DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

318 —


UISTJ^KI-


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je ime


novati protustavnika ogulinske imovne obćine Bogoslava Hajek a šumskim procjeni


teljem kod gradiške imovne obt^ine sa sustavnim! berivl.


Gosp. Slavko Sutli(5, šum, pristav ogulinske imov. obćine, naimenovan je priv.
kotarskim šumarom za urb. ob<5. Fužine, Benkovac Vrata-Slavica sa sjedištem u Fužinah,
a podjedno povjerena mu je šum, uprava urb. obć, Lić, Dol, Smrika, Hreljm,
RužiČ-selo i Ziobin.


Grosp. Kudolfo Ernj, šum. pristav 11. banske imovne obćine, priv, kotarskim
šnmarom za šumsko-upravni kotar „Vinodol´ sastojeći iz urb. im. obćinah Novi-Zagon,
Bribir, Selce, Crkvenica, Sv. Jelena, Grižane, Belgrad, Drvenik i Sv. Jakob, sa sjedištem
u Bribiru.


Uspjeli višega državnoga šumarskoga izpita. Prema odredbi vis. kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove, držan je u tekućem proljetnom roku viši državni
izpit za samostalno vodjenje šumarskog gospodarenja od 23. do uključivo 26, travnja
1894. u prostorijali male saborske dvorane pod predsjedanjem gosp. Mije Vr b a ni c a,
kr, zem. šumarskog nadzornika. Kao povjerenici fungirali su kod izpita gospoda:
Kobert FiseLbach , kr. zem. Šumar, nadzornik, Ivan P a r t a Š, kralj, profesor šumarske
struke u gosp. šumar, učilištu u Križevcib i Josip Kozarac , kr. državni
gumarski upravitelj u Lipovljanih. Kod izpita obavljao je podjedno i poslove perovodje


g.
Pa r t a Š.
K izpitu pristupilo je u svemu 5 kaudidatab, i to gospoda: Josip A u e, šumarski
pristav kod križevaČke imovne obi;ine u Belovaru, Ferdinand Brodski ^ šum´
vježbenik kod otočke imovne občine u Otočcu; Bogoslav Kos o vic , protustavnik ^
računovodja kod slunjske imovne obćine u Eakovcu, Ivan Zavrašćan , šumar, vježbenik
kod II. banske imovne obćine u Petrinji i Petar G a z d o v i <5, šum. vježbenik
kod Gradiške imovne obćine u Oriovcu.
Dne 23. i 24. travnja dobili su kandidati svaki dan po tri pismena pitanja iz
raznih grupah šumarske znanosti, (koja ćemo naknadno saebćiti) — dae 25. i 26.
pako obavljen je š njima ustmeni izpit i to redom vučenib brojevab.
Po povjftrenstvenom zaključku, ocjenivši uspjeh pismenog i ustmenog izpita, proglašen
je jedan kandidat dobr o osposobljen, a ostala Četvorica dovoljn o osposobljenima
za samostalno upravljanje i vodjenje šumskoga gospodarenja, te se po
tom može posljedak izpita smatrati povoljnim.


Družtvene viesti.


Slavno predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva sazvalo je upravljajući odbor
u sjednicu za dan 6. svibnja o. g., uz sljedeći dnevni red:


1. Čitanje i ovjevovljenje zapisnika odborske sjednice od 21. siečnja o. g.
2. Pređlog nadšumara otočke imovne obćine g. V. Perca glede mjesta za obdržavanje
buduće glavne skupštine hrv.-elav. šum, družtva.
3. RieŠavanje spisah poslovne naravi.
4. Eventualni predloži gg, Članovah.
Zakoni i normativne naredbe,


Njegovoees. i kr.t.poštol8ko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjimriešenjein,
od 26. ožujka 1894, po hrvatsko-slavonskom-dalmatinskom saboru votiranoj osnovi zakona,
kojim se uredjuje stručna up rav a i šum sk o-gosp oda renj e u šum ah
stojećih pod osobitim javnim nadzorom, preblagoativo podieliti previšnju Svoju sankciju.