DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 117 —
izabran bje pofiastnim članom, — te se je i pod stare svoje dane mamim i viernim
surađnifitvom šumarskom listu oduživao.


Pa i koliko bi nam pero rado da se, zanihamo u gornjih reflexiah, s istima i
dalje bavi, to mu je s istih skrenuti i sudrugovom objaviti žalostnu viest, da se je
taj ođligni naš strukovnjak i sučlan dne 9. siečnja t. g. u 91. godini dobe svoje,
preselio u bolju viečnost.


Neizbježivi udes smrti, dokončao je životom i ovoga starine, iztrgao ga iz naSe
sredine, i tako proređio redove naših zaslužnih veteranah. — Cieli život pokojnikov
bio je protkan: plemenitim zanosom za zelenu struku i stališkim ponosom, koji su nalazili
svoje uporište u samosvjesti o važnosti i domašaju šumarske struke i znanosti.
Taj je odavao svakom zgodom, a osobito kao izvjestitelj u obstojalom šumarskom ravnateljstvu
kod bivšeg glav. zapovjeđničtva i kao povjerenik za katastr. procjenu u
pedesetih gođinah. Naročito je ovom prilikom bio upućen, đa posljedke svojih ucjenivanjah
i radnjah jošte i pismeno brani, što mu je, teoretično podpuno naobraženu, a
punom praktična izkustva vazda i uspješno za rukom pošlo. U borbi za struku i stališ
očeliCen, dovinuo se je pokojni Tomid visoke starosti, u kojoj je blago u gospodinu
preminuo.


Pletud vienae cviee´a harne uspomene na nadgroblju vrieđnoga starine, dovikujemo
kriepki: Slava mu !
Liepi broj ovdje boravedih žumarah izpratio je pokojnika do Mirogoja, trajnog
počivališta. Mat. —


Družtvene viesti.


Novi upravljajući odbor hrv. slav. šumarskoga družtva ustrojio se je dne 21.
siečnja o. g. — Toga dana obdržavao je isti svoju prvu redovitu sjednicu u kojoj
je zaključio, đa se predsjedničtvo Njeg. Preuzvišenosti banu kao pokrovitelju družtva
u smiernosti pokloni, i rad družtva močnoj zaštiti Njeg. Preuzvišenosti preporuči,
koj zaključak je predsjedničtvo i odmah izvelo. Podjedno bje zaključeno, đa se
slika pokrovitelja družtva nabavi, i u sjedničkoj dvorani u okviru smjesti. Sama sjednica
bje obđržana u prostorijah kr. vlađnoga šumarskoga odjela, koje prostorije je
velemožni gospodin kr. šumarski savjetnik P. Zikmunđovsky kao družtveni predsjednik,
u gornju svrhu, kao i u svrhu pohrane družtvenog naSestara spremno na razpoložbu
ustupio. Time su ved družtvenoj blagajni uštedjeni pod st. 1. i 2. proračuna za god1894.
opredjeleni izdatci za stanarinu, ogriev i razsvjetu u svoti od 204 for., dočim
su družtvo i odbor našli ako i skromno, ali obojih dostojno zaklonište. Nadalje je u
pogledu družtvenih kapitaliah uloženih stranom u Stedioni, a stranom u vriednostih
papirih nosećih malene kamate (3—3 ´/a "L) na predlog družtvenoga predsjednika,
zaključeno, đa se isti imadu konvertirati u papire koji uz podpuno jamstvo za nominalnu
vriednost pružaju vede kamate, ter da se razpoloživa glavnica sigurnosti radi,
pohrani u tresoru komercialne banke. — Sljedstvom toga provedena jest označena konverzija,
usljed koje će se kamatni prihod družtvene glavnice povisiti za godišnjih
120 — 130 for. — Podjedno je đružtveni predsjednik kod iste banke za družtvo
zaveo „Giro-Conto" i „Chek knjigu." Za gotovinu, tečajem godine na giro conto ulaganu
kod banke, plaćati će ista đružtvu 4"/^ kamatah, koji de godimice takodjer
40—60 for. donjeti, dočim de izdatke na račun družtva, kao i đeposit kapitaliah u
tresorn (od kojega je jedan ključ u rukuh p. n. g. družtvenoga predsjednika) banka
obavljati bezplatno, I tako bi bilouredjeno pitanje novčano, ter u isto uvedena
najveda ekonomija i sigurnost.


U istoj sjednici bavio se je đružtveni odbor brisanjem izstupilih i primanjem
novih članovah. — Pošto je opaženo da su p. n. gg. đružtveni članovi I. i II. razreda
iz kategorije šumarskih činovnikah visokoga erara, mnogobrojno — ako i ne svi