DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 79 —


Osobne viesti-


Imenovanje. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio je
imenovati diplomiranog šumara i tebnič. vježbenika kod kr. šum. nadzorničtva´kr. zemaljske
vlade Bogomira Karakaš a asistentom šum. struke na kr. gospodarskošumarskom
učilištu u Križevctb sa sustavnim! beri vi.


Eadujemo se tom imenovanjuj jer se nadamo, da <5e biti g. Karakaš marljiv radiša
u novom zvanju.


Sitnice.


šumska uprava kod kr. hrv -slav. đalm. zemaljske vlade. Ugodno nam
je priofaćiti, da je dosadanje kr. Šumsko nadzorničtvo, koje je do sada bilo spojeno sa


II. odsjekom unutarnjeg odjela, sa naredbom vis, predsjedništva zemaljske vlade odie-
Ijeno od II. odsjeka, te mu je kao bududem šumarskom odsjeku jur povjereno
samostaln o riešavanje šumarskih poslova.
Izbor predsjednika i dlanova upravljajueeg odbora hrv.-slav, šumarskoga
družtva, koji je obavljen u izvanrednoj glavnoj skupštini istoga družtva po
broju XVII, obdržavanoj u gradu Zagrebu 12. studenoga 1893 primila je visoka kr.
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, prema družtvenim pravilama odobrenjem
na znanje.


Natječaj. Za jednoga Šumara, koji je vješt u mjeračini, razpisuje vlastelinstvo
Kutjevo ovaj natječaj do konca travnja 1894, te mu nudja:


za prvu godinu službe pla<5u sa 600 for.


za drugu „ „ „ „ 800 „


za tre<5u „ „ „ „ 1000 „


Osim toga dobiti de na godinu 24 m. gorivna drva, postavljena u stan, godišnju
stanarinu od 200 for. ili stan u naravi, te 1. vlastelinskog jahaćeg konja uz
mjesečni paušal od 35 for, za trajanja vanjske službe.


Poslie treće godine sklopiti će se nova pogodba i prema sposobnosti povisiti
beriva naslovom: „nadšumar".
Zahtjevaju se pako ovi prilozi k molbenici:


1. Krstni list,
2. Liečnička svjeđočba o podpunom tjelesnom zdravlju, te vidu, sluhu i da je
natjecatelj bez mane u govoru.
3. SvjedoĆba o izpitu zrelosti.
4. Svjeđočba, da je natjecatelj uspješno svršio šumarsku akademiju ili ino višje
Šumar, učilište.
5. Dokaz, đa je rodjen Slavjan, te vješt hrvatskom jeziku.
6. Potvrda, da je prezentnoj vojnoj dužnosti zadovoljio.
K molbenici valja priložiti i svietlosliku.
Molbenica neka se odpremi na šumarski ured vlastelinstva Kutjevo.
Kutjevo, 4, prosinca 1893.
Izkaz o rukovanju i računski zaključak o prihodu i razkodu mirovinske
Zaklade sbora službenika imovne obćine gjurgjevačke u Belovaru za godinu 1892.