DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Stoga su i one vrsti drveća, koje imaju više cjepaca mnogo ciepkija,


kao bukva i hrast. Isto tako je tim veća cjepkost, čira je drvo pravnijih vla


kanaca i ćim mu je deblo od grana cisće, ualjed cesa i sklop porastlina po


voljno djeluje na cjepkost drva.


Međju najvažnija svojstva drva spada konačno tvrdoć a ili „čvrstoća


kod rezanja" (Schnitt-Festigkeit), koja nam se ul

proti orudju, koje nastoji, režući ga, u njegovu unutarnjost prođrieti. Akoprem


e to jednostavan pojam, to je ipak, kako Nordlinge r primjećuje, veoma


težko ustanoviti razne stupnjeve tvrdoće drva, stranom radi nejednolićkog sa


stava drva i tim prouzročenih mjestih razlika tvrdoće, a stranom, što takove


pokuse mute ostala svojstva drva kao što su elastičnost i cjepkost, koja pri


tom sudjeluju; a napokon i radi toga, što su uspjesi tih pokušah različiti prema


orudju, koje se je kod rezanja upotriebljavalo.


Neprelazeć u potankosti, spomenuti ću ovdje još samo one odnošaje, koji po


stoje medju anatomičkim sastavom i specifičkom težinom s jedne i tvrdoćom s druge


strane. Napose pokazuje anatomički sastav, da mu je tvrdoća tim veća, čim je


drvo gušće i užih godova i čim je veći pojas ljetnog drva u godovih. Već od


tud sliedi, da postoji suvislost izraedju specitičke težine i tvrdoće barem kod


pojedinih vrst! dveća. Ali i u onom redu, kojim se razne vrsti drveća redaju,


opaziti je, ako ne podpuno suglasje, a ono ipak njeku bližu svezu izmedju spe


eifičke težine i tvrdoće drva.


Ovim je dovršeno razlaganje. ~ Pokazuje li ono koje praznine, to bi se
moglo to izpričati time, što je vrlo težko tako obilan materijal stegnuti u uzke
granice jednog predavanja. B.


Proračun kr. wurttemb. šumarske uprave za godine 1893.
i 1894.


Šumski je proračun za tako zvane gospodarstvene godine ili upravne go*
dine koje traju od 1. travnja 1893. do 31. travnja 1895. tekom proljeća 1893.
po staležih izpitan i prihvaćen.


Posljedak je sliedeći:


A) Sniuski dohodak.


I. G 0 d i š n j i p r i m i t c i:
Naslov: . yi^
1. iz šumskih prava 5000
2. dobitak iz drveta . . , 10,440.000
3. dobitak iz ugotavljanja treseta 100.000
4. sjemenje i biljke 26.500
5. najamnina, dobitci iz trave, lišća i t. d, 210.000
6. naknada troškova za upravu šuma korporacija . , 127.322
7- ostali prihodi 104.806
ri,0l3.´62B
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 257 ™
IL Godišnji i zdat ci:
Naslov: M.


8. Plaće šumarnikom 65.520
„ šum. asistentom 33.600
„ Dadšumarom 471.730
a šum, uredsk. asistentom 80.220
„ podvornikom 5.934
Stanarina za kot. šumsk. asistente i podvornike .
5.000


9. čuvarsko osoblje sa zapovjedničtvom ..... . 583.888
10. stanovi za šumarnike i nadšum
43.191
11. putni troškovi nadšumarom
207.915
12. dnevnice šumarnikom i t. d. .
72JO0O
14. pisarnički troškovi šumarnika
14.560
16. našastar
4.000
16. pisarnički troškovi nadšumara
19.290
18. porez
370.000
19. služnosti za davanje drva
93.000
20. kulturni troškovi
350.000
21. troškovi za gradnju puteva
620,000
22. plaće šumskim radnikom
1,530.000
22. a) osiguranje bolestnika i nemoćnika ..... . 49.000
22. b) troškovi za proizvod treseta
70.000
11,
13, 17, 23, 24, ini izdatci ..... . . . . . 126.660
4,815.508


B. Dohodak od lova.
I. Godišnji primitci:
Naslov: M.
1, samo upravom . 55.342
zakupom 4.103
použitci 53


59.498
IL Godišnji izdatci:
Naslov: M,


2. zakupnina za tudja lovišta 8.859
nagrada za grabežljivu zvjerad, plaća za hajkaće,
lovne karte i t d. 29.708
38567


Ukupna svota primitka za A i B 11,073.926
Ukupna svota izdataka za A i B . 4,854.075
Dakle čisti priliođ državnih šuma i lovišta godišnjih 6,219.051
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 258 —


Prema stanju od 1. travnja 1891. stoji slieđeće državni posjed u upravi


šumskih ureda i to: IQF. ^^o Q i,
a) produktivno šumsko tlo 18b,
45^*y ha.
b) ino produktivno tlo 3,589´8 „
´ c) ne produktivno od a) i b) .. . ^ .. . 4,988-7 „


194,011-4 ha.


Pod točkom b) oznaženo „ino produktivno tlo" jest vlastničtvo države,
kojim upravljaju kmski uredi, ali se nerabi u svrhe šumarske (livade, oranice,
tresetišta i t. d.).


Spomenuta ukupna ploha od 194.011 ha. pođaje prema prihodu od šuma
i lovišta sa 6,219.051 M. čisti prihod po hektaru od 31 M. 5 Pf. Pravi čisti
prihod iznašao je u posljednjih triuh godina po hektaru: u godini 1889. 31 M.
63 Pf., 1890. 33 M. 30 Pf.; 1891. 31 M. 29 Pf.


A) Dohodak šuma.


U obrazloženju k naslovu 2. „prihod iz drva" rečeno je :
Kao godišnji etat uzet je užitak od 870.000 m^ drva uz cienu od 12 M.
po punom metru.


Pošto je u prometnoj godini 1889. neobični, lomovinom u god. 1886. prouzročeni
dohodak na drvu sa tekućimi etati podpuno izravnan, to bi se imala
za prometne godine 1893. i 1894. u račun stavljena godišnja užitna kolikoća
kao jednaka uzeti zbiljnom popriečnom prihodu triuh godina 1889., 1890 i 1891.
sa 870, 552 m^ i prema tomu sa 870.000 m.^ ustanoviti, što bi se skoro podpuno
slagalo sa predloži šumskih ureda.


Posljednji iznos valja smatrati potrajnim, jer će se postepenim nestajanjem
nepođpunih šumskih đielova, koje s gospodarstvenih obzira najprije posjeći
valja, k užitku privesti podpunije obrasle porastline, što će ukupni glavni
prihod povisiti.


I prihode medjutimnih užitaka valjalo je na temelju učinjenih izkustva
povisiti, jer se je iz si:avnjenja faktičnih posljedakah su dosadašnjirai procjenami
pokazalo da sii prenizki bili.


Prihod na tvorivu će i u gospodarstvenih godina 1893. i 1894. kao što
je predvidjeti, dosadašnje postotke dostići.
U proračunu predložena uporaba od 870.000 m.-^ daje po hektaru prihod
od 4.48 m/* kod sveukupne plohe državnih šuma od 194.011 ha.


Jer su poprieCni novčani dohodci godine 1887. i 1888. radi vehkoga
usjeka drva usljed zbile se lomovine abnormalni i prema tomu za sadašnje
okolnosti nisu mjerodavni, to možemo za opredieljenje vjerojatne popriečne
ciene za god, 1893./95 samo popriečne đohođke iz


godine 1889. sa 11 M. 83 Pf.
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

-- 259 —


Na temelju tih resultata vjerojataoga dohodka uzeio se za 1 m."´ drva


poprieČĐO 12 M. i po tom se računalo aa cielokapai dohodak od 10,440,000 M.


Razpravu je o proračunu u zastupničkoj komori otvorio i^fivjestitelj vjere


sijkog odbora barun pl. Wollwarth sa njekoliko po djelatnost državne šu


marske uprave veoma laskavih riečih, a osobito za njezino postupanje pri


zarazi od omorikova prelca, uz koje mmenje u ostalom nikako nije pristajao sliedeći


govornik g. barun pl. Herman. Ovaj je potonji naime prigovarao što nisu poprimljeee


sve one mjere pri zarazi od omorikova prelca,* koje su se preporučale. Akoprem


je uspjeh na strani wurttemberžke šumarske uprave, to on tu okolnost drži za


puki slučaj. Nadalje se je taj zastupnik dotakao i šumarskog preustrojstva, koje


je od godine 1888. ostalo još neriešeno, ali se iz govora točno nerazabire, kuda


je govornik upravo smjerao svojimi idejami o organizaciji; napokon je isti još


na posljedku govorio proti ukinuću nižeg državnog šumarskog izpita, koja je


odredba još godine 1868. izdana kao o najvećom zlu i postavio se na njeka


stanovišta, preko kojih se već odavna prešlo na dnevni red.


Državni je financijalni ministar Dr. pl. Riecke odgovorio na to, da se preustrojstvo
šumarske uprave^ doista dovršenim nesmatra i da će zato zadaća uprave biti,
da ovu organizaciju obzirom na naše osobite prilike shodnom kraju privede.


Predstojnik šumarskoga ravnateljstva, predsjednik pl. Dorrer razlagao je
stanovište državne šumarske uprave u pitanju zaraze prouzročene omorikovim
prelcem pa je osobito naglasio, da je po svih do sada u zemlji stečenih izknstvih
pri opetovanom haranju omorikovog prelca osvjedočen, da gusjenice toga
prelca drugog ljeta, koje sijedi iza opustošenja stanovite šume do gola, u samom
leglu, same od sebe uginu, a po svoj prilici usljed prevelikog razploda na relativno
malenu prostoru. Ovdje pako da se podnipošto neradi o prostu slučaju,
nego 0 prirodnu zakonu.


Mjriade gusjenica nalazeće se u području žderališta (Frassheerd) da nisu zadavale
drž. šum. upravi nikakova straha, kako je to govornik pri razpravi o
šumskom proračunu u komori u proljeću god. 1891. unapred rekao, naprotiv
su zadale mnogo brige one gusjenice omorikova prelca, koje su se rečene godine
izvan legla u odjelu Weingarten, u ovećem dielu gornjošvabskih kotara pokazale. Ove
gusjenice izlegle su se iz jajah onih leptirah, koji su se s tranom u ljetu god.
1890. iz Weingartenskog sreza doskitali, a stranom su iz Bavarske preko doline
lUa preletjeli. Pogibelj je ležala u tomu, što se je bilo bojati da bi se
odatle nova legla mogla stvoriti. No ali i ta je pogibelj, kao i u prijašnjih godina
sretno prošla, pa se Čini da tako zvani leptiri skitci bar u pravilu, novih
opasnih legala nestvaraju..


Glavni uzrok prigovorom, da se imade tražiti u razlici postupka koj je u
istom pitanju provadjan od strane šumarske uprave u Bavarskoj i kod nas.


Ali je svakako čudnovato, da sada šumskoj upravi, pošto je´zaraza omorikovog
prelca sretno prošla i po tom se nedvojbeno dokazalo, da su sva nastojanja
0 uništenju borova prelca u leglu bila suvišna, ujedno u komori stališa


* Ocneria (Liparls 0., Boisd., Pailura Stph.) monacha.


ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 260 prigovara,
da se je oko utrnuća te zaraze premalo činilo, i đa se je premalo
novaca izdalo. Da nije omorikovi prelac u Bavarskoj tako silno harao, to nebi
nitko na to ni pomislio, da wurttemberžkoj šumskoj upravi sbog njezina postupanja
u tom pitanju prigovara.


Ali se pri tom posve zaboravlja, da su se okolnosti u Bavarskoj bitno od
naših razlikovale. Mi smo opazili u državnih šuraah samo jedno leglo godine
1890. u revieru Weingartenu, a godine 1891. nije se pokazalo nikakovo novo
leglo, koje bi opasno bilo. Da je zaraza nakoa posvemašnjeg obrštenja u tom
leglu od godine 1890. u glavnom prošla, to smo mogli po svim dojakošnjim
opažanjima sigurno predvidjeti. 0 zaista zbiljuoj pogibelji u revieru Weingarten
saznalo se istom u proljeću godine 1890. neposredno prije samoga brštenja;
ali tada nije još nitko pomislio na to, da bi se štogod moglo učiniti kao uztuk
proti omorikovu prelcu sa kolobari od Ijepiva, a u Bavarskoj se nije zaista još
godine 1890. u Eberberžkom parku kolobarenje sa Ijepivom upotrebljavalo. Istom
u proljeću godine 1891. počelo se u Bavarskoj u najvećoj mjeri kolobarenje sa
Ijepivom protiv novih velikih legala uvadjati, ali na žalost ne s takovim uspjehom, da
bi se time posvemašnjem obrštenju predusrelo, pa je posve naravski, da se je
tamo pri tako velikom širenju zaraze mislilo da treba sve učiniti, što god je
u obće bilo moguće. Kada bi to kod nas bilo godine 1891. tako opasno kao u
Bavarskoj, to bi i mi možda slično bih radili. Ako se dakle pravo stanje stvari
razluči, tad se nemože prigovarati ni bavarskoj šumskoj upravi, da je ona godine
1891. predaleko išla svojim postupanjem protiv omorikova preica, a još se
manje može zamjerati wiirttemberžkoj šumskoj upravi sbog njezina mira. Našoj
je upravi uz mnogobrojna opažanja od zadnjih 50 godina dobro došlo izkustvo,
stečeno od zaraze omorikova preica u godini 1839/40. u istom srezu, koja je
mnogo veća bila od one u godini 1890. (tada je posječeno i bilo zaraženo
900 ha., a godine 1891. samo 195 ha). Po tom bi imale stališke komore
viirttemberžkoj šumskoj upravi zahvalne biti za pravo prosudjivanje i postupanje
proti zaraze omorikova preica, umjesto što joj spočituju i predbacuju njezina dobro
promišljenu štedljivost. Medjutim se mi zadovoljavamo s okolnošću, da je taj
prigovor u komori stavio jedini zastupnik barun pl. Hermann, koji je kao gornjoŠvabski
šumovlastnik mislio, da njegovim šumam prieti od preica pogibelj.


U stališkoj komori, u kojoj se u proljeću godine 1891. veoma živo razprav-
Ijalo 0 omorikovu prelcu, nije se ovaj put nikakova više razprava povela. Usuprot
toga nije se mogao izvjestitelj financijalnog odbora, njegova jasnost knez L6wensteinWertheim-
Freudenberžki uzdržati, a da kod naslova 20. o gojitbenih troškovih


ne primjeti, da je wiirttemberžka šumska uprava obzirom na pitanje o omorikovu
prelcu posve drugo od dosadanjeg stanovišta zauzela.


Nazori su se u ostalom o sredstvu tamanjenja omorikova preica u zadnje
vrieme posve promjenili, pa je vrlo dvojbeno, hoće li kolobari od Ijepiva kod
budućih zaraza omorikovog preica opet od velike važnosti biti.


U kakvom je odnošaju šteta, nanesena omorikovim prelcem, u srezu Weingarten
prema velikom haračenju omorikovog preica u Bavarskoj, vidi se iz brojeva,
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 201 —


koje je predstojnik šanisko^´a ravnateljstva iia svršetku svoga govora u zastupničkoj
komori izneo. Po tom je zaraza u sreza Weingarteii u svem obuhvaćala
1263 ha., a ovdje su bile sastojine samo a površini od 195. ha. posve obrstite
i, morale se sasjeći, 252 ha^ bilo je jako zaraženo, a 815 ha. slabije.


Po omorikovom prelcn oštećenog drva usjeceao je godine 1891. 107.000 m.^,
usljed slabije zaraze — ne u samom leglu, nego u pokrajnom šumskom kompleksu
— koji je bio zaražen gusjenicami od lepira iz godine 1890.


Dohodak od sveg drva omorikovim prelcem zaraženog, iznašao je 1,436.000 M.
Plaća za šumske radnike 228.000 M. a trošak za tamanjenje omorikovog prelca
u svemu 10.600 M. Potrošeno je 400 ct. lepiva za gusjenice-


Naslovu 3. proračuna glede dohodka od treseta dodano je sliedeće obrazloženje
:
Prihod od 100.000 M. ustanovljen jest na sljedećoj podlozi.


1. Treset za gorivo iz Schusseriedske tresetovnice:
a) tresetovina lopatom izkopana 6.000 ctm.
b) tresetovina strojem priugotovijena 10.000 „
16.000 ctm.
uz pređmjevu povoljnog ljetnog doba.
Za tu kohčinu od , 16.000 ctm.
Po dojakošnjem izkustva dobiveno je u novcu 62.000 M.
Obzirom na to, da će njeka manja izkapanja tresetine u
šumi Weingarten, dati još 3.000 M.


2. Tresetni nastir i tresetni mulj:
Kako do sada 35.000 ctm.
Po dosadašnjoj primjerenoj cieni od 1. M. po centi ukupno 35.000 M.
"U svem 100.000 M^


Većeg prihoda od tresetnog nastira i tresetnog mulja ne možemo se zaista
nadati, pošto veće proizvadjanje obijuh tvari zavisi ponajviše o vremenu. Razumjeva
se samo po sebi, da će se ova količina prema potrebi trošitelja, po mogućnosti
povećati.


Ove dohodke nadmašuje po naslovu 22 b izdatak od 70.000 M., a usljed
toga izkazuje se od ovog uspješnog poduzeća čisti dobitak sa 30.000 M.


Na proizvadjanju tresetovine sa strojem, koja se osobito rado kupuje,
rade dva stroju; tvornica za proizvadjanje tresetnog nastira služi imenito u
svrhu, da gospodarstvu pribavi čim jeftiniji i prikladniji nastir, što pučanstvo
osobito u oskudnih godinah, kao što je Ijetošnja veoma cieni.


Kod 8. naslova nisu ovaj put mienjana beriva šum. asistentah, docim se
je prije 0 izjednačenju njihovih berivah sa berivi šumsko uredskih asistentah u zastupničkoj
komori nastojalo. Ovom izjednačenju nestoji na putu možebit vrlo mala razlikost
plaće obijuh ovih kategorija, nego ponajviše razlikost službenog položaja.
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

~ 262 -


Srezki šum. asistenti mogu se već prema zahtjevom službe sad ovdje,
sad ondje gdje su upravo potrebiti rabiti, te se nastoji u vlastitom probitku
tih mladjih činovnika, da se cesto drugamo premještaju.


To je i razlog, zašto se srezki šum. asistenti za stanovito mjesto neimenuju,
za popunjenje kojeg seje prije natječaj razpisati morao, nego se sada od vremena
do vremena stanoviti broj šumskih pristavah I razreda po kralju za
srezke šum. asistente imenuje, a da im se stanovito mjesto neopredieli. Glede
upotrebljavanja pojedinih činovnika prema svakdanjoj službenoj potrebi odlučuje
šumsko ravnateljstvo; Samo na taj način može se probitak službe očuvati. Ako
bi se kod premještavanja srezkih asistenta uvažavali svi oni obziri, koji se
uzimaju u obzir kod premještenja drugih državnih činovnika u užem smislu, onda
bi se stavljale velike zaprieke samoj upravi glede razpolaganja gore rečeni
mi asistenti, što nebi bilo u probitak same službe.


U ostalom promotrimo li službeni položaj izpitanih šumskih kandidata početkom
njihova službovanja u drugih državah, to ćemo vidjeti, da wurttemberžki
srezki asistenti ništa lošije ne stoje, nego oni u početku službujući kandidati
u Pruskoj, Bavarskoj i Badenu. U Pruskoj n. pr. služi šumski asesor
nestalno (dobiva dnevnice) sve do njegovog imenovanja za nadšumara, dočim u
Wiirttemberžkoj imaju šumski asistenti proračunom opređieljeno mjesto, te dobivaju
i mirovinu, dakle u obće uživaju sva ona prava državnih činovnika u
užem smislu, počem srezki asistenti nisu nestalni činovnici.


0 naslovu 4. i 16. nije se dalje razpravljalo, izuzev o izboru i opredie-
Ijenju mjesta za prodaju drva, te osim što se je želilo, da se pristojbe za
travarinu i steljarinu povise, a takovih želja nalazimo uviek u zastupničkoj
komori.


K naslovu 18. Daće, koje se imaju plaćati obćinam i drugim koi^poracijam
rastu sve više, te dosižu već sada znatni iznos od 370.000 M, dakle skoro S^/Q
cielokupnog npravnog izdatka, te su tako premašile već i ogojne troškove.
Glede oporezovanja državnih šuma nije nikoja njemačka šumska uprava tako
jako obterećena kao što Wurttemberžka, na šta bi se ipak kod prosudjivanja našega
čistoga dobitka svakako u obzir uzeti imalo.


Razjašnjenje k naslovu 21. sadržaje shedeće:


U ustanovljenom iznosu kod naslova 21. sadržani su:


Troškovi uzdržavanja po posebnih proračunih šumskih
´iređa 325,000 M.


Troškovi novih gradnja 295.000 M.


62(l000 M;


Za nove gradjevine zahtjevaju šumski uredi znatno veća sredstva, te je
od zato predvidjenog iznosa, iz kojega se mogu upotriebiti njeki iznosi, koji su
nuždni za popravke javnih, za izvoz drva osobito važnih puteva, moguće izdati
samo za gradnju potrebitih novogradnja, koje služe za prodaju drva.


Troškovi uzdržavanja nadoknadjuju se opet sa 20,000 M. (naslov 7.)
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 263 —


0 naslovu 22 a. Ovamo spadajući troškovi rasti će u budut´.e.
Osjeguranje radnika za slučaj nesreće kod šumskih radnja preuzela je
Tvlirttemberžka uprava sama, ona dakle nije pristupila dotičnoj obrtnoj zadrugi.


Za osjeguranje šumskih bolestnika i ranjenika potrošilo se je godine
1889. 18.148 M. god. 1890, 26.332 M. god. 1891. pridodav k tomu osiguranje
staraca i nemoćnika 42.463 M. Nesreća bilo je god. 1892. u svemu 213.,
medju timi 9 slučajeva smrti. Slučajeva odštete bilo je svega 122.


B) Dohodak lova.
U zastupničkoj se komori opet i ovaj put razpravljalo o lovstvu u državnih
šumah, kod čega se reklo da je ustanovljena nagrada za ubitu divljač,
koja se šumarskim činovnikom i čuvarom izplaćuje previsoka, pa je samouprava
lova u obće manisana.
Opozicijonalne su novine gledale tu sgodu u svoju korist upotrebiti, pa
su osobito prigovarale neznatnom čistom dohođku od državnog lova, po čem
se je med ostaUm primjetilo, da čist dohodak lova u državnih šumah iznaša
samo 20.931 M. ih oko 11 Pf. od hektara, a mogao bi pako kod javnog zazakupa
državnoga lova lahko do deveterostrukog iznosa poskočiti, ako se računa
po resultatu zakupa njekih obćinskih lovišta u okohci Stuttgarta, koj
iznosi 95 Pf. po hektaru, usljed čega da bi se mogao polučiti prihod od


185.000 M., koji suvišak
da se žrtvuje lovnoj zabavi „šumarskih činovnika."
Službene novine pišu o tom ovo:
Što se napokon tiče nagrada za ubijenu i ulovljenu divljač, to je stavljen
u proračunu pod naslovom 2 pod doista nepodpunom oznakom iznos od
29,708 M,, ah pod tim iznosom nerazumjevamo samo nagrade za ubijenu divljač,
koje upravitelji lova i čuvari po pole dobivaju, nego u obće sve izdatke^
koji se uračunavaju kod uprave lova, izuzev zakupninu za tudja lovišta, imenice
se tu razumjevaju izdatci za lovačke karte u svoti od oko 8.701 M., koja kako
je poznato, prelazi iz šumarske blagajne u blagajnu državnu; dalje se pod tim
razumjevaju svikolikl izdatci za hajkače, za transport divljači, nagrade za tamanjenje
grabežljivih ptica i dr. sveukupna oko 9000 M. tako: da ostaje za
same nagrade za ubijenu zvierad svota od preko po prihci 12.000 M., koja se
popole razdieljuje na kotarske upravitelje i nadziratelje (3—4 po srezu) u
100 samoupravnih lovnih srezova. 0 posebnom financijalnom probitku pojedinca
nemože se ovdje dakle govoriti ako se u obzir uzme, da nagrada za ubijenu
zvierad uključuje cielokupnu odštetu kotarskog šum. upravitelja za upravu
lova, za uzdržavanje pasa i t. d.


Cisti dohodak državnog lovišta doista je u proračunu samo sa 20,931 M.
godišnjih računan, koja svota podjeli li se sa cielokupaom plohom državnih
šuma od 194.011 ha. nepodaje kao čisti dohodak od lova niti podpunih 11 Pf.
po hektaru. Ali sada nemože biti o tom ni govora, da bi se zakupnina koja
je postignuta za njeka obć. lovišta u blizini Stuttgarta, mogla uzeti kao temelj
za popriečni prihod kod zakupa lovišta po državnih šumah, i da bi dakle po
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-~ 364 "


priečm zakupni prihod od državnog lovišta mogao u obće poskočiti po hektaru
do 95 PL
U proračunu 2a godinu 1893./95, računan je čisti dohodak državnih šuma
i državnih lovišta u svem do 6,219.051 M. po tom po hektara do 32 M.
05 Pf., odatle dolazi na čisti prihod za lov, kako smo već spomenuli, po hektaru
samo iznos od 20.931 M. ili oko 11 Pf. Uzmimo sada da bi čisti dohodak od
lova uz sistem javnog uzakaplivanja mogao poskočiti za dvostruki ili trostruki
iznos dakle do 22 Pf. ih 33 Pf. po hektaru, to pitamo što bi se time postiglo?
Bogati zakupnik lova ih u obće lovac koji relativno skupo plaća zakupnina,
želi za svoj novac imati i „liep lov", pa zahtjeva da se od strane državne
šumske uprave osobiti obzir i posveti uzgoju divljači. Kako se pako dobro
napućeno lovište odnosi prema šumskim kulturama, to znadu predobro samo
oni šumski činovnici, koji u šumi posluju.
Svako umnožanje divljači u šumi preko stanovite i dozvoljene mjere škodi
svakako šumskom prihodu, pa se u tom pogledu nemože poljski lov sa šumskim
lovom ni prispodobiti.; da li je u polju koja stotina zečeva više ili manje,
to nesmeta, jer se i kod manjega broja zečeva moraju pokušališta, vrtovi ograđiti,
a mlado drveće omotati, u ostalom pako ne čine zečevi tako osjetljive
štete kao visoka divljač i srne. Posve je drugačije u šumi, gdje je svako umnažanje
divljači osjetljivo. Ako jednom potrajan šumski čisti dohodak iznaša 30 M,
i više po hektaru, tada se nemože u obće ni govoriti o kakovu takozvanu čistu
dohodku od lova. Visoki su dohodci lova neuskladivi sa visokimi šumskimi dohodci.
S pram zakupnika lova ostaje državna šumska uprava u pogleda kvantitativnog
uzgoja divljači nemoćna, iz čega sijedi, da se gospodarenje sa sumarni


i lovstvo u jednoj ruci nalaziti mora, ako se neće da probitak šumarstva štetuje.
Pravi je dakle sustav o uporabi lova u državnih šumah, samouprava lova.
Ista oblast, koja izpituje i odobrava ogojne osnove, mora imati uz duž


nost i pravo, da na uzgoj divljači i njezin broj odlučno upliva, i da
odmah posreduje, čim bi se štetno umnožanje divljači pokazalo osjetljivim po
uzgoj šumah.
Mora se samo pohvaliti nastojanje, što šumska uprava u interesu šume
ne želi očekivati velikih dohodaka od lova i samo tko nepozna okolnostih, može
svjetovati, da se pomisli na povišenje prihoda za lov u državnih šumah.
Posve je nepromišljeno i ludo predbacivati, da je samouprava lova uve


dena za zabavu šumskih činovnika i da se za to još njeke žrtve doprinašaju.
Srezki su šum. upravitelji prije bili sami zakupnici lova, po tom im prelaz
lova u samoupravu nije pružao nikakovu financijalnu korist, nego su se u
interesu stvari bez prigovora odrekli većih prijašnjih dohodaka, koje su možda
imali, a sada se posve protuslovno sa zbiljnimi okolnostmi govori, da je samo


uprava lova za zabavu šumarskih činovnika uvedena.
Pokraj obzirah na racionalno šumarenje, vojuju proti zakupu lova putem
javne dražbe u državnih šumah, još i drugi spomena vriedni momenti.
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 265 —
Ponajprije bi se smjelo pitati, da li se imaju srezki šum, upravitelji iz


ključiti od dražbe ili ne. Jedno i drugo bi bilo zlo.


Ako postane srezki šum. upravitelj takođjer zakupnikom lova, kako se to
u mnogih slučajevih đogadja, jer pristojni konkurenti, kako izkustvo dokazuje,
ne rado proti njemu dražbu nagone, tad nastane konflikt izmedju njegovog
osobnog probitka i dužnosti kao upravitelja šunivskoga dobra. Uzme li pako
lov u zakup koji strani zakupnik, tada nastaje pitanje, kako će se ovaj bez
sudjelovanja srezkog šum. upravitelja i nadziratelja lova u obće lovom baviti.
A nikako se nemogu državni šumarski činovnici podrediti zakupniku lova.
Svakako bi do osobitih neugodaostih ond^i došlo, kad bi lovozakupnik
držao svoje posebno osoblje. Kakovi bi istom tada sražaji i razpre med ovim
stranim osobljem i nadziratelji nastali?


U komori stališa govorilo se na koncu još o neovlaštenoj zaštiti skitajučih
se mačaka, koje u Wurttemberžkoj slobodno po šumi i polju žive, pri čem
je pitanje nastalo, nebi li se možda moglo putem kr. naredbe zakupnikom lova
dozvoliti ubijanje mačaka, koje su osobito za ptice jako pogibeljne. Jerbo se
pako ovdje radilo o privatnom vlastničtvu, to se pokazalo potriebnim, da se to
pitanje ne naredbenim, već zakonodavnim putem rieši. M.


X-i X S ´JL´^A-IKZ-


Osobne viesti.


Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Velii^anstvo blagoizvoljelo je previšnjim
riešenjem od 22. travnja 1894. premilostivo imenovati sa sustavnimi berivi : šumarskoga
savjetnika Ferđu Zikmundovskj a odsječnim savjetnikom, zemaljskim Šumarskim
izvjestiteljem te ujedno predstojnikom šumarskoga odsjeka brvatsko-slavonsko-dalmatinske
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, a šumarske nadzornike Miju
Vrbanić a i Roberta Fiachbach a zemaljskimi šamarakimi nadzornici I. razreda.*


Ban kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obaašao je šumarske povjerenike
kod kr. hrv.-slav.-dalm, zemaljske vlade Vatroslava RaČkog a i Andriju Bor o sid a
imenovati zemaljskimi sumarskimi nadzornici II. razreda.


* Naziruć u previšnjem imenovanju prve plodove naporna ali tim odlučnijeg nastojanja
oko organizacije šumarske struke, doprinosimo mi, a snama za sigurno i ostala gg. sustruČari
ter članovi dražtva, p. n. novoimenovanoj gg. najsrdačnije naše čestitke. Koli u
postignutih častih toli i u provedenom preustrojstvu, koje je do sad već šumarsku struku iz
uzke sobice prevelo u doličan odsjek, neka nam J6 dozvoljeno nači jamstva, da ce struka,
povjerena kriepkom i svrsisvjestnom vodstvu v. g, zem šumarskog izvjestitelja i našeg
družtvenog predsjednika, sve to jače se razvijajuć, postići onaj stepen ugleda i djelokruga,
koji jn obzirom na njezine zadatke i njezinu važnost po našu domovinu ide Svakako će to nastojanje
biti olahkoćeno onom spremnosti, kojom će nas svaki pojedini koli stvar službe i struke,
toli i stvar družtva podupirati, ter se označenom nastojanju i plemenitim ciljevom stručnog
našeg predstavnika, što pripravnije na razpoložbu stavljati. U znak da smo u tom nastojanju
svi jedni i spremni, doviknimo na počast; Živio struci i družtvu na mnogaja!
Ured.