DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 130 -


Dostalac je dužan, imovnoj opštini ustupiti izrađjeni i složeni ogrevni drva i to:
u Rađinskoj 160 metr. hvati, u Varadinu 417 te Vratižnoj 462 metr. hvat. te mora
u ponudi označiti uz koju ejenu po metr. hvatu ustupa.


Pobliži uvjeti mogu se kod gospodarstvenog ureda u Mitrovici te šumarije Moro
vid uviditi. ´
U Mitrovici, dne 2. sieCnja 1894.
Gospodarstveni ured petrovarađinske imovne opštine.


Dopisnica predsjednictva šum. družtva.


Po smislu točke b) §. 7. đružtvenih pravilah pozivaju se p. n. gg. članovi
družtva da svoj godišnji prinos, na koliko ga do sada uplatili nisu, t edajem
mjeseca ožujka svakako uplate, pošto družtvena pravila tako
propisuju. Podjedno je potriebno da p. n. gg. članovi toj svojoj dužnosti čim prije
udovolje, pošto je uprava družtva upućena, da svoje obveze podmiri. —


Predsjedničtvo.
Dopisnica uredničtva.


P. n. gg, suradnike i dopisnike molimo, da koncepte svojih rađnjah izvole svagda
sastavljati samo na polovici arka, dočim mogu (pokraj širokoga rukopisa), izpisati
obje strane.
Zanimive opažaje ili kratke obavjesti neka nam izvole makar i listom saobćiti,
a mi ćemo ono što bude za tisak potriebno, prikladno i shodno, sami pripremiti. Pošiljke
odnoseće se na uređjivanj e list a molimo priposlati pod naslovom: Vilim
Dojković kr. žup. nadšumar u Zagrebu. Svi ostali listovi i dopisnice tičući se primanja
u družtvo, članarine, uprave, reklamacijah, odpravka lista i t. d. neka se šalju na pred sjedničtvo
hrv-slav. šumarskog družtva u Zagrebu.


Predležeći list (br. 2. i 3.) izđasmo za mjesec veljaču i ožujak iz razloga :
što se poslovanje oko lista kasno preuzelo, kao i zato, što za isti nije bilo materiala
u pripremi, pak je valjalo da sve za list sami pripremimo.


Zakon kojim se uredjuje šumarskotehnička služba kod političke
uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji zadobio je
previšnju sankciju, ter je ova već i u saboru proglašena. Glede vriemena kada će taj
zakon stupiti u kriepost uputiti nam je gg. čitatelje na.§. 3. zak. čl. o proglasu zakvnah
(Sbor god. 1873. komad XVn. izdan i razposlan 18. prosinca 1873.) koj
glasi, da; ako u samom zakonu nije ođredjeno vrieme, kada zakon ima u kriepost stupiti,
isti stupa petnajsti dan iza onoga dana u kriepost, kojega je odnosni broj Sbornika
u Zagrebu izdan. Pošto dakle u gornjem zakonu o uredjenju šumarsko-tehničke
službe nije izrično označeno vrieme, kada će isti imati stupiti u kriepost, to će ovo
uzsljediti nakon njegovog proglašenja u Sborniku. Medjutim su u šumarskomu odsjeku
provedbena naredba i službovni naputak k tomu zakonu već pripremljeni, pak se je
nadati da ćemo u budućem broju moći već donjeti zakon i provedbenu naredbu (naravno
istom iza njihovog proglašenja u Sborniku). Odmah iza toga sljeđiti će moći razpisi
natjecajah i novo popunjenje mjestah. I tako se i taj, davno žudjeni i nestrpljivo
očekivani preokret u našoj struci, sve to više primiče svojem cilju; pak je nade da će
organizacija prije no izmine prva polovica ove godine, biti provedena.


G. M. D. u S i s k u. Broj 1. od god. 1884. priposlati će se. Broja 1. od god.
1883. neima u zalihi. Od priposlanog novca vrati će vam se 1. fr, jer ste previše
priposlali. Neurednosti u odpravku doskočeno je. Gosp . G. V. u d. M. Pisasmo u V.
po načelna riešauja, pa ćemo, dok prihvatimo vriemena kod obradnje theme upotriebiti,
G. I. E. u Z. Priposlano upotriebit ćemo. *
Odgovorni urednik Vilim Dojkovič, kr. žup. nadšumar. — Tisak 0. Albrechta