DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 318 —


Skrižaljke za kubiciranje domaćih bukovih sastojina.


u slieđećem priobćujemo skrižaljke za kubiciranje stojećih bukovih stabala,
mjerenjem stabla u prsnoj visini, kako ih rabe nekoje državne šumarije
kod ustanovljenja drvne množine za prodaju opredieljenih bukovih stabala
manje vrieđnosti.


Akoprem je obće poznato, da su stabla od jednake debilne različitog kubičnog
sadržaja i onda, ako im je inače i visina jednaka, to je ipak nedvojbeno,
da korektno postupamo kad se u praktičnom životu služimo poprieč nimi
brojkami, koje kao kubičae množine rabimo kod kockovanja stabla
stalnih deblina i visina.


Ovakove popriečne brojke pokazuju nam niže odtisnute skrižaljke, koje su
za nas i naše odnošaje već i stoga od osobitoga interesa, što se sastavak istih
osniva na mjerenju i kubiciranju mnogobrojnih pokusnih stabala u području kr.
šumarija u Sokolovcu i u Eujevcu.


Spomenuti nam je, da se državna šumska uprava u pojedinih šumarija,
kod prodaje bukovog drva manje vrieđnosti na panju, več odavna ravna po
pođatcih tih skrižaljka. Tako n. pr. prodaje se skorom cielokupni godišnji prihod
kr. šumarija u Sokolovcu, Pitomači, Ivanovu selu i Ivanskoj pojedinim žiteljem
i trgovcem pomoćju ovih skrižaljka, a kod prodaje bukovine u području kr. šumarije
u Kalju na drvorezno poduzeće u Vrbovskom, kao i na prvo hrvatsko
družtvo za proizvadjanje stakla u Osredku, rabi se jedino skrižaljka za kubiciranje
bukovih stabala srednjeg a uzrasta. Može se daklje reći, da je uporaba
ovih skrižaljka u praktičnom životu već udomaćena.


Uporaba ovih skrižaljka u veliko je olakšana time, što je kr. državni
šumarnik g. Julijo Kuzma, koji je ove skrižaljke sastavio i grafički predočio
u šumarskom pavilonu jubilarne izložbe u god. 1891., udesio po pođatcih ovih
skrižaljka promjerke tako, da nam promjerka prigodom mjerenja stabla odmah
pokazuje kockovni sadržaj istoga. Ovakove promjerke vidili smo prigodom posljednje
glavne šumarske skupštine u dvorani gospodarskoga đmžtva, te osvjedočiv
se 0 uporabljivosti istih, ne možemo ino nego da preporučimo ovaj produkt
domaće industrije, koji se, akoprem je čisto hrvatskimi napisi providjen,
često nabavlja i izvan granica domovine naše*. Kako se te promjerke osim toga
dadu spretno rukovati, kako je poslovanje s njima okretno i brzo, to nebi
smjelo biti niti jedne šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji, koja se nebi služila
ovimi promjerkami. Umjesto uporabe kojekakovih novo-izumljenih promjerakah,
kojih konstrukcija redovito ide na račun okretna i olahka rukovanja,
preporučamo uvedenje gornjih promjerkah u šumarskih upravah što toplije več
i zato, što će si njihovom uporabom, u siečini uredujući činovnik najmučniji dio
posla uštediti.


* Promjerke se dobivaju kod stolara bra^´e Kovači(5 u Zagrebu, Preradovićeva
ulica br. 43,


ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 319


Evo odnosnih skrižaljkah :=


Skrižaljka


za kubiciranje stojećih bukovih stabala slabog a uzrasta mjerenjem promjera


u prsnoj visini.


. ...


i «^ u f~i ^


c3 c« C3 03


&


.3 .9 .9 .9


a a ´0Q a a


m^ °ćc o m^ o m^ [^ o m^ ]ć3


g


cu >-IH ´> fM p (^ .^


PM


% m. fttt m. i>n m. % m.


11 0-05 8-0 41 1-17 71 5´09 101 10-81
12 0´06 42 1*24 15-0 72 5´26 102 10-99


21-5


8-5 23-5


13 0-07 43 1-32 73 5"44 103 11-16
14 0-08 54 1-41 74 5´C2 104 11-33


15-5


15 0-09 45 1*60 75 5-81 105 11-50


9-0


16 0-10 46 1´60 16-0 76 6´00 106 11-67


22.0


17 0-n 47 1*70 77 6´19 107 11-84
18 0-13 9^5 48 1*80 16.5 78 6´39 108 12-01
19 0-15 10-0 49 l´uo 79 6´59 109 12-17
20 0-18 50 2*01 17-0 80 6*80 110 12-33


21 0-21 51 2-12 81 7-01


10*5


22 0-2i 52 2*24 82 7-2t
17-5 22-5


23 0-27 53 2´36 83 7-41
ll´O


24 0"30 54 2*48 18-0 84 7-61


25 0-33 55 2´61 85 7-81


26 0-37 56 2*74 18´5 86 8´oi
11 5


27 0-41 57 2*87 87 8-21


28 0-45 58 3*01 19.0 88 8*40


29 0-4D 59 3´15 89 8"59


12-0


30 0-54 60 3*30 19-0 90 8´Y8


31 0-59 12-5 61 3*45 91 8´97
32 0-M 62 3*60 92 9-16


13-0 20-0 93 23-0


33 0-69 63 3´76 9-35
34 0-74 64 3´92 94 9-54
35 0-79 13*5 65 4´08 *20-5 95 9-73
36 0-85 66 4*21 96 9-97
37 0-91 67 4´41 97 10-09


Uo


38 0-97 68 4´58 98 10´27
39 69 4*75 21-0 99 10-4fl
40 l´io 14-5 ,0 4-92 100 10´33


* u pogleda uporabe samih skrižaljkah mislimo da neimamo puno dodati. Koja
skrižaljka da se na koju sastojinn aplicira, ustanoviti demo lahko u šumi, ako aakon
klupiranja vi§e normalno uzraslih stabalah, izmjerimo njihove visine. Odgovaraju li ove
približno onim visiuam, koje su sadržane kod dotičnih prsnih promjerah u pojedinih
križaijkah, to demo za kockovanje dotičnu skrižaljku, gdje je harmonija izmeđju prosmjera
i visine najpodpunija, opravdano rabiti moći.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

820


Skrižaljka


za kubiciranje stojećih bukovih stabala srednjega uzrasta mjerenjem promjera


u prsnoj visini.


03


ci C3


.1


.3


o o o M´ m^


m´ m^ .a


>


0^


w. % m. % m. m.


%


11 0-06 10-0 41 1´4S 71 6"04 101 12-81
12 0-07 42 1*58
20-5 72 6´25 28,0 102 12-03
13 0-08 10-5 43 l´GS 21´0 73 6´46 * 103 13-25
14 0-09 ,11-0 44 1*78 74 6´67 104 13-47 30
15 O-ii 11-5 45 1´89 21 5 75 6´88 105 13-69
16 0-13 12-0 46 2-00 76 7´09 106 13-90
0-15 47 2´n 22.0 77 7-31 107 14-11


17 28.5


12.5


18 0-17 48 2*23 78 7-53 108 14-32
19 0-20 13u 49 2´35 79 7´75 109 14-52
20 0-2S 50 2*48
22.5 80 7 "98 110 14-72
13-5
21 0-26 51 2´61 23*0 81 8´21
22 0-29 52 2*7-4 82 8*44


14-0


23 0-32 53 2*88 23-5 83 8´67


29.0


24 0-36 14-5 54 3´02 84 8´90
25 0-40 55 3-17 85 9-13


24-0


26 0-44 56 3-.S2 86 9´36
27 0-4U
15-0 57 6 47 24-5 87 9-o9
28 0-54 58 3*63 88 9´83


16.U


29 0-59 59 3*79 25-0 89 10-07
30 0-S4 16-5 60 3*96 90 10-31


31 0-70 17.0 61 4-u 91 10-54


25-5
32 0-76 62 4*^,, 92 10-77
33 0-83 63 4´50 26-0 93 11-00


18.0


34 0-90 64 4*69 94 11-23


29,5


1 35 0-97 18.5 65 4´88 26\5 96 11-48
; 36 1´05 66 5´07 96 11-69
19-0


1 37 1-13 67 5-26 27,0 97 11´92
i 38 1-2, 68 5*45 98 12-15
1 39 1*30 69 5´64 99 12-37


20-0


27-5


40 1*39 70 5*84 100 12-59


Mi smo kušali ove skrižaljke sravniti sa „bavarskimi sadržajnimi tablicami", pak
emo ustanovili, đa se ovim najviše približuje skrižaljka „srednjega^´ uzrasta, dočim su
sadržine skrižaljke „dobroga" uzrasta, vede od onili u´^bav. tabl." — Za što točniju i
bolju analizu razvrstbine „slabi, srednji, dobri uzrast** bilo bi po uporabu skrižaljkah
veoma poučno, kad bi iste sadržavale jošte podatke pokusnih plobab, a naročito podatke
glede: tla, položaja, dobe, broja stabalah, svote temeljnicab, i kub. sadržine po
jutru onib sastojinab, u kojih su pojedina stabla mjerena. UredniČtvo.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 321 —


Skrižaljka


za kubiciranje stojećih bukovih stabala dobrog a uzrasta iDJereBJem promjera


u

1"78
1-89
2*01
2*13
2*26
2´39
2 "53
2´67
2´82
2´97


3*12
3*27
3*43
3*60
3*77
3´94
4-n
4-29
4*47
4*66


4*85
5*05
5*25
5*45
5*66
5´87
6´08
6*30
6´52
6"75


prsnoj Tisiiu.


t-l


33
´S*


O


s


CL,


%


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25


2&


27
28
29
30


31
32
33
34
35
36
i 37
i 38
I 39


40


m^


0-06
0´07
O´os
0-u
0-13
0-15
0-18
0-21
0-23
0%6


0*29
0-33
0*37
O´-u
0-45
0*50
0-56
0-62
0-69
0-76


0-83
0*90
0-98
1´07
1-16
1-25
1´35
1*45
1´56
l´l57


C3


.3


]5Q


´>


m.
12.0


12-5


13-0


13-5
14-0
14-5


15-0


15-5


16*0
16-5


17´5


18.0
18-5
19-0
19-5
20-0


20.5
21*0
21.5
22-0
22-5
28-0
23´5
24-0
u*


(U


"Z?


a


o


^


%


41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


51
52
53
54
55
66
57
58
59
60


61
62
63
64
65
66
67
68
69
70


03


.3


>


m.
24-5


25.0
25-0
26-0
27-0
27-5


28-0


29*0
29-5


30-0


30*5
31-0


31-5

*^~5


S


o
p-t


%


71
72
73
74
75
76
77
78
79
80


81
82
83
84
85
86
87
88
89
90


91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


m^


6´y8
7-21
7 "45
7´69
7*93
8´l8
8*43
8*68
8*94
9-20


9*47
9*73
9-99
10-25
10-51
10*77
11-03
11*28
11*53
11-78


12-03
12-28
12-53
12-78
13-03
13-28
13-62
13-7G
14-00
14-24

.s


´s


´>


m.
32.0


32-5


33.0


33.5


1 =^


*»-^


S


o


CL,


%


101
102
103
104
105
106
107
108
109
110


111
112
113
114
115
116
117
118
119
120


m^


14-48
14-72
14*96
15-20
15-44
15´67
15-90
16-13
16´36
16-59


16´82
17-04
17-26
17-48
17-70
17-92
18-14
18-35
18-66
18-77


03
02


1—1
>


m.
.S4--n


ij´i: U