DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 313 —


Svojega službovanja nije prekidao, dok se god, 1892o težko aerazboli.
Uzev dopust, ode na liečenje u Pečuli, gdje i umrie 5. rujna 1892. u 41. godini
dobe svoje. Iza sebe ostavi uđovu i troje nejake dječice.


Udova J. S. zamoli kr. župaoijsku oblast u Osieku, da joj se u smisla
. 24. Dorm. naredbe od god. 187L br. 2144 sloveće ob upravi i gospođ. u
obć. šumah, dopita mirovina i uzgojnina za djecu.


Kr, županijska oblast odpisom svojim od G. studena 1892= br. 9279 izda
kr. kot. oblasti u D. Miholjcu nalog, da pozove obć. zastupstva cieloga kotara,
neka ista delegiraju po 2 člana iz svoje sredine, pak da izabrane članove pozove
u sjednicu i da pod predsjedništvom izaslanika kr. kot. oblasti, ti izaslanici
riješe ovu molbu. Zaključak ove sjednice, imao se je predložiti obć. zastupstvu
u svrhu da i ovo svoju reče, a kr. kot. oblast imala je tada u prvoj
molbi te zaključke riešiti time, da strankam pristoji pravo utoka na županijski
upravni odbor, u smislu §. 30. zakona od 5. veljače 1886.


Dana 15. veljače 1893. sastade se 14 obć. zastupnika u sjednicu, koja se
je obdržavala u uredu kr. tot. oblasti. Bilo je već predvidjati, da će udova
biti odbijena sa svojom molbom, kako je konačni zaključak tih izaslanikah
i glasio.


Na temelju tog zaključka, izdađe kr. kotar, oblast u Dolj. Miholjcu od.
luku, od 23. veljače 1893. br. 932. kojom se J. udova S. sa svojom molbom
odbija navev zato one razloge, koje su ti dobri knezovi i birovi, onako mudriaški
i po svoju u tinji čas smogli. Proti toj odluci kr. kot. oblasti poslužila se
udova utokom na žup. upravni odbor, koj svojim odpisom od 17. listopada 1893.
br. 593. izda slijedeće riješenje. U riešenju tamošnjega izvješća od 16. travnja
1893. br. 2145 kojim se predlaže utok g. J. S. udove kot. šumara proti riešitbi
te kr. kot. oblasti od 22. veljače 1893. br. 932 u predmetu molbe za
podjelenje mirovine, obskrbnine i pogrebnih troškova, zaključio je ovaj uprav.
odbor u današnjoj sjednici pod. toč. 755 sj. zap. da se utok udove kotar, šumara
g. J. S. na temelju §. 24. privremene naredbe visoke kr. zemaljske vlade
od 4. ožujka 1871. br. 2144 i na temelju propisah sadržanih u zakonu od 10.
ožujka 1892. ob umirovljenju i obskrbi zemaljskih uredovnika i službenika,
njihovih udovah i sirotah u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u cielosti uvaži,
pa se ovim odredjuje, da se udovi pokojnoga kot. šumara G. S. g. J. S.
u smislu §. 34. zak. od 10. ožujka 1892. od plaće 507o ^ ime mirovine opredjeljuje,
a njezinoj djeci Eugeniji, Heleni i Guidi po propisu §. 41. uzgojnina
u jednoj šestini mirovine svakomu djetetu do dobeTpropisane u §. 39. zakona
odio. ožujka 1892., te konačno u smislu §. 51. spomenuta zakona od 10. ožujka
1893. toč, a), pogrebnina u iznosu tromjesečne plaće dopituje.


Sljedstvom ovoga zaključka poziva se ta kr. kot. oblast, da odnosnu mirovinu,
uzgojninu i pogrebninu ustanovi, istu urb. proračunom osjegura i udovi
J, S. u anticiprativnih mjesečnih obrocih na biljegovanu, po župnom uredu i
obć. poglavarstvu vidiranu namiru izplaćuje.


Ob ovoj riešitbi imade kr. kot. oblast obavjestiti udovu J. S. i područna
obć. poglavarstva time, da im prosto stoji proti istoj uteči se na višu oblast.