DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 35     <-- 35 -->        PDF

273


Duljina ii


ceutimet.
glavatica (mladica) Salmo hueLo L, 40
lipan Tbjmallus vulgaris L. 20
štuka Esox Iiacius L. 35
kečiga (nosvica) Acipeiiser ruthentrs L. 35


3. Strogo 36 zabranjuje ribolov u polju, naime kad se vođa po njem razlije.
4. Tako 2vani preboji ili zapori ili zagrade, to jest svaka vrsta mreže i hvatala,
kojima se po potocih i jarcih prieči ribi povratak u korita riekab, zabranjena su.
5. Isto tako strogo je zabranjeno loviti, dotično tamaniti ribe otrovom, odnosno
razpršivimi tvarmi (balukotom, odnosno barutom, nitroglicerinom, dinamitom itd,).
Prekršitelje ove naredbe kaznit 6e nadležna kr. kot. oblast, odnosno gradsko poglavarstvo,
novčanom globom od 5 —100 for,, a osim toga zaplienit de se protupropisno
pohvatane ili na prodaju donesene ribe i raci.


Ubrane globe teku u zakladu za promicanje gospodarstvenih svrhah u kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji,
U slučaju neutjerivosti novčane globe ima se ista obratiti u kazan zatvora, ra


čunaju6
iznos od 5 for. za jedan dan.
Ova naredba stapa u kriepost odmah.
U Zagrebu, 3. travnja 1894:. Dragutin grof Khuen-Heđervirj v. r.


Lovstvo.


Ubijen vuk. Pišu nam iz Bisaga dne 25. travnja: Jučer, dne 23. t. mj,, ubijen
je u občinskom urbarijalnom lovištu Radoišcfe-Tomaševac, koje mi od obćine Gor. Kieka
(kotar Novimarof) u zakupu držimo, vrlo jak vuk od vlastelinskoga lugara. Težina mu
je bila 52 klgr., a dužina sa repom 192 cm. Riedak je to slučaj za ovo doba godine
— osobito u ovoj okolici, gdje vuk vec 9 godina vidjen nije. (Obzor.)


Lov na izložbi u Cbicagu. Največi broj državah (amerikanskih) izložio je
svoju faunu, a i životinje za lov, tako mnogobrojno i liepo, da bi se po tom moralo
zaključiti na veliko bogatstvo divljači. Ali upravo je tomu drugačije. Ja sam se provezao^
piše izvjestitelj kroz više 1000 kilometara, a da nisam nijednog komada divljači opazio.
Čini se, da krčenjem šuma sve malo po malo i divljači nestaje. Stoga nedvojim, da se u
velikim šumama, osobito u briegovima, još mnogobrojna divljač nalazi, ali inače nigdje.
U ovoj je zemiji slobode lov takodjer slobodan, te je zabranjeno loviti samo za stanovitih
lovostaja. Tomu se imade pripisati da je god. 1870. do 1876. uništeno do
četiri milijuna bisona, koji su najviše radi jezika i kože ubijani. Sada ih još nješto
malo okolo luta, možda kojih 100 komada u briegovitih predjelih, oko 200 komada
utjerano ih je u Yellow-Stone-park, a možda se isto toliko nalazi u zooložkim vrtovima.
Svi c´e ti za kratko vrieme uginuti ili degenerirati. Prije njekoliko godina joŠ prebivali
su po dalekim prerijama izmed Meksika i velikoga robakog jezera, a s druge strane izmed
Alleglanie i gorskih predjela. Slično je i sa losom (sjevernim jelenom, cervus Alces), koji se
još uviek domačom divljači ujedinjenih državah nazivlje, ali se joŠ jedva može nači u njegovom
posljednjem pribježištu, u državi Maine.


Na kakove je nizke grane spalo lovstvo u iztočnim državama, dokazuje nam
pripoviedka jednog bogatog gospodara. Kad no sam ga posjetio na njegovu majuru
pripoviedi mi, da se je u njegovoj gnjeteonici one godine izleglo do 7000 gnjetela.
Na moju primjetbu, da če prema tomu biti izvrstan lov na gnjetele po poljih, začudjeno
me pogleda i reče, da bi tada kad bi on gnjetele izpustlo, drugi ih postrielali.
Oni da moraju u šumi, koja je plotom ogradjena ostati, a da ne odlete izčupaju im
se letna pera. Za kratko vrieme^ da če u njekom klubu poslati za lov 700 gnjetela,


*
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 274 —
a za komad da mu plac^aju dya dolara; ustrieljeni gnjetli stoje takodjer samo dva
dollara, pa tako lovci imadu skoro badavu zabavu, jer imadu troška samo za transport
i za pušćani prab i olovo.


Narodni muzej „Smltbsonian Institution," izložio je u najljepših primjercib familije
amerikanskih sisavaca, ptica, gmazova, riba, kukaca i t, d. Osobito je vriedno spomenuti:
Rocky Mountain Goat (NTazama montana) divokoza biela sa crnom glavom; Eocky
Mountain Sbeep (Ovis canadensis). Veoma je bila zanimiva skupina amerikanakik
mroževa (Tricbecus), na pr. Pacific Walru8, zatim skupina zmija i kornjača, koje se
nalaze na granicama sjedinjenih država. Izvrstno su bile predstavljene perzijske kokoši
za njihove borbe u proljevu, kao i Pfamigan (Lagopus lagopus). Ova ptica, koja je
slična kokošima, stoga je zanimiva što je zimi posve biela, a kada počme snieg kopniti,
dobiva malo po malo smedju boju poput mahovine i papradi one okolice, u kojoj živi.


"Veoma su se liepo izticale takodjer obje pod vrati sobova (Cervus Tarandus)
sjeverne Amerike i njeka malena vrst jazavca, koja, dini se, da se je osobito razširiia,
jer su ga skoro sve države izložile. Veoma je zanimiva bila imitacija mamuta,
koju je država New-York izraditi dala, tako, da si je čovjek mogao veoma dobru sliku


o toj ogromnoj životinji stvoriti, kakova je u naravi bila,
Izkaz divljači postrieljane na lovištih dobra „Zelendvor" u g. 1893/94.
kojeg dobra je viastnik presvjetli gospodin Marko grof Bombelles ml.


Divljači Zvieradi


U srezu o -2 đo o


>
>
CP 1


a? p r-* o s o


>o CD. ož m s o c3 o 1=1


-3 1tS! o 0Q


3 m


Ulovljeno je komadah >CD


Ko mar 22 2247 1546 2810 1128 100 5 8 7866 18 6 1 70 573 3 84 94 67 115 1031 8897
Griinhof 2 505 917 109(1 59 2 2968 2 1 33 83 46 47 18 77 307 3275
Opeka 22 1 168 18 87 1 156 39 2 404 7 12 220 3 23 25 72 362 856


Ukupno 22 25 2980 2481 B987 1 1617 198 5 12 11328 12 7 1 115 876 3133 164 110 264 1700 13028


Opazka: Od gore izkazanih 3987 komada gnjetelah prodano je živih 1650 za razplod.
Šumski ured vlastelinstva „Zelendvor" u Komaru pošta i brzojav Vinica 15. travnja 1894


Nadšumar: W i 11 m a n n*.


* Zahvaljujemo g.nadšumaru W. za prijateljski saobčaj o stanju i ra/.voju lovskih prilikah
na Ijepom tom,_ njegovoj brizi povjerenom lovskom dobru. Znanom prijatnošću presvjetlog
lovca-gospodara, imali smo prigode, ne samo prisustvovati velikim lovovom, koji se ondje
poćam od 2. studena — Hubertova dana — pa do 7, obdržavaju, već i proučavati razne
lovne uredbe po g. nadžumaru uvarljane. Zato ćemo se možda samo donjekle odužiti, ako iz
prijateljskog lista odamo, da se je obzirom na ovako povoljno prolje(?e, kakovo je minulo bilo,
buduće jeseni još većim lovnim resultatom nadati- No uzporcdo s tom radosti kro6i i strah
pred neovlaštenimi odstetnimi zahtjevi za navodn e i nepostojeć e štete počinjene po
divljači. Sto skrivi suša, z!o obdjelavanje, hrčkovi i miševi, sve se to piše u grieh siromašnoj
divljači Zato je od potriebe da se kod ustanovljivanja samih oštećenjah i kod pro´^jene odštetnih
svotah postupa veom a savjestno , kako će se obostrani interesi svagda očuvati.
K takovom uredovanju smjeli bi se svagda prizivati samo takovi ljudi, koji imadu u tu svrhu
dosta i strukovnog znanja i samosvjesti.
Mi želimo tim lovnim biser-poljanam zaštitu Sv. Huberta, a g. nadyumaru šiljemo
usrdno lovačko odpozdravlje 1 Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

275 -


Obuka psa na čovjeka i apportiranje. Kao prlpL-emu zn. obučavanje psa .,Ba


čovjeka^´, valja najprije tiaćiniti Čovjeka od slame, pa ga ogrnuti starim odjelom. Ova
se prikaza izpravno stojeć pričvrsti po prilici u čovječjoj visini ua daski. Nas pomo(5nik
pri dresiranju psa mora za ovu dasku stati, a da ga pas, koji de se dresirati neopazi.
Tada pruži onaj desnu ruku kroz otvor, koji se u stieni nalazij spopadne desnu ruku
načinjena Čovjeka, koji ima žtap u ruci i mase s ovim u zraku. Vlastnik psa ili onaj,
koji psa dresira, vodi psa na vrpci prama prikazi, pa motri, hoće H pas zametnuti
boj sa prikazom, a tada počne prikazu tobož karati i prietiti joj. To psa iznenadi^
jer vidi gospodara u pogibelji. Onaj koji dresira ili gospodar^ osokoluje psa, ne6e li
da odmah izpočetka slamnjaČu prihvati, povici: „drž ga, drž" ! Na to pas spopadne
tobožnjega čovjeka za grkljan i pokuša istog trgati. Sada mora pomoćnik koj sa
daskom stoj: psa njekoliko puta udariti štapom, Usljed toga pas, još više razjaren počme
prikazu natezati i derati ju tako dugo, dok ova na zemlju ne padne. Za slučaj da
nebi pas dovoljnom oštrinom navaljivao, to ga neka gospodar ili dreser shodnim povikom
podjaruje. Skinuo li je pas slamnjadu, tad ga valja odvabiti i umiriti, a ujedno
i pohvaliti sa njekoliko rieči ili koricom hljeba. Kad se poslije toga nastavi dresiranje
tada treba na to paziti, da pas više prikaze ne grize, nego da samo na nju zaskoči
tako, da svoje prednje noge stavi na prsa prikaze i da joj izkesi zube. U tom položaju
mora dotle pas ostati, dok ga gospodar opet ne ođzove. Takovim se načinom pas
brzo „na čovjeka" dressira. Dok se takov pas dressira mora biti na samu t, j . u sobi
nesmije podnipošto biti ljudi ili djece, jer često može samo jedna nesmotrena rieČ pozornost
psa na se svratiti, i tako ga raztresti, da za obučanje postane nesposoban.


Apportirati ili donositi ono, što je izgubljeno nauče se psi najlaglje u mladosti.
Mladi psi naučiti de se apportiranju tako, da im se šuplja kugla za igru dade, koju
u ustima mogu nositi. Kad se pas igra tom kuglom, oduzme se ista od njega i zar
kotrlja, pseto trči za njom, spodadne ju i rađostno ju opet svomu gospodaru donese.
Pas se smije apportiranju priučavati istom onda, iza kako je mlječne zube izgubio,
pošto su prije toga njegova usta joŠ preslaba za spopadanje, odnosno za nošenje predmeta.
Neimamo li lopte, a to si možemo za obuku načiniti, omot od starih nošenih
rukavicah ili tako zvani štap za apportiranje (Apportirstock). U tu se svrhu uzmu
Četiri jednako duga štapida, te se po dva spoje jedan preko drugoga u nakrst. Zatim
se uzme prilično debelo, okruglo drvo i pričvrsti se sa jednim jakim Čavlom za svaki
od tih u nakrst ležečih štapida. Drvo se mora platnom obaviti, da se pas spopadanjem
ne ozledi. Kada pas sjedne, otvore mu se usta i stavi mu se ta sprava u usta riečima:
„uzmi moje pseto", „tako tako", „jako dobro** i to tako, da drvo đodje iza
zubih kojima hvata. Tada mu zaklopi usta i drži ih rukom zatvorena njekoliko časova.
Pas tada drži spravu u ustima, pusti ju da padne, onda ju opet podigne i tako dalje.
Na to ga treba polagano priučavati laskavima riečima. Kada se nauči pas na rieČ
,,drž*^, tada treba baciti štap za apportiranje nješto dalje, i poticati psa da Štap digne i
donese sa rieČima: „donesi ovamo apport", „traži izgubljeno, moje pseto". Ovo pas
nauči veoma labko. Po tom treba sakriti predmete, a da pas toga neopazi, kao spravu
za aportiranje, žepni rubac i t. d. To se mora najprije u blizini psa sakriti, a tada
sve dalje. Najbolje se pas nauči donašati sakrivene predmete, ako se Često na Šetnji


predmet sakrije, da toga pas neopazi, pa se jednostavno rukom pokaže pravac psu,
gdje je sprava za apportiranje izgubljena. Pas shvati odmah svoga gospodara, trči
sagnuv njušku k zemlji pokazanim pravcem natrag, traži stvar dok je nenadje, te donese
napokon izgubljeno. Poslije je potrebno samo reči „traži izgubljeno", a da mu
88 pravac i ne pokaže, pa de pas sakrivenu ili izgubljenu stvar potražiti i dometi.
Sličnim načinom naučiti demo psa donositi stvari i iz vode, samo nesmijemo za obuku
odabirati zime ili dneve, kad je voda jako hladna. Pri tom valja paziti da bačeni
predmeti plivaju i da netonu.