage. Ali kako i po
čemu da se to prosudjuje, o tome još nigdje naputkah našao nisam.


Bez posebne studije toga predmeta, ne ima šumara, koji bi pozitivno, za
svaki slučaj proreci znao, koliki će u ovoj ili onoj budućoj nizkoj šumi biti
dohodak na drvnoj gromadi po rali, ako je visoku šumu pretvorio u sitnu
onda, kad je hrastovo, kestenovo, grabovo, jasenovo, briestovo i t d. sjemen
stabalje bivše visoke šume kod podsjećanja na panj, 20—40 — 60—80 — 100—120
—140 , . . ili n godina staro bilo.


* Akoprem se sa svimi nazori u ovom članku razvitimi neslažemo, ipak ga uvrsćujeuao
a nastojanja, nebi li tako potakli čitaoce na kritičko sudjelovanje u razpravi
ob ovoj themi. Medjutim će koli fiziologija bilja, toli i rješavanje tili pitanjali biti
svagda manje zahvalno polje za praktična šumara. Jedan dio tih pitanjah moči će rie-
Siti učenjaci radedi u kabinetih na preparatlh, a drugi dio šumari dugotrajnom empirijom.
Cim prije alj s tim po infcencijab gosp. pisca ođpočnemo, tim 6e prije — naŠi
nasljednici doći do resultatah. redn.


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 350
Pa ipak je to znati od velike važaosti ne samo za sitnogorice prema dosadašnjoj
uobičajenoj njihovoj uporabi, nego i za one sitnogorice koje dnevno
sve to više u uporabu dolaze, s novimi obhodnjami, kao što su one za proizvodnju
štapovah.


Palice kestenovih i hrastovih 1—2 godine starih izdanakah, 1´3 m. visokih
traže kapci svestrano, te ih sve uz dobre ciene, dovoljno nasmagati
nemogu.


Stari panj sjenieu hrasta i kestena ne može niti na najboljem tlu imati
1-3 m. pogona u vis, a niti sjeraen hrast ili kesten koji je mladji od 20 godinah.
Po mojem sudu imade ono sjemen stablo najveću izbojou snagu koli u
vis, toli u debljinu i u tekućem prirastu, koje se nalazi u svom poluvieka za
dotičnu stojbinu, dakle ako lužnjak u najboljem lugu doživjeti može iz sjemena
500 godina a na najgorjara 300 godina, tada kod prvoga kulminira izbojna
snaga u 250. a kod potonjeg u 140. godini. Kako ta izbojna snaga cieii vjek
stoji za razne dobe od 20—20 godina, te za razne stojbine i razni sklop, o
tom ne imamo da sada temeljnih iztraživanjah, te će za to i skrižaljke o dohodcih
sitnogorice biti pogriešne i manje uporabive, jer će na istoj stojbini usljed
posebnog svojstva sjemen stabalja biti sasvim ini dohodak, već prema tome
je li je visoka šuma posječena u 20., 40. ili u n toj godini svoje dobe. Taj studij
nebi samo za nas šumare bio od velike važnosti radi pretvorbe šumah u sitnogoricu,
već bi riešio i vrlo važna razna pitanja o voćarstvu n. pr. o đegenera-^
eiji naših šljivikah, o propadanju jablana i t, d. i što je najvažnije o vinovoj
lozi, jer je uz oslon na gornje hjpoteze moje tvrdo uvjerenje, da su i preneseni
udovi od sjemen biljke kroz žilje, ili kroz šibice plemkinje voćke vazda i
glede trajnosti života ovisni i savezni sa svojom sjemen maticom ma ova gdje
bila i tvrdim, da onim časom kada n. pr. sjemen vinova loza u Aziji umre, da
onaj isti čas kod iste stojbine umiru i svi vinogradi razmnoženi pomoćju uđah
od iste, koji su po Europi danas i onako u borbi sa smrću.


Taj studij imao bi se protegnuti na izpitanje posječenog stabalja iz sjemena
nikla i to: L na ravnici II. u brežuljku i III. u strmcu, dakle na trih
stojbinah, recimo posebno za hrast kitnjak, posebno za kesten i t. d., ali bi
već jedna vrst, pošto su životna pitanja u biijkah vrlo srodna, pružila liepih
uputah.


U svakoj ovoj stojbini imalo bi se izabrati sjemen stabalje istog sklopa
(potišteno stablo ima ini prirast nego li ono granato, potonje prikazati će najbolji
prelaz za sitnu goricu) i to:


5 stabalah 20 godišnjih sjemen stabala.


0 j5 uU „ 5-, „


5 „ oU „ „ „
5 n
Već bi nam pubhkacije ove studije liepih poukab pružile od tog stabalja
u 1. godini, tako 2. i 3. godine. Jer sam pako izkusio, da se silom zadane
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S51 ^


promjene izravnjuju u biljci tek posije 2. i 3. godine, dakle i tekući prirast
preuzeo bi kod tog stai>alja normalnu prirodnu proizvodna snaga tek posije


2.
iii 3. godine, zato bi i nastavak tog studija potrieban bio.
Okolišje Karlovca pako stoga iztičem, jer je i ovdje najstarija trgovina
hrastovinom i kestenovinom, dakle će i najboljeg raznodobnog materiala zato
Ha izbor biti.


Oko Križevca i Petrinje pa i Zagreba imade takodjer Ijepog polja za gore
označene pokuse i što svestranije bi šumari tom se posvetili, osobito i naši
taxatori, tim bržje i temeljnije bi taj zadatak riešiti mogli. To su pokusi,
koji se uz povjerljive i to dobro upućeno lugare izvadjati dadu, a nestoje
mnogo troška i truda. Te i time slićae zadaće pobuđjuju šumara na liepa
strukovna razmatranja te pružaju najliepše, ali i najkoristnije zabave, pa se to
i na lugarstvo prenaša — nu u to bi se tek prenuti morali, jer je dremeža i
preobilno. M. M. R.


K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislitaniji


Da je posije znamenite reforme u upravi austrijskih državnih i fonđskih
dobara provedene god. 1873. naskoro uzsljedila i organizacija državnih šumarskih
izpita, imade se najviše zahvaliti zemaljskom nadšumarniku Robertu
Mik li tz u.


Naredba ministarstva za poljodjelstvo izdana 13. veljače 1875. god. o polaganju
izpita za tehničku službu u državnoj šumskoj upravi, odnosila
se je poglavito na dokazala o sposobnostih onih, koji suše željeli posvetiti
šumsko tehničkoj službi u državno j upravi , dočim je i nadalje vriedila
već zastarjela i donjekle diskreditirana naredba ministarstva za zemaljsku kulturu
i rudarstvo od 16., siečnja 1850„ god. za aspirante političke šumske uprave
i za one, koji su htjeli postići osposobljenje za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva u smislu §, 22. šumskog zakona od 3. prosinca 1852.


Kandidat, koj - se je htio podvrći zadnje spomenutom izpitu morao je


da dokaže:


a) da je navršio najmanje 22, godinu ;


b) da je bez prikorna ponašanja;


c) da je dobrim uspjehom svršio nauke na kojem javnom šumarskom
zavodu;
d) da jo proveo dvogodišnje praktično službovanje u unutarnjoj i izvanjskoj
službi


Kandidat, koji nije mogao dokazati da je svršio nauke na šumarskom
učilištu bio je pripušten k izpitu i onda, ako je mogao dokazati, da je bio
6 godina u šumarskoj praksi i da si je tako stekao potrebito znanje.