DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 203 —


0 sadržaju toga proglasa valja napose obaviestiti sve one, kojim mjere
sadržane u osnovi, diraju u pravo vlastničtva, pravo uživanja ili prava na porabu
vode, u koliko politička oblast za nje znade; a tiče li se osnovom koja
željeznica ili morska luka, valja o svem tom obavjestit vrhovno nadzorničtvo
željeznieah i pomorsku oklast,


§. 16.
Za povjerenstvene razprave valja nastojati, da se prije svega posve razjasni,
kako će zasnovani podhvat uplivati na obćenite i na pojedine privatne interese,
zatim da se uvaže prigovori, podignuti s gledišta javnih obzirah i da se
prama tomu osnova promjeni ili dopuni, nadalje da se poluči dobrovoljna nagođa
medju učestnici i glede prigovorah, podignutih s gledišta privatnih
interesah.
Prigovore proti cielom pođhvatu ili proti stanovitim ma dielovom, od
kojih stranke nebi odustale, valja izcrpivo razpraviti, pak ako uztreba, obaviti
odmah i izvide na licu mjesta sudjelovanjem vještakah.
Podjedno valja, da se razprave i zahtjevi na odštetu, spojeni sa zasnovanim
podhvatom. Ako li se nebi mogla polučiti nagoda podhvatnika s onimi,
koje ide pravo na odštetn, valja izviditi sve okolnosti, važne po odluku
0 tih pitanjih. Pri tom treba ponapose nastojati i o tom, da se onim pravoužitnikom,
kojim se po osnovi obustavlja izvršivanje prava uživanja na zem-
Ijištih bujičnoga područja, ustupe istovrstna i jednako vriedna prava na drugih
zemljištih (8).
Ujedno treba da se povede razprava o iznosu troškovah cieloga podhvata,
0 prinosu pojedinih interesovanih stranakah, o platežnih rokovih i o mjesta,
gdje da se ti prinosi izplaćuju, nadalje o tom, tko da bude obvezan uzdržavati
osnovane radjevine, tkodajim nosi trošak i kojim načinom; napokon kako
će se prinosi stranakah u pravo doba stavljati na razpolaganje podhvatniku.
Povjerenstvena razprava sa strankami valja da se vodi ustmeno, te da
joj se po potrebi ureda radi prizovu vještaci. 0 cieloj razpravi treba sastaviti
zapisnik, koji će sadržati sve bitne momente razprave, ponapose sve polučene
nagode, druge posljedke ustmene razprave uz naznaku razlogah navedenih za
i :proti osnovi pak i okolnosti, koje su se izvidjele glede odštetnih pitanjah.


§. 17.


Na temelju ovoga razpravnoga zapisnika odlučiti će županijska oblast odnosno
gradsko poglavarstvo u prvoj molbi ob osnovi u obće i o pojedinih joj
dielovih, odnosno o razvlastbah i drugih mjerah po njoj zasnovanih, o odštetnih
pitanjih, s njom spojenih, ustanovivši i rokove, u kojih će dospjevati pojedini
odštetni iznosi, konačno o trošku cieloga podhvata, o prinosu pojedinih učestvujućih
stranakah za izvadjanje i uzdržavanje radjevinah i o načinu, kojim će se
ovi prinosi izplaćivati podhvatniku, Svoju odluku županijska će oblast putem
kotarske oblasti a gradsko poglavarstvo neposredno dostaviti učestnikom. Ako