DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 2. i 3. u ZAGREBU, I. ožujka 1894. God. XVIII.


P. n. gospodi čitateljem!
Upravljajući odbor našega družtva povjerio je svojim zaključkom stvorenim
u sjednici od 21. siečnja o. g. vodjenje posalah oko uredničtva
družtvenog organa, podpisanomu.


Na taj zaključak ponukala je uprav, odbor i ustanova §. 13, družtvenih
pravila i ljuta boljetica dosadanjeg urednika, koja ga je, kako se bojati, na
dulje vremena uz krevet prikovala. Osim toga se predvidjalo, da isti obojeg poslovanja:
družtvenog tajničtva i ureduičtva lista, sam za dugo svladavati nebi
mogao.


Ta je odluka družtvenoga odbora po podpisanoga u velike častna. Usuprot
toga bilo je podpisanomu težko odvažiti se, da preuzme namjenjenu mu zadaću;
a to s toga: što se boji, da mu uz najbolju volju i najveću spremnost
neće dostajati fizičuih silah, da pokraj svoga zvaničnoga poslovanja opravda još
i ona očekivanja, koja su u nj´ ste strane postavljena.


Osim toga jest podpisani čvrsto osvjedočen, da će interesi družtva i
lista biti tada pođpunoma zaštićeni, kada će poslovanje oko istih prestati biti
ovisno od diletantskog zanimanja osobah, koje ovdje samo prelazno i po slučaju
borave. Cieli družtveni život ustalit će se pako istom onda, kad će oba
ta zadatka vršiti moći osoba, koja će razpolagati uz nuždna svojstva, jošte i
dovoljnim fizičnim vremenom, da se uzmogne trajno i posvema posvetiti družtvenim
poslovom.


Prema iztaknutom lahko nam je naglasiti, da mi naklonjenu nam počast
i preuzeto breme smatramo samo prelazuim i privremenim, ter da
smo spremni isto odložiti onim časom, čim bi nam nestalo povjerenja bud
družtvene uprave, bud družtva samoga.


U stvarnom pako pogledu moramo uspješno poslovanje oko uredjivanja
lista učiniti ovisnim od kriepkog i spremnog suradnićtva. Za ovo potonje molimo
podjedno ovime već u interesu razvoja struke i unapredjenja staliških probitakah,
svu p. n. gg. članove i sudrugove.


Netrebamo izticati, da će mnogostranost sadržaja i zanimivost našega
lista ponajprije odvisiti od saobćajah, koje ćemo primati iz planinah i lugovah
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 82 —


liepe i ubave naše domovine. Glede toga moramo naglasiti, da nijedna vještica
ne može biti toli neznatna, nijedan opažaj tako svagdanji, a da za uredjivanje
našeg stručnog lista nebi bio od osobite vriednosti. Da pako i ste strane poštovanim
suradnikom dopisivanje i izvještavanje što više olahkotimo, to smo naumili
sa p. n. gg. članovima družtva staviti se u živi saobćaj putem shodno
upriličenih dopisnica. Te dopisnice imale bi naime sadržavati kratke upite, na
koje bi koncem svakog mjeseca dotični dopisnik odgovorio. Pošto bi ti izvještaji
imali služiti i za sabiranje podatakah za šumarsku statistiku, to ćemo nastojati,
da za iste izhodimo bezplatnu poštarinu.


Donle molimo onu p. n. gg. članove, koji bi voljni bili staviti se s nama
u takovo redovito mjesečno izvješćivanje, da nam to prijaviti izvole, a mi ćemo
im potriebnu zahhu takovih, već frankiranih dopisnica dostaviti.


Kako je s našim stručnim nazivoslovjem zlo i naopako — znamo svi,
S druge strane naš pomladak danomice požuruje izdanje hrvatskih strukovnih
knjigah. Dok terminologija nije svrstana, i taj posao je skoro nemogući Zato
ćemo otvoriti u listku stalnu stavku pod naslovom: „šumarsko i lovačko nazivoslovje",
u koju ćemo uvršćivati one rieči, koje su u narodu za pojedine
predmete i pojmove gornjih strukah uobičajene. Do kovanicah nam iz prvine
nije stalo, jer ćemo te istom onda stvarati morati — kad nas više ne budo
pomagao živi jezik našega naroda. To će biti nuždno istom za one pojmove,
koji su narodnom životu tudji. Zato molimo p. n. gg. sudrugove, da svaku rieč
koju u svojem kraju u naroda čuju, saberu, ter da nam ju bud uz točan opis
njezinog znamenovanja, bud uz dodatak njenog značenja u njemačkom ili inom
kojem jeziku, saobće. Svakako neka se u zaporci naznači mjesto gdje je ta rieč
u porabi. A stigne li nam za jedan pojam više rieči, i to škoditi neće, jer će
se tako sabrati sinonima, pak će se u svoje vrieme kod obradjivanja nazivoslovja
lahko odabrati ono, što najshodnije bude.


Praktični dio lovne obuke, lovni izvještaji, naravoslovne i lovne crtice
morali bi zapremati po našoj želji za buduće veći dio listka. U jednu ruku
srodna nam je ta struka, a rado se o njoj čita. Polje je to pako u nas prilično
slabo obradjeno, akoprem imamo u naših lovištih jošte zanimive divljači
i zvieradi. Dok se sivi orao vije iznad ubavog Sriema, nesmiju gospoda sudrugovi
zaboraviti, da u kršnoj Lici drvlje lomi suri medo. A Podravina i Posavje
naše kriju u svojih guštarah uz gnjetela i jarebicu, još i srodaća, kunu i vidru.
Pa dok jedne razložni lovac goji, druge tamani, dok se bori za uzdržanje
svojih gojenacah i proti zapriekam i elementom, — dotle mu s druge strane
zvierokradice mirovati nedadu.


I novi je lovski zakon tuj, a mi smo svi zvani, da se brinemo o njegovoj
izpravnoj provedbi, da omjerimo njegovo djelovanje, da prosudjujemo
njegove posljedke.


Što više vjesticah o svemu tomu iz naših srezovah uredničtvu u jednom
mjesecu stigne, to će ih više čitaoci u idućem broju naći!
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 83 —


A što je snašim šumarskim-domom ? I glede toga mnijemo, da požurkivanje
s naše strane samoj stvari škoditi neće. Naša solidarnost i naš stališki
ponos neće dozvoliti, da se to pitanje makne s dnevnoga reda. Pa dok ćemo
mi u posebnoj stavci našega listka drage volje za razpravu tog predmeta poslužiti
prostorom, to neima dvojbe, da će se gg. sudrugovi svojimi prinosi i
odjavljivati. Ti ođzivljaji neka su prema našim s kromnim prilikam čedni, ali
neka su živi i trajni, pa ćemo se dočekati ako bog da svremenom, i vlastitog
prikrovja.


Još nam je jedna na srdcu. A to su naši lugari kao članovi đružtva. Mi
se smatramo upravo obvezani, da im se za njihovo sučlanstvo shođnim sadržajem
lista odužimo. Pokraj toga što ćemo nastojati da proširimo listak, spremni
smo listu dodavati posebni za njih prilog, od pol do cjelog tiskanog tabaka.
Taj prilog imao bi sadržavati sustavno poredane članke, znsjecajuće strogo u
njihov djelokrug, i u vršenje njihovih službovnih dužnostih.


A upravo ti naši pomagači potrebuju najizdašnije upute i poduke. Cim će
oni biti svjestniji svojih dužnosti i dorasliji svojem zadatku, tim će nam biti
njihova pomoć od veče koristi. Pa ćemo tako unapredjivati i probitke vlastite
službe, moći ćemo uštediti mnogi trud i napor, izgubljeno vrieme posvetiti
zahvalnijem poslu, ako si lugarsko osoblje bolje naobrazimo i podučimo. Zato
će nam dobro doći sastavci te ruke, za koje će se danomice u praktičnoj
službi dovoljno podatakah naći.


Mi smo samo iskreni, kad priznamo, da je s originalnimi radnjami kod
nas za sada jošte jako težko. Na koliko se iste i dadu pisati o stručnoj upravi,
uporabi, o našem kućanstvu i t. d. to je obradjivanje tehničkog, a naročito
uredjajnog diela struke veoma mučno, jer nam manjkaju posljedci sistematičnih
iztraživanjah i radnjah u režiji.


Usuprot svega toga smatramo se ovlaštenimi apelovati na onu p. n. gg.
sudrugove, koji se tečajem skoro jednog decenija bave radnjami oko uredjenja
šumskog gospodarenja spozivom, da nam posliedke svojih iztraživanjah i razmatranjah
za objelodanjenje u strukovnom organu na razpoložbu staviti izvole. Pa
ako i je suradničtvo više manje odvisno od osobne naklonosti prema listu i
i stvari samoj, to držimo u interesu struke potrjebnim, da se toliko godišnji
rad nepohranjuje u spremištih gosp. uredah, već da se učini putem družtvenog
organa pristupnim studiju đružtvenih članova.


Kako nam veći dio strukovnog pomladka, na žalost, nerazpolaže znanjem
njemačkog jezika u onoj mjeri, koja je bar za sada još bezuvjetno
potriebna za upodpunjenje stručnog znanja, to ćemo nastojati, da sve važnije
strukovne pojave bud u izvanjskih stručnih listovih, bud u časopisih, u
prievodu saobćimo.


Saobćivati ćemo i ocjene o izašlih strukovnih djelih, da tako poslužimo
onim članovom, koji će si dotična djela nabaviti, ili se o znanstvenoj njihovoj
vriednosti htjeti još prije nabave uputiti.