DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 285 —


kazano, da nije samo nedostatno djelovanje svjetla moglo na nazadak podtištenili i
onih suraslih stabala djelovati, pošto je množina Četiajah podtistenog stabla n j.´azmjeru
vlastite težine proizvela istu množinu drva, koju i vladajuće, u podpuDom nžltku svjetla
stojeće stablo. U borove normalne sastojine dopirala množina svjetla dostatna je, da
četiojam podtištenib stabala omogudi stanovitu, njihovoj množini odgovarajuugljika. Da li i u koliko ovo vriedi i za guste bukove, jelove i omorikove sastojine,
to <5e đaljni pokusi dokazati. Nasuprot se mora nazadovanje pođtištenih i suraslih
stabala pripisati u prvom redu nedostatnoj rudnoj branitbi. Kod podtištenih stabala
svadja se ista na minimum, pa je i kod suraslih stabala bitno manja, nego li
kod vlađajućih. Uzrok tomn može bifei u natjecanju jače razvitoga drve<5a ili u individualnom
sastavu, ili n slučajnih nepovoljnih ntjecajih, kojim je bilo pojedino drvo izloženo.
Medju timi utjecaji može sjena od velike važnosti biti. Po svoj prilici pojavljuju
se sva tri čimbenika u naravi, pa sad jedan, sad opet drugi nadvladava. Za


praksu je to prilično od iste vriednosti. Najnepovoljnije će biti stanje, ako su tomu
uzrokom naslieđjeni ili stečeni individualni učinci, jer bi se u tih slučajevih podtištena
stabla sasma iznimno mogla razviti u kriepka debla.


Po tom <5e se odgovor sam po sebi nadati na pitanje, kako upliva vađjenje
raznih stablovnih razredah na proredjivanje borovih sastojinah ? Vadjenjem najvećih stabalah
odstranjuju se najudobniji proizvoditelji najvriednijih gromadah. Proći će godine,
dok se do sad zaostala stabla tako razviju, da nam toliku korist pruže, koliku su nna
već izvadjena dala. Ciela hranitba, a k tomu i razvoj korienja, moraju postati drugačiji;
podtištena će stabla moći eamo iznimno tim zahtjevom udovoljiti. Zato će naravski, a
i sasma u suglasju sa praktičnim izkustvom biti, da se djelovanje prirode proredjivanjem
unaprijedi, da se čovječjom rukom ono pospješi, što priroda samo polagano proizvadja;
što će se odstranjenjem kržljavih, ili za dalnji razvoj manje sposobnih individua
i postići.


O pokrivanju razsadnika vegetabilnim materijalom. Dr. Adolf Cieslar,
govoreć 0 pokusih preduzetih glede upliva vanjskog stanja tla na uspjevanje omorike,
došao je do važna zaključka, da se je pokrov od mahovine na svakom tlu za porast
biljka kao izvanredno probitačan pokazao, pošto je porast na tlu pokrivenom sa mahovinom
vigji za 50 postotaka, od onog na goloj i neobradjenoj stojbini inače jednake
kakvoće.


Bez dvojbe je, da nijednom šumaru, bavećem se uzgojem bilja, nije izmakao
onaj povoljni upliv, koj po uzrast biljkah odatle nastaje, ako se tlo mašinom ili inimi
biljevnimi tvarima pokrije, ali ta dosadašnja na to se odnoseća opažanja nisu prije
objelodanjivana u tako pregledno i znanstveno utemeljenom načinu, kako se to sada
poduzima od strane Mariabrunskoga pokušališta.


Mjesto mašine, koja se mučnije i skuplje dobavlja, može se kako to dokazuju


razni pokusi, i lišće za to upotrebiti. Pri tom se ovako postupa. U koritu dolina ili
na drugih za to sgodnib mjestih već sakupljeno lišće, nastere se na gredice odmah
poslije dovršenog presadjenja biljka, najbolje poslije kiše, 5 —10 cmt. visoko. Ako
vlada postojana suša, lad ee lišće nakvasi polievanjem, a zatim se pokrije sa dobrom
šumskom zemljom. Lahko pokrivanje, ili sgodnije rečeno obterećenje lišća sa zemljom
nuždno je za to, jer bi inače lišće prebrzo vjetar odpuhnuo; samo pri tom treba na
to paziti, da bude zemlja, koja se u tu svrhu rabi, sasvim čifta od korova i da se
tako svrha, za kojom se kod pokrivanja ide, da naime na gredicah trava nepreraste,
Sto podpunije poluči.


U gornju svrhu biti (e shodno upotrebiti čisti piesak na čvrstom, a dobru staru
zemlju na rahlom tlu.


Pokrivalo se mora naravski svake godine ponoviti, a kod presadjivanja rastlina
i prekapanja gredica zakopa se taj pokrov od lišća u zemlju, čim se čvrsto tlo bitno