DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

181


Ja mogu opisani postupak koji zajaiBČuje Bajpovoijnije uspjehe, najbolje
preporučiti, samo poDavJjam: da biljke aesmiju biti oštećene, a nesmije se korienje
i ZSL same sadnje oštetiti, što se u ostalom kod nijedne valjano provadjane
sadnje zbivati nesmije.


Sumarnik Kožešnik u Centralblatt fiir das ges. Forstw.


Prometna sredstva.


Nižji izka2 pokazuje u brojkah, koliko je vlastelinstvo Kutjevo u svojih
šumah izvelo stazah, prosjekah i kolnika i uz koje cjene, tečajem minulih deset
godinah. Tomu bi se još dodati imalo 16 kilometara uzkotračne željeznice sa drvenimi
traćnicami, koja je nakon svršenog izvoza du^e napuštena, a tako i drvena
spuzaljka jedan kilometar duga.


Sve to upotrebljeno je za otvoriti i pojeftiniti promet s tvorivom u šumah
od 21.000 jutarah, od kojih je najmanji dio ravan, dočim se ostatak stere po
brežuljcih i bregovih od 250—800 met, iznad mora visokih.


Netrebam ovdje tumačiti poznate svrhe i probitke šumske komunikacije
i prosjekah i neću time da reknem, da je vlastelinstvo Kutjevo s te strane
svoj zadatak oko raztvorenja svojih šumah dovršilo ; nu hoću da pokažem primjer,
kako bi u nas i ostali mnogi šumski posjednici samo u vlastitom interesu
poradili, kad bi toj zadaći veču pozornost posvetili. Ako prem nas šumarska
nauka postojano nauča od koje znamenite je koristi shodno tracirani
i izvedeni sistem prosjekah obzirom na požar, lov, gospodarsko razdjelenje sastojinah,
olakšanje nadzora, a i kao spriečka proti iznenadnom razvoju šumoštetnih
zareznikah i t. d., i od kolikog je upliva spretno i izpravno zasnovana
cestovna mreža i dobar put, osobito po brežuljcih i strmcih, jer se po njih ornogučuje
uživanje izvalah i izginulog stabalja, koje inaće bezvriedno propada,
to usuprot svega toga tih komunikacijah i udesbah kod naših šumarskih
upravah puno neopažamo*


* Osvjedočena o osobitih probitcili, koji s valjano položene prosječne mreže po
šumsko gospodarenje osobito u mladih sastojinah naytaju, naložila je kr. žnp. oblast
zagrebačka svojom nedavno izdanom naredbom svoj područnoj si desetorici g, kot.
šumarah, da se imadu tečajem mjeeecah siečnja, veljače i ožujka (dok poljska
poslovanja neodpoČnu), priležno baviti koli čiščenjem medjašnlh prosjekah, toli i
izkoiČivanjem i prosjecanjem prosjekah, koji su potriebnl bud u svrhe komunikacijah
bnd u svrbe či8(fenja mladih sastojinah. Kad se jednom ti poslovi obave^
ter pošto 6e biti u brdskih Šun7ah izmjeren terrainski detall (kose, spusti,
rebra, strmine i t. đ.) s kojim poslovanjem demo već s kasnijeg proljeća odpočeti,


ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 52     <-- 52 -->        PDF

182 —


Iznimku od gornjeg pravila opazio sam ponajviše u šumah kneza Thurn-


Taxisa, a osobito u šumah kneza Lippea.


Šume kneza Lippea oko Slatine upravo su uzorno prosječene, pa su po


prosjecih i putevi iztrasiraui, a toli shodno, da se do svakog odjela, bio on na


vrh kose, ili u jarugi možeš u četveroprežnoj kočiji dovesti. U tako priude


šenih sastojinah ne samo da je pregled o gospodarstvenom stanju lahak, ne


samo da je ljepota prirode umjetnim načinom povišena, već je i obava svakog


vanjskog posla, službovanja i uredovanja čuvarnom, upravnom i nadzornom


osoblju znatno olahkoćena.


Što ovi veleposjednici makar i mimo časovite svoje koristi, sada ve<5 na
ono troše što će tek s vremenom trebati, to govori samo u prilog izpravnom
shvaćanju vlastitih probitakah, pa će te uložene glavnice u svoje vrieme nositi
već izdašne kamate. Za željeti bi samo bilo, da se i šumske uprave naših
većih imovnih obćiaah^ kojih sjedišta obično stradavaju s pomanjkanja ogrievnih
drvah, jer je poradi pomanjkanja shodnih i valjanih putovah privoz iz nedalekih
imovnih šumah u kojih silni etati drva propadaju, pretegotan i preskup, odvaže:
da izgradnjom shodnih cestovnih mrežah šumoposjeđnika od gubitaka očuvaju,
narodu Izvoz drvarije olahkote, ter tako obskrbu ovećih mjestah drvom,
omoguće.


Moja plastična karta u mjerilu od 1"—lOO** pokazuje mi, kuda ću udariti
put, da šume raztavim u glavne odjele, dapače i u odsjeke — pa mi je na
stoj lasno pronaći pravac, kojim ću put trasirati, da postignem uporabiv
% pada.


Uporabe li se u gornje svrhe svjetlopisne glavno stop. karte, u mjerilu
1:35000 tako: da se prenesu u plastične s mjerilom od 1´^ == 100^ to se po,
wiGČja istih dade brzim načinom porazmjestiti najracionalnija mreža putevah,
uz najljepše i najshodnije razloženje posjeda. Samo prena sanje tih tračah
iz kartah u narav protumačeno na stroju i toj karti, pogoditi će vrlo brzo
svaki pametniji, upotrjeblivi lugar, — pošto i kod kutjevačkog vlastelinstva
trasiraju staze i puteve največma zato odabrani lugari i to na zadovoljstvo.


Gdje i zašto su izvadjani putevi i prosjeki netreba mi razlagati šumarom,
ali mi valja protumačiti posebno još svrhu i povode izkolčenja samih stazah.


U ravnicah obično se izvadjaju prosjeci križajući se pod pravokutom, te
imadu u glavnom služiti i za izvoz; posjed raztavljen je od susjedstva takodjer
prosjeci po kojih se mogu mjesto medjašnikah usaditi redovi presadnicah crnogorice
koji tako trajno medju pokazuju Briežuljci se raztavljaju najprije pje


tad budu pripremljeni svi potriebni podatci, za izkolčenje izpravnog prostornog razđjelenja
brdskih i gorskih šumah sa istotečnimi prosjeci. Valjati će im tada dati aamo
prikladan pad i — izvozne ceste u obd. šumah biti će gotove, Koga bog koju go~
dinu ovdje pozivi, taj će to moći već i u potankostih provesti. Ured.
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 183 —


šačkom stazom, koja se obično položi izmedju vrha kose i jarka po polovici
strane (kose, plati, Lehne) onim padom, kojega korespondirajući razmak oda-
Ijenosti vrha kose od podnožja jarka, uvjetuje. Bude li takov brežuljak širok,
može isti i više uzpoređnih stazah u razne odiele razstavljati.


Velike kose zahtjevaju obićno razstavu vodoravnimi stazami, a preko ovih
se vezane kose opet poput brežuljkah raztavljaju; — to bi u glavnom bio
način kojim se staze trasiraju, koje se povremeno lahko u kolnike pretvaraju,
a svagda u onih đuljinah, koje od vremena do vremena izvoz drva zahtjeva.


Dok iz staze kolnik bude, zašto nam ova služi? Ta lugar po njoj i uz
največe strmine sve svoje službene poslove lasno obavlja, a šumar će jašeć
kasom na brzo odjele nadgledati moći, i jer te staze sve položaje šume prepliću,
omogućiti će ovom da s lahka i brza pregleda ođgonetne svakovrstne
gospodarske zadatke i uoči tajne, koje bi inače u neraztvorenih stazami sastojinah,
ondje kao takove vjekovale. Osim toga služe te staze na obranu proti
požaru osobito prizemnom, od velike potriebe su za lov i t. d. a kao jeftino
komunikaciovo sredstvo, omogučujn brzi saobčaj u briegovitih i brdskih
pređjelih.


M. M. R.


ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 184