DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

318 —


UISTJ^KI-


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je ime


novati protustavnika ogulinske imovne obćine Bogoslava Hajek a šumskim procjeni


teljem kod gradiške imovne obt^ine sa sustavnim! berivl.


Gosp. Slavko Sutli(5, šum, pristav ogulinske imov. obćine, naimenovan je priv.
kotarskim šumarom za urb. ob<5. Fužine, Benkovac Vrata-Slavica sa sjedištem u Fužinah,
a podjedno povjerena mu je šum, uprava urb. obć, Lić, Dol, Smrika, Hreljm,
RužiČ-selo i Ziobin.


Grosp. Kudolfo Ernj, šum. pristav 11. banske imovne obćine, priv, kotarskim
šnmarom za šumsko-upravni kotar „Vinodol´ sastojeći iz urb. im. obćinah Novi-Zagon,
Bribir, Selce, Crkvenica, Sv. Jelena, Grižane, Belgrad, Drvenik i Sv. Jakob, sa sjedištem
u Bribiru.


Uspjeli višega državnoga šumarskoga izpita. Prema odredbi vis. kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove, držan je u tekućem proljetnom roku viši državni
izpit za samostalno vodjenje šumarskog gospodarenja od 23. do uključivo 26, travnja
1894. u prostorijali male saborske dvorane pod predsjedanjem gosp. Mije Vr b a ni c a,
kr, zem. šumarskog nadzornika. Kao povjerenici fungirali su kod izpita gospoda:
Kobert FiseLbach , kr. zem. Šumar, nadzornik, Ivan P a r t a Š, kralj, profesor šumarske
struke u gosp. šumar, učilištu u Križevcib i Josip Kozarac , kr. državni
gumarski upravitelj u Lipovljanih. Kod izpita obavljao je podjedno i poslove perovodje


g.
Pa r t a Š.
K izpitu pristupilo je u svemu 5 kaudidatab, i to gospoda: Josip A u e, šumarski
pristav kod križevaČke imovne obi;ine u Belovaru, Ferdinand Brodski ^ šum´
vježbenik kod otočke imovne občine u Otočcu; Bogoslav Kos o vic , protustavnik ^
računovodja kod slunjske imovne obćine u Eakovcu, Ivan Zavrašćan , šumar, vježbenik
kod II. banske imovne obćine u Petrinji i Petar G a z d o v i <5, šum. vježbenik
kod Gradiške imovne obćine u Oriovcu.
Dne 23. i 24. travnja dobili su kandidati svaki dan po tri pismena pitanja iz
raznih grupah šumarske znanosti, (koja ćemo naknadno saebćiti) — dae 25. i 26.
pako obavljen je š njima ustmeni izpit i to redom vučenib brojevab.
Po povjftrenstvenom zaključku, ocjenivši uspjeh pismenog i ustmenog izpita, proglašen
je jedan kandidat dobr o osposobljen, a ostala Četvorica dovoljn o osposobljenima
za samostalno upravljanje i vodjenje šumskoga gospodarenja, te se po
tom može posljedak izpita smatrati povoljnim.


Družtvene viesti.


Slavno predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva sazvalo je upravljajući odbor
u sjednicu za dan 6. svibnja o. g., uz sljedeći dnevni red:


1. Čitanje i ovjevovljenje zapisnika odborske sjednice od 21. siečnja o. g.
2. Pređlog nadšumara otočke imovne obćine g. V. Perca glede mjesta za obdržavanje
buduće glavne skupštine hrv.-elav. šum, družtva.
3. RieŠavanje spisah poslovne naravi.
4. Eventualni predloži gg, Članovah.
Zakoni i normativne naredbe,


Njegovoees. i kr.t.poštol8ko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjimriešenjein,
od 26. ožujka 1894, po hrvatsko-slavonskom-dalmatinskom saboru votiranoj osnovi zakona,
kojim se uredjuje stručna up rav a i šum sk o-gosp oda renj e u šum ah
stojećih pod osobitim javnim nadzorom, preblagoativo podieliti previšnju Svoju sankciju.
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

^ 219


Glede preinačenja glavnih uporabnih osnovab u šumah imovnih ob«
ćinaii izdala je kr, zem. vlada pod 7. ožujka o, g. br. 1529. na sve svoje povjerenike
sliedet^u normativnu naredbu;


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, razabrala je iz podnesenih izvjeŠeah
svojih izaslanikah o pregledavanju šumah, da dosadanje glavne uporabne osnove
za njeke gospodarstvene jedinice svojoj svrsi pođpuno ne odgovaraju obzirom na postoje(?
e razmjerje dobnih razređab, budu^ se tim, Što se u svakoj od ovih posebice
sječa vodi, u mnogih slučajevih uporaba starih porastlinah zavlači kroz eielu obhodnju,
a često još ne dorasle porastline k sjeći privode; — zatim, da na poseb u tamopodručnih
Šumah stare hrastove porastline danomice sve to vize propadaju i na vrieđnosti
gube, imenito pako, da se u njekih hrastovih starih porastlinah broj sušaca nerazmjerno
godimice umnožava, tako, da nastaje pogibelj, da cfe se vremenom, a prije
nego bi ove porastline redovitom sječom k uporabi došle, veći dio stabalah osušiti,
Čime bi se imovna obdina mnogo u novcu oštetila.


Ove okolnosti ponukale su ovu kr, zemaljsku vladu^ da izda odredbu, kojoj je
svrha, da se s jedne strane prestare, imenito hrastove, porastline u žto kradem vremenu
uporabe i unovče, a s druge strane u nedozrelih ili bar skroz zdravih porast


linah sječa privremeno obustavi i tim imovna obćina od novčanih gubitkah i žrtvah
očuva.


Povodom tim odredjuje se aliedeče:


Gospodarstveni ured tamošnje imovne ob(Sine ima sporazumno s procleniteljem
poprimiti shodne mjere, da se za takove šumske dielove glavne uporabne osnove svrsi
shodno preinače, i to na taj način, da se više sadanjih gospodarstvenih jedinicah zajedno
složi, te u mjesto, da se sječa vodi godimice u svakoj od svib gospodarstvenih
jedinicah naposeb, treba, da se godišnji etat za sve ove gospodarstvene jedinice usječe
samo u jednoj, ^a to odredjenoj i dolje niže pobliže označenoj gospodarstvenoj jedinici,
dočim se sječa u ostalih predhodno obustaviti ima. — Kada ova izcrpljena bude, prelazi
se tek sa sječom u drugu gospodarstvenu jedinicu.


Time postiči če se u gospodarstvenom pogledu znatni probitci, jer 6e se modi
prodavati veće hrpe, nadalje biti će vede branjevine, koje se laglje uzgojiti i nadgledati
dadu, nadalje kod iznajmljivanja sječiuah na medjutomno poljsko gospodarenje dobiti
če se veča najmovina; povrh toga uzčuvat 6e se zdravije sastojine za buduća
vremena, doČim se loše sastojine sada unovčiti mogu i time predusretne znatnom gubitku,
koji bi nastao usljed padanja prirasta na kakvoći hrastovih sastojinah.


Buduć je pri tom sa financijalnoga stanovišta potrebito, da se ponajprije upotrebe
prestare i oštećene porastline, valja prije sve stare šumske srezove točno pregledati
te tom prigodom ustanoviti, da li je dotična porastlina:


a) sasvim zdrava i u podpunom prirastu;


b) nješto oštećena nu ipak još u dobrom prirastu;


c) na polak oštećena i u padajućem prirastu;


d) prestara i oštećena porastlina.


Kazumjeva se samo po sebi, da se ima voditi sjeČa obratnim redom ovdje navedenih
razvrstbah i toČno razlučiti redoviti užitak prema ustanovljenoj obhodnji i van*
redni užitak (predhvat) obzirom na ustanovljenu uporabnu dobu.


Obzirom pako na to, da su Šume krajiških imovnih obćinah obterećene služnostmi
drvarenja gradivog 1 ogrievnog drva svojih pravoužitnikah, imati ee se gore spomenuta
načela protegnuti samo na one šumske prediele, u kojih se uporabljuje uz redoviti
još i vanredni užitak^ kao i na takove šume redovitog užitka, koje se obzirom
na njihovu veliku novčanu vriednost, u istinu ne uporabljuju za pokriće pravouŽitniČkih
potrebab, nego se upotrebljuju za trgovinu, i javno unovČuju, dočim se za ušumtjene
pravoužitnike potrebita gradja i ogriev kupom sa drugih atranah pribavlja.
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^ 220 —


Ove preinake glavne uporabne osnove imadu ee provesti tekom god. 1894., tiu
tako, da se sa sječom po novih osnovali bude vetS u prometnoj godini 1894./5. započeti
moglo. U tu svrhu valja svakako, da se iste do 15. kolovoza ovamo na odobrenje
predlože.


Izbor odnosnih gospodarstvenih jedinieah, na koje se gore razložena načela uporaviti
mogu i moraju, prepušta se gospodarstvenomu uredu i procienitelju tamošnje
imovne obćine, komu mjestne i porastlinske prilike najbolje poznate biti moraju, te će
se kr, zemaljska vlada o tom svojedobno, po svojih izaslanicih osvjedočiti.


Dodatak za pojedine im. obćine: Budu<5 je pako osim toga ustanovljeno,
da se u tamopođručoih starih hrastovih porastlinah nalazi mnogo suhara, koji
do danas naposeb izvađjeni nisu, nego se samo u toliko upotrebljuju, u koliko se
nalaze u redovitih sječinah ih u koliko budu po vjetru oboreni, dakle kao vjetrolomi
i izvale, čim se gubi godimice mnogo na vriednosti subarah, to se poziva gospodarstveni
ured tamošnje imovne občine, da učini ehodne odredbe, da se još tekučeg proljeća
u svakom srezu izbroje, obilježe i prociene svi sušei.


Obilježenje i prociena ima se obaviti tako, da se svako stablo brojnim kolom u
prsnoj visini providi tekučim brojem i uvrsti u jednu od sliedečih razvrstbah, koje se
imaju pri tom za podlogu uzeti:


a) šušci bez kore i sasvim crvotočni;


b) šušci na pol oguliti i nješto crvotočni;


c) šušci samo nješto oguliti i većim dielom zdravi;


d) netom nastali, sasma zdravi sušci ili stabla, koja su se tek sušiti počela.


Izkazi tih subarah i predloži glede uporabe istih u razne svrhe, i to : za gradju
občiuam i pravoužitnikom, ili za malo- i veleprodaju, imaju se do konca lipnja 1894.
ovamo podaieti zajedno sa predlogom, da li se prema mjestnim prilikam, imaju svi za
veleprodaju namienjeni suhari u jednoj ili više hrpah prodati i uz koje ciene.


Svakako valja prigodom sastavka drvosjeČnoga predloga za prometnu godinu
1894.^5. drvnu zalihu ovih suharah uzeti u obztr i odbiti od godišnjega etata.


Glede obhodnje tamopodručnih visokih hrastovih Šumah, koja je ustanovljena sa
100 godina, mora se iztaknuti, da je prenizka, jer hrastova stabla tamošnjeg područja
u toj dobi ne samo da dobro prirašćuju, nego nisu niti zadobila još takove dimensije,
a da bi se uporaba istih sa financijalnog stanovišta opravdati dala.


Obhodnju za visoke hrastove Šume valja s toga povisiti na 140 godina, i to,
koli za one šumske prediele, koji če se prema gore iztaknutim načelom na novo urediti,
toli i za ostale, koji če se uživati po dosadanjoj osnovi, nu za ove potonje tek
prigodom prve revizije uporabne osnove.


Da se pako pravoužitnikom osjegura pokriče potrebe na ogrievnom drvu iz Šumah
imovne obćine, valja, da gospodarstveni ured prema potrebi u onih šumskih predielih,
koji su svojim položajem, veličinom i obrastom prikladni za nlzko šumarenje, uvede
ovu vrst uzgoja, da se tim dosadanjoj nestašici na ogrjevnom drvu trajno na put stane.


Obzirom konačno na to, što se je izpostavilo, da je u tamošnjih Šumah učinjen
predhvat na drvnoj gromadi prema dosadanjoj gospodarstvenoj osnovi, valja ovaj predhvat
prištednjom postepeno izravnati i to, kod onih gospodarstvenih jedinieah, za koje
če se preraditi uporabne osnove prema uvodno iztaknutim načelom, odmah kod sastavka
tih osnovah, a kod ostalih prigodom prve revizije uporabnih osnovah. Nu ipak imadu
se ved sada sastaviti i ovamo predložiti izkazi o učinjenih predhvativ u pojedinih gospodarstvenih
jedinieah sa predlogom, kada i na koji način če se izravnati i da li su
moguće već u kojih gospodarstvenih jedinieah prištedjeni.


Krajišnici, kojim pripada pravo drvarije u državnih šurnab, gdje još
Bije provedena dioba šume izmedju države i krajiških obćinah, ne počinjaju
uzimanjem drvah bez doznake ili sa mjesta, gdje im nije drvo dozna
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

221 —


čeno, kradje, već šumski prekršaj, koji spada pod nadložGOst političkih
oblastih. (Žalba ništovna sa obranu zakona. — Eješitba kr. hrv.-skv.-dalm. stola
sedmorice kao suda kasacionalnoga od 8, veljače 1894. br. 4659 ex 1893.)


Osudom kr. kotarskog suda u Qr. od 25. listopada 1892. br. 1137 proglašen
je M. S. iz P. krivim prekršaja suprot sigurnosti vlastničtva, označenog u paragrafa 4S0.
fc. z. počinjena time, što si je iz državne Šume „Jelovi tavani" bez dozvole vlastnika
a svoje koristi radi, prisvojio drva u ukupnoj vriednosti od 9 for. 3 nč. te toga radi
osudjeu na zatvor od 8 dana, da plati kr. šumskom eraru odštetu od 4 for, 63 nvČ,
i 6 for. 75 n6. i da nosi troškove kaznenog postupa i ovrhe kazni. Uslied priziva M.


S. potvrdio je kr. sudbeni stol u G. kao sud pdzivni osiidom od 11. studenoga 1893.
gornju
osudu suda prve molbe.
Osudom kr. kotarskog suda u Gr. od 8. kolovoza 1893, broj 1037 proglašen je M,


S. iz P. krivim prekršaja suprot sigurnosti vlastničtva po paragrafu 460, k, z. po6injenog
time, što si je bezpovlastno i svoje koristi radi iz državne šume ^^Jelovi tavani"
prisvojio jelova drva u vriednosti od 9 for. 41 nČ. te radi toga osudjen na zatvor od
8 dana i da plati kr. šumskom eraru u ime odštete 12 for. 39 nČ. i da nosi troškove
kaznenog postupka i ovrhe kazni. Priziv M. S., uložen proti ovoj osudi, zabačen
je osudom kr. sudbenog stola u G. kao suda prizivnoga od 11, studenoga 1893,
broj 4549.
Povodom žalbe ništovne kr. državnog nadovjetničtva, podignute na obranu zakona,
sudio je kr. hrv.-slav.-dalm. stol sedmorice iza obavljene u punom viedu javne
razprave:


Da je rečenimi osudami povriedjea zakon u paragrafu 181. i 460. k. z., podjeduo
pak sve te osude ukinuti, M. S. po paragrafu 250. točka 3. k, p. riešiti
od obtužbe radi Činah pod 1. odnosno 3. ove vrhovne riešitbe napomenutih.


Razlozi : U paragrafu 18. krajiškog temeljnog zakona od 7. svibnja 1850.
izrečeno je, da su krajiške šume državno dobro, ali krajišnikom da u tih šumah pripadaju
služnosti, naročito pako, da im pripada pravo na gradju i goriva drva. Te
šumske služnosti zajamčene su krajišnikom i po paragrafu 9. šumskog zakona od 3.
veljače 1860., koji je kriepostan u hrv.-slavonskoj krajini te je u paragrafu 18. te


62. i 68- rečenog zakona izrikom navedeno, da šumski pravo-užitnici nepovlastnim prisvojenjem
drva iz državnih krajiških Šumah počine samo prekršaj šumskog kvara, i da
se takovi prekršaji samo po političkih oblastih kazniti imaju.
Po zakonu od 8. lipnja 1871. o odkupu Šumskih služnosti krajišnika u bivšoj
krajini imaju se ta prava Šumskih služnosti odkupiti i dokinuti tako, da se krajiškim
občinam izluči i u podpuno vlastniČtvo preda polovica onih kompleksa državnih šuma,
u kojih su do sada krajišnici šumske služnosti vršili, a druga polovica da ostane podpuno
vlastniČtvo države (§. 1. i 2.) Ta dioba ima biti izmedju države i skupnosti
svake pukovnijske občine (§ 4.); diobu imu sprovesti središnje povjerenstvo (§ 8).
Kadi primanja, uprave i gospodarstva lugova, Šuma i šumskih zemljišta, koja usljeđ
zakona od 8. lipnja 1871. imaju preči i u vlastniČtvo občina, imaju po zak. Čl. 1.
od 15. lipnja 1873. o imovnih obdinah n hrv. slavonskoj vojnoj krajini sačinjavati sve
mjestne občine spadajuče do sada k jednomu krajiškomu pukovnijskomu kotaru, jednu
posebnu samostalnu imovnu občinu. U šumah predanih tako imovnim obdinam vrše
krajiške obitelji svoje dosadanje pravo šumskih služnosti u smislu zakona od 15. lipnja
1873. 0 imovnih občinah u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini i zakona od 11- srpnja
1881, —- kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju njeke ustanove zakona od 15. lipnja
1873. i previšnjim riešenjem od 6. srpnja 1881. odobrenoga naputka za provedbu u
paragrafu 4, zakona od 8. lipnja 187 L o odkupu šumskih dužnosti odredjenoga uredjenja
načina i mjere zajedničkoga uživanja šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po
pukovnijskih kotarih, a na šume predate državi, neimaju ti pravoužitnici tad više nikakova
prava.