DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 125 —


Sitnice.


Brada Dittmar iz Heilbronna u Wurttenberžkoj priposlala su nam na ogled svoj
cienik o šumarskom orudju, kao i o ostalih predmetih ođ željeza i ocjeli,
potrjebnih u kučanstvu. Obzirom na mnienja i preporuke, što no su ih iza naručbah
toj tvrdci podale mnoge šumske uprave, svraćamo na tu tvrdku pozornost gg. čitateljah.
Izkazani predmeti nisu jeftiniji no kod nas, dapade ih donjekle uvoznina poskupljuje,
ali su ti predmeti osobito valjano priuđešeni i sačinjeni pošto je rečena tvrđka špecialistica
u proizvadjanju te vrsti orudja. —


Dragutin Schleiclier i SchuU iz Durena u Porenskoj-Pruskoj (Rheinpreusen),
trguju risaćo m artijom , kao i svimi ostalimi spremami za risanje potriebnimi. —
Pozornost gg. čitateljah svraćamo na tekuć e boj e itušet e tvrdke, koji se nedadu
izaprati, ter preko kojih je modi uvjek polagati druge boje, a da se n emažu
. Kod kopiranja tušom, nije od potriebe u svrhu polaganja bojah risarije istom
izpirati, ved se odmah s bojama radi, što poslovanje veoma pospješuje.
Te boje preporučaju se osobito za izradbu šumovidah, pregledovidah itd., koje često
kod izvanjskih radnjah u šumi rabiti moramo i po vlažnom ili kišovitom vriemenu.


Jedna i druga tvrdka šalje na zahtjev naručitelju svoje cjenike bezplatno. —


Pilar, M.ally i Bauda otvorili su 12. veljače o. g. ovdje gradjevno poduzetni
čtvo. —


Nadnice šumskih radnikah u Austriji. Ministarstvo za polođjelstvo izdalo
je u svojem statističkom godišnjaku izkaz nadnicah, koje plaća stalnimi poffodbami
nevezanim nadničarom kod šumsko ogojnih radnjah. U izkazanih prosječnih svotah nisu
uračunane poboljšice koje se od zgode do zgode dopituju. Radno vrieme traie 11 sati
bez uračunanja jeđnosatnog podnevnog počinka. Nadnice iznose za:


Mužkarce Žene Djecu


novčićah


U dolnjoj Austriji 90—120 45— 80 40—60


U gornjoj Austriji 60—100 45— 80 28—60


U Solnogradskoj 110—120 88—100 66—80


U Tirolu i Voralberžkoj 80—150 50—100 35—65


U Štajerskoj 55—100 40— 80 25 — 70


U Koruškoj 95—100 40—7 0 45—55


U Kranjskoj 70 — 100 45—70 36—45


U Istri 70 — 120 50—70 85 — 60


U Dalmaciji 60 — 120 40— 70 45—50


U Češkoj 30—160 25— 80 16-6 6


U Moravsdoj 40— 80 30— 60 26—40


U Šlezkoj 50—70 40—45 30—35


U Galiciji 25—80 20—55 15 — 33


U Bukovini 45—80 35—65 24—50.


Drvena pređja. Dr. Mitscherlich u Freiburgu u Badenskoj obreo je postupak,
kojim se dadu iz drva pripremiti niti, koje se dadu presti. U tu svrhu se razpile
stabla u veče trupce, pa se ovi istosmjerno sa vlakanci razciepaju u daščice 1—2
mm. debele. Veoma je shodno ako nam na razpoložbu stoje stabla bez granja. Imade
li na istih granja, onda valja te čepove iz stabalah izvrtati. Izradjene tanke daščice
valja navlažiti (uljem, vodom), i iste tečajem priuređjivanja češće nakvasivati. Tako
upriličene daščice dodju pod valjke, koji su uzdužno naprugani. Jedan valj je u stroju
postavljen do drugoga tako: da pruge jednoga stoje nasuprot udubinam drugoga. Usljeđ
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 126 —
toga satru ti valjci uzdužna drvna vlakanca. Ponovnim tlačenjem drvnih vlakanacah,


satru se i svinu ista tako, da se podpuno razrahle, ter se svaki postrani spoj izmedju


istih izprekida. Usljed toga pretvori se drvo iz prvine u mehku, gibku tvar, koja se


lahko u popriečnom smjeru čupati, ali se u uzdužnom svojem smieru neđa lahko trgati.


Konačno se to zdrobljeno drvo đaljnim priređjivanjem pretvori u čisto vlakovitu tvar.


Timi vlakanci postupa se tada dalje kao žto sa surovim pamukom, ter se ista ko


načno spredu.


Svaka vrst drva kao i svaki odrvenjeli dio biljke podaje uporabivu vlaknovinu,


samo ako se s istima shodno postupa. Čvrstoća kao i finoća niti odvisne su koli od


surovine, toli i od priudešavanja iste. Osobito je prikladno u gornje svrhe drvo omo


rikovo, jelovo i borovo. Označenim mehaničkim raztrganjem drva omogućeno je blie


djenje i uništenje onih tvarih, koje drvu dadu boju, a da time sama vlaknovina nebude


ošteSena. Pobjeliti može se medju inimi vlaknovina i chlorovnim vapnom.


Tko imađe prosudjivati štete počinjene odtuđjenjem stelje. Kako prof.
Dr. M. u „Oesterr. Forstztgn." razpravlja, to se prisvojenje šumske stelje nesmije u
području zemaljah zastupanih u carev, vječu prosudjivati kao šumski prekršaj, prema
demu nisu kr. kot., kao političke oblasti nadležne, da glede tih Cinah vode razprave i
donašaju svoje presude. Pošto je alinea 6. §. 60. š. zakona po kojoj se imade „nepovlastno
sgrtanje stelje" smatrati šumskim prekršajem i kao takav kazniti, odmah u
početku kad je šumski zakon izdan zlo shvaćena bila, ter pošto je takovo neizpravno
shvaćanje zakonskih ustanovah dalo povoda, da su dotične prijavnice bile po sudovih
odstupane pohtičkim oblastim na uredovanje, to je ministarstvo za pravosudje u Beću
svojim rješenjem od 6. studena 1854. br. 20350 izdalo glavnoj prokuraturi u Pragu
u tom predmetu shodnu uputu.* U toj uputi naglašeno je, da se u šumskom zakonu
označeni nedopušteni čini imadu smatrati samo onda šumskimi prestupci, ako se na iste,
kako to ustanove §§. 59. i 60. š. z. sasma jasno odredjuju, kazneni zakon uporaviti
neima. Jer pako prisvojenje stelje bez privole šumo-posjednika nosi obiležje
prestupka ili zločina kradje , što odvisi od vriednosti stelje ili od inih okolnostih, to
se takovo neima presudjivati kao šumski prekršaj po političkih oblastih, već kao
krađja po vlastih sudbenih. Šumski prekršaj tvori dobava stelja onda, ako se
načinom njezine pribave povriedjuju propisi šumskoga zakona. — Pošto isti
šumski zakon kod nas obstoji u krieposti koj i u Austriji, to bi možda shodno bilo,
da se i za naše odnošaje jednako sudovanje zavede.


Mora li sukromni šumoposjednik predložiti gospodarstvenu osnovu ?
Na ovako, obćenito stavljeno pitanje, da li je vlastelin dužan oblasti predložiti gospodarstvenu
osnovu, pa i u onom slučaju, ako se šume ne sjeku ili ako se u istih provadja
čisti sjek? mora se po smislu ustanovah šumskog a zakona , podati njeCni
odgovor. Postojeći šumski zakon poznaje u obće samo dva slučaja, u kojih može politička
vlast od privatnog a šumoposjeđnika zahtjevati, da isti svojimi šumami postupa
po propisih oblastno odobrene šumske gospod. osnove. Prvi slučaj nastaje onda, kad se
stanovita šuma stavlja pod zabranu. U tom slučaju može se, u svrhu osjeguranj
a svrhe , koja se zabrano m postići želi, odrediti predloženje gospod. osnove
(§. 19. š, z.). U drugom slučaju može polit, oblast zahtjevati predloženje gospod. osnove
onda, kad su dotične šume obterećene služnostmi (§. 9. š. z,), pak nisu bud ovlaštenik
bud obterečenik sporazumni u pogledu načina, kojim bi se služnost ovršavati imala. —


* Odnosno obrazloženje naći će čitaoci u odpisu o. k. ministarstva za poslove unutarnje
od 30. prosinca 1854. br. ´žGbSd izdanom glede kvalifikacije odsvojenja šumske stelje. Vidi
str. 54. Sammlung der Gesetze, Verodnungen und Erliisse im Forstwesen. Von Dr. Ernst
Baron Exterde. Wien 1875. 7 frt. 75 kr. Uredničtvo.