DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 —


Po njegovu moraju se za objašajaj tvorbe gođovah uvažiti dva po sebi
ra^lična, ali skoro nvjek uzporedo postojeća učinka.


Jedan bi se činbenik morao tražiti u okolnosti, što je u proljeće kada stablo
tjerati i pupati poeme, iiajnuždoije, da se što prije i izdašno udovolji potrebi
transpiracije u drvu. Ova potreba jest povodom, da se ponajprije stvara drvo,
od provodnog- stanićevja^ i to kod četinjača od tracheidab sa šlrokimi đutinami,!
a kod listača iz mnogo velikih cjevčica, dočim, kad je drvo podpuno listalo, a
u novom se godu već stvorilo dovoljno voda vodećeg drva, odgovarajućeg potrebi
transpiracije, onda drvo razvija više takove organe, koji su mu za njegovo;
očvršćenje potrebiti. Osim toga drži Hartig , da bi obzirom na to^ što je upravo
kod srčikastog drva ponajviše proljetni pojas snatno velik i vrlo šupljikav, dočim
su kod bjeličastog drveća gotovo bez razlike cjevčice više pravilno u godu
razdieljene, valjalo i tu tražiti njeku svezu izmedju stvaranja cjevčanog pojasa
i stvaranja srčike.


Drugi momenat za razjašnjenje razlike izmedju proljetnog i jesenskog
drva valjalo bi po Hartigovoj teoriji tražiti u različitoj hrani kambija, koja,
prouzročuje razhčitost u odebljanju staničnog tinja, te smatra Hartig veću gustoću
i dobrotu ljetnog drva naprara proljetnom kao posljedicu bolje hranitbe
kambija u ljetnih mjesecih naprama manjkavom hranjenju s proljeća. K tomU;
bi još djelovala dva uzroka. Ponajprije to, da u proljeća drveće nove izbojke,
na račun pohranjenih pričuvnih tvari razviti mora i s toga još malo novih tvari
stvarati može za god, zatim da su u proljeću vanjski odnošaji hranitbe drveća
manje povoljni s razloga, što je toplota zraka i tla još nizka, te je poradi
kratkoće dana djelovanje svjetla još slabo, dočim su ovi svi vanjski odnošaji u
ljetnih mjesecih mnogo povoljniji.


Kad bi se ta Hartigov a teorija potvrdila, to bi nam se mnoga opažanja:
kao upliv starosti drveća, stojbine i sklopa na kakvoću drva u drugom
hcu prikazala, nego što je to dosada bivalo. . ;


Nu ova R. Hartigov a teorija o stvaranju godovah nije ostala ne napadnuta-
Naročito je proti njoj ustao u najnovije doba Wieler , koji je svoja
mnienja o tom predmetu objelodanio djelomice u botaničkih stručnih listovih,
a dielomice u posebnoj razpravi: „0 odnošajih izniedju drugotnog debljanja i
hranitbe drveća", u Tharandskom šumarskom godišnjaku" (godište 1892.)


Mnienja obih učenjakah siažu se ponajprije u tom, što Wiele r naglasuje
suvisloet izmedju proizvodnje i razvoja organa lišća i stvaranja odvodnih
puteva u godovih.


Od manje je svakako važnosti, što Wieler protuslovi Hartig ovom
navodu, da umanjenje broja cjevčica u jesenskom drvu stoji u savezu sa stvaranjem
srčike, te navadja, da u obće samo malo posljednjih godova vodi vođu
u drvu, svejednako, da li je to srčikasto ili bjeličavo. W i e 1 e r razjasnjuje
dapače nraaujenje cjevčica u jesenskom drvu tim, što se za vrieme tvorbe jesenskog
drva manje listnatih organa stvara, nego li je to slučaj u ljetnoj i proljetnoj
dobi vegetacije.