DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1894. God. XVIIL


Zakon*


od 25. travnja 1894;


0 uređjenju zemljištnili zajeduicah.


MI FRANJO JOSIP PRVI,


po milosti božjoj cesar Austrijanski


kralj Češki a apostolski kralj kraljevinah Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije?
potvrdjujemo predloženi Nam u osnovi po hrvatsko-slavonsko-đalmatinskomu
saboru


zakon,


ob uređjenju zemljištnih zajednicah.


I. Obćenite ustanove.
§. 1.
Svaka skupina ili zajednica ovlaštenikah, — kojim bud po pravnih uredbah,
potičućih iz dobe prije krieposti gradjanskoga zakona, bud na temelju zakonite
provedbe razriešenja urbarske sveze, bud po §. 17. temeljnoga krajiškoga zakona,
pripada skupno uživanje stanovitih zemljištah, — ima bit uredjena po
propisih ovoga zakona.
Naročito odnose se propisi ovoga zakona na skupine ili zajednice, sastojale
one iz ovlaštenikah bud kojega stališa, plemićah ili neplemićah, ili bivših
krajišnikah, nazivale se one plemenitom, imovnom, urbarskom obćinom, selom,
mjestom i t. d.:
a) ako pojedinim ovlaštenikom ili skupinam ovlašteničkim pripadaju skupni
užitci s naslova zajednice vlastnosti, pristojeće im nerazdjelno na dotična skupna
zemljišta;


* Pređležeći zakon oglašen je u „Sborniku zakonah i naredabali iz god. 1894,
komad X, izdan i razposlan 16. svibnja 1894,´´ a stupio je prema ustanovi §. 99.
danom proglašenja u kriepost, Uredn,


ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 292 —


b) ako pravo vlastnosti skupnih zemljištah pripada obćini (urbarskoj obćini,
sela, mjestu), ali je ipak pravo na skupne. užitke od tih zemljištah ovisno
0 posebnom ovlaštenju, spojenu bud s osobom ovlaštenikovom, bud sa zemljištnim
posjedom njegovim (§. 2. a) o. z.)


§. 2.
Ustanove ovoga zakona neprotežu se:
a) na takova zemljišta, koja po svojoj pravnoj naravi spadaju u vlastničtvo
slob. i kr. gradovah, trgovištah i inih upravnih obćinah;
b) na šume pripale krajiškim imovnim obćinam, po zakonu od 8. lipnja
1871., dok nepripadnu provedenom diobom zajednicam ovlaštenikah, nastanjenim
u područja pojedine upravne obćine ili diela njezina (mjesta, sela);
c) na šume i pašnjake još zajedničke vlasteli i bivšim podložnikom, dok
nebudu odeiepljeni u smislu carskog patenta od 17. svibnja 1857.;
d) na zemljišta, koja tvore već od prije godine 1848. zajedničku vlastnost
vlastele (komposesorate), zatim na zajednice vlastnosti, nastale nakon krieposti
gradjanskoga zakonika, po načelih toga zakonika, a koje se neosnivaju na prestanku
urbarske sveze;
e) na zemljišta, različitih crkvenih korporacijah;
f) na zemljišta kućnih zadrugah.


§. 3.


Zemljištne zajednice imadu se unieti ureda radi u gruntovnicu kao vlastnice
svojega zemljištnoga posjeda pod imenom „zemljištna zajednica" uz pobližu
oznaku „obćina plemićka, mjestna, urbarska itd."


§. 4.


Svaka zemljištna zajednica mora pravilnikom (statutom) unutar propisah
ovoga zakona pobliže uredit pravne odnošaje svojih ovlaštenikah medjusobom i
prema zajednici, kao i upravu zemljištnoga posjeda.


§ 5.
U zemljištnih zajednicah, što ih tvore tako zvane plemićke imovne obćine,
spojeno je ovlašteničtvo s vlastnosti dvornoga mjesta.


§. 6,


U zemljištnih zajednicah, što ih tvore bivši podanici, kojim su u ime prava
drvarije i paše zapale putem segregacije šume i pašnjaci, spojeno je ovlaste
ničtvo u pravilu sa selištnim posjedom, odnosno za plemićke učestnike s dvornim
mjestom (§§. 9., 93.).


§. ^´


u zemljištnih zajednicah, što jih tvore bivši krajišnici (krajiške mjestne
imovne obćine), spojeno je ovlašteničtvo s vlastnosti nastanjene kuće, ležeće u
obsegu dotične katastralne obćine.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 293 §
. 8.


Svakomu plemićkomu dvornomu mjestu, unešenu u gruntovnicu prigodom


prvoga sastavka gruntovnice, pripada cielo ovlašteničtvo u dotičnoj plemićkoj


zemljištnoj zajednici.


Vlastnike jur podieljenih i gruntovuo razpisanih plemićkih dvornih mjestah,


kao i onih, koja ee se u buduće dieliti i gruntovno razpisati, ide ovlašteničtvo


samo u onom razmjeru, u kojem jih je kod diobe dotičnoga dvornoga mjesta


dio zapao.


§. 9.
Eazmjerje ovlašteničtva u zemljištnih zajeđnicah, što no ih tvore bivši
podanici (§. 6.), ravna se po selištih, kako su bila prigodom pravomoćne provedbe
segregacije ustanovljena.
Ako je nakon provedene segregacije selištni posjed razdieljen, zapada
ovlašteničtvo vlastnike pojedinih dielovah prvobitnoga selištnoga posjeda u razmjeru
onom, po kojem je dioba provedena, ako se stranke nisu inako sporazumjele.


§. 10.
Svaka zemljištna zajednica, gdje je ovlašteničtvo bud po načelih ovoga
zakona, bud po neprekinutom pravnom običaju u spoju s vlastnosti stanovitih
nepokretninah, vlastna je pravilnikom odrediti, da ovlašteničtvo prelazi na pravnoga
nasljednika u vlastničtvu diela ovlaštenoga zemljišta samo onda, ako se
steče vlastničtvo stanovitoga najmanjega alikvotnoga diela (n. pr. osmine).


§. 11.
Na odtndjenje pojedinih zemljištnih česticah od prvobitno ovlaštena zemljišta
neima se uzeti obzir nikakov.


§. 12.
U koliko zakon nedonaša u predidućih §§. ustanovah, ima se obstanakrazmjerje ovlašteničtva prosuditi:
a) po pravomoćnih odredbah i riešitbah nadležnih javnih oblastih;
b) po pravnih običajih;
c) po faktičnom posjedu ovlašteničtva za posljednjih pet godina.


§. 13.
Ako postoji pođpun sporazumak svih ovlaštenikah u pojedinoj zemljištnoj
zajednici, tad se inaa razmjerjeovlašteničtva prema njihovomu sporazumku odmjeriti.


§. 14.
Svakomu ovlašteniku ima bit njegovo ovlašteničtvo u odnosnoj zemljištnoj
zajednici u pravilu odmjereno u alikvotnom dielu t. j . obzirom na cielokupno
zemljište.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 294 —
Po tih alikvotnih dielovih imat će se pojedini ovlaštenici dielit a skupne


užitke. —


Ako s bud kojega razloga i nebude moguće pronaći te alikvotne dielove,


imat će se izvršivanje oTlašteničkih pravah točno ustanoviti barem tako, da


svaki ovlaštenik dobiva u stanovitom razmjerju dio cielokupnoga prihoda ili ko


risti i to posve opredieljeno po vrsti, mjeri, vremenu i mjestu.


Pri tom se valja držati u pogledu šumah gospodarstvene osnove, koja se,


ako je još neima, ima svakako sastaviti prema postojećim o tom propisom.


Po razmjerju tako ustanovljenih ovlaštenictvah imaju se prosudjivati sva


prava na crpljenje koristih i sve dužnosti na doprinose k teretom, spojenim sa


zajednićkimi zemljišti,


§. 15U
zemljištnih zajednicah, gdje je ovlaštenictvo bud po načelih ovoga zakona
bud po neprekinutom pravnom obićaju u spoju s vlastnosti stanovitih nekretninah,
imat će se ovlaštena nekretnina toćno oznaćiti.
U pravilu ima se kao ovlašteno zemljište oznaćiti sav onaj posjed, s kojim
je po §§. 5., 6., 7., 93. ovlaštenictvo spojeno.
Po želji ovlaštenika može se ipak u svakom slućaju, ako zemljištna zajednica
uza to pristane, ovlaštenictvo spojiti i sa samom kućom i kućištem ovlaštenikovim
s izkljućenjem ostaloga njegova posjeda.


§. 16.


U gruntovnom uložku (zemljištnom napisniku) ovlaštenoga posjeda ima se
ureda radi toli taj spoj (§. 15.), koli svaka promjena zabilježiti (§. 104. si. a)
gruntovnoga reda) uz pobližu naznaku razmjerja ovlaštenićtva u odnosnoj zem-
Ijištnoj zajednici.


§. 17.
Zemljištne zajednice nemogu u pravilu uzkratiti pravnomu nasljedniku
ovlaštenikovu u vlastnićtvu ovlaštenoga zemljišta ili diela njegova (§§. 10., 11.)
uživanje ovlaštenićtva u onom istom razmjerju, u kojem ono predniku, odnosno
ovlaštenomu zemljištu pripada >


§. 18.
Svaka zemljištna zajednica vlastna je ipak pravilnikom svojim odrediti, da
je svaki onaj, na koga ovlaštenictvo prelazi inim naćinom nego li putem baštinstva
iU diobe ovlaštenoga zadružnoga odnosno plemićkoga zemljišta, dužan
zemljištnoj zajednici platit posebnu primjerenu pristupninu (statutovinu^.


§ 19.
Zemljištne zajednice, što ih tvore plemići (§. 5. o. z.), ter u kojih se je
po postojećem neprekinutom pravnom običaju za ovlaštenictvo zahtjevala posebna
stališka pripadnost vla?tnika ovlaštenoga zemljišta, vlastne su pravilnikom
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 295 —


odrediti, da i u buduće svaki, na kojega predje ovlašteaičtvo inim načinom,
nego li putem baštinstva ili zadružne diobe ovlaštenoga zemljišta, ima podati
dokaz 0 takovoj stališkoj osobnoj sposobnosti, ako želi vršiti ovlašteničtvo.


§. 20,


U slučajevih predidućih §§. 18, i 19. negubi se ipak pravo ovlašteničtva,
već ono počiva, dok nebude uvjetom pravilnika udovoljeno.


§, 21.


Ovlašteničtvo, spojeno s vlastnosti stanovitih nepokretninah, moći će vlastnik
s privolom zemljištne zajednice prenieti s prvobitnoga ovlaštenoga zemljišta
buđ cielo bud djelomice na ino svoje zemljište jednakoga svojstva (plemićkoslobodno,
gradjansko, krajiško i t. d.), koje leži u području iste upravne obćine.


Prenesu takovu ima ipak samo mjesta, ako time nebudu oštećena prava
trećih osobah.
§. 22.
Ovlašteničtvo može se otudjiti i samo za sebe. No zajednica i pojedini
ovlaštenici imaju pravo priekupa.


To pravo ima se ureda radi upisati u gruntovnicu (§. 63. grunt. reda).


Zajednica vlastna je pravilnikom potanje ustanoviti, komu pripada pravo
priekupa i kako će se ovo izvršivati.
Neučini li pravilnik toga, vriedit će sliedeća načela:
Ovlaštenik, koji kani prodati svoje ovlašteničtvo samo za sebe, ima po


najprije ponuditi zemljištnu zajednicu i putem iste sve suovlaštenike u zem-
Ijištnoj zajednici, neće li tko od njih kupiti, naznačiv pri tom uvjete, pod kojimi
kani ovlašteničtvo prodati.


Zemljištna zajednica kao takova ima prvenstvo pred svakim drugim, za
njom dolaze pojedini suovlaštenici i to ponajprije rodjaci po blizini srodstva,
onda medjaši, napokon suseljani prodavčevi.


Ima li više ovlaštenikah, koji imaju jednako prvenstvo, tad ako se sporazume,
mogu kupit ovlašteničtvo zajedno.
Ako li se nepogode, ima prvenstvo rodjak, koji je uza to i raeđjaš, i
medjaš, koji je uza to prodavčev snseljanin.


Neima li takvoga slučaja, odlučuje prodavaoc, komu će izmedju njih prodati.


Ako se u roku od trideset đanah nakon što je zemljištnoj zajednici prodavač
priobčio namjeru, da želi svoje ovlašteničtvo prodati, nijedan ovlaštenik neposluži
pravom priekupa, tad se može ovlašteničtvo prodati svakomu, koji je
vlastnik nekretninah, ležećih u području iste upravne obćine.


Protiv prodaji, kojom je povriedjeno pravo priekupa, može ustati svaki
ovlaštenik u smislu §. 1079. o. g, z. Tužba o povredi prava priekupa zastaruje
za mjesec danah od onoga dana, kad je ovlaštenik doznao za prodaju, u svakom
pak slučaju za godinu danah, odkad je prodaja provedena u gruntovnici,
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 296
§. 23.
Ovlašteničtvo samo za sebe nemože biti predmetom ovrhe ter se nemože
niti privolom ovlaštenikovom gruntovno obterećivati.


§ 24
Svaka zajednica mora zametnuti i voditi temeljnu knjigu, u koju valja
unieti sve ovlaštenike uz razmjerje ovlašteni6tva.
Sve promjene u tom pogledu imaju se redovito u temeljnoj knjizi provadjati.


§. 25.


Gospodarstvo na zemljištnih zajednicah mora biti prema trajnoj koristi


zajednice.


U pogledu gospodarstva sa sumarni i šumskimi plohami imaju valjati svi


propisi zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko


gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom,


§. 26.


Unutar granicah ovoga zakona i pravovaljano sastavljenih pravilnikah


upravljaju i razpolažu zajednice pod nazorom oblastih, u ovom zakonu nazna


čenih, samostalno svojom imovinom.


One su vlastne unutar propisah ovoga zakona sticati svaku vrst imovine
ter mogu i napram svojim članovom biti vjerovnikom i dužnikom.


§. 27.


S redovitim! i izvanrednim! prihodi od svojih šumah (§. 28.) razpolažu
zajednice kao ! s prihodi od ostale svoje imovine.


Od izvanrednih prihodah šumskih mora se u šurasko-gospodarstvene svrhe
zemljištne zajednice obratit onaj dio, koji je potrebit za uzpostavu prijašnjega
prihoda u šumah i za trajno namirenje poreza.


Na to će nadzorne oblasti paziti ureda radi.


Zemljištne zajednice dužne su namjestit sposobno osoblje, nužđno za zaštitu
šumah svojih i za vodjenje šumskoga gospodarstva, ter imadu svake godine
u svoj proračun uvrstiti trošak potrebit u svrhu pravilna šumskoga gospodarstva.


Nadzorne oblasti imaju bditi nad tim, da se zemljištna zajednica u svakogodišnjem
proračunu pobrine za pokriće toga troška.
Možda nuždni namet ima se političkim putem ubrati od ovlaštenikah (§. 14.)


§. 28.


Novčane glavnice, namaknute iz izvanrednih prihodah šumah (§. 27.)
zemljištnih zajednicah, zatim iz prodaje ili zamjene zemljištah zajednice, nemogu
se u pravilu porazdieiiti medju ovlaštenike. Samo s kamati od takovih
glavnicah postupa se kao s redovitim prihodom.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 297 —


Zaključci zemljištne zajednice, kojimi se čiae razpoložbe sa samom takovom
glavnicom, valjaju istom nakon odobrenja po zemaljskoj vladi«


§. 39.


Sve poslove s upravom imovine zemljištne zajednice, u koliko nisu
glavnoj skupštini svih ovlaštenikali pridržani, vodi zastupstvo, kojemu stoji na
čelu glavar (§. 34,).


§. 30.


Glavna skupština sazivlje se svake godine najmanje jedan put,
0 svakom sazivu ima se pravodobno obavjestit ona upravna oblast kojoj
pripada neposredni nadzor (§. 50.).


§. 3L


Glavnoj skupštini svib ovlaštenikab mora bit pridržano pravo:


a) utanačit ili mjenjati pravilnik;


b) izabrat zastupstvo;


c) obavljat reviziju računah ;


d) ustanovljivat proračune i ođredjivat, kako se ima razpoložit s redovitim
i izvanrednim prihodom zajednice;


e) odlučivat glede uzimanja ili podjeljivanja zajmovah;


f) sticat ili odtudjivat imovinu;


g) ođredjivat, ima li se dioba kojega zajedničkoga zemljišta provesti, u
koliko joj po zakonu mjesta imade;


h) ođredjivat, kakovi se prinosi imadu pobirati u ime statutovine (§. 18.)
kao i prema potrebi u ime skupnih užitakah u naravi, pripadajućih pojedinim
ovlaštenikom,


§. 32.


Ni jednom ovlašteniku nemože se uzkratit pravo, da po razmjerju svojega
ovlašteničtva sudjeluje kod obnove zastupstva.
Pobliže ustanove o tom i o načinu glasovanja ustanovljuje zajednica u
svojem pravilniku.
Nijedan ovlaštenik nemože imati više od jedne trećine glasovah.


§. 33.


Broj članovah zastupstva nesmije bit ni manji od trojice, ni veći od trideset
i šestorice.
§. 34.


Zastupstvo bira prema ustanovam svojega pravilnika glavara zemljištne
zajednice.
Naslov tomu glavaru vlastna je svaka zajednica odrediti prema postojećemu
običaju.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 298 —


Prema oblastim i trećim osobam zastupa zajednicu glavar, m pravnimi
poslovi može on obvezati zajednicu samo uz obđržavanje posebnih propisati
ovoga zakona i pravilnika zajednice.


§. 35.


Mandat zastupstvu i po njem izabranu glavaru, nemože trajat ni manje
od godine ni duže od pet gođinab.
Zastupnici i glavar mogu bit ponovno izabrani.


§. 36.


Izbor zastupnikah kao i glavara priobćit ce zemljištne zajednice znanja
radi nadležnoj upravnoj oblasti i to zajednice, koje posjeduju šumah onoj oblasti,
kojoj po postojećih propisih pripada pravo nadzora nad gospodarenjem sa šumskim
posjedom dotične zajednice.


§. 37.
Nadležna upravna oblast vlastna je dokinut izbor, koji je pao na osobui
pravomoćno osudjenu zbog kažnjiva čina, počinjena s koristoljublja,


, §. 38.


O svakoj glavnoj skupštini i sjednici zastupstva valja sastaviti zapisnik ter
u njem navesti imena prisutnih i stvorene zaključke uz naznaku razrajerja glasovah.
Zapisnike te valja, ako u njima ima zakljućakah, koji se po naravi svojoj
imaju tek odobriti od koje oblasti, predložiti neposredno nadležnoj oblasti.


§´ 39,


Gdje više zemljištnih zsjednicah tvori jednu, obavlja poslove, glavne skupštine
primjeren broj članovah pojedinih zajednicah,


§. 40.


Zemljištne zajednice vlastne su u pravilniku svom izreći, da njihova nepokretna
imovina nije djeliva za stanovito vrieme.


Ako ipak u području katastralne obćine, u kojoj leži nepokretna imovina
zemljištne zajednice, bude određjena komasacija, moći će se na zahtjev ovlaštenikah
(§, 42) s privolom vlade zemaljske provesti dioba i prije izminuta pravilnikom
ustanovljena vremena.


§. 41.
Dioba šuma dopustiva je samo uz privolu zemaljske vlade.


§. 42.


Dioba posjeda, glede kojega nije izključena dioba (§§. 40. i 4L), ima se
provesti, ako ju iz obzira narodno-gospodarstvenih zaključi glavna skupština
većinom od dvie trećine glasovah svih ovlaštenikah.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 299 —


Oni, koji neće dijeliti, mogu tvorit i nadalje zemljištna zajednicu.
Kad koji od onili, koji su se dijelili, hoće da otiidji svoj dio, ima zajednica,
odnosno pojedini ovlaštenici pravo priekupa po § 22. ovoga zakona.


§. 43,


Zaključak glavne skupštine, kojim se prelnačuje koja ustanova pravilnika,
odsvaja ili zamienjuje nepokretna imovina, zaključuje dioba (§. 42.) ili razpolaže
s novčanimi glavnicami (§. 28.), valja tek nakon odobrenja po zemaljskoj
vladi, koja će o tom saslušati županijski upravni odbor.


Valjanost ostalih zaključakah zastupstvah i glavnih skupštinah zeraljištnih
zajednicah visi o potvrdi upravnih oblastih (§. 50.), uz redoviti molbeni
tečaj samo´^on da, ako se radi o prorač u nu, u kojem izdatci nadmašuju
redovit i dohodak i o sklapanju zajma, presižućega godišnji redoviti prihod
zajednice u gotovom novcu.


§. 44.


Upravne obćine dužne su na poziv nadležne upravne oblasti zastupstvu
zeraljištnih zajednicah, kojim nedotjeću sredstva za samostalno blagajničko
rukovanje, bit na ruku po svojih organih, naročito, da vode račune,
primaju i izdaju gotovinu, kao i da sastavljaju zapisnike i podneske u upravnih
i blagajničkih poslovih zajednice.


Poslovanje to ima se vodit razlučeno od posalah upravne obćine,
Zemljištne zajednice dužne su primjereno odštetit upravnu obćinu u koliko
ovoj odatle nastanu veći troškovi.


Ako nedođje glede visine toga prinosa do sporazumka izmedju zemljištne
zajednice i upravne obćine, odlučuje na predlog nadležne upravne oblasti o
tom županijski upravni odbor, odnosno zemaljska vlada.


Na predlog upravne oblasti, može županijski upravni odbor takovu odredbu
učinit i ureda radi, ako mu se učini shodnom, u slučaju, ako proračuni
nebudu redovito sastavljeni, ako se računi točno nevode, ako nebude poskrbljeno
za pokriće nuždnih izdatakah ili ako se zanemaruju propisi ovoga zakona.


§. 45.
Ako zastupstvo neće da vrši pravomoćnih odredabah oblasti, ako radi
samovoljno, gdje treba ovlasti glavne skupštine, ili ako se u obće u bitnih ustanovah
nedrži ovoga zakona ili pravilnika zajednice, moći će na predlog nadležne
oblasti županijski upravni odbor bud sve zastupnike, bud pojedince, koji su neredu
krivi, rednom kaznom pritegnuti na red.
Redna kazna je globa od 5 —100 for.
Ako se kaznom nedodje do svrhe, može nadležna oblast zastupstvo razpustiti
i postavit upravitelja,
0 tom će u svakom slučaju bit obavješten i županijski upravni odbor.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 300 §
. 46.


Upravitelj vlastan je samo voditi tekuće poslove zemljištae zajednice.


§, 47.


Županijski upravni odbor ima u slučaju razpusta zastupstva zemljištne zai
dnice najduže u roku od tri mjeseca putem nadležne upravne oblasti sazvatglavnu
skupštine svih ovlaštenikah, da izabere novo zastupstvo.


Čim novo zastupstvo bude pravovaljano izabrano, prestaje djelovanje upravitelja.
§. 48.


Ako se uvjeri županijski upravni odbor, da se po prijašnjem §-u provedenom
obnovom zastupstva nije uspostavio red, s razloga, što su se užitni i upravni
odnošaji zemljištne zajednice tako pomrsili, da je nastala nužda razgodbe,
imat će pozvat razgodbeno povjerenstvo, da provede razgodbu ureda radi.


§. 49.
Nove zemljištne zajednice po naćelih ovoga zakona mogu se stvorit samo
uz privolu zemaljske vlade.


11. Oblasti.
A) za nadzor nad zemliištnimi zajednicami i prvim uredjenjera njihovim.
§. 50.


Nadzor nad zemljištnimi zajednicami u prvoj molbi vrši u pravilu nadležna
kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) i to bud neposredno bud putem
poglavarstvah upravnih obćinah.


Zemljištne zajednice, koje su vlastnice šumah, stoje pod nadzorom one
oblasti, kojoj u pogledu šumskoga gospodarstva pripada nadzor,


§- 51.


Nadzorna upravna oblast ima bit na ruku zemljištnim zajednicam ter su
djelovati kod sastavka pravilnika i popisa ovlaštenikah kao i u obće kod prvoga
uredjenja njihova (§§. 57—66.)


§. 52.


Sve prepore ovlaštenikah glede izvršivanja ovlaštenićkoga prava, u koliko
je ovo samo nepreporno toli glede postojanja, koli glede obsega, riešavaju za
nadzor nadležne upravne oblast (§. 50.)


Proti odlukam upravne oblasti dozvoljen je pravni liek utoka prema obćenitim
propisom.
§. 53.
Ako nastane prepor s toga, što se uzkračuje komu posvema ili djelomice
ovlašteničtvo, koj je ovlaštenik ili što se komu podjeljuje ovlašteničtvo, kojemu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 301 —


ovo nepripada, ili barem ne u razmjerju oDom, u kojem mn ne podijeljuje, tad
odlučuju 0 tora za nadzor nadležne upravne oblasti (§. 50.) redovitim molbenim
putem.


Stranci, koja se osjeća odlukom ovom u svojih privatnih pravih povriedjenom,
ostaje otvoren put redovite pravde po članku 11. zakona od 28. veljače
1874. 0 sudačkoj vlasti.


B) za razgodbu i diobu.


§. 54.
Za uredjenje skupnih užitnih pravah kao i odnošajah zemljištnih zajednicah
nadležna su u svih slučajevih, kad nadzornoj upravnoj oblasti nije pošlo za
rukom podpuno uredjenje naznačenih odnošajah, ista ona povjerenstva, koja sa
po II. odsjeku zakona od 26. svibnja 1891. o komasaciji (br. 40. sbornik) postav^
ena za provadjanje komasacijah.


§. 55.
Kazgodbena povjerenstva, ustanovljena u pređidućem §-u, nadležna su i
zđ provadjanje diobah zajednićkih zemljištah, u koliko im po ovom zakonu ima
mjesta.


§.66.


Uz diobu može se podjedno i razgodba provesti, ako jedan dio ovlaštenikah
želi i nadalje ostati u zajednici.


III Postupak.


A) kod prvoga uredjenja.


§. 57.
Kotarske oblasti (gradska poglavarstva) imaju ureda radi nastojati, da
budu ustanovljene svekolike zemljištne zajednice, ležeće u području njihovu kao
i da se točno ustanove zemljišta tih zemljištnih zajednicah i popisu svi ovlaštenici.
U koliko u području gore naznačene oblasti ima zemljištnih zajednicah,
koje podpadaju inoj nadzornoj upravnoj oblasti, valja ostavit nadležnoj oblasti,
da provede gore naznačene izvide.


§. 58.
Poslijedak prvih tih izviđah o tom, koje se skupine ovlaštenikah imaju
smatrati zemljištnimi zajednicami po načelih ovoga zakona i koji im je zemljištni
posjed, ima se javno u službenih novinah u područnih obćinah proglasiti uz
poziv, da se svaki interesent, koji misli, da odnosna zemljištna zajednica nepostoji
ili da se njezino vlastničtvo neođnosi na naznačena zemljišta, ima prijaviti
u roku od šest mjesecih kod oblasti, od koje je oglas potekao.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

~ 302 —


§- 59.


Nečekajuć uspjeha oglasa imaju se podjeduo oni ovlaštenici, za koje se
Je doznalo, pozvat u glavnu skupštinu u području obćine, gdje leži zemljištna
zajednica, kojoj ima prisustvovat izaslanik oblasti kao i prema okolnostim načelnik
upravne obćine.


§, 60.
U skupštini ima se nastojati o sporazumku ovlaštenikah glede načelah
po kojih se ima pravilnik sastaviti.
U svrhu sastavka toga pravilnika ima se izabrat odbor. Odboru tomu
biti će zadaćom, da sastavi ođnosuo izpravi popis ovlaštenikah.


§. 61.


Pravilnik i popis ovlaštenikah imaju se u području proglasit uz primjetbu,
da se prigovori imaju podnjeti nadležnoj upravnoj oblasti u roku od mjesec
danah.


§. 62.
Upravne oblasti riešit će prigovore uz redoviti molbeni tečaj, ako su po
naravi prigovorah na to ovlaštene. U prvobitnom slučaju obustavit će svoje
djelovanje ter ustupit sve izvidne spise razgodbenomu povjerenstvu u svrhu
razgođbe ureda radi {§. 68.)


§. 63.


Takovu ustupu ima mjesta već nakon prvih izviđah, ako je jasno, da do
sporazumka nemože doći iU ako su ođnošaji zemljištne zajednice tako zamršeni,
da se bez razgođbe u smislu ozoga zakona nemogu urediti.


§. 64.


Ako proti obstanku zajednice, sastavku pravilnika i popisu ovlaštenikah
nebude s nijedne strane prigovora, ima nadzorna oblast pravilnike i popise
dostavit županijskomu upravnomu odboru, koje će jih uz vlastito mnienje kr.
zemaljskoj vladi pođnieti.


Odobrenje moći će zemaljska vlada samo onda uzkratiti, ako Je pravilnik
i popis nepotpun ili u protuslovju s ovim zakonom, ili ako se u pravilniku
ustanovljuje nerazmjerna pristupnina (§. 18.)


§. 65.


Ako zemaljska vlada neodobri osnovu pravilnika, iraat će podjedno točno
naznačit zemljištnoj zajednici preinake, koje se u pravilniku imaju provesti.
Neudovolji li zajednica pozivu vlade u primjeronom roku, što će ga vlada
naznačiti, tad se ima odredit razgodba ureda radi (§ 68.)
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 303
§ 66.


Ako se podigne prigovor stoga, što se zemljištna gajeclaica stvara oko
skupine, koja ju po načelih ovoga zakona nemože tvoriti, ili ako su ođnošaji glede
posjeda zemljištne zajednice 1 skupnih užitakah tako zamršeni, da ih upravna
oblast, koja prvo uređjenje nadzire, nemože sporazumkom stranakah bez posebnih
izviđah na licu mjesta razmrsiti, tad prestaje djelovanje upravne oblasti
ter se ureda radi ima pristupiti k razgođbi (§. 68.)


B) kod razgodbe i diobe.


§.67.
Razgođba provadja se;
a) ureda radi;


b) na molbu stranakah.
§. 68.


Kazgodbu ureda radi ima županijske razgođbeno povjerenstvo zametnuti
i provesti, čim mu nadležna upravna oblast podnese izvidne spise. Spise te ima
oblast upravna svaki put obložiti gruntovnim izvadkom zemljištah, glede kojih
se razgođba ima provesti, kao i popisom ovlaštenikah, u koliko su upravnoj
oblasti poznati. —


§ 69.
Molbu za razgođbu odnosno diobu imaju stranke predati županijskomu
razgodbenomu povjerenstvu, u molbi navesti razloge, s kojih je razgođba (dioba)
po njihovu nazoru nuždnom postala, a ujedno pridonieti gruntovni izvadak i
nacrt zemljištah o kojih se radi kao i popis ovlaštenikah, uz točnu naznaku
imenah onih ovlaštenikah, koji žele razgođbu odnosno diobu.
Kad se traži dioba, ima se molbi priložiti u izvoru ili ovjerovljenom prepisa
zapisnik one glsvne skupštine, u kojoj je dioba zaključena, zatim pravilnik
i riešitbu zemaljske vlade.
´ §. 70.
Ako nebi trebalo takovu molbu za razgođbu (diobu) odbiti s očite neosnovanosti
ili je nebi trebalo nadopuniti, odredit će županijsko razgođbeno
povjerenstvo ročište na licu mjesta i opredielit iz svoje sredine izaslanika za
provedbu razgodbe (diobe).
Tomu ročištu valja prizvat stranke s tim dodatkom, da će se o svakom,
koji nedodje, držati, da je privolio uz sve odredbe razgodbenoga povjerenstva.


§. 7L
Ustanoviv privremeno ovlaštenike i razmjerje ovlašteničtvah, izreći će
razgođbeno povjerenstvo, da li ima mjesta razgođbi (diobi.)
Dozvoljenu razgođbu (diobu) valja oglasit u službenih novinah i po mjestnom
običaju u obćinah, u kojih se obavlja razgođba (dioba.)
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 304
Istim glasom imaju se uz točaiju oznaku razgodbeaoga (diobnoga) objekta
pozvati svi, koji misle, da su pri tom interesenti, neka se prjjave u neprekoračivom
rokuodBmjesecih, jer će inaće ovlaštenici, koji se neprijave, provede li
se razgodba (dioba) bez obzira na njih, moći zahtjevati samo naknada u novcu,
i to samo unutar roka od tri godine (§. 85.),


§. 72.


Danom uvrštenja u službene novine oglasa o dozvoljenoj razgodbi počimlje
nadležnost razgodbenih povjerenstvah, ter se imaju predmeti, koji do toga dana
nebudu pravomoćno riešeni po oblastih do tad nadležnih, ustupit na riešenje
razgodbenom povjerenstvu.


§ 73.
Izaslanik pozivlje na razpravu sve, o kojih bud kojim načinom dozna, da
su ovlaštenici u razgodbi (diobi).
Nemože li se naći koji ovlaštenik ili mu je boravište nepoznato, imenuje
mu se skrbnik, ako nije sam postavio zastupnika.


§.74.


Treće osobe, koje imaju uknjiženih pravah bud na zemljištu zajednice
bud na nepokretnim s koje vlastnošću je spojeno ovlašteničtvo na zemljištu
zajednice, mogu sudjelovati kod razgodbe (diobe) u svrhu ožuvanja svojih pravah,
nu nemogu svojim prigovorom zapriečit razgodbe.


Da se nekrnje prava trećih osobah, na to imadu razgodbene oblasti paziti
ureda radi.
§. 75.
Valja nastojati, da se razgodba (dioba) provede na temelju sporazumka
ovlaštenikah.
§. 76.


Prije nego se pristupi k izradbi razgodbene (diobne) osnove, imaju se
pravomoćno ustanoviti kako zemljište, o kojem se radi, tako i svi ovlaštenici i
razmjerje njihovih ovlašteničtvah.


§. 77.
Diobno zemljište vailja procieniti, u koliko nebi druge poznate okolnosti
bile dovoljne za točno ustanovljenje vriednosti pojedinih nekretninah.
Tu vrieđnost valja izkazati u diobnoj osnovi.


§, 78.
Kad se provadja dioba, valja ovlaštenikom, koji izjave, da žele i nadalje
ostat u zajednici, ostaviti jedan dio svima zajedno s osobitim obzirom na to,
da nebudu oštećeni u svojih gospodarstvenih probitcih.
Da li glede njih treba provesti razgodbu, visi o propisih, postojećih za
razgodbu.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 305 §
. 79.
Razgodbom ima se svagda utanačiti pravilnik, koji ima sadržavati unutar
propisali ovoga zakona točne ustanove ob uredjenju skupnih užitakah i o načinu
uprave i o gospodarstvenih mjerah, nužđnih za trajno gospodarenje sa zajedničkimi
zemljišti*
§. 80.
Nadležnost tih razgodbenih povjerenstvah obsiže i razpravu i odlučivanje
0 svih stvarnih pravnih odnošajih, u koliko je to nuždno u svrhu razgodbe,
napose i o medjah skupnoga zemljišta, o postojanju i obsegu pravah ovlašteničkih,
o nuždnih učestnikom služnostih i gospodarskih uredbah (poljskih putevih^
naplavnih jarcih, potočnih koritih, mostovih i t. d.), u koliko je nuždno
i ove upriličiti u razgodbi.
S toga je izključena nadležnost onih oblastih, koje bi da nebude razgodbe,
nadležne bile riešavati te predmete.
Nu kad je razgodbom riešen priepor o medjah skupnoga zemljišta ter ob
obstojnosti ili obsegu ovlašteničkoga prava, vlastna će bit stranka, koja drži,
da joj je učinjeno krivo, poslužit se pravom, što joj ga podieljuje čl. 11. zakona
od 28. veljače 1874. o sudačkoj vlasti.


§- 81.
Priepori o vlastničtvu ili posjedu nepokretninah, s kojimi je spojeno ovlašteničtvo,
spadat će i nadalje pred redovitoga sudca.
Nu i u slučaju preporah, koji spadaju pred sud, ima razgodbeno povjerenstvo
pokušat nagodu.


§. 82.
Poslove, koji se tiču javnih komunikacijah i gradjevnoga redarstva, valja
da riešavaju oblasti za to po postojećih propisih nadležne.


§. 83.


Razgodbena povjerenstva nadležna su provadjajuć razgodbu (diobu), da
radi primjerena prelaza u novo stanje izdadu privremenih odredabah u svrhu,
da se očuva kućanstvo ili gospodarsko stanje dotičnih zemljištah.


§. 84.


Eazgodbom ima se odmjeriti svakomu ovlašteniku njegovo ovlašteničtvo
(§. 14.) ter ustanoviti, s kojim je zemljištem isto spojeno.


§, 85.


Proti konačnoj riešitbi županijskoga razgodbenoga povjerenstva, — a takovom
se smatra i riešitba, kojom se odbija molba za razgodbu (diobu), — ide
stranke pravo utoka zemaljskomu razgodbenomu povjerenstvu u roku od 30 danah,
a tako i proti riešitbam glede postojanja ili obsega prava kojega ovlaštenika, glede,
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

_ 306 ~


ustanovljenja razgodb^noga zemljišta, u roku od 14 danah. Proti svim ostalim
riešitbam u razgodbenom (diobnom) postupku neima posebnoga pravnoga lieka, već
se moga prigovori proti istim spojiti s utokom proti konačnoj riešitbi županijskoga
razgođbenoga povjerenstva. Povrate u prijašnje stanje nema u razgodbenom
postupku.


Ali se imade i na kasnije zahtjeve uzeti obzir, u koliko to može biti bez
znatnijega uštrba za tečaj razgođbenoga (diobnoga) postupka.


Osim toga slučaja mogu oštećeni ovlaštenici zabtjevati redovitim putem
pravde u roku od 3 godine iza svršetka razgodbe (diobe) naknadu u novcu, od
onih, koji su se na njihovu štetu okoristili tehničkimi pogreškami ili po tom,
što oni u razgođbi (diobi) nisu nikako učestvovali.


§. 86.
Ako se prije predaje ma i slučajno umanji vriednost koga diela, kako je
uzeta podlogom diobnoj osnovi, dotični ucestnik može u roku od 60 danah iza
ovrhe dotičnoga diela osnove zabtjevati pred razgodbenim povjerenstvom od
ostalih učestnikah izravnanje u novcu,
U istom roku i pred istom oblasti može ovlaštenik, prikraćen s neobdržavanja
privremenih odredabah, izdanih radi primjerena prelaza u novo stanje
posjeda, zabtjevati naknadu u novcu od onih, koji su krivi toj prikrati.
Ako se odnošaji zemljištnoga posjeda, uzeti podlogom diobnoj osnovi, za
vrieme izmedju odobrenja i izvršbe diobne osnove višom silom (promjenom
toka rieke, dugotrajnom povodnjom, odronom zemlje i t. d.) toli znatno promiene,
da nepomažu izravnanja u smislu predidućega propisa al. 2., može županijsko
razgodbeno povjerenstvo na zahtjev koga ovlaštenika posve ili diono
dokinuti diobnu osnovu, te odrediti, ako je dioba još moguća, nov postupak.
Proti takovim ođlukam pristoji pravo utoka u roku od 14 danah na zemaljsko
razgodbeno povjerenstvo.
§« 87.
Prava trećih osobah, uknjižena na diobnom zemljižtu, prelaze na dielove
nastavše od toga zemljišta.
Od tuda se izuzimlju zemljištne služnosti (§. 474. o. g. z.), koje postanu
suvišnim! usljed gospodarskih uredbah; upriličenih uz diobu (§. 9. al. 1.), te
po tom prestaju bez odštete.
Zakupnik diobnoga zemljišta dužan je, ako se stranke neslože inače, ustupiti
zemljišta uz primjeran odkaz novomu vlastniku, bio nebio zakupni ugovor
uknjižen.
Zakupnik je, ako zakupnini ugovorom nije što drugo ugovoreno, tada
vlastan tražiti od zakupodavca samo naknadu štete u pravom smislu rieči (§.
1323. 0, g. z.)


Troškove provedena razgođbenoga postupka imaju namirit ovlaštenici po
razmjerju svojih ovlašteničtvah.
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

U slučaju, ako- se zametou razgodbeiii i^vidi aa molbu stranakali, pak
razgodbeno povjerenstvo izreče, da naima mjesta razgodbi, imaju Bamirit troškove
one stranke, koje su molbu |}odnesle.


Troškove diobe imaju nosit oni ovkštenicij kojim su dielovi od zajedničkoga
zemljišta pojedince dođieljeni i to prema razmjerju dielovah svojih.


§^ 89.
Razgodbena povjerenstva vlastua su izricati proti ooim^ koji nepristojnim!
ponašanjem prieče ili otegoćuju uredovanje ili neće, da obđržavaju privremenih
odredabah, izdanih u smislu §. 83. redne kazni od 5—100 for.


§. 90.


U razgodbenom (diobnom) postupku imaju se u ostalom prema smislu
svrsi shodno uporaviti ustanove §§. 28—61., 65—67. zakona od 26. svibnja
1691. komasaciji


IV. Prelazne ustanove,
§. 9L
Zemljištne zajednice, koje su i prije krieposti ovoga zakona na temelju
pravovaljana zaključka, potvrđjena po do tad nadležaoj oblasti, opredielile zakupnine
ih prihod od nekretninah svojih za pokriće troškovah upravne, školske
ih crkvene obćine, neće moći bez privole zemaljske vlade takove prinose uztegnuti
svrsi, kojoj su namienjeni^


Zemljištne zajednice dužne su svakomu, koji se nadje u vrieme prvoga
uredjenja (razgodbe) u neprepornom faktičnom uživanju skupnih užitakah bud
kakove vrsti, dozvoljavat u dosađanjem razmjerju i nadalje izvršivanje tih užitnih
pravah, ali samo za osobu toga uživatelja.


Ako glede obsega toga užitka neima sporazumka, nesmije se obseg taj
ustanoviti preko prosječne godišnje kućne i poljske potrebe pojedinoga takovoga
faktičnoga pravoužitnika,


§. 93.
Faktičnomu uživatelju (§. 92.), kojemu je budi samomu, budi zadrugi
njegovoj, budi napokon njegovim predjinia na temelju posjeda selištnoga zemljišta
u vrieme provedene segregacije pripadalo pravno ovlaštenje u zeraljištnoj
zajednici bivših podanikah (§. 6.), dužna je dotična zemljištna zajednica, ako
je on prigodom prvoga uredjenja (razgodbe) u području zemljištne zajednice
vlastnik nastanjene kuće na bud kakove vrsti zemljištu, dozvoliti da mu bude
ovlašteničtvo spojeno s rečenim! nepokretninami (§. 15.)
Glede razmjerja takova ovlaštenja (§ 14.) ima valjati načelo, da takovu
faktičnomu uživatelju pripada svekoliko prvobitno ovlašteničtvo, u kohko nije
pravovaljano
na inoga ovlaštenika sa selištnim posjedom preneseno.
22
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 308 —


Ako je prvobitno oviašteničtvo u cielosti odtudjeno, a takov ovlaštenik


ipak bez prigovora ostalih ovlaštenikab učestvuje u zajednici, pripada mu, izuzam


slučaj §, 14,, najmanji alikvotni dio, s kojim u zajednici učestvuje koji redoviti


ovlaštenik.


§. 94.
Ako je zemljište zajednice tako maleno ili su prilike gospodarenja, odnosno
uživanja zajedničkoga zemljišta tako jednostavne, da bi suvišno bilo urediti
upravu posve prema ustanovam ovoga zakona, slobodno je s privolom kralj,
zemalj. vlade prema shodnosti odustati od provadjanja svih ustanovah zakona.
Svakako ima biti zajamčeno redovito namirivanje poreza i inih javnih
teretah zemljištne zajednice.


V. Konačne ustanove.
§. 95.


Potanje ustanove o sastavljanju pravilnikah, prvom uredjenju zemljištnih.
zajednicah, poslovnom redu razgodbenih oblastih i o postupku, izdat će zemaljska
vlada naredbenim putem.


§. 96.


Globe, ubrane u smislu ovoga zakona, teku u zakladu za promicanje gospodarskih
svrhah, utemeljenu zakonom od 25. rujna 1881. (sbornik br. 72.)
U slučaju neutjerivosti pretvara se kazan globe i to za svakih pet fo


rintih u zatvor od 24 sata.
§. 97.
Ustanove ovoga zakona neprotežu se na diobe obćinskih pašnjakah, zametnute
prije krieposti ovoga zakona.


§ 98.


Stavljaju se izvan krieposti svi zakoni i propisi, stojeći u protuslovju
s ovim zakonom, naročito zakon od 7. veljače 1892., kojim se privremeno
uredjuje pravo dieliti obćinske pašnjake (br. 18. sbornika
od godine 1892.)


§. 99.


Zakon ovaj stupa u kriepost danom proglašenja.


§. 100.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Dano u Beču dne dvadeset i petoga travnja godine hiljadu osam sto
devetdeset i četvrte.


(M. P.) Franjo Josip v. r.
Imbro pl Josipovich v. r,
Dragutin grof Khuen-Hederv4ry v. r.