DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

„ 8 —


A biti će to probitačno osobito kada će stručno gospodarenje u urbarskih
šumah fakultativno preći u djelokrug zemaljskog šamarsko-tehmčkog osoblja.


U tom bi bo slučaju dosadanji kotarski šumari, prešav u zemaljsku
službu, postigli u njoj stalno uamještenje, te bi kao šumarski organi političke
uprave preuzeli ne samo šumsko-redarstvenu službu kod političke uprave prve
molbe, već bi takodjer vodili stručno gospodarenje u urbarijalnih šumah.


Za vršenje obijuh službah bio bi po tom potrebit samo jedan aparat, a
tim bi se dielomice novčano odteretila koli zemlja, toli i posjednici urbarskih
šumah.


Ovom su naime zakonskom osnovom posjednici urbarskih šumah obvezani,
da za uzdržavanje ovih organah primjereno doprinose, kada stručno gospodarenje
u njihovih šumah predje fakultativno u ruke zemaljskih šumarskih
tehničarah,


U Ugarskoj, Tirolu, Francezkoj i mnogih zemljah Njemačke, imenito
Pruskoj i u Virtemberžkoj preuzela je zemlja na taj način stručno gospoda^
renje u t. zv. šumah urbarskih, odnosno obćinskih povjeriv ga svomu šumarskotehničkomu
osoblju političke uprave. —


U §. 1 ove zakonske osnove razlaže se svrha, za koju se šumarsko-tehničko
osoblje namješta kod političkih oblastih.


A u §. 2. odredjuje se, da je to osoblje obzirom na službene i osobne
odnošaje, na prava i uredovne mu dužnosti i karnostnu odgovornost, uzpoređjeno
ostalim činovnikom i službenikom političke uprave. Što se tiče kategorijah
službe i plaće te ostalih berivah, to su ove glasom §. 3. sadržane u prilogu,
koji je ovoj zakonskoj osnovi priložen.


U §. 4. odredjuje se, da se za vršenje šumsko-tehničkih poslovah kod kr.
zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, Ima ustrojiti poseban šumarski odsjek,
komu na čelu stoji šumarski stručnjak u svojstvu zemaljskog izvjestitelja sa
naslovom i činom odjeinog savjetnika.


Po potrebi dodieliti će se šumarskom odsjeku kr, zemaljske vlade na
službovanje šumarski nadzornici, šumarski povjerenici, šumarski pristavi i
vježbenici.


Kod kr. županijskih oblastih namjestiti će se županijski šumarski izvjestitelji
sa činom šumarskih nadpovjerenikah, a ovim kao pomoćno osoblje dodieliti
šumarski vježbenici.


Kod kotarskih oblastih, naročito onih u bivšem gradjanskom području,
namjestiti će se šumarski pristavi, kojim će se takodjer, ako uztreba dodieliti
u pomoć šumarski vježbenici.


U bivšem krajiškom području neima urbarskih šumah već samo šumah,
koje pripadaju većim dielom imovnim obćinam i državnomu šumskomu eraru^
a tek neznatnom površinom obćinam, gradovom i inim korporacijam. Obzironi
na to, te s razloga, što šume državnog erara stoje u javnoj upravi, a u šumah
imovmh obćinah kr. zemaljska vlada po postojećih propisih neposredno vrši