DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 282 —
di-ugoga svaliti krivnju. Iz izkaza svjedoka dokazuje krivnju svakog pojedinog obtuženika.
Misli, da je slaba obraua obtuženika, da je to sve posljedica pravdanja, jer
je Papec bio službeni čovjek, te svako ovo pravdanje se ukazuje kao suprotstavljanje.
Pa da su se i rječkali, nakana ostaje ipak, a rječkauje bilo je takodje u tom planu.
Moli slavni sud da izreče odsuđjujuću osudu proti svoj petorici.


Bran. dr. Eužić : Kriminalna sudnica je ogledalo ljudskog nagona za poretkom,


pa zato i nastoji svagda, kad se dogadja zločin, da nadje krivca. Nu tu često budi


nalaz istine mašta i fantazija na uštrb prava i pravice. I u nazočnom slučaju igra


mašta silnu ulogu, tako n. pr. u pogledu dogovora prije čina, dogovora u zatvoru itd.


Takve pripovijesti dovele su vec često ljude nekrive na obtuženičku klupu i misli,


da nije mržnja Vidovčana kriva smrti lugara, jer slavna obtužba nje mogla dokazati


dioničtva cijelog sela Vidovca, jer bi ih inače mogla na temelju §. 5. u savezu sa


§. 157. povući pred sud radi umorstva, ma bilo samo savjetom. — Dokazano nije


nipošto, da je umorstvo namjeravano. Pričalo se na pr. da je jedan rešetar saznao,


da se je narod dogovarao u kudi Jandre Jambrezica o umorstvu.


To sve su priče i bajke, bajka je i pripovijest o pogovaranju u zatvoru, da se
Papec ubije; Istina je, da su bili radi njegovih prijava ljuti na njega. Iz svega toga
proizlazi, da nije vidio ni pogovora ni nakane. I ostali dokazi si. obtužbe nestoje ve(5
zato, ito su svjedoci kod glavne razprave, gdje mogu izkazati slobodno, neprisiljeno,
promienili svoje izkaze od prije. Ne mogu se radi riječi jednoga obtuženika svi okriviti,
svima imputirati ta namjera. Nije dosta dolus generalis cum animo oceidendi ili
vulnerandi, nego mora se dokazati đoIus specialis animo oceidendi. Namjera je bila
možda učiniti kakovo zlo lugaru, ali nipogto usmrtiti ga. Te nakane nije ni moglo
biti. Jer ljudi nisu samo onaj dan, nego i prije često u šumu išli radi drva, a nisu
išli u Šumu da ubiju lugara. Ako su uzeli sjekiru, uzeli su ju, jer bez nje ne mogu
sječi drva. Sto je moj branjenik Stjepan VeČerin rekao, slaže se sa svim okolnostima
i specijalno za njega tvrdim, da u njega n´je bilo namjere usmrtiti Papca.


Pitanje je, sto su obtuženiei htjeli´? Moramo uvažiti, da je narod trebao drva, da je
Papec to njima branio i da se s njima svadjao Nadalje treba to na umu imati, da su Vidovčani
mislili, da je šuma njihova, oni pak da su siromasi, a što je glavno, da je Papec dosta
animozan bio proti njima. Sto su dakle učinili, bila je posljedica svadje, posljedica
srčbe, afekta, a nipošto posljedica nakana i dogovora. Papec je poginuo od rana,
što su mu zadali obtuženiei u afektu. Pa makar da su obtuženiei dalje išli, nego što
su smjeli, to ga ipak nisu umorili, nego možda ubili, a molim uzeti u obzir kod mog
obtuženika na bijedu, na silno ganuće srca a i na zanemareni odgoj. Posljednje je baš
motor tih Čina bio, jer bez odgoja nema obuzdavanja strasti. Moli na koncu da se
osude samo radi teške tjelesne ozlede.


Branitel j dr. Roje : Priključuje se mnienju dra. Ružica, da nema govora o
dogovoru i namjeri. Manjka jedinstveni Čin, potreban za dogovor i namjeru, i dokazni
materijal za to je manjkav i nedostatan. Moguće da su lugara svi mrzili, a on
je bio animozan, maltretirao ih, a moguče je, da su oni, koji su radi njegove prijave
zatvoreni bili, psovali i kleli na njega, ali kako je moguče, u tomu nazrievati dogovor
za čin poslije 10 godina? Na rnjesto u šumu nisu došli obtuženiei skupa ni po nekom
redu, nego svaki praraa svojoj potrebi. Lugar ovdje brani sječi, dapače i suho drvo,
hode da uduzimlje sjekire, nasta pravda, a sada je svakako morala buknuti mržnja u
srcu svakog, jer ne može zahtievati od seljaka, da se prama slabomu svom uzgoju
uzdrži u takovu slučaju. Kvackanje po dječacima slab je dokaz za nakanu, a djeca
bila su samo radi pomoči kod posla u šumi. Što se tiče mog klienta Mate Večerina,
on je oduzeo lugaru pušku onda, kada je Papec htio pucati, dakle u samohrani. Moli
B1. sud, da sudi branjenika njegova samo radi ubojstva.


Branitelj dr. Šumanovič. Dokazna sredstva moraju da odgovaraju težini
zločina, a uvjerenje sudca mora bit onako stalno, nepromjenljivo kao i kazna. U na