DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 281 —


Juro Jambre^i ć (18 godina) iakaauje suglasno s predjašujim, Štefan Turei n
(12 god.) veli, da ne de proti Breku Turčinu svjedočiti. U ostalom da OB nezna ništa
niti o dogovoru. Breko VeSerin (15 god.) izkazuje, da Je Papec obt-ažene počeo
psovati i tjerati iz šume, na što oni navale na njega sa sjekirami. Štefan VeČerin ga
je udario prvi, i na to je lugar pao. I Turčin ga je udario jedanput,


Cenek Turči n 6uo je Breka Turčina vikati „hura, na njega!" Lugara nije
vidio, jer je daleko stajao. Jedan mu je dječak rekaOj da čekaju na lugara, no da
ga kane ubiti, to mu nije rekao, več samo, da de mu pokazati, čime su još prije
obtuženiei prietili. Čuo je takodjer glas: Sad mu je glava dolje,


Gjuro Papec veli, da je Štefan JambreŠić na 17. siečnja k njemu došao, i
pripoviedao mu, da više ljudi vreba na lugara, njegova brata. Neki da če sjeći drva,
da ga tako dovabe. Brata je naSao mrtva, kraj njega pušku.


Poslije podne saslušam su ovi svjedoci:


Andro Pape c (34 god), sin pokojnikov iskazuje, da je Čuo od viŠe seljaka,
da se priete njegovu ocu, osobito Stefan VeČerin, te da više neka ne ide u šumu.
Molio je oca, da napusti lugariju.


Magda Papec , udova izkazuje isto.


Na to su se, liečnički vještaci dr. Antolković i dr. Figatner izjavili o
ozledama pokojnikovim. Tri su ozlede absolutne smrtne, a druge su djelom teže djelom
laglje.


Ivanu CuČeku , (46 god.) pripoviedao je Franjo KuŠanič, da se ljudi priete


lugaru. Inače nezna ništa, samo je vidio oružnike, gdje su odveli obtuženike.


Oružnički postaje vodja Tomo Draženovide lugara ubiti. Stefan VeČerin mu je priznao, da je Papca jedan put udario u glavu
a jedanput po ledjima. I Mato Večerin je pri^-nao, da je pograbio pušku; ostala trojica
nisu ništa priznala.


OruŽnik Ivo Podkopnja k izkazuje slično. Njemu je Turčin priznao, da je
vikao „bura, na njega", što Turčin odlučno poriče, budući da ga je ovaj tukao.


Franjo Husani ć ne zna ništa, do li, da mu je pred samim Činom Juro Jambrešić,
komu je Papac oteo sjekiru, kazao, da lug4r ne će više oduzimati sjekire, jer
će mu on već doći u ruke.


Po tom su pročitani zapisnici ostalib svjedoka i time je dokazni postupak oko
7 ^^2 satib dovršen i za danas urečen nastavak razprave.
Danas je u 9 sati nastavljena razprava.


Prvi uzimlje rieč drž. odvjetnik Tomo pl. Kraljević , On reasumira čitav
čin, kako se je isti zbio. Učin se sastoji, da je lugaru otraga razmrskana lubanja i
to stranom tupim, stranom oštrim orudjem. Moglo je biti 5 udaraca po izkazu vještaka,
a možda i više. Nema dvojbe, da je to silovito usmrćenje. Sud je mogao razabrati,
da je Papac pao žrtvom svoga zvanja. Misli, da nije samo ovih 5 obtuženika
krivih, već da se tu radilo o većem pokretu u selu Vidovcu. Ali se tečajem iztrage
nije moglo uzpostaviti, da je tko drugi na pokojnog ruku položio osim obtuženika.
Nakana je bila očevidno ta, da se Tomo Papec usmrti, te ovdje predleži zločin prostoga
umorstva. Udarci su padali po glavi, te su svi bili smrtni. To su mogli predvidjeti
i obtuženiei. A još k tomu upotriebiše sjekiru, ne na uski, nego na sječici.


Izjava Breka Turčina, da je Papec kleknuo i zamolio: Joj pustite me samo još
jedanput živa! dokazuje, da je umorstvo počinjeno u nakani. Dječaci da su bili naručeni,
da kvacaju u šumi. I panjevi oko onog mjesta, gdje je lugar ubijen, bili su
nasjeČeni, što dokazuje spomenutu okolnost.


I list Štefana Večerina, koji je htio iz zatvora odpraviti kući, u kome moli
ženu, neka gleda da mu sel o pomogne, dokazuje daj e Čitavo selo bilo moralno suglasno
i solidarno, te da je nakana očita, Obtuženiei da si protuslove hoteći jedan na