DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 312 —


Nu ciena može biti relativna ali to nas ni najmanje nemože smetati, jer
da se 10 komada štapovah za jedan novčić na panju prodaje, to i taj prihod
jošte uviek dobro rentira označenu vrst gospodarenja.


Osim ove gospodarstvene jedinice imade jošte i drugih u kojim je takođjer
ne uredno dobno-razređno stanje, pak bi se i odanle mogli štapovi vaditi,
ako se i nebi trebala štaparska obhodnja urediti^ što bi na svaki način liep
dohodak imovnoj obćini koja je i tako pasivna nosilo, a na protiv nebi se ništa
štetovalo.


Kesten se kod nas rabi lih za kolje, prošče i ogradu, kadikad za običnu
gradju; veoma riedko kao gorivo, a ponajviše za ugljen.


Napomenem li još da kesten uspjeva najviše u onih predjelih ove banovine
gdje imade u obilju inovrstne šume, imovne obćine i državne, to mislim
da je podpuno opravdano da se štaparenje uvede.


Eekao sam da bi imovna obćina morala da štaparenje preduzima u vlastitoj
režiji, a to opravdavam time što sam naveo da se potrajno šumarenje
uvede, ovo pako može samo strukovnjak provadjati.


Druga bi bila odatle i ta korist, što bi mogli dužnici imovne obćine svoju
dugovinu odraditi, a imovna obćina došla bi svejedno do gotova novca.


Dakle sve ove činjenice odobravale bi taj postupak pa stoga mislim da bi
valjalo po najprije sastaviti potrebitu osnovu u ovom smjeru, te na temelju iste
odmah štaparenje uvesti.


Konačno vehm i to, da ako i nebi ova imovna obćina imala bog zna kakova
dohodka to sam siguran da izgubiti ne možn ništa, jer se i onako samo
stavljanjem na panj ili sadnjom, mogu ovoimovinska kestenova neuredna šumišta
u pravilno stanje privesti.


Udova šumara urbar, obćina.


Pošto mi sve do sada nije niti jedan slučaj iz službovne prakse poznat,
kojim načinom se urb. obć. (tako zvani kot.) šumari, odnosno njihove udove
i sirotčad po ustanovah vladine naredbe od 4. ožujka 1871, br. 2144 umirovljuju,
to se laćam pera, da opišem jedini poznati mi slični slućaj,
Evo ga:


Moj predšastnik pokojni G. S. imenovan bi dekretom kr. velikog župana
u Osieku od 23. travnja 1884. broj 4855. obć. šumarom, za doljno-miholjački
šumsko upravni kotar, te položi službenu prisegu 9. svibnja 1884. kod kr. podžupanije
u Osieku.


Za stalno namještenje postavljeno mu je u dužnost, da u roku od jedne
godine položi višji šumarski državni izpit. Do svoje ali smrti nije drž, izpita
položio.