DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 287 -
Oglas.
U smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od


2. ožujka 1891. broj 30.551 ex 1890. obdržavati će se dne 14. lipnja 1892, i
siiedećil i dan a kod ove kr. županijske oblasti izpit kandidatab za lugareku^ odnosno
sumsko-tehniČku pomodnu službu.
Što se ovime proglašuje time, da imadu kandidati molbe za pripust k istomu,


putem nadležne oblasti do 25. svibnja 1894, podaieti ovoj Županijskoj oblasti.
Molbe imadu biti obložene sliededimi dokazali:
a) da je molitelj navršio 20 godina;
b) da je bezprikorna ponašanja;
c) da je svršio dobrim uspjehom nauke na pučkoj Školi i
d) da je proveo dvogodišnju praksu u iugarskoj službi.
Za kandidate, koji su svršili nauke na gradjanskoj školi ili na nižjoj gimnaziji


ili realci, odnosno sve propisane naukovne tečaje na kojoj zemaljskoj ratarnici ili na
zavodu, koji je predspomenutim Školam jednak^ dovoljna je i jednogodišnja praksa.


U slučaju onom, đa kandidat nije po županijskoj oblasti pripušten k polaganju
izpita, prosto mu stoji, da u roku od 14 dana, računajuć od dana, kad mu je riešitba
županijske oblasti uručena, uložiti utok na visoku kr. zemaljsku vladu, odjel za unutarnje
poslove. Izpit može se najviše dva put ponoviti i to u redovitib izpitnih rokovib.


Kr, županijska oblast.
U Belovaru, 12. travnja 1894,


Najvećoj sirotinji u prilog.
Tekom zadnjih godina radilo se je vrlo mnogo na polju obće naobrazbe. No sav
se taj rad nije još u toliko razvio, da bi mogli reći, da smo polučili onaj cilj, kojeg
su ostali napredniji narodi već davno postigli. Istom u najnovije vrieme počelo se raditi
u nas oko obuke takove diece, kojoj se ona mora podavati na poseban način radi
nekih nedostataka tjelesne naravi. Tako je u nas osnovan zavod za uzgoj i obuku gluhonieme
diece, a evo radi se o tom, da se ta blagodat pruži i sli e poj dieci.
Da se i sliepoj dieci imade pružiti potrebna im naobrazba, u nas nitko ne poriče. Da se
sav taj uloženi trud i trošak obilno izplačuje, dokazom nam je onaj uspieh, kojega su postigli
zavodi za sliepce u inim državama. Proti prosjaČenju diže se malo i veliko, a tim
se načinom oduzimlje i našoj sliepoj sirotinji vrlo izdašno vrelo za obstanak, pa nam je
taj zastarjeli i neshodni način obskrbe zamijeniti boljim, a tu si je zadaću dalo novo
društvo, pod imenom sv. Vida — za uzgoj sliepaca. Silan, rastući broj sliepaca
u našoj domovini — 2.938 -— ponukao je nekoje plemenite čovjekoljube, đa se odvaže
na posao, pa da osnuju družtvo, koje bi u prvom redu pomoglo sliepoj dječici
(§, 1 odobrenih pravila), a zatim i odraslim sliepcima (§. 2). Zaista je i skrajnje vrieme
da se takovo društvo ne samo osnuje, nego da svoju djelatnost u nas i začme, jer naša
domovina spada na žalost medju one zemlje, koje ukazuju najveću kvotu sliepac
a u Evropi . Kad bi pako promatrali tu kvotu sliepaca u pojedinim našim krajevima,
to bi našli po popisu od 1890. vrlo žalostnu sliku, da užasnih podataka. Medju
gradovima ističu se Bag, Koprivnica, Varaždin, Senj, Križevci, Osiek i Bakar i to obzirom
na kvotu. Od županija pako stoji na prvom mjestu požeška najvećom kvotom, a
od kotara pako Dolj. Miboljac (33*97, najveda kvota na 10.000 stanov., koja prekoračuje
najveću kvotu od god. 1880. za 1´61).
Razumijeva se da ovo malo kolo odvažnih Ijuđih ne može ništa postići bez pod-
pore cielog našeg naroda, pa se utiče njegovoj darežljivosti. Potrebe su silne. Svaki se
čas traži: daj narode, pa se pokretači družtva sv. Vida ne bi ni dali na toli mučan
posao, kad ne bi bili tvrdog uvjerenja, da će ga toli požrtvovni Hrvati, pa i Srbi
obilno podupryeti svojim darovima.