DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 267


U nedjelju 1. travuja bio je pokojnik uz obće sauSeŠce položen u grob. Njegovo
Veličanstvo kralj dao. se je na sprovodu zastupati, a cieli šumarski sviefc, osobito pako
sasko Šumarsko družtvo, komu je bio predsjednikom, pokazalo je tom zgodom, kako je
bio pokojnik od svih štovan i uvažen.


Pozivaj mirno u posvećenoj zemlji tvoje domovine !


Ovom toplom odzlvu Šumaruika Bakescha u ^Vereinascbrift fur Eorst-, Jagd- und
Naturkunde** pridružujemo se i mi, a s nama i cieio šum. družtvo, kojemu je pokojni
stručar-odličnik (izabran g. 1880,) bio počastnim članom, Uredn,


t Jakob Furlan , umirovljeni kr. nadšumar županije križevačke rodio se 16.
ožujka 1845. u Ludbregu, a preminuo je 16. ožujka 1894. u Križe^cih, Normalne i
gimnazialne nauke učio je u Varaždinu, pa jer je već kao dječak osobitu ljubav odavao
k naravoslovnim naukam, pošao je kod otvorenja kr. gosp. šumarskog učilišta u
Križeveih godine 1863./4. na isto, gdje je godine 1865/6. izvrstuim uspjehom svršio
tečaj za šumare i gospodare. — Već u ferialnih mjesecib za vrieme učenja na šumarskom
učilištu, stajao je Furlan u praksi u Bakony-Nani kod grofovsko-Nadasđljevog
nadŠumara Dragutina Paminngera, kod kojega je nakon svršenih naukah boravio jošte
cielu godinu danah. Godine 1868. u prosincu položio je visji šumarski državni izpit,
pak je na preporuku bivšeg ravnatelja križevačkog zavoda Lambla, imenovan godine
1869. Šumarskim asistentom u vlastelinstvu Laas-Schneeberg u Kranjskoj i učiteljem
„deželno gozdarske sole v Šneperku". Tuj je djelovao sve do 19. rujna 1871. godine,
kadno je imenovan kr. žup, nadšumarom za županiju križevačku. Oprostni dekret izdan
Furlanu po „deželnom odboru vojvodine Kranjske" jest i po pokojnika, njegovo djelovanje,
a i po naš zavod veoma laskav, jer se u istom ističe: ^da so dijaki prve učne
dobe s tako dobrim vspehom v poduki in odgojo solo dovršili, da se bodo vsem poznejim
stavili v izgled**. Od godine 1875. pa do 1886. upravljao je Furlan i sa
Šumskim posjedom grada Križevca, Kad je trebalo na Križevačkom zavodu priskočiti
supliranjem kojeg profesora u pripomoć, bio je Furlan na to vazda spreman, pak je
nastojao theoretični dio predmeta proširiti i preplesti ga praktičnim izkustvom, koje je
u njega bogato bilo. — Namienjenu mu čast učitelja, koja mu je povjerljivim putem
kao žup. nadšumaru s mjerodavne strane ponudjena bila na križevačkom zavodu, odklonio
je pokojnik, jer se praktičnog službovanja, svojeg pravog elementa, odreci mogao
nije. Kao chef šumarske službe u županiji nastojao je, da podčinjene svoje uz uputu
i vodstvo privede na Što samostalniju izvršbu službe, a privatno šumsko gospodarenje
da stegne u okvir ustanovah šumskoga zakova. Nesklon punom piskaranju kao pravi
praktičnjak, volio je stići u srez, ter poslovanje, ako je ma s koje strane zapinjalo,
sam provesti. Pri tom je vazda nastojao, da interese seljaka ovlaštenika u sklad dovede
sa razložnim Šumarenjem, što je odavalo, da je svoj zadatak sa višjeg, narodno-gospodarstvenog
stanovišta, zdravo shvaćao, U saobćaju prijazan, susretljiv, bio je pokojni
ugodni chef, dobar prijatelj a otvoren značaj. U njega je bio vazda bistar i
odrešit sud, pa je rado tražio prigode da se o raznih stručnih pitanjih izjavi. Kao prijatelj
naravi i svojih šumah bio je i strastven lovac, koj je svHgda nastojao oko racionalne
izvršbe i podignuća lovnih prilikah. U podpunoj muževnoj i stručnoj snazi, razboli
se iznenada s pale mu kapi 23. kolovoza 1885. na sto je 17. studena 1886.
umirovljen. Ostatak njegova života bio je, uz slabu nadu za povratkom izgubljena
zdravlja, očajan boj, u kojem se borilo krJepko tielo sa ginećim duhom. — Eequieacat!


—ko—
Družtvene viesti,
ZapiSDik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavaue 21.
siečnja 1894. u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem predsjedolka v. g. Ferde
Zigmundovskoga i u prisutnosti gg. odbornika M. Vrbauića, M. Radoševiča, D. Laksara,
J. Partaša, E, Pischbacha i V, Dojkovića (tajnik Eački bolestan).
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 268 —


Predmeti viećanja:


Nakon što je predsjednik nadošle članove upravnog odbora srdačno pozdravio, te
priobćio. da je vis. kr, zem. vlada svojim odpisom od 20. prosinca br, 54215. ex
1893. potvrdila obavljeni izbor predsjedničtva na posljednjoj glavnoj skupštini, prelazi


se na
dnevni red.


1. Pošto je tajnik g. Kački bolestau, predlaže predsjednik, da ga zastupa gosp.
Fisclibacli.
Prima se.


2. Podpredsjednik izvješćuje, da je Preuzv, gosp. ban blagoizvolio primiti pokroviteljstvo
družtva, koje mu je u izveđenju zaključka glavne skupštine po prijašnjem
družt. predsjedničtvu gg. M. Durstu, grofu Kulmeru i Vrbaniću ponudjeno.
Uzima se na ugodno znanje sa j, Živio 1"
Na to predlaže predsjednik :
a) da se izaslanstvo novog odbora pokloni pokrovitelju družtva Preuzv. g. banu ;
b) da se nabavi slika pokroviteljeva i smjesti u sjedničkoj dvorani i
c) da se u družtv. organu „Šum, listu" donese slika Preuzv, gosp. bana, kao


pokrovitelja
družtva.
Prima se jednoglasno,


3. Izbor urednika „Šum. lista",
Gosp. Fischbach predlaže, da „Sam. list" u buduče izdaje s^m upravljajući
odbor odnosno predsjedničtvo i da se sbog obavljanja poslova oko uredjenja lista povjeri
poslovodstvo g. DojkovitSu, koji ujedno ima biti odgovornim urednikom, što prijaviti
valja držav. odvjetničtvu.


Prima se, te je podjedno ustanovljen program, kako se u budude ima list uredjivati,
te zaključeno, da se kao prilog ,Šum. listu" izdaje takodjer „lugarski viestnik".


4. Provedba zaključaka glavne skupštine.
Pošto je prigodom glavne skupštine prihvačen predlog i to: kr. nadšumara Zezulke
glede ograničenja držanja koza, zatim Šumarnika Nanicinia glede porabe naslova
„Šumar" u privatnoj službi, zaključuje upravni odbor, da se ovi predloži po predsjedničtvu
družtva podnesu posebnom predstavkom vis. kr.. zem. vladi na uvaženje.


5. Prijava članova, koji su koncem godine 1893. iz družtva izstupili, kao
onih, koji su početkom god. 1894. družtvu pristupili.
U smislu društvenih pravila su pravodobno svoj izstup iz družtva prijavili slie-;
deči članovi;
A) Članovi I. razreda: Edo Pohl, kr. nadšumar; Ivan Zezulka, kr. nadšumar;
Budolf Reschner, kr. šum. kandidat; Arpad Bogsch, kr. šum. tehn. dnevničar; Makso
Brausil, kr. šumar: Malbochan, kr. šumaraik; Ivan Adamek, kr. nadšumar; Bela Kuranski,
kr. olicijal; Desiderius Diossj, Ladislav Haman, Viktor Levy, kr. šum, dnevničari;
Franjo Kesterčaaek, kr. profesor; Antun Devčić, trgovac; Carmelo pl. Zajc,
kr, šumar; Ivan Jerbić, kr. šumar; Eobert Devan, kr, nadšumarnik; Eikard Lang,
kr. šumarnik; Hinko Stražak, kr. nadšumar; G. Horvath, kr. šumar; Vladimir VasiIjevič,
kr. nadšumar; Ernest Cseisberger, kr. šumar; Julije Šoška, kr. šum. vježbenik;
Petar Vukovid, kr. šumar; Gjuro Borić, Vilim Pere, kr. šumari; Navratil, mjernik;
Gjuro Marton, kr. šumar; Ivan Hell, kr. nadšumar; Antun Čemič, akcesista. Ukupno
29 članova I. razreda.


B) Članovi II, razreda: kr. lugari Eade Kosanovič, Vjekoslav VuČetič, Mile
Uzelac, Mate Dragisi<^, Ivan Paukovič, Stjepan Sugovi(S, Ivan Janković, Franjo Ratkorič,
Ivan Požgaj, Tone Skočič, Petar Mesarič, Martin Oršanič, Josip Višnić, Mile
Ljubobratović, Nikola Šubot, Nikola Švob, Štipan Brodski, Tomo Blaževac, Stjepan
Cvitanovid, Antun Grgurič, Dragiitin Malik, Ivan Starčevič, Tomo Orešković, Nikola
Stojanović, Vujo Debić, Dane Serdić, Nikola Ćuturilo, Marko Sarkotić, Grga Kostelac,
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

269


Arae Diklić, Ante Dukovac, Marko Mažuranic, Ilija Sladit;, Nikola Sorak, Pavao Knežević,
Mijo Treaac, ABtun Stipaiiovi(5, Nikola Crm6^ A. Budiselie, K, Forenbaclier^
Simon Miiošević; lugari gjurgjevačke imovne obcino : Lovro Salvarl, Martin Mibaldinee,
Tomo VuIČićj Joso Prelec 5 kr. lugari: Ilija Vučlnić^ Franjo Kovačevi^.^., Niko Maras,
Adam Kovačina, Gjuro Birttdj Antun pl. Jurišković. obć. lugar; kr, lugari: Ivan G-aži,
Pavao Bobid, Jovan KovaČević, Jovo Solar, G-ligorija Božićj Lazo Kosanovld, Vjekoslav
Habelj Marko Šegota, Mato Vukušie, Miludin Sakic, Gjuro Uzel^c, Nikola Oklobdžlja,
Janko Kuprešdanin, Dane Knežević, Luka Tomičie´, Nikola Kitz, Luka Vlatković, Dane
Tarbuk, Miloš Mandić, Nikola Knežević, Mirko Mikeš, Jakob Ttlrk, Gjuro Kovačević,
Pero Bratiljević, Pabijan Tišljau, Petar Vranješ, Ivan Toraljenović, Bozo Bušljeta, Tomo
Pavičićj Joso Biljan, Mile Kajeević, Janko Rajčevio. Jovo Klent, Jure Šarić, Ivan
Pezelj, Todor Vuksan, Mile Pejnović, Mile UzelaCj Mile Marković, Ivan Papež^ Mile
Biljan, Mate Ćorak, Mile Ivebić, Mojo Prlca, Marko Marković, Joso Gorak, Joso
EadiĆ, Mile Grbie, Janko Vukmirović, Mile Lalić, Mile Čuić, Ivan Stipetić, Franjo
Žilić, Franjo Dujnovićj Ante Ljuboevie, Mato Matasović i Marko Filić. — Ukupno
108 članova.


Pristupili su družtvu početkom god. 1894. sliedeei članovi:


A) I. raiiređa: Andrija Gescb\viad, šum. referent u Bosni; Eatislav Maksić, vL
šum. pristav; Dragutin Koch, vlast, šumarnik; Stjepan Sebrems, vlast, nadšumar ;
Srećko Grlmwald, šumar; Franjo Jindra^ šum. pristav Valpovo; Vasiij Pančoff, slu§.
šum. u Križevcih. —> Ukupno 7 Članova.


B) II, razreda: Ivan Cippies, e. kr. nadlugar u Dalmaciji, Ludvig Paulin^ Filip
Habuzin, — Ukupno 3 Člana.


Upravljajući odbor prima na znanje mnogobrojno prijavljeni izstup iz šumarskoga
družtva sa sažaljenjem, pak zaključuje obzirom na svrhu i razvitak đružtvenih i staliških
interesaj da se izstupivši članovi pozovu na ponovni pristup. Ovim povodom pristupivši
članovi neće za ovaj put iznimno uplatiti imati novu pristupninu.


Predsjednik priobćuje žalostnu viest, da je bivši prvi predsjednik šum. družtva
i začastni Član Antun Tomić, umirovljeni kr. šumarnik preminuo, da je šum. družtvo
kod sprovoda zastupano bilo i položilo vienac na odar.


Primivši ovu viest sažaljenjem na znanje, kliknuše svi odbornici ,,Slava mu!"


6, Uzimlju se u razpravu stigavše molbe:


a) Miike ud. Giirtler, moleće novčanu podporu iz pripomoćne zaklade;


b) kot, šumara Josipa Majnarića u Cavlih, molećega podporu za izradbu djela:
„Analjsa kraškog drveća".


Upravljajući odbor zakijučeje ad:


a) da se imade izplatiti 20 for. (dvadeset), buduć je pok. suprug moliteljice
bio član pripomoćne zaklade;


b) da se izplati 50 for. na stav. 18. proračuna za god, 1894. i to 25 for.
odmahj a ostatak iza podnesenog elaborata uz uvjet, da bude djelo bezplatno tiskano
u „Šum. listu", —


7. Razni predloži:
Predsjednik predlaže:
a) da se na sve kr. županijske nadSumare, gospodarstvene urede krajiških imovnih
obćina i na vlastelu razašaije poziv, da nastoje prikupiti Članova za šum. družtvo.


Prima se.


b) da
se glavnice družtvene, koje su uložene u I. hrv. štedioni obzirom na sa-^


dašnji
mali kamatnjak^ korisfconosno ulože u papire.
Gosp. Vrbanić predlaže, da se razpoloživa gotovnina uglavniČi kod činovničke
zadruge.
Prima se predlog g. Vrbanića,
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 270 -
Nadalje predlaže g, Vrbauid, da se B% anstr. zadužnice zemljo-vjeresljskog zavoda
prodadu i naruče papiri, koji ve(5e kamate uose.
Obzirom na okolnost, što je s timi papiri skopčan sgoditak: zaključuje upravni
odbor, da se neimadu prodati.
c) da se papiri i knjižice štedioničke predadu jednom novčanom zavodu u polog.
Prima se.
d) da se na štedioničkib knjižicah zabilježi priuzdržaj glede podignuča glavnice
za predsjedničtvo šum, družtva.
Prima se,
e) da se podvorniku mjesečno dade 2 for. za čišćenje stvari, spadajucih šum.


družtvu.
Prima se, te se imade izplatiti na račun stanarine.
f) Pošto je od prvašnjeg predsjedničtva preuzeti nasastar u neredu, nije naime


već kroz više godine ni vodjen, ni popunjen, da se sastavi i u „Sum. listu" objelodani.
Prima se s tim, da nasastar sastavi tajnik družtva,
Gosp. odbornik Radoševič predlaže;
a) da se u „Šum. listu" pozovu članovi, da knjige i časopise, koje netrebaju,


poklone družtvu, da se na taj način družtvena knjižnica upodpuni;
b) da se razpiše nagrada za sastavak poučne knjige za lugare i lovce;
c) da se predstavkom zamoli vis. kr. zem. vlada za podporu iz dotacije, opre


dieljene za podporu strukovnih. Časopisa obzirom na to, što Če se j,Sum. list" razširiti
izdavanjem „lugarekog viestnika" i što kani šum. družtvo nagradu dati za sastavak
poučne knjige za lugare i lovce.


Predloži se primaju.
Gosp. Dojkovič predlaže:
a) da se putem kr, zem. vlade izhodi oprost od poštarine za dopisnice, koje će


služiti u svrhu sabiranja statističkih podataka;
b) da se izabere odbor ad hoc, koji će izraditi predlog za glavnu skupštinu glede
promjene pravila.
Primaju se oba predloga, te se u odbor ad boe izaberu g^, Vrbanić, Dojković
Fiscbbacb.


Gosp. Laksar predlaže : da se u kojoj gostioni u Zagrebu opredieli jedan dan za
sastanak šumara, da bude i vanjskim Šumarom na taj način kad dolaze u Zagreb prilika
pružena, da se sastati mogu sa svojimi drugovi.


Prima se tim, da se za sastanak šumara, opredieljuje svaka subota u 7´/a sati
na večer u restauraciji Scbneidera, što se i u „Šum. listu" oglasiti imade.
Pošto tim bje dnevni red ove sjednice izcrpljen, bude isfca zaključena i nazočni
zapisnik u sjednici od 6. svibnja 1894 pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Sjednica upravnog odbora šum. družtva obdržavana dne 6. svibnja
ove god. Nakon što je pročitan i verificiran zapisnik minule sjednice obdržavane dne


21. siečnja o. g., stavi družtveni podpredsjednik v. g, Vrbanić predlog, da se Preuzvišenomu
banu družtvena uprava pokloni, ter da ae smjerno zahvali za ustrojenje samostalnog
šumarskog odsjeka i uzsljedila imenovanja, Predlog bude jednoglasno primljen,
po družtvenoj upravi izveden, o ćemu dolje niže naposebno izvješćujemo.
"Nakon toga Čestitao je upr. odbor družtvenomu predsjedniku na imenovanju
odsječnim savjetnikom, na kojih se je željah isti zahvalio, uzvraćajuć, da on svako od


´likovanje
rado djeli sa zaslngami pojedinih članovah i cieloga družtva, ter da će priznanja
biti sve to više, čim će njegovo nastojanje oko dobrobiti družtva naći što više
podpore i odziva od strane šumarah, članovah. Šumsko-gospod. ured otočke imovne
obćine predlaže, da se ovogodišnja glavna skupština šumarskog družtva obdržaje ljetos
u Dalmaciji, Na to primjećuju p. n. gg. pl. Galiuff i Vrbanić, de prema statutom