DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 209 —


valjalo je pobrinuti se i za čuvanje bujičnoga područja, te se s toga u §. 4.


0. z. odredjuje, da se z^ vrieme zabrane paše imaju u bujičnom području namjestiti
lugari, 2a tu službu zakleti.
Nadalje uzete su u pređležeću zakonsku osnovu njekoje ustanove iz zakona
od 7. veljače 1888. o naraještenju državnih organah za projektiranje i
vodjenje poslovah oko uređjenja vodođerinah, valjanoga za kraljevine i zemlje
zastupane u carevinskom vieću. Ovo je učinjeno zato, da kasnije za ovu uredbu
neće trebati stvoriti poseban zakon.


Neima istina sumnje, da se ovom zakonskom osnovom daleko zašiže u
privatno pravo vlastnikah zemljištah i u pravo ovlaštenikah; nu pošto se tuj
radi o prevažnih javnih probitcih, što ih valja zaštititi, to se dade opravdati,
da se privatni i drugi interesi zapostave interesom javne dobrobiti.


Zaštita pravah pojeđinacah proti neopravdanim kakvim uticajem može i
mora da se obilježi u postupku o podhvatu, zasnovanu u konkretnom kojem
slučaju najprije dakle tim, da se prizna javni probitak dotičnoga podhvata
(§, 13.) i da se točno ustanovi tečaj razprave glede pojedinih mjerah osnove
i molbeni tečaj oblastih (judikatura) (§. 15.—-18.)


Polazeći s toga obćenitoga stanovišta ustanovljuje zakonska osnova u§, 1.
ponajprije, što valja smatrati bujičnim područjem, odredjuje zatim, da mu valja
obseg od slučaja do slučaja ustanoviti postupkom, koji ova zakonska osnova
propisuje, nadalje da kod odredjivanja i provadjanja mjerah za uredjenje vodođerinah
valja uporavljivati ustanove vodnoga i šumskoga zakona, u koliko u
ovoj zakonskoj osnovi drugo odredjeao nije.


Ustanova sadržana u zadnjoj stavci §. 4. po kojoj je dopušteno postrie-
Ijati koze, zatečene u bujičnom području, ne nalazi se u šumskom zakonu,
buduć je u §. 65» šumskoga zakona strieljanje kozah dozvoljeno samo za slučaj,
ako se zaplieniti ne mogu.


Ovom se ustanovom doduše znatno pooštruje zakon još više naprama krajiškom
žiteljstvu, buduć je previšnjim riešenjem od 19. travnja 1862. §. 65,
šumskoga zakona za bivšu vojnu Krajinu glede toga preinačen onamo, da se
koristne životinje u obće nesmiju strieljati.


Ali je to jedino uspješno sredstvo, da se iz bujičnog područja paša i
brst kozah uzmogne trajno izključiti. luače jnebi se šumski nasadi, podignuti
na Krasu velikim trudom i troškom na vremenu i novcu, dali očuvati, da ih
koze neunište/


U §. 2. zak. osnove nabrojene su sve one gradnje i naprave, što jih valja
obično pređuzeti, da se bujica uredi, al se paragrafom ovim podhvatnik nespreeuje,
da izvede možda još i druge potrebite mjere.


Spomenuta odredba o zabrani paše u radnom polju vezana je po §. 6.


0. z. na stanoviti rok, te prestaje, ako se za tri godine nezapočmu radnje oko
uredjenja bujice.
U §. 6. ustanovljen je prisilni ustup gradiva i zemljištnih česticah na porabu
za uredjenje bujice, što je po gore navedenom obrazloženju opravdano.