DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1894, God, XVI!L


Die Holzzucht


Ein Grunclriss fiir Unterricbt und Wirths cliaft.


Von Dr, B. BorggrcTe.


Ovo zadnjih desetak godina riedko je koja prošla, a da nije u Njemačkoj
izašla bud pođpuna knjiga o šumogojstvu, bud barem takova, koja je obradila
pojedine dielove, te temeljne grane šumarske znanosti. Navesti ćemo samo
Gayera sa njegovom „Horst- und Gruppenwirtscliaft", zatim Ney a sa njegovim
„Waldbau der kleinsten Flache," zatim W age ne ra (Der Waldbau und
seine Fortbildung) sa njegovim „šumogojstvom pojedinog stabla"; zatim novo
izdanje poznate Hejerove knjige „der "^Valdbau" i napokon Borggreve-a
i njegovu „Holzzucht".


Kada uzmemo u obzir, da svaki od spomenutih pisaca zastupa i sprovadja
neko načelo u svojoj knjizi, onda nam je to najboljim dokazom, da šumogojstvena
znanost nije ni iz daleka još dostigla svoj vrhunac, nego da se u
neprestanom razvoju nalazi. A tomu ne može drugačije ni biti, jer je šumogojstvo
eminentno prirodna znanost, na koju najraznovrstniji prirodni faktori
uplivaju, sa kojimi šumar danomice računati mora, a da si uzmogne protumačiti
one pojave, koji su skopčani sa šumskim rastom od prve mladosti pa sve
do sječe. Tu je stojbina ss svojimi kemičnimi i fizikalnim! svojstvi, tu je svakolika
anorganična narav, počam od svjetla do smrzavice, tu su raznovrstna
pomladjivanja, mieSanje raznih vrsti drvlja, proredjivanja i t. d. Jedni preporučuju,
da gospodarimo sa čistimi sječami i umjetnim pomladjivanjem, drugi
se usuprot drži prieborne sječe sa naravnim pomladjivanjem; Ney je uvukao
i nacijonalnu ekonomiju u šumogojstvo t. j . diobu radnje, jer smisao njegovog
„Waldbau der kleinsten Flache´^ jest taj, da na svakoj stoj bini uzgajamo samo
onu vrst drvlja, koja na toj stojbini najbolje uspieva. On naime ne će da ima
pomiešanu šumu u onom smislu, kako ju do sada šumogojstvo shvaća, nego: u
distriktu I , gdje je stojbina najpovoljnija hrastu, ima se uzgojiti čist i hrast;
u distriktu II., gdje je tlo povoljnije jasenu, ima se uzgajati čist i jasen. On
misli, kada se dade svakomu svoje, time^ da će se postići najveća produkcija.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 340 —


Mi ćemo u ovom članku progovoriti o Borggreve-ovoj knjizi gorajega naslova, te
ćemo vidjeti, koja načela njega u šumogojstveuoj znanosti vode.
Prije nego što predjemo na sam predmet, dodirnuti ćemo se naslova
knjige, premda se nas kao Hrvata mnogo ne tiče.


„Hohzucht" nije nikako sgodan izraz, kao ni „Waldbau", jer ui jedan
ne obuhvaća onaj pojam u podpunoj cielosti, koji se tomu izrazu obično podaje
nHolz ziichten, erziehen" s jedne, „den Wald bauen, aufbauen" s druge
strane, nikako ne podaje podpunu sliku onoga, što mi Hrvati sa veoma shodnim
nazivom „šumogojstvo" označujemo. Šumu gojiti, znači, ne samo odgojiti ju
(bilo sjemenom ili sadnjom), nego za cieloga joj obstanka tako s njome postupati,
kako će našoj svrsi odgovarati, odnosno prilagoditi ju prirodnim zakonom,
a da uzmogne uspievati. Njemački izrazi ,ziichten^´, „erziehen", „bauen" preveć
su tiesnoga okvira, preveć uzkog značenja, a da bi mogli cielu onu operaciju
od postanka pa do zrelosti šume obuhvatiti. Naš izraz „šumogojstvo" posve
sretno ujedinjuje obadva njemačka izraza: „Bestandesgrtindung´´ i „Bestandeserziehung",
te dvije rieči izrazuju ono, što se obično kaže: Waldbau".


Nakon tog malog izleta u filologiju, preći ćemo na sadržaj Borggreve-ove
knjige, te ćemo popratiti pojedine odsjeke i poglavja za koje mislimo, da sadržaju
nešto novoga, i da su vriedni, da se iztaknu.


U L odsjeku razpravlja B. kako se šuma hrani i raste, te dokazuje, da
je stanovita množina vode od najveće važnosti po rast i razvoj drvlja. U uskom
savezu sa množinom vode, jeste kapilarna snaga tla, te bogatsvo istoga na
onima tvarima, koje su sadržane u pepelu dotičnog drveta, — a to su kalij,
fosfor, calcij, magnesij i t. d. dakle, tako zvana mineralna hraniva. Medju tim
je fosfor najvažniji. U drvetu ima samo za polovicu fosforne kiseline, koliko
kalija, dočim je u stelji množina tih dviju mineralnih soli jednaka. Više nego
stelarenje, troši šumsko tlo trava, ponajpače na čistih sječina, gdje se kroz
2—5 godina u;^astopce kosi. Iza vode i mineralnih soli, daje B. veliku važnost
pokrovu (prevlaki) tla po razvoj i rast šumskog drvlja. Taj pokrov može
dvojak biti: on se sastoji ili lih od odpadaka šume same, (lišće, grančice) a
taj se slučaj dogadja samo u gustoj bukovoj i grabovoj šumi, ili osim toga od
sekundarne vegetacije, a to je korov i šikarje. Taj pokrov representira jedan
dio onoga, što je godišnje priraslo u šumi, pa ne oduzme li se taj pokrov šumskom
tlu, onda on representira onu mineralnu rezervu, onu količinu, koja je
za dogodišnji prirast nuždna. Oduzme U se tlu taj pokrov, onda ostaje naravno
samo jedan neznatan dio mineralnih soli dogodišnjem prirastu, eventualno plodu
(sjemenu) na razpolaganje. Taj pokrov (odnosno stelja) fungira nadalje kao jako
loš vodić topline, te ne dozvoljuje, da se ekstremni stupnji topline i zime
duboko u tlo upiti mogu. Usljed istoga toga svojstva prieči pokrov takođjer
prenaglo izhlapljiv anje.


U n. odsjeku razpravlja se, kako se šuma "oplođjuje i množi (sjemenom,
mladicama, izdancima)
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ 341 —


III. odsjek govori o geografiji šumskog drvlja. Svaka vrst drvlja uspieva
samo ondje, gdje je klima za DJU povoljna, a to su oni predjeli, u kojima se
pojedine vrsti drv!ja već od naravi same nalaze. Poznato je, da je šuma
u neprestanoj borbi sa poljodjelstvom i da ovo potonje danomice šumu u kraj
potiskuje. To iztiskivanje došlo je u Njemačkoj već dotle, da jedinu jelu i bukvu
nije poljodjelstvo iz njihovog vegatativnog pojasa istisnulo. To isto vriedi jedino
još za jalšu, u koliko je ista zauzela neplodne močvare, zatim za bor, koji je
upućen na najsiromašniju pjeskulju. Ostale vrsti drvlja — hrast, briest, jasen,
javor — na čijoj stojbini i gospodarski usjevi izvrstno uspievaju, iznašaju veoma
neznatan procenat šumske plohe u Njemačkoj državi.
Taj proces iztiskavanja šume po poljodjelstvu počima već i kod nas u
Hrvatskoj maha hvatati, i to u gorskim, siromašnijim predjelima — ako se ne
varam — silovitije, nego li u ravnici. U ravnici, gdje nam je velik dio najplodnijeg
zemljišta još uviek pod vodom, nije se taj boj izmedju obiju kultura
još zaoštrio, i neće sve dotle, dok se ne odvodni Posavina i Podravina. Čim se
to dogodi, onda ne će više dugo trajati, te će doći red i na naše hrastike.
Stupanj naše kulture pokroćiti će tada od svinjogojstva na marvogojstvo, taj se
proces već sada pripravlja, jer je zadnjih 15 godina kod nas najmanje 70 000
rali stare hrastove šume posječeno, odnosno oduzeto žirenju. Ako nama šumarima
rečeni proces možda i nije baš po ćudi, to sdruge strane moramo priznati
da će to s narodno-gospodarstvenoga gledišta napredak biti, jer je svinjogojstvo
nedvojbeno najniži stupanj gospodarstvene kulture,
upućeno lih na iztočne krajeve Europe,


Zanivimo je znati, kako su zastupane pojedine vrsti drvlja u Njemačkoj;
ciela šumska površina iznaša 14 milij. ha. ili 25*8% ukupne površine njemačke
države. Od toga odpada na četinjače 65%57oi a na listače 34-6*^/o Od
četinjača zastupan je bor sa 42´67oi ariš 0´3%, a omorika i jela sa 22-67OT
od listača zauzima bukva 14 77,, hrastovina 3´5^´o, breza, jalša, topola 3´3%,
hrastova-guljevača 3-P/o, srednja šuma 6*57o, dočim preostalih 3´47o odpada
na raznu nizku šumu.


U drugom poglavju prelazi B. na opis pojedinih vrsti drvlja, a počima
sa četinjačama, i to posve logično sa borom, pošto isti najveću površinu u
Njemačkoj zaprema. Ovdje nam je iztaknuti, da B. pojedine vrsti drvlja ne
opisuje samo sa botaničkog i šumogojstvenog gledišta, nego je takođjer u kratko
nabrojio i sve pogibelji — ustrojne naravi — kojima je dotična vrst drvlja
izvrgnuta; zatim način, kako se pomladjuje i koja joj je vegetativna granica;
napokon tehničku vriednost i uporabu —: jednom riečju, cio životopis u kratkim
potezima. Ja se posve slažem s tim načinom; jer kada mi se sjedne
strane kaže, da ovako i ovako odgajam dotičnu vrst drvlja, hoću da s druge
strane znadem i uzroke, zašto baš tako, a ne drugačije, t. j . ja ću već kod
učenja šumogojstva imati sve eventualne pogibelji, koje pojedinoj vrsti priete,
pred očima, te će mi usljed toga individualnost dotične vrsti markantnije i
trajnije u pamćenju ostati. Opisujuć na taj način bor, opaziti nam je, da B.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ne pristaje uz mnienje Ebermajerovo glede postanka, odnosno uzroka bolesti
„Kieferuschutte" — opadanje borovih četinja —, nego se pridnižaje mnienju
Goppertovu, da tu bolest prouzrocuje grib Hjsterium pinastri.*


Što se opisa našega hrasta tiče, to moram spomenuti, da je opis točan;
jedino što se poplava tiče, 2a koje veli, da niesu hrastu škodljive, makar i
3--4 ćedna trajale, moram istaknuti, da to valja samo za kasnu jesensku i
ranu proljetnu poplavu (od polovice studena do početka travnja), dok je voda
hladna; ljetna poplava sa toplom vodom uništuje mlade biljke posvema, ako
potraje ma i samo desetak dana. Meni je usljed takove poplave godine 1893.
jedna kultura posve propala. —


Drugi glavni dio knjige počima sa „Bestandesgrtlndung." Ta se opet
raspada u 1. naravno pomladjivanje sjemenom (Naturbesamung) 2. u sjetvu
(Holzsaat),3. u sadnju (Holzpflannzung) i 4. pomladjivanje već sječenog drveta —:
iz žile i panjeva, sjekom u glavu itd. (Schlagholzverjlingung).


Ad 1. Što se navedenoga pomlađjivanja tiče, to podaje B. svu vrieđnost
generalnim pravilom staroga majstora G- L. Hartiga. Najveću ulogu kod toga
pomlađjivanja igra po njegovu mnienju zastor krošnja (Beschirmung). Da se ta
važnost sklopa shvati, valja sliedeće čimbenike u račun uzeti: a) svjetlo, b)
oborine, c) vjetrovi, d) izžarivanje topline, e) konkurencija žilja i korienja starog
oplodnog drvlja (Concurenz der Mutterstarame) f) konkurencija korova, g) životinje,
— koji čimbenici kod naravnog pomlađjivanja ne malu ulogu igraju. Što se
ponajprije svjetla tiče, to dokazuje B., da neposredno sunčano svetio
nije u prvoj mladosti neobhodno nuždno za rast drveća, nego da je dovoljno i
pretočeno, drugotno svjetlo. Više nego svjetlo, unapređuje rast bilina,
sunčana toplina. Prema tomu ne drži B. puno do razdiobe G. Hejerove u
svjetlo — i sjenu Ijubeće vrsti drvlja, jer su u vrtu Miindenske akademije
hrastove i brezove biljke, do kojih direktno sunčano svjetlo malo ne nikada
dopirale nije, ipak 1—2 m. duge godišnje mlazove izćerale. Sklop krošnja ne
prieči dakle mlade biljke u rastu. —


Što se upliva oborina — kroz zastor krošanja — tiče, to isti do sada
još nije točno pronadjen, nu čini se, da sklop ne oduzimlje mladim biljkam
nuždnu vlagu.


Da je sklop najbolje sredstvo proti štetnom djelovanju vjetrova, to je
davno poznato.


Izžarivanje topline pod zastorom krošanja ima samo obzirom na kasne
(proljetne) mrazove neko znamenovanje, i to opet samo za takove vrsti drvlja,
koje trpi od mraza, i napokon samo za vedrih noći. Diferencija izražene to


^ Glede „opadanja borovih čefciBJah" imati će po našem mnienju i Ebermayer i
Goppert pravo. Ovo opadanje mogu prouzročiti : mraz, vietrovi, oeusenje (E,) što je
svagda slu<5aj kod djelomičnog obolenja^ dočim napadaj H. p, podaje vazda parasitaran,
po§astan značaj toj bolesti igalah. Vidi str. 103 Lebrbueb đer Baumkrankheiten v. Dr.


K. Hartig. Berlin 1889. 6 for. Uredn.


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— M3 pline
pod zastorom krošanja i one pod otvorenim nebom iznaša najviše 4^ K.


t. j . u prvom slučaju je izžareiia toplina za 2—4^ R. veća. Za vjetrovita vremena
i za oblačnih noći, gubi se ta diferencija malo ne posvema, tako da se
može za stalno nzeti, da sklop jako neznatnu ulogu kod mrazova igra.
Veoma važan faktor kod naravnoga pomladjivaoja jeste po B. konkurencija
žilja starih opiodnib stabala i korovja. B. je toga mnienja, da zastor krošanja,
odnosno pomanjkanje svjetla može biti još tako veliko, ~ ako samo u
dotičnom tlu ima dosta hranivih soii, to će se mlade biljke moći posve
normalno razvijati, a to znači, da je hranivost tla puno važnija, nego li
svjetlo i zastor. Makar sklop krošanja bio posve zatvoren, to se ipak šumsko
tlo prevuče sa drugotnom vegetacijom, naime takovim korovjem, koje i u najdebljoj
sjeni uspievati može. Cim se sklop, bilo jače, bilo slabije otvori, odmah
se prema tomu nadje takovo bilje, koje u dotičnom stupnju svjetla vegetira-
Predje li se dakle naglo iz gustoga u redji sklop i to još prvo, nego li je
tlo pomlađjeno, odnosno, dok se pomladak nije oteo tomu korovju, onda može
pomladku prietiti pogibelj od te sekundarne vegetacije. —


Pogibelji, koje od raznih životinja naravnom pomladjivanju pod zastorom
krošanja priete, takodjer su relativne, — u koliko naime nekolicini škodljivih
životinja taj sklop prija, a drugim opet ne. Nu kada se uzme u obzir, da Melolonta,
zatim Hylobius-i, a napokon i miševi baš umjetno pomladjene, ili sječine
bez zastornog starog drvlja največma napadaju, — onda se može uzeti, da
pomladak pod zastorom krošanja nije baš velikim pogibeljim od životinja izvržen.


Time smo izcrpili one čimbenike od točke a) — g), a kao resume razmatranja
gornjih čimbenika bila bi slieđeća zasada: pomladak dići će se


se sam od sebe, čim se zastor krošanja 0´1~0´2 prekine; taj pomladak
uspievati će, odnosno narasti će pod krošnjom oplođnih
stabala sve do pol metra visine ako sklop na 04, a pretrgnemo
li ga do 0´7 onda će nam pomladak doseći visinu od 2
metra, a da mu sklop naškoditi neće.
Nakon toga prelazi B. na pravila, kojih se imamo kod naravnoga pomladjivanja
držati; prvo pravilo jest: 1. da u takovoj šumi, koju želimo naravnim
načinom pomladiti, imaju svi použitci prestati, u kratko rečeno: šumu valja zagajiti;
2. svaka takova šuma mora imati toliko zdravih oplodnih stabala, koliko
je nuždno, da dotični ploha bude podpuno naplodjena; 3. pod podpun o zatvorenim
sklopom oplodnih stabala može pomladak samo jednu godinu obstati,
zato valja svaku sliedeću godinu sklop za onoliko otvoriti, ili drugima riečima:
onoliko lišća starom stabalju oduzeti, koliko lišća pomladak za tu godinu producirati
može, t. j . treba sklop za Oi—0 3 prekinuti. Čim jače se sklop pretrgne,
čim svjetlije u šumi bude, tim silnije će i korov potjerati, i tim žešća
će konkurencija izmedju pomladka i korovja biti. Usljed toga valja sklop uviek
samo minimalno prekidati, to jest samo onoliko, da propušteno svjetlo jedino
od pomladka i to podpuno izcrpeno bude. Kada se uzme u obzir, da na čistu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

344


sječinu pada pođpimo svjetlo, onda možemo pomisliti, kolika je tu konkurencija
izraedju pomladka i korovja, i koliko suša tadi škoditi može.


Takovih više — manje važnih pravila naveo je B. u svemu dvanaest, nu
isti ne sadržavaju ništa novoga; on sam priznaje, da predmet nije sa tih 12
pravila izcrpen, jer se nikada ne mogu sve raznolikosti nabrojiti.


Što se bilježenja onih stabala tiče, koje ćemo povaditi, to je B. dao obširnu
i veoma shodnu uputu iz koje ćemo samo to navesti, da posao bilježenja
obavlja obično 6 osoba, naime šumar, koji po dotičnoj šumi dosta br^o koracajuć
sa dugačkim lakim štapićem pokazuje, koja će se stabla uzeti; zatim
dva radnika, koji zatesuju, i dva, koji dotična stabla pečate; napokon lugar,
koji pazi, da radnici sbilja zatešu ona stabla, koje šumar naznači, (a ne koje
drugo, koje radnicima ih trgovcu bolje konvenira). Osim toga ima lugar i po
brojiti zatesana stabla, da se barem od prilike može znati, koju će drvnu gromadu
zabilježena stabla representirati. Od naknadnih korektura odvraća B.
jer te obično više pokvare, nego U izprave prvo bilježenje.


Kao pristaša naravnog pomlađjivanja redovitom priebornom sječom (Femelschlagbetrieb)
osudjuje B. više manje sve ostale načine, tako n. pr. kulisnu
sječu, zatim iz novijega doba poznatu Gajerovu „Horst- und Gruppenwirthschaft",
koja je potonja u Bavarskoj uvedena i koja u šumarskom svietu puno
pristaša ima. B. ne osudjuje taj Gajerov način baš posvema, ali ne uviđja,
zašto da bi ne jednako visoka (valovita) šuma imala prednosti pred jednako
visokom. Buduć da još nisam imao prilike vidjeti šumu pomladjivanu i odgojenu
u Gayerovom smislu, to nisam u stanju svoga suda o njoj izreći; nego
mislim, ako bi se pojedine hrpe (Horst) u starosti i visini preveć razlikovale
(odtuda ju B. zove valovitom) onda moraju pokrajna stabla takovih hrpa biti
preveć granata, što je svakako na uštrb tehničkoj vriednosti tih stabala.


Prelazeći k drugomu glavnomu odsjeku svoje knjige, razpravlja B. o sjetvi
(Holzsaat). Tom prilikom saznajemo, da je sjetva mladja od sadnje, jer ova
potonja počela se je u Njemačkoj prvo prakticirati. Način i uspjeh sjetve razpravlja
B. kod svake važnije vrsti drvlja, te se tom prilikom napominju razne
metode sačuvanja sjemena, zatim postotak klicavosti i t. d. Za spravljanje žira
svakako je najbolji Alemanov način; što se mene tiče, ja sara doduše već doživio
nekoUko izjalovljenih jesenskih kultura, ali za to sam ipak pristaša jesenske,
a ne proljetne sjetve, i to s toga, jer je terain na kojem se žir sije
obično jednak kao u jesen tako i u proljeće: ako je jeseni vlažan, sigurno će
biti i u proljeće još vlažniji; ako je suh, onda su misi na njemu prezimiU, ih
bio posijan žirom ili ne, pa što bi bili uradiU na jesenskoj, to će sada uraditi
na proljetnoj sjetvi.


Uzme h se u obzir da spravljanje ovećeg kvantuma žira ipak stanoviti
trošak zahtieva, pa da se i uz najbolju pažnju ipak najmanje 207o žira pokvari,
onda mislim, da je jesenska sjetva svakako sigurnija. Inače ne ima u
ovom odsjeku ništa, što bi se kao vanredno iztaknuti moglo. Na koncu napominje
B. uživanje ratarskih bilina na šumskom tlu, te osudjuje taj način go
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

345


spodarenja — izuzam neke rieđke slučajeve. U prvi kraj uka?.e se dodaše, da
mlada šuma izvrstno uspieva, kada se uz nju i ratarski proizvodi goje (korun^
kiiruza i t. d.) nu izkustvo je pokazalo, da takove kulture iznenada u rastu
zaostanu, te napokon posve zakržljave. Tomu nije ni čudo jer su okopavine sav
fosfor i kalij absorbirale, S druge strane mora se priznati, da i šumske biline
isto tako kao i ratarski proizvodi, tim bolje uspievaju čim bolje je tlo obradjeno
odnosno, čim lakšeg pristupa atmosferilija u tlo imaju. Iz izkustva mogu
preporučiti, da je dobro, ako tlo, na kojemu kanimo žir posijati, na jednu ili
dvie godine u gospodarske svrhe upotrebimo (sijanjem žitarica ili okopavina).
Druge ili treće godine preporučuje se na takovom tlu zimski usjev skupa sa
žirom posijati. Ja sam imao prilike, da na jednoj te istoj šumskoj plohi, koja
je kroz dvije godine bila žitaricama obradjivana posijem žir: 1, pod motiku, 2.
pod plug u brazde (sa pšeničnim usjevom), 3. širokom sjetvom skupa sa pšenicom.
Prvi je način potrošio najmanje žira, ali je ipak bio najskuplji, jer zahtjeva
najviše radnika ; za drugi i treći način potrebno je doduše dva do tri
puta više žira, ali zato sjetva sama ue stoji mnogo, jer su dovoljna dva radnika:
jedan sijač i jedan prevozač žira. Buduć da se je uz način pod 2 i 3 dotično
zemljište iznajmilo za jesenski usjev, to su tom zakupninom ogojni troškovi
skoro za polovicu namireni bili. Što se uspjeha tiče, to se je na proljeće pokazalo,
da je kod sva tri načina efekt mal´ne jednak bio. Nakon što je žir
jednom izniknuo, ne mogu preporučiti daljnu uporabu toga tla u gospodarske
svrhe, jer što je jednom šuma, neka ostane šumi.


Kod ove prilike ne mogu prešutiti, da je na šumskim čistinama, koje su
negda bile privatno zemljište, te do skrajnosti izcrpane, kultura sa žirom najnezahvalnija.
Prve godine, dok se još mlada biljka hrani iz pričuvnih tvari
sjemena, izgleđje kao da je kultura uspjela, nu što kašnje, to hrastići sve riedji
bivaju, dok napokon treće godine jedva ovdje — ondje po gdjekoji ostane. Takove
enklave imaju obično najviši položaj u dotičnoj šumi, tako da do njih
blagotvorna Savska poplava niti ne dopire, usljed toga osuši se takovo tlo i
omršavi, da ga nije moči ni oranjem za šumsku kulturu popraviti. Uz sve
to zlo, još i miševi na taj suhi terrain pribjegnu, te ne preostaje drugo, nego
godimice kulturu popravljati, dok se bar toliko hrastića i razne biele šume na
istoj ne uvrieži, da bar nalik na mladu šumicu izgleđje.*


Treći odsjek razpravlja o sadnji, U istoj spominje se samo što je najnuždnije,
a to je poznato iz ostalih knjiga o šumogojstvu; kao izrični pristaša
naravnog pomladjivanja, razumije se, da B. nije veliki prijatelj sadnje, odnosno
presadjivanja, za to je u toj grani — napram ostalim — posve kratak.


* Mi smo kod nagih gojitbah, koje smo na takovih česticah provađjati morali
najbolje onda prolazili, kad smo uz veoma pomnu priredbu tla, neštedeć žira pun u
sadnju proveli, e je žir tako gusto nikao, kao izpod hrasta za srednje žirovine. Velika
je blagodat po gojitbu kad lis(5e mladicab ved u prvoj godini pioštinu zastre.
Uredn.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 346
Time je prvi glavni dio — Bestandesgrtiadug — dovršen, te sada dolazi
drugi glavni dio knjige — die Bestandespflege. Taj pojam obuhvaća slieAeće
radnje: 1. čišćenje (progala) — Lauterung, — L proriedjivanje — Durehforstung,
— 3. okresavanje (klaštrenje) — Abastung. Pod prvom radnjom
razumievamo čišćenje mlade šume od onih vtsti drvlja, koje oe kanimo uzgojiti,
za tim od onih naglo rastućih vrsti, koje bi svojim bržim rastom glavnoj
sastojini naškoditi mogle. Čudnovato, da toj prvoj njegi mlade šume B. ne posvećuje
puno pažnje, a ipak je njega u toj periodi isto tako važna, kao i u
kasnijima periodama u koje upada proriedjivanje. Toj drugoj radnji — proriedjivanju
— posvetio je B. svu svoju snagu, tako da je njegov način proredjivanja
udario pečat cieloj knjizi.


Glavna značajka B- nauke o proriedjivanju sastoji se u tom, da on
uči baš obratno od onoga, što se je do sada učilo i prakticiralo: on naime ne
vadi potištena i nadvišena stabla, nego baš ona najvisokija odnosno najkrošnjatija,
koja svojim zastorom prieče razvoj cieloj hrpi nižjih stabala. On je naime
toga mnienja, da njezi šume ne može ništa pripomoći, ako joj oduzmemo samo
zakržljala i posve zastrta stabla, — jer što može koristiti onim i sada već
najvišim, pa usljed toga i najdebljim stablima, ako oduzmemo ona pod njihovom
krošnjom nalazeća se od kojih njihov rast ništa ne ttpi ?!


Prvo nego što poćima tumačiti svoj princip proriedjivanja, kritizira B.
naaore ostalih šumara, koji su svoje mnienje u tom pogledu iztakli. Glavna
ideja, koja je do sada šumare kod proriedjivanja vodila, bila je ta, da se je
obćenito držalo, da se jednom nadvišena, u rastu zaostala stabla ne mogu više
oporaviti, t. j . makar im se dali svi uslovi za daljni razvoj, ipak ne može iz
njih pravo drvo biti, nego će i nadalje samo životariti. Taj princip proglašuje
B- krivim, što više, on drži, da je svako stablo makar i zakržljale, čim mu se
otvori krošnja, kadro nadomjestiti, što je izgubilo i uskoro u normalan razvitak
preći.


Svoj način proriedjivanja okrstio je B. „priebornim proriedjivanjem" —
Plenterđurchforstung — i to zato, jer on osim skros bolestnih i suhih individua
i ona stabla vadi (prebire), koja su nadrasla ili stisnula cielu hrpu viših stabala,
tako da ciela ta hrpa trpi i zaostaje radi onog jednog. Sa priebornim
uzgojem ne ima to proriedjivanje ništa uzajamnoga, osim toga, da se ponavlja
svake desete godine, te u svakom tom desetgodišnjem turnusu 0*1—0*2 drvne
gromađe, ~ koja se je usljed intensivnijega prirasta nakupila — oduzme.
Buduć pako da se uz posve uginula oduzimlju i najjača stabla, to je prva posljedica
te manipulacije, da se obhodnja mora povisiti za kojih 40—50 godina,
i to zato, jer će obhodnju dočekati samo ona — na početku proriedjivanja —
najslabija stabla, dočim se najjača individua, koja bi na pr, već u 100. godini
postigla željene dimenzije, tekom proriedjivanja vade. Ideja B. je dakle u suštini
ova: mi ne smijemo dozvoliti, da samo nekolicima predestiniranih
stabala postigne recimo u 100 godišnjoj obhodnji stanovitu dimenziju, nego moramo
nastojati, da što više individua tu dimenziju poluči.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 347 —


makar se usljed toga morala obliodoja znatno povisiti, a to ćemo polučiti jedino
na taj način, ako svaki puta najdeblja stabla povadimo i time stvorimo
uslove, da se i tanja stabla, — koja bi inače uginuti morala — do tili dimenzija
razviju^. Prednosti toga proriedjivanja jesu poB. sliedeće: ostavljajuć najjača,
a oduzimajuć najslabija stabla, ne pripomažemo mi prirastu tih najjačih
stabala ni malo, iii jako mala, usuprot, ako obratno činimo, to se godišnji prirast
na dosad nađvišenima stablima najmanje podvostručuje. Oaa stabla, koja
su uviek bila najviša, odnosno najkrupnija, niesu za tehničku porabu tako sposobna
(o tom dvojim!), kao ona nadvišena, koja uzke godove i čistu, bezgranatu
deblovinu imaju. Napokon, vadeći uviek najjača stabla, dobivamo uviek
najveći prihod, puno veći, nego li kada najjača individna ostavljamo, a ona
najslabija unovčujemo. Taj proces priebornog proriedjivanja počima sa 50 godišnjom
dobom sastojine i traje sve dotle, dok sva stabla ne budu jednak
o visok a t. j . kada ne bude više nadvišenih, je li taj čas nastupio,
onda se može započeti sa naravnim oplodom.


Usporedimo li B. način proredjivanju sa doslje naučanim i uobičajenim, pa
onda sa Kraftovim, koji je pred nekoliko godina sa svojom poznatom knjigom
„0 proriedjivanja" nastojao, da taj velevažni predmet što moguće bolje objasni
to vidimo, da B. uči baš protivno onomu, što smo do sada kao princip smatrali.
Hoće li B. idea prodrieti, to se za sada još ne može proricati, ponajpače
kada se u obzir uzme veliki konservatizam, koji u šumskom gospodarstvu
od vieka postoji. Nu ideja B. svakako je zdrava, to se ne može poreci;
ona ide takodjer puno u prilog nauci o čistoj dobiti (Pressler-Hejer), akoprem
B-, kako je poznato, nije pristaša toga pravca. Nedvojbeno je, da je svakomu
šumaru, stojećem a 50—60 godišnjoj hrastovoj sastojini (od te dobe započima


B. svojim proredjivanjem) težko baš najkrupnije i najvišje hrastiće izvaditi, ne
vjerujuć, da će onaj za sada zastrti i nadvišeni, kada mu se krošnja otvori iza
desetak godina iste dimenzije postići, kao i onaj sada najkrupniji. Nekako nam
je lakše pri duši, ako ostavimo prirodi, da nam ona (a ne mi) izabire individua,
koja kanimo do željene obhodnje postaviti; nu ako se jednom uvjerimo,
da za onih 10 najkrupnijih (i 10 već uginulih) hrastića po jutru možemo dobiti
do 30 forinata; pa za deset godina opet toliko i tako dalje sedam do osam
puta; usuprot pako, kada bi izvadili 30 nadvišenih (i 10 već uginulih) i za
iste dobili jedva 20 for. i još k tomu ne kroz 7—8 godina, jer ih ne bi toliko
bilo, — onda će po svoj prilici i naš konzervatizam uzmaknuti pred
računom, koji nam veću korist pokazuje.
U ostalom, nije taj B. način ništa izvanrednoga, kada se uzme u obzir,
da mi slavonski šumari (a sigurno i ostali, ako imaju prilike) na taj način
davno već prakticiramo: mi u topoliku vadimo najjače topole, a u jošiku najjače
jošiće, jedino za to, jer 40 cm. debelu topolu možemo unovčiti za korita,


* Kad bi Šumarska znanost zaista poprimila tu theoriju B, tad slava iznašašća
te vrsti aieka odnosno proređnje nebi išla tog, inače odličnog strugara, ved našeg —
seljaka, koj je spreman svaku oh6. Šumu po tom receptu prorediti, ter se upravo mukom
od tog rada od vračati mora, Uredničtvo.


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 348 a
20 cm. debeli jošić za rogove, dočim one najslabije ostavljamo, dok za 6
do 6 godina i na njih red dodje, i tako neprestance. Zar to nije ono isto što B.
ući? Pa kad priznajemo, da taj princip valja u bieloj šumi, zašto ne bi mogao
valjati i u hrastovoj? — Kušajmo! B. tvrđi, da na njegov način prorieđjivane
borove šume u istočnoj Pruskoj nose za oO"/o veću dobit, nego da se proredjuju
na dojakošnji stari način.


Da čitatelji vide, kako B. svoje proredjivanje sprovadja đonašamo tabelu,
koju on na 326. strani svoje knjige navadja:
Godina. Broj stabala. Izvadjena stabla. Preostala stabla. (Hrastova šuma).


50 1200 120 1080
60 1050 105 945
70 930 93 937
80 820 82 738
90 720 72 648
100 630 63 567
110 550 65 495
120 480 48 432
130 420 42 378
140 370 37 333
150 330 33 297


Prema tomu bilo je na početku proredjivanja t. j . u 50. godini Ba hektaru
1200, a u 150 godini nakon dovršene proriede ostalo je još 297 stabala,
s kojima se sada zapocimlje naravno oplodjivanje.


Kao mane B. načina navadjaju njegovi protivnici: da se rušenjem najkrupnijih
stabala oštete sva okolišna slabija stabla; da godovi na prestavšim
stablima podju naglo debljati, pa da drvo time gubi na vriednosti i t. d. Priznajem,
da su nekoji od tih prigovora više manje opravdani, ali su neznatni,
ako je prvobitna ideja zdrava.


Posije proredjivanja prelazi B. na okresivanje (klaštrenje); buduć da isto
kod nas još no ima velikog znamenovanja, to ne ćemo ni o njemu pobliže
razpravljati.*


Na koncu knjige zazmatra B. kritično pojedine vrsti uzgoja: nizki, srednji
konservativni (Hartigov), modificirani (Seebachov) i t. d, iztičući kod pojedinih
dobre i zle strane, te napokon dolazi do zaključka: L da sve razne modifikacije
visokog šumskog uzgoja (Hoch-waldbetrieb) isto tako i srednja i nizka
šuma — izuzam guljevaču i vrbake — pogledom na najvišu produkciju i dobit
nisu nipošto opravdane, te po tom da ne imaju prava na daljnji obstanak; 2.


* U malo ploštnom gospodarenju urb. obd. šumah imali smo već prilike, a osobito
u kotaru L. da racionalno provadjasmo klaštrenje na onih hrastovih atablih, koja
su kao nadstojno drveće do druge obhodnje preostavljena. Svakako će to poslovanje
po vremenu i kod nas doći do veće važnosti i uporabe, a osobito u srednjo-šumskom
gospodarenju, kao i na onih obc. pašnjacih, na kojih de se imati i drvo uzgajati. Biti
će zato zgodno, da p. n. gg. suradnici danom prigodom i taj postupak prema najnovijem
stanju teorije u svojih eventualnih razpravicah objasne. UredniĆtvo.


ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

349


jedini Hartigov visoki uzgoj sa postepenim naravnim pomladjivanjem i prie


bornim proriedjivanjem svake desete godine, počam od druge polovice obhodnje,


jeste onaj, koji uz najveću jednostavnost, najvišu dobit podaje, — te se kao


takav jedini preporučuje.


U ovoj zadnjoj stavci sadržana je u kratko ideja, koju B. diljem ciele
knjige zastupa; naravnim pomladjivanjem prištedi se po njegovom raćunu u
samoj Pruskoj na godinu do dva milijuna kulturnih troškova.


Što se naših hrastika tiče, to i mi absolutno pristajemo uz naravno pomlađjivanje,
a nedvojbeno je, da su naši drevni hrastici na taj način postali
i nzrasli. Pod zadnje vrieme počelo se sa raznih razloga (nerodica žira, velike
sječine, spekulacija) odustajati od toga načina, nu mnogi ne uspjesi otvaraju
šumarima sve većma oči, da je priroda — priroda, a knjiga — knjiga, pa da
ne treba tražiti kruha nad pogačom, nego se držati onoga, što su i naši predji
za najbolje pronašli.


Što se cielokupnoga dojma B. knjige tiče, to je ne mogu učećoj mladeži,
nego jedino izkusuom šumaru preporučiti; knjiga je napisana skroz u polemičnom
tonu, te se po njoj samo onaj oriontirati može, koji je prilično versiran u hteraturi
o šumogojstvu. Osim toga obradjeni su pojedini dielovi preobširno, a
drugi premršavo; ni u stilu, ni u prikazivanju ne nalazimo onaj hladni, objektivni
ton, koji je neobhođno nuždan, ako knjizi na čelo metnemo rieči: ein
Grundriss flir Unterricht. J. K—c.


Izbojna snaga listačah,*


Izbojna snaga do sada je u obće toli malo proučavana, da si smatram
dužnošću naše šumare upozoriti na to, nebi li tko od njih u okolišju zagrebačke
županije, osobito oko Karlovca time tečajem g. 1894. odpočeo.


Mi do sada samo približno znamo kakovu koja vrst listačah izbojnu snagu
imade. Pa i u nauci o sadoii šumah uči se, da valja kod pretvorbe visoke šume
u sitnu, prosuditi, imadu li stari panjevi dovoljno izbojne snage. Ali kako i po
čemu da se to prosudjuje, o tome još nigdje naputkah našao nisam.


Bez posebne studije toga predmeta, ne ima šumara, koji bi pozitivno, za
svaki slučaj proreci znao, koliki će u ovoj ili onoj budućoj nizkoj šumi biti
dohodak na drvnoj gromadi po rali, ako je visoku šumu pretvorio u sitnu
onda, kad je hrastovo, kestenovo, grabovo, jasenovo, briestovo i t d. sjemen
stabalje bivše visoke šume kod podsjećanja na panj, 20—40 — 60—80 — 100—120
—140 , . . ili n godina staro bilo.


* Akoprem se sa svimi nazori u ovom članku razvitimi neslažemo, ipak ga uvrsćujeuao
a nastojanja, nebi li tako potakli čitaoce na kritičko sudjelovanje u razpravi
ob ovoj themi. Medjutim će koli fiziologija bilja, toli i rješavanje tili pitanjali biti
svagda manje zahvalno polje za praktična šumara. Jedan dio tih pitanjah moči će rie-
Siti učenjaci radedi u kabinetih na preparatlh, a drugi dio šumari dugotrajnom empirijom.
Cim prije alj s tim po infcencijab gosp. pisca ođpočnemo, tim 6e prije — naŠi
nasljednici doći do resultatah. redn.