DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 271 ~~
glavna skupština nebi mogla obdržavati u Dalmaciji već samo eskursija, G. KadoševiĆ
volio bi da eskursija podje u Ugarsku: Lak-Bei/e^ Schemnitz i Karpate„ G-, Laksar
upozoruje odbor da je materijalno stanje Članovah usljed lanjsko-gođišnjih dviuti glavnih
skupštinah prilično izcrpljeno, pak moli da se svakako uzme obzir na iznose koje će
im obc´ine votirati. G. Dojković uvažujuć predlog gosp. K. mnije da bi bilo shodno,
eskursiju n Ugarsku odročiti do mileniumske izložbe, a za ljetos uvaženjem predloga


g. L. da se obdrži glavna skupština u Zagrebu, sa malim izletom u Samobor i okolicu,
glede <5ega se mogu potankosti jošte kašnje izraditi. Taj predlog bude prihvaćen
time, da ce se konačna odluka staviti u idućoj odb. sjednici. Gospoji Ciganović udovi
iza kot, šumara, dopituje se na molbu podpora u iznosu od 30 for.* V. g. Šumarski
nadzornik E, Fischbach koj de u zgodno vrieme boraviti u Budapešti, izašilje se kao
delegat sum. družtva u odziv poziva na congres „Hygiene i Demographie" u BuđapeStu.
Po umir, kr. nadzorniku kat. prociene g. J. Ettingeru primljeni rukopis: „hrv,
slav. Lovdjia´^, odstupljen jest vis. kr. zem, vladi na izdanje. — Na novo su pristupila
družtvu do sele 62 Slana. — Zaostatci iznose 1113 for, 91 nvČ. Članarine I.
razreda, 421 for. Članovah II. razreda. — Osim toga riešeno je više, manjih administrativnih
predmetah. Zapisnik o sjednici donjeti ćemo nakon njegove verifikacije.
Poklonstvo kod svietloga bana. Upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskoga
družtva zaključio je u svojoj sjednici od 6. svibnja t. g. da se predsjedništvo ima
pokloniti preuzvišenomu g. banu na ime šumarskoga družtva i smjerno se zahvaliti,
što je svietli ban blagoizvolio izpuniti stare i opetovane želje rečenoga družtva glede
oživotvorenja posebnoga šumarskoga odsjeka kod kr, hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade.


Predsjedništvo družtveno se je tomu pozivu dragovoljno odazvalo, te se 8, o. m/


0 podne uputi predsjednik Šumar, družtva, g. odsječni savjetnik Zikmudovsk j i


prvi podpredsjednik, g, zem, šumarski nadzornik Mijo Vrbanić k preuzvišenomu gosp,


bana.


Svietli ban primio je odaslanike družtva veoma prijazno i obećao im, da će i


u buduće pomno pratiti razvitak šumarstva u zemlji i svakom sgođom krjepko podu


pirati racionalno šumsko gospodarenje.


Po tom se je predsjedničtvo šumarskog družtva najsmjernije oprostilo sa svietlim


banom.


Hrv. planinsko družtvo u Zagrebu slavi dne 27. svibnja 1894. dvadeset


godišnjicu svojega obstanka, te upriličuje tim svečanim povodom družtveni izlet na


„Sljeme". Odbor pozivlje k tomu sve članove i prijatelje družtva.


Istom sgodom obdržavati će družtvo svoju XXI. glavnu skupštinu.


Zakoni i normativne naredbe.


u zaštitu ribo- 1 rakolova. Kr. hrv.-slavon.-dalm. zemaljska vlada, odjel za


unutar, poslove, izdala je 3. travnja 1894., br. 8000. god. 1893,, ovu naredbu u


svrhu zaštite ribo-i rakolova.


U svrhu zaštite ribah i rakah nalazi kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,


obzirom na dobu mrieštanja i obzirom na duljinu ribah i rakah privremeno, dok se


putem zakona predmet ovaj neuredi, odrediti sliedeće :


* Na žalost našu množi se broj udovah šumaricah, a time i potriebe njihove. Zahtjevi
na kamate iz podporne glavnice bivaju sve to veći, a kod povedenja razpravah se opaža,
da supruzi za života svoga kao članovi podpornoj toj udrugi pristupili nisu, pa se po štatutih
niti podpore doznačiti nesmiju, akoprem su kamati glavnica aktivni. U interesu samih
Članovah, podsjećamo ih na obstojnost i statute gornje zaklade, ter pozivamo na pristup već
i zatoj da upr. odbor nedodje u prigodu, da potriebnoj udovici^ sve uz to što imade novacah,
uzniora podporu na gornji naslov uzkratiti. Ured.


ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 272 —


1. Lovostaja na niže navedene vrsti ribah odredjuje se kako sliedi :
Bandar (okun, ostriž, barski grgeč) Perca iluviatilis L. Od 16. ožujka do 16. lipnja.
Bmudj zuban Lucioperca Bandra Cuv. „ 1- travnja do konca svibnja.
smudj šarac (kamenjak) Luciaperca volgensJs PalK » r » « » r>
vretenac veliki (fiep kočić) Aspro zingel L.
Šaran (krap) CyprinuB carpio L, „ r, » n ^mi^^
mrena Barbus vnlgaria Flem, 16. ožujka do 16. svibnja
i u listopadu.
linj Tinea vnlgaris Cuv. 16. svibnja do 16. srpnja.
podust (škobalj, nostnica) Chondrostoma nasus L. 16. ožujka do konca travnja.
deverika (pečenica, sinjevac) Abrami« brama Cuv. 16. svibnja do konca lipnja.
pastrva (bistranga) Truta fario L, 1. listopada do konca prosinca,
glavatica (mladica) Salmo hucbo L. 1. ožujka do konca svibnja.
lipan Tbjmallus vulgaris L, 1. ožujka do konca svibnja.
keSiga (nosvica) Acipenser rutbenus L. 1. svibnja do konca lipnja.


Glede zaštite rakab potočarab (Astacus fluviatilis Fabr.) ostaje i nadalje u krieposti
ovovladna naredba od 21. travnja 1883. br. 5014. (Sbornik 1883. str. 283.)


2. Zabranjuje se u svako doba prodavanje gore navedenih, kao i ostalih vretih
riba, glede kojih nije odredjena lovostaja, izpod minimalne duljine, naznafiene u sliedećoj
skrižaljci : Duljina u
centimet.


Bandar (oku, oštri a, barski grgeč) Perca fluviatilis L. 20


bodljivi grgeč (balavac, prđeš) Acerina cerma L. 10


bieli grgeft (balavac, slinavac) ^ schraetzer L. 10


smudj zuban Lucioperca sandra Cuv. 35


„ šarac (kamenjak) Lucioperca volgensis Pali, 25
vretenae veliki (6ep, kočić) Aspro zingel L. 20


,j mali (čep, kočić) „ asper L, 10
mliječ (manjak) Lota vulgaris Cuv. 25
som Siiurus glanis L. 50
Šaran (krap) Cyprinus carpis L. 25
karaš Carassius vulgaris Nilss 20
mrena Barbus vulgaris Flem. 30
mrena puzak „ Peteniji Heck. 15
crvenperka (crvenokica) Scardinius erythophthalmus L. 20
jaz (jez) Idus melanotus Hect et Ku. 20
crvenokica (žutoperka) Leuciscus rutilus L. 15
crvenoka djevica „ virgo Heck. 20
klen Squalis cephalus L. 20
klen bieli „ lenciacus L. (dodula) 15
linj Tinca vulgaris Cuv. 20
podust (škobalj, nostnica) Chondrostonca nasus L. 20
deverika (pečenica, sinjevac) Abramis brama Cuv. 25
oklija (ugrica) „ vimba L. 20


beovica „ ballerus L. 20
crnooka „ sapa Pali. 20
platica (krupatica, jurjevčan) Blicca bjorkna L. 20
bolen Aspius rapax Leske 35
gabljarka (kozač) Pelecus cultratus L, 25
pastrva (bistranga) Trutta fario L. iz potoka 20


„ P iz jezera 30