DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 338 —


Sve one, koji toga nemogu, umoljavamo, da izvole družtvu našemu pristupiti


ka o redovit i ili podupirajuć i Članovi .
U Zagrebu o Gjurgjevu 1894.
Odbor sagrebačkoga družtva „zo. zaštitu životinjab*´.
Predsjednik: J. Muzler . Tajnik: Dr. Gech.


Bečki drvotržni izvještaj.


Minule osmice bilježene su na bečkom tržištu ove ciene :


Ogrievno drvo. Pr. mtr. u Beču, sa kolodvora: bakovih ciepanica I. raz.
nesplavljenih 475—5 for., II. raz. 4—4´25; I. raz. splavljenib 4-75 — 5, II raz´.
4—4´25; jelovih i omorikovih nesplavljenih 4*5—4*75 for. splavljenih 4°5-—5; borovih
4"25—4´5 for.


Drvo za gradju i rezanje: Kub. met. u Beču, sa kolodvora: jelove i omorikove
grede, ´^/i3~*Vis c®"*- široke, 10 met. duge for. 13 — 14; ^^j^^ de ^i^^^do
12 met. duge for. 14—16; tramovi, ´^/j^—^^/^ ^ cm. široki, 6—8 met. dugi
13—15 for., jelove i omorikove daske za gruštove i oplatu for. 11´5—14 for., jelove
i omorikove mostnice za gruštove for. 13—14; Jelove daske i mostniee I, raz, for.
15 —17, omorikove for. 18—21, borove I. raz, 19—22 for, hrastove nesortirane
for. 40—45 hrastove daščice za pod for. 38—45.


BaČvarska duga: Po hltr. u Beču: V* hl. br. ^jtior, 1—1*6, ´/a hl. br. 1
for, 1*5 — 2*3, 1 hl, br. 2 for. 2*4—3´3 duge i dna za podpunu bačvu. Sudje za
prevoz: br. 3—13 for. 2—2*1, sudje za upivničenje br. 20 — 25 for. 2*2—235,
br. 26—32 for. 2*35 2*45, br. 34—38 for. 2´7—2*8, br. 40—45 for. 2-85—2-9,
br. 60 — 60 for. 3—31, br. 65—75 for. 3*3—3*35, od br. 80 dalje gore forv
3-35 _3-4 po hi.


Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.


Kako je prvo polugodište tekuće upravne godine minulo, pozivaju se sva p. n.
gg. članovi hrv—slav. Šum. družtva, da izvole svojim obvezam spram družtva, uplatom
tekuČe Članarine kao i možebitnih zaostakah, Čas prije udovoljiti, pošto i podpisana
uprava mora o tome nastojati, da družtvene probitke što življe promiče.


Predaj edničtvo hrv.-šlav. šum. družtva.


Dopisnica uredničtva.


Gg. A. u Gr. M. kako vidite, učinisrao po Žejji, odklanjajuć svaku odgovornost
za formu i sadržaj.


Ogodvomi urednik Vilim Dojkovid, kr. žup. nadSumar. — Tisak 0. Albrechta.