DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 308 —


Ako je prvobitno oviašteničtvo u cielosti odtudjeno, a takov ovlaštenik


ipak bez prigovora ostalih ovlaštenikab učestvuje u zajednici, pripada mu, izuzam


slučaj §, 14,, najmanji alikvotni dio, s kojim u zajednici učestvuje koji redoviti


ovlaštenik.


§. 94.
Ako je zemljište zajednice tako maleno ili su prilike gospodarenja, odnosno
uživanja zajedničkoga zemljišta tako jednostavne, da bi suvišno bilo urediti
upravu posve prema ustanovam ovoga zakona, slobodno je s privolom kralj,
zemalj. vlade prema shodnosti odustati od provadjanja svih ustanovah zakona.
Svakako ima biti zajamčeno redovito namirivanje poreza i inih javnih
teretah zemljištne zajednice.


V. Konačne ustanove.
§. 95.


Potanje ustanove o sastavljanju pravilnikah, prvom uredjenju zemljištnih.
zajednicah, poslovnom redu razgodbenih oblastih i o postupku, izdat će zemaljska
vlada naredbenim putem.


§. 96.


Globe, ubrane u smislu ovoga zakona, teku u zakladu za promicanje gospodarskih
svrhah, utemeljenu zakonom od 25. rujna 1881. (sbornik br. 72.)
U slučaju neutjerivosti pretvara se kazan globe i to za svakih pet fo


rintih u zatvor od 24 sata.
§. 97.
Ustanove ovoga zakona neprotežu se na diobe obćinskih pašnjakah, zametnute
prije krieposti ovoga zakona.


§ 98.


Stavljaju se izvan krieposti svi zakoni i propisi, stojeći u protuslovju
s ovim zakonom, naročito zakon od 7. veljače 1892., kojim se privremeno
uredjuje pravo dieliti obćinske pašnjake (br. 18. sbornika
od godine 1892.)


§. 99.


Zakon ovaj stupa u kriepost danom proglašenja.


§. 100.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Dano u Beču dne dvadeset i petoga travnja godine hiljadu osam sto
devetdeset i četvrte.


(M. P.) Franjo Josip v. r.
Imbro pl Josipovich v. r,
Dragutin grof Khuen-Hederv4ry v. r.