DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 210
Isto tako je s istih razlogah u §. 7. o z. dozvoljena i razvlastba stanovitih u
bujično područje spadajućib zemljištnih česticah, i posvemašnja ili djelomična
razvlastba onih pravouživanjah trećih osobah, koja obterećuju zemljišta u bujičnom
području.


Ove u §§. 6. i 7. sadržane ustanove idu dakle za tim, da omoguće, kako
će se provesti i unaprieđiti potrebite u javnom interesu radnje oko uredjenja
bujicah, odnosno kako će se za buduća vremena osjegurati trajno uzdržavanje
novostvorenog stanja bujičnog područja odstranjenjem obće štetnih uživanjah
ih načina uživanja.


Uz to zajamčuju §§. 8., 10. i U., daće se dati primjerena odšteta za
izvedenu razvlastbu te preprečuju, da se podhvat odviše ili neopravdano ne
obtereti, a svakom je dopušteno, da glede odštete potraži pomoći u nadležnih
sudovah, (§. 18.)


Ako li se koje zemljište, spadajuće u bujično područje, nerazvlasti, dužan
je ipak posjednik mu po §. 9. trpjeti, da se izvedu sve radnje, potrebite za
vezanje tla ili odvodnju vode uz obvezu, da u svem zadovolji odredbam, izdanim
0 budućoj porabi zemljišta i ob izvažanju proizvodah, jer će se samo
tim moći uzdržati zemljište u shodnu i poboljšanu stanju.


Ako li se izvedenjem ovih rađnjah ili odredabah trajno smanji čisti
prihod zemljišta, prema dosadanjoj mu porabi, valja da se dade primjerena
odšteta. Kod šumskoga tla dati će se takova odšteta samo tada,
ako odredbah i mjerah, što jih valja preduzeti nepropisuju ustanove šumskoga
zakona.


Podhvatnikom takova uredjenja bujicah mogu biti po §. 12. o. z. zemaljska
vlada, obćine, zajednice posjednikah šumah, državni šumski erar i drugi
interesentni i to ih pojedince ih u zajednici,


Podhvatnik treba da za razprave obći sa strankami, da snjimi sklapa na
godbe, te je osim toga dužan ustanoviti medje bujičnog područja, sastaviti i
predložiti glavnu osnovu, ovu provesti a i uzdržavati podignute nasade i radjevine,
0 čem su potanji propisi sadržani u §§. 12., 14., 15.. 16. i 20.


Dalji tečaj cieloga postupka, zatim kako će se pokriti troškovi, izvest
gradnje i uzdržavati izvedene radjevine i nasadi propisuju potanko §§. 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25., te je kr. zem. vladi, kao
najvišoj upravnoj oblasti pridržano pravo, da naredbeuim putem odredi, kako
valja sastaviti i predložiti glavnu osnovu (§. 12); skratiti postupak kod izveđenja
naknadnih mjerah potrebitih za shodno uzdržavanje radjevinah (§. 22),
zatim kako se ima urediti služba bujičnih tehničarah i kakovo se osposobljenje
od ovih zahtjevati mora, napokon da izda službeni naputak i tehničke poslovne
upute za bujične tehničare, koji će se uzdržavati iz zemaljskih sredstvah.


Ova zakonska osnova daje po tom pravnu podlogu, na temelju koje će se
u konkretnih slučajih moći odrediti i provesti sve potrebite mjere i uzdržavati
izgradjene radjevine i podignuti nasadi.