DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 75     <-- 75 -->        PDF

- 75 -


Posavsku niziEU izmedju Broda i Mitrovice okružuje sa sjeverozapada
,Dilj-gorje% a sa sjevero-iztoka „Friiška gora% koja se je kod Mitrovice primakla
Savi. Na sjeveru kod Djakova i Vinkovaca sđružila se je ta nizina sa
„Podravinom" i ,podaoavjem\ — Nizinom oaom teže ponajviše rieeica „Bosut"
sa pritoci: Bidjem, Spačvom i Studvom. Zapadni dio zove se „Bidjsko-po!je%
koje je kod segregrcije pripalo imovnoj obćini, a to je onaj ogromni prostor,
koji se ukazuje izmedju šuma, ako se putuje željeznicom iz St Mikanovaca
u Ivankovo. — Ktoz isto polje ide veliki odvodni kanal, koji je to polje izsušio.


- Iztočni pako dio do ušća Bosuta je nizina Spacve i Studve. Osim ovih imade
prostranih močvara, kao što je: Jošava, Virovi, Krivanoga i t. d.
Tlo je ovo posvud crnično ilovasto, ter naplavno blatno sa zamuljenirai
nakupinami, na kojem se skoro posvuda naplavnog kamenja t. j . diluvijalnog
šljunka, prapora i aluvijalnih tvorina naći može.


gume pako u pogorju prostiru se po „Dilj-gorju", koje pripada Alpinskim
ogrankom izmedju Save i Drave, a nalazimo u njem raznih formacija, medju
ostalimi i prvotnu formaciju ili pragorje. — Osobito sljeme ove gore pripada
ovoj formaciji. — Uz ovu prvotnu stvorbu imade u glavnijih kosah još gdje
gdje i kamenje mlađjih stvorba, kano što od stvorbe trijarske, jurske i kredine.


— Manje podgorje i humlje uz glavnu goru pripada tercijarnim stvorbam, većim
đielom od litarskog vapna, ceritijskih i kongerijskih naslaga. — Osobito oko
Podvinja nalaze se u velike naslage tercijarnog litarskoga vapna.
Popriečna godišnja toplina iznaša ovdje 11^ C, što je za razvoj šumskoga
bilja od velike važnosti, jer se može ubrajati u vrlo povoljan pojas, gdje šumsko
bilje upravo bujno napreduje, a k tomu još doprinašaju česte oborine, osobito
s proljeća i ljeti toliko vlage, koja vegetaciju bilja najviše podupire; dapače
jesenske i zimske blage kiše uplivaju ovdje znatno na vegetaciju.


Neima ovdje strogih zima, kano ni mrazovš., osim onih, koji kasno učestaju,
ter su i stalni mrazovi. — Proljeće je obično kratko, ljeto pako vruće,
a jesen najdužja i blaga, radi česa na dugotrajniju vegetaciju povoljno djeluje.
— Vjetrovi su česti i to u proljeću zapadnjak i sjeveroiztočnjak, nu nisu
tako opasni, osim šio je ove godine iznimno sjevorozapadnjak u šumah IV. šumarije
i,natan broj hrastova oborio.


V rs t i dr ve ća.


Glavnu vrst drveća u šumah brodske imovne obćine, koje se nalaze u
nizini, sačinjava hrast lužnjak (Quercus pedunculata) i to u posve dozrelih, a
već i u prezrelih sastojinah, kao što i u sastojinah srednje i najmladje dobe.
~ U mladjih sastojinah uvriežio se je jasen (Fraxinus excelsior, jako riedko
ornus), briest (Ulmus campestris) i razne vrsti topola (Populus) i to ushed
čestih poplava, koje onda ove vrsti, pošto brže rastu, znatno mlade hrastiće
u rastenju prieče, učinivši ih podstojnim drvećem. U pogoiju je glavna vrst
bukva (Fagus sylvatica), koja tvori čiste bukvike a ima je i u smjesi sa hrastom