DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 50     <-- 50 -->        PDF

´ - 288 —
Ovo se priobduje znanja radi p. n. gg. članovom lirv.-slav. Šumar, družtva a tim,
da izvole po mogućnosti u što vedem broju pr.sustvovati kod upitnog kongresa, kod
kojega če prema zaključku upravljajudeg odbora brv.-slav. šumar, družtva od 6. svibnja


t. g. toč. 6 isto dražtvo zastupano biti po posebnom svojem izaslaniku.
Osim toga priobiSuje se znanja radi, da je upravljajući odbor brv.-slav. šumar.
družtva u gorerečenoj sjednici pod toč. 20 zaključio na pitanje odbornika g. M. Kadoševića
glede načina, kojim bi iztraživalae lako mogao doči do potrebitih mu podataka
kod iztraživanja tebnoložkib svojstava drva i t. d., — da se takav iztraživalae slobodno
obrati na upravljajući odbor šum. druživa u evrbu, da po mogućnosti shodno
upriliči da se potrebiti podatci dotičnom iztraživalcu pribave, pri čem šumarsko družtvo
jedino posredovati može.


U Zagrebu, 23. svibnja 1894.


PredsjedniČtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Z ikm udo vsky. Vatr. Rački.


Natječaji.


u području podpisanoga ureda imade se popuniti mjesto šumarskoga pristava,
odnosno mjesto šumarskoga vježbenika.
Šumarski pristav uživa godišnju plaću od 5 00 for. sa stanarinom od 60 for.


godišnjih, dočim Šumarski vježbenik uživa godišnju pripomoć od 400 for. a. vr.
Za popunjenje toga mjesta razpisuje se natječaj do 27. svibnja t. g.
Natjecatelji imadu svoje vlastoručno pisane molbenice propisno biljegovati ter va


ljano obložiti i podpisanomu uredu do predspomenutoga roka podnjeti.
Namještenje to .uzsliediti će na osnovu ustanove §. 6. do 8. zakona ob imovnih
(jbćinah od godine 1881.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne obćine 2. banske.


II Petrinji, dne 24. travnja 1894,


Natječaj. Radi popunjenja niže naznačenih izpražnjenih Činovničkih mjestah šumarske
struke kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu i kod šumarskoga ureda u
Otočcu razpisuje se ovim do 20. lipnja t. g. natječaj:


IzpraŽnjena su sliedeća mjesta:


Kod k r. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.


a) jedno mjesto gumara I. razreda, eventualno; b) tri mjesta šumara II. razreda,
eventualno; c) dva mjesta šumarskih kandidata, eventualno; d) dva mjesta šumskih
vježbenika I. razreda, eventualno; e) dva mjesta šums. vježbenika II. razr. sa sistemi
zovanimi pristojbami.


Kod kr. šum-skog ureda u Otočcu:


^ a) jedno mjesto gumarnika II, razreda, eventualno; b) jedno mjesto nadšumara


I. razreda, eventualno; c) jedno mjesto nadšumara II. razreda, eventualno; d) tri
mjesta upravljajućih nadšumara, eventualno; e) jedno mjesto šumara I. razreda, eventualno;
f) tri mjesta šumara II. razreda, eventualno; g) jedno mjesto taksatornog pristava,
eventualno; h) jedno mjesto šumskog kandidata, eventualno; i) dva mjesta


ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 289 —


šumskib vježbenika I. razreda, eventualno; k) dva mjesta šum. vježbenika II. razreda
sa sistemizovanim) pristojbama.
Natjecatelji, koji u državBU službu na novo stupljaju, imadu svoje moibenice
sliedećimi prilozi obložiti:


1, Krstuim listom. 2. LječniČkom svjedočbom, kojim županijski ili domobranski
IjetSnik potvrdjuje, da je natjecatelj tjelesno jak i posve zdrav, da dobro vidi i čuje
i da ne muca. 3. Svjedočbom o izpitu zrelosti, 4. Svjedočbom, da je dobrim uspjebom
svršio nauke na šumskoj akademiji u Scbemnitzu ili na drugom kojemu ovoj uzporedjenomu
višemu učilištu. 5. Svjedočbom o zakonom propisanom višem državnom šumarskom
izpitu, 6. Potvrdom, da je natjecatelj svoj presentnoj vojnoj dužnosti zadovoljio.
7. Izkazom, da imadu državljanstvo u zemaljah ugar. krune.


Natjecatelji za mjesta šumskog kandidata ili viših mjesta imadu zasvjedočiti, da
su vješti hrvatskom jeziku u govoru i u pismu, dočim natjecatelji za mjesta šumskih
vježbenika dokazati imadu, da su vješti kojeg slavjanskog jezika.


Moibenice u državnoj službi već stojećih natjecateljah imadu se propisanim
službenim putem podastrieti,


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


U Zagrebu dne 22. svibnja 1894.


Natječaj. Temeljem naredbe vis. kr. zemaljske vlade, odjela za poslove unutarnje
broj 18.245 od 24, travnja 1894,, razpisuje se ovim natječaj za popunjenje
kod imovne občine križevaČke izpražnjenih mjesta:


a)raČunarskogpristava;


b) šumarskog vježbenika.


Mjestom računarskog pristava skopčana su sliedeća beriva: godišnja plaća od
500 for., godišnja stanarina 100 for. odnosno stan u naravi i 24 prost. met. goriva
drva, dočim šumarski vježbenik godišnji adjutum od 400 for. odnosno 365 fr. uživa.


Molitelji imadu izkazati životnu dobu, zdrav tjelesni ustroj, neporočno moralno i
političko ponašanje, svršene nauke na kom višjem ili srednjem šumarskom učilištu i
događanje službovanje.


Prvenstvo Imati će molitelji, koji su državni izpit za samostalno vodjenje Šumskog
gospodarstva, a za mjesto ad a) oaim toga propisani izpit iz računovodstva položili.
Za naimenovanje i pravo na mirovinu valjaju ustanove §. 6., 7. i 8. zakona od


11. srpnja 1881.
Valjano obložene molbenice valja do najkasnije 13, svibnja t. g. predložiti podpieatom
uredu.


Šumeko-gospodarstveni ured imovne občine križevačke.


U Belo varu, 1. svibnja 1894.


Natječaj, Na temelju zakona od 22. siečnja 1894., kojim se uređjuje šumarsko
tehnička slučba kod političke uprave u kraijevinah Hrvatskoj i Slavoniji razpisuje s
ovim natječaj za sliededa popunit se imajuća mjesta:


a) Četiri županijska Šumarska nadzornika I. razreda, u VIII*
dnevnom razredu, i to dva sa 1400 for., a dva sa 1200 for. plaČe, te 250 forstanarine;
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 290 —
b) četiri županijska šumarska nadzornika II. razreda u IX.
dnevnom razreda, od ovih dva sa llOO for., a dva sa 1000 for. plaće, te 200 for.
stanarine;


c) jednog šumarskog pristava I. razreda kod kr. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove, u X. dnevnom razredu sa 900 for. plaće i 150 for.
stanarine i


d) devet šumarskih vježbenikah sa godišnjom pripomoći od 500 for.,
i to jedan kod kr. zemaljsko-vladnoga odjela za unutarnje poslove, a osam njih kod
kr. županijskih ohlastih.


Molitelji imadu svoje molbenice obložiti:


1. krstnim listom,
2. svjedočbom o svršenih prednaucih,
S. svjedočbom o strukovnih naucih,
4. svjedočbom o dosadanjem službovanju,
5. svjedočbom graduiranog Ijećnika o tjelesno) sposobnosti za Šumarsku službu,
6. svjedočbom o moralnom i gradjanskom ponašanju,
7. izkaznieom, da su ugarsko-hrvateki državljani, zavičajnici kraljevinah Hrvatske
i Slavonije, te dokazati^ da su hrvatskomu jeziku u pismu i govoru podpuno
vješti; te napokon
8. svjedočbom o položenom državnom izpitu za samostalno vodjenje Šumskoga
gospodarstva.
Oni, koji još sada nestoje u zemaljskoj službi^ a Žele polučiti koje mjesto u


VIII. i IX. dnevnom razredu, moraju dokazati, da su kao redoviti slušatelji polučili
podpunu akademičku stručnu naobrazbu i položili državni izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva.
Oni, koji žele polučiti mjesto u X. dnevnom razredu imadu dokazati, da su svršili
nauke barem na kojem srednjem šumarskom učilištu i položili državni izpit za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva.


Oni pak, koji žele polučiti mjesto šumarskih vježbenika, imadu dokazati, da su
barem na kojem srednjem šumarskom učilištu svršili nauke.


Vlastoručno pisane molbenice imadu u zemaljskoj službi stojeći putem predpostavljene
svoje oblasti, a ostali putem nadležne upravne oblasti podnieti do uključivo
15, lipnj a 1894. i to za razpisana mjesta županijskih Šumarskih nadzornikah i šumarskih
vježbenikah kod kr. županijskih ohlastih, onomu kralj, velikomu županu, u
kojoj županiji žele službovati; a za mjesto šumarskog pristava i Šumarskog vježbenika
kod kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, predsjedničtvu iste zemaljske vlade.


U Zagrebu dne 25. svibnja 1894.


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Lalmacije.


Oglas.


u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 2.
ožujka 1891. broj 30.551, ex 1890. obdržavati će se dne 15. srpnja t. g. i sliedećih
danah kod ove kr. županijske oblasti izpit za lugarsko odnosno šumsko-tebničko-pomodno
osoblje.


Molbenice za pripust k izpitu imadu kandidati putem predpostavljenih oblasti
onog područja u kojem borave do 20. lipnja 1894. predložiti ovoj kr. županijskoj
oblasti, ter obložiti sa izpravami označenim u §, 1. skraja spomenute visoke vladne
naredbe.


U Požeg i 12. svibnja 1894.


Odgovorni urednik VUim Dojkovid, kr. žup. nadSumar. — Tisak 0. Albrechta,