DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 127 —


U takovih slučajevih može jedna ili druga stranka zahtjevati, da se gospođ. osnova sastavi,
pak je tad i politička oblast pozvana da sastavak gospod. osnove naloži, a
može sastavak ove naložiti i mimo volje jednoga ili drugoga, pak ima istu nakon izjave
vještakah, izpitati i odobriti. Ina5e neima politička oblast prava zahtjevati da suk
r o m n i šumovlastnik dade sastaviti gospođ. osuovu i đa ju joj na potvrđjenje predloži.
Nadzor političke vlasti nad sukromnim šumskim gospodarenjem ide unutar ustanovah
§. 22. š. z. samo tako daleko, da može od šumoposjeđnika zahtjevati da na
mjesti dovoljan broj vještih gospođarah, a po § 23. da može gospodarenje sumarni
dati nadgledati po zvaničnih organih. Temeljem ovog ovlaštenja može se politička
oblast izaslanjem zvaničnika svagda dati osvjedočiti, da li se u sukromuo j šumi
negospođari protuzakonito, dali se primjerice bez oblastne dozvole šuma ne krči (§. 2.
š. z.) da li se propisane pomlađnje (§. 3. š. z.) preduziml,u, da li se šume ne harade,
đa li se sa sumarni zaštitnicami nepostupa proti zakonskim propisom i t. d. Pod drugimi
uvjeti, no što su oba gore naznačena slučaja, nije politička oblast vlastna zahtjevati,
da sukromn i sumoposjednik dade za svoje šume sastaviti gospod. osnovu, i đa
joj istu na odobrenje predloži.


Od ovih občih načelah utemeljenih na propisih šumskog a zakona , čini
naše novije zakonodavstvo u toliko razhku, što nastoji u §. 13. osnove zakona kojim
se uredjnje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stoječih pod osobitim javnim
nadzorom, taxativno navesti one posjedovne kategorije, kojim će biti za buduće u dužnosti,
da svojimi sumarni upravljaju i gospodare po načelih sastavljene za to gospodarstvene
osnove. Time ne samo đa c´e se udovoljiti pravu vrhovnog oblastnog nadzora,
već će se time poraditi i oko unapređjenja šumskoga gospodarstva, političkim vlastira
pružiti prigoda potriebne ingerencije, a postojeće zakonske ustanove upodpuniti n u ždnimi,
ali i svakomu jasnimi ustanovami.


Troškovi oko sastavka šumsko gospodarstvene osnove. Troškovi izmjere
i uređjenja šume ravnaju se: 1. po stupnju točnosti, koja se za te radnje zahtjeva,


2. po više ili manje intenzivnoj uporabi urediti se imajućih šumah, 3. da li su šume
obterećene služnostmi, i u kojem obsegu, 4. po ploštnoj veličini dotičnog objekta, 5.
po povoljnijih ili nepovoljnijih ođnošajih izmjere i uređjenja.
Ako se uvaži raznolićnost okolnostih, koje na ovršenje tih šumskih posalah uplivati
mogu, tad će biti svakomu jasno, đa se za iste izvjestne ciene opredjeliti nedadu.
Iz toga razloga moći je oznaćiti samo granice unutar kojih se ti troškovi kreću. Zato
ćemo poslovanje i ciene ovako razporedati: 1. izmjera i nacrti: a) izmjera granicah
theodolitom, trigonometrično sračunanje koordinatah, detailna izmjera mjeračkim stolom
ili boussolom, zajedno sa nađnicami težakah: po hectaru 80 novč. do 2 for. b) Izmjera
granicah i šumskoga detaila mjeradim stolom ili boussolom uz uporabu katastr
nacrtah: 30—80 novč. po ha. — 2. Sastavak i izradba osnove po piopisu za đr.
žavne i zakladne šume, kao i uvedenje gospodarstvenih knjigah: po hektaru 30 novčđo
1 for. 50 novč. — 3. Za podpunu provedbu 10 ili 20 godišnje revizije gospođ.
osnove prema označenim propisom: 25 nč. do 1 for. 20 nč. (Oest. Forstztg.)


Zaključni računi.


Zaključni račun: mirovinske zaklade sbora službenika imovne obćine križe


vaCke u Belovaru koncem godine 1893.
Blagajnički prenos od god. 1892. u gotovom — u obvez. 16530 for.
Ini prihodi tečajem godine 1892, „ „ 2422 for. 62 nč. „ „ 1600 „


Ukupno u gotovom 2422 for. 62 nč. u obvez. 18130 for.
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 128 -
Izdatci tečajem godine 1893. u gotovom 2343 fer. 45 nvS. u obveznicah 200 for.
Ostatak koncem god. 1893. „ „ 79 „ 17 nvč. „ „ 17930 „


Predsjeđnifitvo mirovinske zaklade.


U Belovaru 31. prosinca 1893.


Predsjednik: Tajnik:
H a j e k, nadšumar. B o g o e v i <5, blagajnik.


Zaključni račun: mirovinske zadruge lugarah druge banske imovne obdine za


godinu 1893.


Koncem godine 1892. proostalo je u blagajni 4082 for. 82 nv5.


Prihod tečajem god. 1893. na redovitom prinosu, kamatah i globah 969 „ 69 „


Ukupno stanje koncem godine 1893. 5052 for. 51 nvč.


Ova je glavnica koristonosno uložena:
u 4 ^ hrv. slav. zemljorazteretnice 3500 for. — nvo,
u podružnici I, obdeg činov, društva u Petrinji 1552 „ 51 „


Gospodarstveni ured II. banske imovne obćine.


U Petrinji dne 31. prosinca 1893,


Predsjednik : Blagajnik:


V. Benak. Aleksander Ugrenovid.
Zaključni račun: mirovinske raklađe lugarah slunjske imovne obćine u Bakovcu
za godinu 1893.


A. P r i m i t c i:
Blagajnički ostatak koncem 1892. u gotovu 426 for. 39 n. u obvez. 6283 for. 49 n.
Ini prihodi „ „ 1914 „ 86 „ „ „ 2471 , 96 n.


B. Izdatci:
Povraćen nepravo primljeni temeljni
prinos ... . u gotovu 3 for. — n. u obvez. — for. — n.
Uloženo u štedioničke uložnice i


na obveznice , „ 2126 „ 26 „ „ „ — „ — n.
Na odpladeni zajmovi . . . _^ „ —„—„„„ 880 „ — n.
Skupa .. . u gotovu 2129 for. 26 n. u obvez. 880 for. — n.


Uzporediv ostaje koncem go


dine 1893 u gotov" 211 for. 99 n. u obvez. 7875 for. 45 n.


a) na uložnicu br. 65721 prve hrv, štedione u Zagrebu 7875´45 for.


b) u gotovu 211-99 „


Upravljajući odbor


U Eakovc u dne 31. prosinca 1893.


Predsjednik; Tajnik :
Frkić. B. Kosović, Sum. protust.