DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 114 —


zraka i svjetla, njihova mjesta izpuniti za sada još potištena, ali inače zdrava
stabla.


Za ogulena nadstojna stabla, za koja moramo izračunati umanjenje njihove
vrieđnosti u vrieme sječivosti, ustanovio je A. pl. Guttenberg, da se njihov
gromadni prirast usljed oštećenja gulenjem, znatno nesnizuje. Prema tome sastoji
se umanjenje vrieđnosti u doba siečivosti W — Wi samo od gubitka
kakvoće, kojega prouzročuje crvena trulež šireća se s mjesta na kojem je
stablo oguleno. Taj gubitak kakvoće nastupa kod omorike i jele na onom djelu
stabla, koje je sposobno za tvorivo, što znači: da se crvena trulež razpro
stranjuje na onom djelu debla, iz kojega bi se tvorivo imalo izvaditi, ter je
uzrokom što će se iz ogulenog stabla dobiti samo manji dio tvoriva, a
možda i ništa.


Da se dakle uzmognu bar približno ustanoviti vrieđnosti siečivoga zdravoga,
i sječivoga oguljenoga stabla, to moramo u račun povuci onaj gubitak
kakvoće, koj će biti pokraj jednake jedre sadržine, kod oguljenih stabalah na
tvorivu manji. Zato će sadržina M, jednoga sada m godin staroga stabla
kad isto nebi bilo ozledjeno sastojati u dobi sječivosti iz djela tvoriva N, i
iz djela goriva B, što znači da bi u dobi sječivosti M = N + B, prićem bi N
opeta odgovarao stanovitomu djelu ukupne sadržine i B, odnosno (1 — z) M.
Prema tome izrazila bi se vriednos t zdravoga stabla u dobi sječivosti to
jest W, ako x označuje jediničnu cjenu tvoriva, a y onu goriva, ovako:
W =: z. M. X + (1 — z). M. y, = M [z x + (1 — z) y].


Budne li pako stablo u dobi od m godina od visoke divjači oguljeno, to
će se dio tvorive drvne gromade istoga, N, tečajem vriemena sveudilj
umanjivati. Primjerice će se nakon 10 godin umanjiti možda za dvie desetine,
nakon 20 godin možda za tri desetine od M, ili obćenito: da će se u stanovitoj
godini vriemena u — tp, za, a M umanjiti. Prema tome sastojati će se sadržina
oguljenog stabla Mi u vrieme sječivosti iz diela drvne gromade na tvorivu
Ni = (z — a) Ml i iz drvne gromade ogrieva B = [1 — (z — a)] Mi. — Pošto
se prema gornjem može Mi = M staviti, to se označuje drvna gromada
oguljenoga stabla u doba sječivosti sa Mi = M -- (z — a). M + [1 — (z — a)].
M, a vriednos t Wi istoga izračunati će se uz predpostavu da su jedinične
ciene tvoriva i goriva jednake: Wi—M (z — a). x + M. [1 — (z — a)].
y = M [X. (z — a) + (1 — z -f a). y].


Iz ovoga prosleduje vriednostna razlika W — Wi = M [z. x + (l


— z)- y] — M [x, (z — a) + (1 — z + a) y] = M (z X + y — z y — z X -f-a X
— y + zy — ay] = M[ax — ay] = aM. [x —y] što znači: daje razlika
izmedju vrieđnosti zdravoga i oguljenoga stabla u doba sječivosti, odnosno da
Je umanjenje vrieđnosti u vrieme sječivosti usljed ogulenja, jednako proizvodu
iz razlike jediničnih cienah tvoriva i goriva sa onim djelom stablovne
sadržine, koj je usljed oguljenja postao trul.