DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 4. u ZAGREBU, 1 travnja 1894. God. XVIII.


Zakon


od 22. sieonja 1894,


kojim se u red ju je šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


MI FRAI^JO JOSIP PKVI


po milosti božjoj cesar Austrijanski


kralj Češki i t. d., i apostolski kralj kraljevinali Ugarske, Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, potvrdjujemo predloženi nara u osnovi po hrvatsko-slavousko-dalmatinskomu
saboru


zakon/


kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji.


§. 1.


Političkim oblastim, koje po ustanovah šumskoga Kakona valja da u obče
nadziru gospodarenje u svih šuinab, dodieljuje se šumarsko-tehničko osoblje, d,i
uzmognu vršiti svoj nadzor i provoditi ustanove šumskoga zakona i naredabah,
osnivajućib se o tom zakonu.


§. 2.-


Za žumarsko-tehničko osoblje političke uprave vriede glede službenih
osobnih odnošajah i glede njihovih pravah i uredovnih dužnostih i glede karnostne
odgovornosti oni zakoni i propisi, koji valjaju z^ ostale činovnike i službenike
političke uprave.


§ 3.


Kategorije službe, plaće i ostala beriva šuraarsko-tehijičkih činovnikah i
službenikah navedene su u prilogu, priloženu ovomu zakonu.
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 132 —


§. 4. ,


Kod kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, valja da se za šumar


sko-tehničku službu ustroji poseban šumarski odsjek, komu će biti na ćelu šu


marski stru&njak sa naslovom i činom kralj, odsječnoga savjetnika. Ovaj uvr


stiti će se u status ostalih odsječnih savjetnikah, zemaljski šumarski nadzor


nici I. razreda dolaze u status tajnikah kr. zem. vlade.


Svi ostali šumarsko-tehnički činovnici 6ine poseban svoj status.


Šumarski vježbenici neuvršćuju se u nijedan čiuovni razred, već im se
daje značaj kr. činovnika i pripomoć iznosom, naznačenim u prilogu ovoga
zakona.


Nadlugari spadaju u kategoriju službenikah, te čine takodjer poseban
«voj status.
§. 5.


Predstojnika šumarskoga odsjeka i zemalj. šumarske nadzornike I. raz


reda imenuje Njeg. Veličanstvo kralj na predlog bana.


Ostale šumarske tehničare imenuje ban, a nadlugare veliki župan.


Svi šamarski tehničari i nadlugari, koji stupe u zemaljsku službu, valja
da jednu godinu službuju u privremenom svojstvu.


§. 6.


Šumarško-tehničku službu kod političke uprave može polučiti samo onaj,
koji je za nju teoretički i primjereno praktički osposobljen, te dokaže, da je
kao redoviti slušatelj polučio podpunu akademičku naobrazbu i nakon dvogodišnje
šumarske prakse položio državni izpit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva.


Tko pak želi polučiti mjesto, s kojim je skopčan YL, VII., VIIL i IX.
činovni razred, mora povrh toga izkazati, da je najmanje osam godinah bio u
praktičnoj šumarskoj službi.


Glede popunjivanja nadlugarskih mjestah odlučuju postojeći posebni propisi,
naročito zak. članak II.: 1873. zajedničkoga sabora zemaljah krune ugarske
(o namješćivanju izsluženih podčastnikah), ali se od onoga, koji želi, da bude
stalno namješten, traži, da je položio izpit za šumarsko-tehničku pomoćnu službu


Kr. zem. vlada vlastna je kod prvoga namještenja dozvoliti rok, u kom
da se položi izpit za samostalno vodjenje šumskoga gosp odarstva, odnosno izpit
za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje.


Ali dok se nepoloži izpit, biti će namještenje samo privremeno.


§ 7. ´


Izpražujena mjesta šumarskih tehničarah valja u pravilu popunjivati natječajem.
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

133


Službovnu zakletvu polažu: šumarski tehničari šumarskoga odsjeka kralj,
zemaljske vlade u ruke bana, odnosno njegova zamjenika; šumarski tehničari
kr. županijskih oblastih u ruke kr. velikoga župana, a šumarski tehničari kr.
kotarskih oblastih i nadlugari u ruke kr. kotarskih predstojnika.


Nadlugari valja da osim službovne zakletve, propisane za zemaljske službenike,
polože i zakletvu propisanu u §. 52. šumskoga zakona.


§. 9.


Šumarsko-tehničkomff osoblju političke uprave jest zadaćom:


1. dotičnim oblastim i organima davati stručne savjete i predlagati predloge
glede izvršivanja šumsko-redarstvenoga nadzora i glede provadjanja zakonah
i naredabah, tičučih se šumarstva i lova, zatim postojano motriti šumske
i lovske prilike te prijavljivati nedostatke, što bi ih opazili;
2. promicati gojitbu šumah poučavanjem onih vlastnikah šumah, kojim bi
uputa ili pouka ova trebala ili bi ju sami zatražili;
3. poticati, da se izdaju one naredbe i odredbe, koje bi prema postojećim
odnošajem mogle služiti unapređovanju šumarskih prilikah;
4. upravljati i provoditi radnje oko uredjivanja bujicah i sličnih posaiah,
tičućih se kulture šumskoga tla;
5. upravljati i voditi stručno gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, ako bi to vlastnici tih šumah sami zaključili ili ako bi
to odredili posebni zakoni;
6. obavljati sve one poslove, što će ih budući zakoni i naredbe naročito
namieniti tomu osoblju.
Kr. zemalj, vlada izdati će naredbom potanje naputke, po kojih šumar.tehničko
osoblje, izpunjući te svoje zadatke i vršeći službene svoje dužnosti,
valja da postupa koli u šumsko-tehničkom toli u upravnom pogledu.


Šumarski tehničari, kojim službeni kotari zasižu u dva ili više pohtičkih
kotarah, podčinjeni su, dok vrše službu, u službenom pogledu, predstojniku one
kotarske oblasti, u čijem području u stanovito doba vrše službu.


Nadlugari podčinjeni su šumarskomu tehničaru u službenom pogledu, u
disciplinarnom pako pogledu predstojniku one oblasti, u čijem im je području
sjedište.


§. 11.


Y


Županijski šumarski izvjestitelj sveđj je članom karnostnoga povjerenstva
županijskoga upravnoga odbora, ako se radi o karnostnu postupku proti kojemu
šumarskomu tehničaru ili nadlugaru.


Ako li županijski šumarski izvjestitelj nije već izborom Član karnostnoga
povjerenstva (§. 41. zak. od 5. veljače 1886. ob upiavnih odborih), to će on
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 134 —


u sluSaju stavke prve ovoga paragrafa kod karnostnoga odlučivanja uSestvovati
na mjesto jednoga od dvojice javnih cinovnikah, izabranih u karnostno
povjerenstvo.


§ 12Svi
u zemaljskoj službi stojeći šamarsko-tehai^ki ćinovnici stupaju danom
onim, kojim ovaj zakon zadobije kriepost, u razpoloživost na vrieme od jedne
godine danah, a s onim, koji za toga vremena ne bude namješten, valja da es
normalno postupa.
Mjesta šumarskih tehaičarah i nadlugarab kod prve molbe valja da se
popuujuju po potrebi.
§. 13.
Predju li šumarski činovnici krajiških imovnih obćinah, šumari obćinski
i šumari posjednikah udruženih u zajednicu, neposredno u zemaljsku slnžbu, to
se prelazom tim neprekida vrieme njihova službovanja, te će im se to vrieme
nračunati kod odmjereuja mirovine.


§. 14.


Za vrieme od deset godiuah, raćunajuć od krieposti ovoga zakona, imati
će onaj, koji želi polućitl službu u X. ili nižem ćinovuom razredu, dokazati,
da je barem svrMo nauke na kojem srednjem šumarskom ućilištu, te položio
nakon dvogodišnje vježbe državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.


§- 15Oni
šumarski tehničari, koji već sada službuju u zemaljskoj službi, riešavaju
se kod prvoga imenovanja dužnosti, da dokažu teoretsko i praktično osposobljenje,
propisano u | . 6. i 14. ovoga zakona.


§. 16.


Ouim šumarskim tehničarom, kojim novo imenovanje ne povisi ni plaće
ni ćina, kr. će zemaljska vlada, ako bi se morali preseliti na novo polučeno
mjesto, dozvoUti primjerenu odštetu selitbenoga troška.


§ 17.


Svi zakoni i naredbe, koji su i u koliko u oprieei s ovim zakonom, ovim
se ukidaju.
Izvršba ovoga zakona povjerava se banu.


Dano u Budapešti dae 22. siećnja godine hiljadu osam sto devedeset
i četvrte.


(M. Po Franjo Josip v. r.
Imbro pl Josipović, v. r.
Dragutin grof Kliuen-Hedervary v. r.
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

135 —


Prilog k §. 3.


Osobni 1 pla^eToi šema sumarskili teliiilCarah i iiadlogarali


kod političke uprave.


4 1
^ (?3 I


o


Svojstvo službenika > u Opazka


Cu


<3 "


forintih


A. Šumarski telinicari kod šumarskoga odsjeka kr. zemaljske Tlađe %
3000
1 Osječni savjetnik, zemalj. šumar, izvjestitelj VI. 2600 350
1800
o Zemaljski šumarski nadzornici I. razreda . VII. 160U 300
1100
*j Zemaljski šumarski nadzornici II. razreda IX. 1000 200
3 X.
900
800 150


4


500


5 B. Šumarski tehničari kod kr. županijskih ohlastih:


1400
1 Županijski šumarski nadzornici I. razreda VIII. 1200 250
1100
2 Županijski šumarski nadzornici II. razreda IX. ICOO 200


3 500


C. Šumarski tehničari i nadlug-ari kod kr. kotarskih ohlastih:
900
1 X. 800 150
700
2 XI. 600 100


3 500
400
4 300 60


Pošto je predležeći zakon proglašen u „Sborniku zakonah i nai´eđabah, valjanih
za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju", koj je kao komad II. za god. 1894, izdan i
dne 28. veljače 1894, pod br. 5, razposlan^ to isti stupa na temelju §. 3. zak. Čl,


o proglasu zakonah, sa 14. ožujka o, g. u kriepost. I tako nas eto nakon poldrug
godišnjeg napornog nastojanja, na podlozi zakona ! Da je i sada dotle došlo, velike su
zasluge mjerodavnih faktorahj a na ime hrvatskih sumarah i zelene struke, do vjeka im
na tom hvala. TJredničtvo.