DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 179 —


Prelazne ustanove težile su najviše za tim, da se uzcuvaju stečena prava
i da se nemože izigrati zakon, kao što je specijalno to razložio g. izvjestitelj.


Kadostno konstatiram, da je saborski pravosudni odbor, pojačan odborom
ad hoc posve složno razpravio taj zakon i prihvatio načeia, koja je razložila
zemaljska vlada. Isto tako je zemaljska vlada već prigodom ove razprave u
susret išla odboru i prihvatila je sve izpravke, koji su biil doneseni kao i ona
dva nova paragrafa, koja su umetnuta u zakonsku osnovu.


Ja držim, ako budu interesenti shvatili domašaj ove zakonske osnove^ da
će ista veoma koristno djelovati. Zato izjavljujuć, da pristajem na sve promjene^
koje je odbor prihvatio, preporučam osnovu za podlogu specialne debate.
(Živio!)


Predsjednik: Neželi nitko više govoriti?
(Nitko.)
Prelazi se na glasovanje. Pitam visoki sabor, prima li ovu zakonsku
osnovu za podlogu specijalne debate?
Gospoda, koja prihvaćuju neka izvole ustati.


(Ustaju svi.)


Prihvaćeno je jednoglasno.


Po tom je osnova prihvaćena i u specijalnoj razpravi bez debate i promjene.


Vis, sabore! Dnevni red današnje sjednice je izcrpljen^ a na dnevni red
buduće sjednice stavljam:


1. Treće čitanje osnove zakona o uredjenju zemljištnih zajednicah.
(Svršetak sjednice u 12 satih 35 Časovah).


Probitak suzdržanja vegetacije kod šumskih biljka, opredieijenih
za proljetnu sadnju.


Danas je posve nedvojbeno, da je proljeće najpovoljnije vrieme za presadnju
šumskih biljkah, ter da kasno ljeti i u jesen valja samo tada presadjivati,
ako se je presadnja sbog nastupilog tjeranja biljka, s proljeća prekinuti
morala.*


* Akoprem sam pisac članka drži, da je za presađuju ariža povoljnija jesen
od proljeća, to moramo i mi gg. čitatelje glede te theme uputiti na zanimive posljedke,
koji eu glede najsbodnije dobe u kojoj valja Šumske gojitbe obavljati, putem iztraživanja
ustanovljeni i oglašeni u djelu : „Die Pflanzzeit in ihrem Einfluss auf die Entvrickelung
der Piehte und Weis3fohre von Dr. Adolf Cieslar, Ađjunct der k. k, forstlieben
Versucheanstalt in Mariabrunn bei Wien. K. u. k. Hofbucbhandlung W. Friek
1892. Ciena 1 for, 80 novS, ~ Na strani 72. svog djela proglaguje Dr. Cieslar
glede lista<5ah sljedeće posljedke: „Hrast pokazuje kod rane presadnje najmanje gubitaka.
Sadnje poduzete mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna pokazuju velike gubitke
12
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 180 —


Nu sada se redovito tužimo na kratkotrajno proljeće i na, s istim
u savezu stojeće prekidanje proljetnih sadnjah.


To nas ovlašćuje na opravdam zaključak, da nije svestrano poznat probitak
koj nastaje odatle, ako umjetnim načinom suzdržimo vegetaciju kod šumskih
biljkah, namienjenih za proljetnu sadnju. Ovo sredstvo nam je osobito dobro
poslužilo pri velikih ogojnih ploštinah, naposeb u onih godinah, u kojih je proljeće
samo kratko trajalo, ter su iza istog odmah slieđili vrući dani. — Često
smo već presadjivali do polovice lipnja, a mogli bismo i poslije toga vremena
saditi biljke, koje nisu još potjerale, kad nebi sadnje, koje se obavljaju iza
drug e polovice lipnja, s prekratkog doba vegetacije stradavale na prirastu,
usljed toga samo nedostatno ođrvenile, pocem bi od mrazovah i zime lahko
uginule.


Biljke kod kojih želimo da suzdržimo vegetaciju, valja na sljedeći način
spremiti.


Biljke valja izkopati što ranije u proljeću. Korenje se istih od zemlje očisti,
i to tako, da se vlakanca korienja kako je već čestoput spomenuto ni najmanje
neozlede, što se dade uz osobitu pažnju kod izkapanja, veoma lahko postići.


Tako izkopane biljke stave se odmah u jamice iz punjene sniegom, koje
valja ovako upriličiti.


U samo) se sječioi koju zasaditi valja, ili u neposrednoj blizini iste (najshođnije
na sjevernih obroncih), potraže već postojeće gudure ili udubine, ili
se, ako takovih neima, jamice izkopaju.


Ovakovu jamu, najmanje l´/a do 2 metra duboku valja najprije čvrsto
nabiti sniegom. Na snieg dolazi naslaga veoma tankoga granja, visoka njekoliko
centimetara, na koju se opet stavi naslaga friško nakopane ali suhe zemlje.
Na tako pripremljeno ležaje naslažu se biljke opredieljene za kultiviranje. Korienje
se ovih biljka pospe svježom suhom zemljom, na koju se naslaže granja,
a preko ovoga se načini jednostavan krov od granja po prilici 1^/2 metra visok.


U tako pohranjenih biljkah još se dugo poslije nekreće sok, a mogu se
iste mirne duše upotrebiti za sadnju sve do polovice lipnja.


Ako nastupi kakova suša, poimence u gorovitih predjelih, to zato netreba
kod tako smještenih biljka prekinuti proljetne sadnje; a mi nismo nikada na
to bili prisiljeni, od kada smo ovaj način sadnje upotriebili.


biljkali u godini koja iza presađnje sijedi. Najlošije prolaze biljke presadjene u srpnju
i kolovozu. Obzirom na prirast u tih gojitbah dade se tvrditi, da biljke presadjene u
prolje(5e i na jesen tjeraju dulje izbojke nego li biljke presadjene u ljetu. Iz toga se
pako smije zaključiti: da lista(5e, osim toga što se veoma uspješno dadu
presadjivati u proljeće, jesensku presadnju veoma dobro podnose.
Od javorovib biljkah izginulo je najviše sviđjenicah, koje su sred ljeta sadjene. Kod
sadnje preduzete mjesec a rujn a ustanovljeno je, da je napadno malo biljkah izginulo
u vremenu od godine danah koja je od vremena sadnje prošla. Iz te činjenice
slobodno je pako zaključiti dalistač e jesensku sadnju bolje podnos e
negoli četinjače, Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

181


Ja mogu opisani postupak koji zajaiBČuje Bajpovoijnije uspjehe, najbolje
preporučiti, samo poDavJjam: da biljke aesmiju biti oštećene, a nesmije se korienje
i ZSL same sadnje oštetiti, što se u ostalom kod nijedne valjano provadjane
sadnje zbivati nesmije.


Sumarnik Kožešnik u Centralblatt fiir das ges. Forstw.


Prometna sredstva.


Nižji izka2 pokazuje u brojkah, koliko je vlastelinstvo Kutjevo u svojih
šumah izvelo stazah, prosjekah i kolnika i uz koje cjene, tečajem minulih deset
godinah. Tomu bi se još dodati imalo 16 kilometara uzkotračne željeznice sa drvenimi
traćnicami, koja je nakon svršenog izvoza du^e napuštena, a tako i drvena
spuzaljka jedan kilometar duga.


Sve to upotrebljeno je za otvoriti i pojeftiniti promet s tvorivom u šumah
od 21.000 jutarah, od kojih je najmanji dio ravan, dočim se ostatak stere po
brežuljcih i bregovih od 250—800 met, iznad mora visokih.


Netrebam ovdje tumačiti poznate svrhe i probitke šumske komunikacije
i prosjekah i neću time da reknem, da je vlastelinstvo Kutjevo s te strane
svoj zadatak oko raztvorenja svojih šumah dovršilo ; nu hoću da pokažem primjer,
kako bi u nas i ostali mnogi šumski posjednici samo u vlastitom interesu
poradili, kad bi toj zadaći veču pozornost posvetili. Ako prem nas šumarska
nauka postojano nauča od koje znamenite je koristi shodno tracirani
i izvedeni sistem prosjekah obzirom na požar, lov, gospodarsko razdjelenje sastojinah,
olakšanje nadzora, a i kao spriečka proti iznenadnom razvoju šumoštetnih
zareznikah i t. d., i od kolikog je upliva spretno i izpravno zasnovana
cestovna mreža i dobar put, osobito po brežuljcih i strmcih, jer se po njih ornogučuje
uživanje izvalah i izginulog stabalja, koje inaće bezvriedno propada,
to usuprot svega toga tih komunikacijah i udesbah kod naših šumarskih
upravah puno neopažamo*


* Osvjedočena o osobitih probitcili, koji s valjano položene prosječne mreže po
šumsko gospodarenje osobito u mladih sastojinah naytaju, naložila je kr. žnp. oblast
zagrebačka svojom nedavno izdanom naredbom svoj područnoj si desetorici g, kot.
šumarah, da se imadu tečajem mjeeecah siečnja, veljače i ožujka (dok poljska
poslovanja neodpoČnu), priležno baviti koli čiščenjem medjašnlh prosjekah, toli i
izkoiČivanjem i prosjecanjem prosjekah, koji su potriebnl bud u svrhe komunikacijah
bnd u svrbe či8(fenja mladih sastojinah. Kad se jednom ti poslovi obave^
ter pošto 6e biti u brdskih Šun7ah izmjeren terrainski detall (kose, spusti,
rebra, strmine i t. đ.) s kojim poslovanjem demo već s kasnijeg proljeća odpočeti,