DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


0 gore pod tožkom 2. i 3. navedenih poalovih valja sastaviti zapisnik, u koji
se imadu uvrstiti i eventualne primjetbe strankah, te ovaj zapisnik imaju podpisati
nazočni šumski urednici i kupac.


4. Šumarije imaju za svaki Šumski srez voditi posebni izkaz o stablih, koja su
za prodaju namienjena. — Ovaj izkaz ima se koncem svake prometne godine zaključiti
i godimice sa brojem 1. započeti, te ima sadržavati slieđede stupce: a) tekući
broj stabla; b) vrst drveda ; c) komu je doznačeno; d) broj šumske doznačniee; e)
tko je obavio doznaku; f) dan doznake; g) tko je preuzeo sje činu; dan preuzimanja.
5. Kod same prociene stabalah zabranjuje se u budude obaranje pokusnih stabalah,
budud se je izpostavilo, da se kod toga mnoge nepodobštine sbivaju. — A da
se ipak dobiju na ruku, nuždni i što sjegurniji podatci za procienu, ima se godimice
u svakom šumskom srezu i u svakoj sječini najmanje 30"/o svih prodanih stabalah
prigodom izradbe, i to svakog razreda debljine i visine, točno promjeriti i tom sgođom
za dotičnu sječinu ustanoviti: a) oblični broj stabla; oblični broj debla za promjer u
visini od 1´3 m. ; c) postotak građjevnog drva ukupno i onda razvrstanog po uporabivosti,
i to: trupci (Klotzholz), eiepka, tvoriva građja i pođvlake; d) postotak gorivog
drva; činbenik za oznaku zdravlja.
Ovi podatci imaju se voditi u očevidnosti i u budude za temelj procienah uzeti.


— Šumarsko osoblje, koje obavlja prociene, ima osobitu pažnju posvetiti tomu, da
pronadjena drvna zaliha točno sbiljnom stanju odgovara, te se ima pomodju visinomjera
pokusa radi o tom osvjedočiti.
Prociena ima se obaviti u smislu ovostranog ođpisa od 4. prosinca 1892. br,


57.481. u koliko nestoji u oprieci sovom naredbom.
Da se pako dobije Sto bolji pregled o dizanju c´enah u prošlom desetgođištu,
imati de gospodarstveni ured za svaki šumski srez i za svaku vrst drveća počam od


g. 1883. sastaviti tabelu prema sliededem primjerku i ovu dalje u očevidnosti voditi.
Procienbena Premerbom Prodajna


Procienjeno


vriednost pronadjeno ciena


1
1
od toga u 7o od toga u °/o
a> _3 Opazka


o o


TS rt


CD a ta
c3 o c


´3 d O 3
o


´3 P. >


a 2 ~ o


O ja i" a


li t f 1a


3 -4-> 1^ S o for. n. for. n. + 3 +3 for. n. for. n.


1883.


U toj tabeli valja osim toga dodati i cienu po 1 m.* svake razvrstbine i analiysu
prirasta debljine i duljine.


Glede ustanovljenja kilometrlčnih odaljenostih i obredjenja putnih dnevnikah
činovnikah im. obdinah, izdala je visoka kr. zem. vlada dana 23. siječnja 1894.
br. 2586 sljededu svoju naredbu:


Povodom tim, što se je pokazalo kod obredjivanja putn.h i poslovnih dnevnikah
šumarskih činovnikah imovnih obdinah i podredjenog im lugarskog osoblja, da po gospodarstvenih
uredih sastavljene i ovamo na službenu uporabu dostavljene skrižalje
uđaljenostih, u kojih je samo naznačena daljina od sjedišta šumarije do pojedinih srezovah,
nisu dostatne, a da bi se u svakom slučaju zaračunani putni troškovi u smislu