DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ 201 —


Pravoužitci trečih osobah, obterećujući zemljišta u bujičnom pođrufiju,
valja da se posve ili dielomice razvlaste tada, ako se uživanje tih pravah nebi
nikako ili tek pod oprezi, kojih je mučno nadzirati, dalo svesti u sklad sa
stanjem, u kojem treba da se podržaje obterećeno zemljište.


Za razvlastbu, izvedenu prama §. 7., valja da se dade primjerena odšteta
te treba glede nje uzeti obzir ne samo na vriednost razvlašćena zemljišta ili
prava, već i na to, za koliko se je smanjila vriednost preostaloga diela zemljištnoga
posjeda, odnosno prijašnjega pravoužitničkoga posjeda.


Ako li se pako radi o tom, da se obustavi izvršivanje onakovih pravah
uživanja na zemljištih bujičnoga područja mjesto kojih se po učestvujućih obćinah
ili zemljoposjednicih od svoje volje pravoužitnikom odstupljuju istovrstna
ili jednako vriedna prava uživanja na drugih zemljištih, to će pravoužitnici za
ovu zamjenu samo tada moći potražiti odštetu, ako bi s nje ipak pretrpili štetu.


Obćine ide za uzkraćenu pašu na pašnjacih samo tada pravo na odštetu,
ako se zabranom paše nezaštićuje njihov posjed ili interes, već onaj drugih obćinah
ili interesentah.


Ako li se koje zemljište, spadajuće u bujično područje nerazvlasti, dužan
mu je posjednik trpiti, da se izvedu sve radnje, određjene za to, da zemljište
to bude u shodnu stanju (n. pr. izvedbu odcieduih jarakah ili drugih odvodnih
napravah, pošumljivanje, pobusivanje i t. d.)-


Posjednik takva zemljišta dužan je nadalje u svem zadovoljivati odredbam,
izdanim o budućoj porabi zemljišta i ob izvažanju proizvodah.


Ako li se s ovih radnjah ili odredbah trajno smanjuje čisti prihod zemljišta
prama dosadanjoj mu porabi, ili dokida uživanje, bitno po gospodarstvo
ovlaštenikovo, valja da se za to dade primjerena odšteta.


Kod šumskoga tla ponapose valja, kad se uzme prosuđjivati pitanje ob
odšteti, pripadajućoj posjedniku zemlje za to, što mu se pravo vlastničtva ograničuje
obustavom paše ili drugih uživanjah, ili oblikah uživanja, uzeti obzir
na to, da li i u koliko bi bilo dopustivo dalnje izvršivanje obustavljena uživanja
ili oblika uživanja po ustanovah šumskoga zakona u obće, a po napose §§.
4., 6., 7. i 10., kojim je samo uzdržavanje šume predmetom.


§. 10.


Za ustanovljivanje odštetab navedenih u §§. 6., 8. i 9. ovoga zakona nesmije
se uzeti obzir na one okolnosti, glede kojih bi se razabralo, da su stvorene
samo namjerom, kako bi služile podlogom većemu odštetnomu zahtjevu,
imenito na takove načine porabe tla, koji obzirom na sve prilike nisu stvarno
osnovani.